luma logo travel insurance

เพื่อนรู้ใจทุกเรื่องการเดินทาง

ไปเที่ยวอเมริกา

ประกันเดินทางอเมริกา, ประกันเดินทาง อเมริกา

สำนักงานทั่วโลก

ประกันเดินทางอเมริกา ไปเที่ยวอเมริกาครั้งนี้ ไม่ต้องห่วง เพราะมีทีมงานพร้อมดูแลทุกเวลา และ ทั่วโลก

ประกันเดินทางอเมริกา, ประกันเดินทาง อเมริกา

ทีมแพทย์ของ LUMA

ทีมแพทย์ของ LUMA พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมแพทย์ภายในของบริษัท

trip cancellation

สามารถยกเลิก และ คืนเงิน

LUMA เข้าใจ ว่าบางครั้งมีเหตุด่วนเกิดขึ้นที่ไม่ได้คาดถึง ซื้อประกันเดินทางไปอเมริกากับ LUMA สามารถยกเลิกประกันเดินทาง ก่อนวันที่ประกันจะเริ่ม และรับเงินคืน 100%

ติดตาม ข่าวสาร และ โปรโมชั่นต่าง ๆ

ประกันเดินทางอเมริกา, ประกันเดินทาง อเมริกา

LUMA GO ประกันเดินทางไปอเมริกา

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

249

/สัปดาห์

2/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

385

/สัปดาห์

3/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

แผน 2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

600

/สัปดาห์

4/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

765

/สัปดาห์

5/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองเที่ยวบิน

เที่ยวบินล่าช้า

คุ้มครองสัมภาระ

กระเป๋าเดินทางล่าช้า

กระเป๋าเดินทางเสียหาย

การสูญเสียเอกสารเดินทาง

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

249

/สัปดาห์

1,000,000 ฿

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

385

/สัปดาห์

2,000,000 ฿

pakistan travel insurance plan

แผน  2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

600

/สัปดาห์

3,000,000 ฿

50,000 ฿

20,000 ฿

30,000 ฿

10,000 ฿

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

765

/สัปดาห์

5,000,000 ฿

50,000 ฿

25,000 ฿

50,000 ฿

30,000 ฿

ประกันเดินทางไปอเมริกา ควรคุ้มครองอะไร?

ประกันเดินทางอเมริกา, ประกันเดินทาง อเมริกา

ความคุ้มครองกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ในประเทศอเมริกา

รวมถึงค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกสำหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดจากความทุพพลภาพ/อาการที่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาหรือคงอยู่ในประเทศอเมริกาตลอดระยะเวลาของกรมธรรม์

covid cover

ครอบคลุมการรักษา Covid-19 ในอเมริกา

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาที่จำเป็นทางการแพทย์สำหรับเชื้อ Covid-19

ประกันเดินทางอเมริกา, ประกันเดินทาง อเมริกา

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางของคุณในอเมริกา

ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ รวมถึงภัยธรรมชาติที่พบบ่อยที่สุดในอเมริกา

trip cancellation

การยกเลิกการเดินทางไปอเมริกา

สามารถยกเลิก แผนประกันเดินทางไปประเทศอเมริกา หากมีการยกเลิกทริปกระทันหัน หรือวีซ่าไม่ผ่าน แต่แจ้งยกเลิกก่อนวันที่กรมธรรม์เริ่มความคุ้มครอง และได้รับการคืนเงิน 100%

อะไรที่ไม่คุ้มครอง?

ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนเริ่มกรมธรรม์

การเจ็บป่วย โรค หรือสภาพร่างกายใด ๆ ที่เป็นมาก่อนวันเริ่มกรมธรรม์ไม่ว่าผู้เอาประกันจะทราบหรือไม่ทราบ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

ไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง

ไม่คุ้มครองเหตุการที่คาดไม่ถึง เช่น การก่อการร้าย สงคราม การรุกราน และความไม่สงบภายในประเทศ โปรดอ่านกรมธรรม์อย่างละเอียด

ไม่คุ้มครองการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

ครอบคลุมเฉพาะการเดินทางเพื่อการพักผ่อน หรือ การทำธุรกิจ (งานธุรการ และงานที่ไม่ใช้แรงร่างกายเท่านั้น) ไม่คุ้มครองการเดินทางเพื่อรับการรักษาพยาบาลที่ประเทศอเมริกา

ไปอเมริกา จำเป็นต้องซื้อประกันเดินทางไหม?

สำหรับผู้ที่วางแผนเดินทางไปอเมริกาและพำนักอาศัยระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน ติดต่อธุรกิจ หรือเรียนคอร์สระยะสั้น การซื้อประกันเดินทางอเมริกามีความจำเป็นอย่างมาก เพราะจะให้ความคุ้มครองได้แบบครบครันเมื่อเจอกับสถานการณ์ต่าง ๆ ประกอบไปด้วย

 

  1. 1. ความคุ้มครองการเจ็บป่วย บาดเจ็บ

เป็นความคุ้มครองพื้นฐานที่ทุกคนจะได้รับเมื่อซื้อประกันเดินทางอเมริกานั่นคือเรื่องของการเจ็บป่วยทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อาหารเป็นพิษจากการทานอาหารไม่คุ้นชิน ติดเชื้อโควิด-19 ฯลฯ รวมถึงการบาดเจ็บจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น หกล้ม ลื่นล้ม รถเฉี่ยว แมลงสัตว์กัดต่อย สามารถใช้ได้ทั้งกรณีเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 

 

  1. 2. ความคุ้มครองเกี่ยวกับเที่ยวบิน

เรื่องของเที่ยวบินเป็นสิ่งที่อาจเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นได้เสมอ เช่น เที่ยวบินล่าช้า ไฟล์ทดีเลย์ เที่ยวบินยกเลิก ฯลฯ ซึ่งสาเหตุก็มีทั้งสภาพอากาศไม่เป็นใจ เครื่องบินขัดข้อง ถูกข่มขู่จากผู้ไม่หวังดี ฯลฯ เมื่อไม่สามารถเดินทางได้จากเวลาปกติครบตามกำหนด ประกันเดินทางจะให้ความคุ้มครองด้านค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามเหมาะสม เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าตั๋วไฟล์ทบินเที่ยวใหม่ หรืออาจมีการชดเชยเป็นเงินตามแผนประกันที่ซื้อ

 

  1. 3. ความคุ้มครองด้านสัมภาระ

ระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศสัมภาระอาจเกิดความเสียหาย สูญหาย หรือล่าช้าได้จากสาเหตุต่าง ๆ เช่น การถูกกระแทกด้วยความรุนแรง การส่งสายพานขึ้นผิดไฟล์ท ฯลฯ กรณีนี้หากคุณมีประกันเดินทางก็สบายใจหายห่วงเพราะทางประกันพร้อมดำเนินการเคลมให้ต่างเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์อยู่แล้ว เช่น การจ่ายเงินชดเชย การซ่อมแซมกระเป๋า ฯลฯ 

 

  1. 4. ความคุ้มครองด้านอื่น ๆ

นอกจากทั้ง 3 ความคุ้มครองที่ระบุไปแล้วยังมีสิ่งอื่น ๆ ที่สามารถคุ้มครองได้หากคุณเลือกแผนประกันแบบครบครัน เช่น การส่งตัวผู้ป่วยกลับมารักษาต่อที่ประเทศต้นทาง การส่งศพกลับภูมิลำเนา คุ้มครองเอกสารเดินทางเสียหาย คุ้มครองการถูกปล้น จี้ ชิงทรัพย์ ฯลฯ ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นด้านการเดินทางลองเลือกแผนประกันที่เหมาะกับตนเองเลย 

ประกันเดินทางอเมริกา มีกี่ประเภท?

ผู้ที่เตรียมวางแผนเดินทางไปอเมริกาต้องรู้ว่าปกติแล้วประกันเดินทางอเมริกาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ขึ้นอยู่กับความถี่ที่ต้องเดินทางไปยังปลายทาง ประกอบไปด้วย 

 

  1. 1. ประกันเดินทางรายเที่ยว – รูปแบบของประกันเดินทางที่มีการกำหนดช่วงเวลาหนึ่งเอาไว้ชัดเจนเพื่อให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เหมาะกับคนที่เดินทางไปอเมริกาเฉลี่ยไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ราคาถูก ครอบคลุมการรับประกันพื้นฐานตามแผนที่ระบุเอาไว้

 

  1. 2. ประกันเดินทางรายปี – รูปแบบของประกันเดินทางอเมริกาที่ให้ความคุ้มครองตลอดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มต้น เหมาะกับคนที่ต้องเดินทางไปอเมริกาบ่อย ๆ เฉลี่ยมากกว่า 3 ครั้ง / ปี แต่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมเล็กน้อยคือ การคุ้มครองต่อครั้งจะอยู่อเมริกาได้ไม่เกิน 90 วัน และเดินทางเข้าอเมริกาไม่เกิน 3 ครั้ง หลังออกจากประเทศไทยในช่วงดังกล่าว

เลือกซื้อประกันเดินทางอเมริกายังไง?

  1. 1. มองหาบริษัทประกันที่มีชื่อเสียง มีความน่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ มีพันธมิตรกับบริษัทหลายแบบทั่วโลก เช่น สายการบิน สนามบิน โรงพยาบาล บริษัทประกันอื่น เพื่อให้มั่นใจว่ากรณีต้องเคลมแล้วสามารถติดต่อได้ทันท่วงที

 

  1. 2. เลือกแผนกรมธรรม์ที่เหมาะกับตนเองโดยการหารายละเอียดต่าง ๆ จากข้อมูลในแผนกรมธรรม์ ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องซื้อแผนราคาแพงที่สุด  แต่ซื้อแล้วคุ้มค่าและตอบโจทย์กรณีเกิดเหตุไม่คาดฝัน

 

  1. 3. ต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ของเอกสารกรมธรรม์ให้ชัดเจนถึงความถูกต้อง โดยเฉพาะเรื่องของเงื่อนไข ข้อยกเว้น วงเงินคุ้มครอง ฯลฯ   เพื่อความมั่นใจและคุ้มค่ามากที่สุด

 

  1. 4. ทำการซื้อประกันเดินทางอเมริกาผ่านช่องทางที่น่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ เช่น การซื้อผ่านช่องทางหลักของบริษัทประกัน การซื้อผ่านตัวแทนขาย หรือแพลตฟอร์มขายประกันคนกลางที่มีชื่อเสียง

ประกันเดินทางเอเมริกา คุ้มค่าหรือไม่?

แม้การยื่นวีซ่าไม่จำเป็นต้องใช้ประกันเดินทางอเมริกา แต่สิ่งสำคัญคือค่าครองชีพของปลายทางที่คุณจะเดินทางไปสูงมาก หากต้องเข้าโรงพยาบาลสักครั้งคงไม่ใช่เรื่องดีแน่ แต่เมื่อคุณมีประกันเดินทางทุกอย่างก็เป็นเรื่องง่ายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยทั้งในฐานะผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ก็ได้รับการรักษาแบบครบถ้วน ประกันออกให้ทุกบาท จึงยืนยันได้ว่าการซื้อประกันอเมริกาคุ้มค่าอย่างแน่นอน ยังไม่นับรวมกับปัญหาที่เกิดจากเที่ยวบิน สัมภาระ การถูกปล้น จี้ ชิงทรัพย์อีกด้วย 

ประกันเดินทางอเมริกา ควรซื้อตอนไหน?

นักเดินทางทุกคนสามารถซื้อประกันเดินทางอเมริกาได้ตลอดเวลาผ่านช่องทางออนไลน์ แต่เพื่อสร้างความมั่นใจแนะนำให้ซื้อล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 7-10 วัน เผื่อกรณีเกิดเหตุบางประการที่ไม่สามารถยืนยันได้ก่อนถึงวันเดินทาง อย่างน้อยก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าคุณจะเดินทางไปอเมริกาพร้อมความคุ้มครองตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ อย่างไรก็ตามสำหรับคนที่ยุ่งมาก ไม่มีเวลาเช็กความพร้อมของตนเองและอาจลืมซื้อก่อนล่วงหน้าก็แนะนำให้ซื้อก่อนเดินทางอย่างน้อย 24 ชม. ผ่านช่องทางออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ เพียงไม่กี่นาทีประกันก็พร้อมอนุมัติและให้คุณใช้งานได้ทุกกรณีตามที่กำหนดเอาไว้ 

ประกันเดินทางอเมริกา เคลมยุ่งยากหรือไม่?

ยืนยันว่าการเคลมประกันเดินทางอเมริกาเป็นเรื่องง่ายมาก กรณีที่คุณต้องเข้าโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก แนะนำให้สำรองจ่ายด้วยตนเองก่อน จากนั้นนำใบเสร็จชำระเงินและใบรับรองแพทย์เบิกเคลมตามขั้นตอนที่กำหนดเมื่อกลับถึงเมืองไทย แต่กรณีต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในควรโทรแจ้งกับฝ่ายประสานงานพร้อมอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เพื่อบริษัทประกันจะได้ประสานงานให้สามารถรับการรักษาได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องสำรองจ่าย 

 

ส่วนกรณีการเคลมประกันเดินทางอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินล่าช้า ไฟล์ทดีเลย์ ยกเลิกเที่ยวบิน สัมภาระสูญหาย เสียหาย ล่าช้า การถูกปล้น จี้ ชิงทรัพย์ เอกสารเดินทางเสียหาย ฯลฯ แนะนำให้ขอเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันสิ่งที่เกิดขึ้น เช่น การขอเอกสารจากสนามบิน สายการบิน ใบบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันในการเคลมกับบริษัทต่อไป 

ซื้อประกันเดินทางอเมริกา ที่ไหนดี?

การเดินทางไปอเมริกาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีประกันเดินทาง เพื่อความสบายใจในทุกทริปของคุณ ซึ่งประกันเดินทางอเมริกาทุกวันนี้หาซื้อง่ายมาก ขอแนะนำประกันเดินทางต่างประเทศ LUMA GO” จาก LUMA เริ่มต้นด้วยแผน Lite ในราคาเพียง 199 บาท พร้อมการให้ความคุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท รวมถึงยังมีแผนวงเงินคุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท เลือกได้ตามความต้องการ ครอบคลุมทั้งด้านการเดินทางของตัวบุคคลและสัมภาระ มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม. การส่งต่อผู้ป่วยเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็ว คุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19 ไม่ว่าจะเดินทางทริปไหนก็สบายใจหายห่วง 

เตรียมตัวให้พร้อมสู่ดินแดนแห่งเสรีภาพ ด้วยขั้นตอนการขอวีซ่าอเมริกา เตรียมเอกสาร เตรียมกระเป๋า แล้วออกเดินทางกันเลย

มาทำความเข้าใจกันให้ชัดเจน ว่าประกันเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง ทำไมถึงสำคัญและไม่ควรมองข้าม

ข้อมูลเกี่ยวกับการไปเที่ยวต่างประเทศ

ติดต่อลูม่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
แชทกับเจ้าหน้าที่ของเรา

แชทกับเราผ่าน Facebook Messenger

แชทกับเราผ่าน LINE