อัปเดตวิธีขอวีซ่าอเมริกาประเภทท่องเที่ยว ข้อมูลล่าสุด 2024

การเดินทางไปเที่ยวอเมริกาถือเป็นอีกความฝันของคนไทยจำนวนมาก ได้สัมผัสกับความเจริญ บรรยากาศที่แตกต่างไปจากเดิม รวมถึงหลายคนอยากแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต ซึ่งก่อนจะเดินทางข้ามโลกไปถึงแผ่นดินลุงแซมได้สิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องมีคือ “วีซ่าอเมริกา” ใครวางแผนอยากเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ชีวิตต้องไม่พลาดกับข้อมูลอัปเดตล่าสุดวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกากันเลย 

วีซ่าอเมริกา

ข้อควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขอวีซ่าอเมริกาประเภทท่องเที่ยว 

ปกติแล้ววีซ่าอเมริกาจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ วีซ่าชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) และ วีซ่าถาวร (Immigrant Visa) หากคุณไปในฐานะนักท่องเที่ยวจะต้องขอวีซ่าชั่วคราวประเภท Visitor B-2 และสามารถพำนักอาศัยอยู่ได้ไม่เกิน 180 วัน นับตั้งแต่วันเดินทางเข้าประเทศ  

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอวีซ่าอเมริกาประเภทท่องเที่ยว 

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการยื่นวีซ่าอเมริกาก็ไม่ได้ต่างจากวีซ่าท่องเที่ยวของประเทศอื่น ๆ นั่นคือต้องไม่เป็นผู้มีประวัติคดีอาญาร้ายแรง หรือถูกศาลสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศ หากเดินทางคนเดียวต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 14 ปีบริบูรณ์ (เด็กอายุไม่ถึง 14 ปี และผู้สูงอายุเกิน 80 ปี ต้องมีเอกสารรับรองจากผู้ปกครอง / ผู้ดูแล) มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมสำหรับการเดินทางระยะไกลและการใช้ชีวิตตลอดระยะเวลาที่อยู่อเมริกา ที่สำคัญทุกคนเมื่อขอวีซ่าอเมริกาชั่วคราวจะต้องผ่านการสัมภาษณ์จากสถานทูตฯ หรือสถานกงสุลอเมริกาด้วย 

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา 

เป็นข้อมูลที่หลายคนสนใจมากที่สุดเมื่อต้องยื่นวีซ่าอเมริกานั่นคือเอกสารทั้งหมดที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง ลองมาเช็กลิสต์ข้อมูลพร้อมกันเพื่อให้การขอวีซ่าอเมริกาของทุกคนเป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องเสียเวลาจัดเตรียมใหม่ใด ๆ ทั้งสิ้น 

 1. 1. กรอกแบบฟอร์ม DS-160 ผ่านระบบออนไลน์เพื่อดำเนินการขอวีซ่า จากนั้นพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษสำหรับนำไปใช้ยื่น
 2. 2. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ตัวจริง ต้องม่อายุหลังเดินทางออกจากอเมริกาไม่น้อยกว่า 180 วัน พร้อมด้วยสำเนาทุกหน้าที่มีการประทับตราเข้า-ออกประเทศ หรือตราวีซ่า และพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 3. 3. รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 5 x 5 ซม. หรือ 2 นิ้ว x 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว มองเห็นตั้งแต่ศีรษะจนถึงบ่า ไม่สวมหมวก แว่นดำ หรืออุปกรณ์ปิดบังใบหน้ายกเว้นการสวมใส่ตามหลักศาสนา จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 4. 4. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. 5. เอกสารยืนยันด้านการทำงานแบ่งตามลักษณะอาชีพของแต่ละบุคคล แปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ได้แก่
 • พนักงานบริษัท ต้องมีจดหมายรับรองการทำงานจากองค์กรที่ตนเองสังกัดอยู่ ระบุ ชื่อ-สกุล อายุงาน ตำแหน่งงาน เงินเดือน จำนวนวันและระยะเวลาในการลาหยุดชัดเจน 
 • เจ้าของธุรกิจ ต้องมีหนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 • นักเรียน นักศึกษา ต้องมีจดหมายรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่ออกให้โดยสถาบันที่ตนเองกำลังศึกษาในปัจจุบัน 
 1. 6. รายการเดินบัญชีธนาคาร (Statement) ประเภทออมทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน รวมถึงสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี)
 2. 7. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน (เพื่อยืนยันว่ากลับเมืองไทยแน่นอน)
 3. 8. เอกสารการจองโรงแรมที่พักตลอดการพำนักอาศัยตลอดการอยูในอเมริกา
 4. 9. แผนการเดินทางท่องเที่ยวอย่างละเอียดตลอดทริป
 5. 10. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล เอกสารการหย่า และเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ (ถ้ามี)
 6. 11. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี ต้องมีสูติบัตร เอกสารเลี้ยงดูบุตรตามกฎหมาย สำเนาวีซ่าของพ่อหรือแม่ยังไม่หมดอายุ ทั้งหมดแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 7. 12. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า

ติดตาม ข่าวสาร และ โปรโมชั่นต่างๆ

วีซ่าอเมริกา, อัปเดตวิธีขอวีซ่าอเมริกาประเภทท่องเที่ยว ข้อมูลล่าสุด 2024

ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา 

ในการยื่นวีซ่าอเมริกาเป็นเรื่องปกติที่ต้องมีค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง การทำความเข้าใจกับข้อมูลตรงนี้จะช่วยให้ทุกคนเตรียมงบทั้งหมดที่ตนเองต้องใช้ พร้อมวางแผนด้านการเงินอย่างถูกต้อง ซึ่งอัตราค่าทำวีซ่าอเมริกาประเภทท่องเที่ยวล่าสุดได้มีการเปลี่ยนใหม่ตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 โดยจากเดิมอยู่ที่ 160 USD เป็น 185 USD หรือประมาณ 6,845 บาท ซึ่งผู้ขอวีซ่าสามารถเลือกชำระได้ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้ 

 • โอนผ่านระบบออนไลน์เข้าบัญชีของ Bank of America (มีค่าใช้จ่ายการโอน) ซึ่งจะใช้ได้เฉพาะกับธนาคารที่มีระบบรองรับ 
 • ชำระด้วยเงินสดกับ ธ.กรุงศรีอยุธยา 

วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาตามขั้นตอนอย่างละเอียด 

ด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีเยอะนั่นทำให้วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาจะมีเยอะพอสมควร ลองมาไล่เรียงกันทีละสเต็ปอย่างละเอียดแล้วปฏิบัติตามกันได้เลย 

วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาอย่างละเอียด 

 1. 1. ขั้นตอนแรกสำหรับวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาต้องสมัครสมาชิกพร้อมสร้างโปรไฟล์ส่วนตัวของตนเองที่ www.ustraveldocs.com/th เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดเลือกประเภทและที่อยู่สำหรับส่งคืนหนังสือเดินทาง
 2. 2. ชำระค่าธรรมเนียมผ่านวิธีที่ระบุเอาไว้แล้วนำใบเสร็จติดตัวไปในวันจริงด้วย
 3. การทำนัดหมายจะดำเนินการได้หลังชำระเงินประมาณ 1-2 วัน มีเงื่อนไขคือ หากชำระเงินสดกับ ธ.กรุงศรีอยุธยา จะนัดสัมภาษณ์ได้หลัง 12.00 น. ของวันถัดไป ส่วนใครโอนไป Bank of America จะนัดได้หลัง 14.00 น. ตั้งแต่ 2 วันทำการ ซึ่งวิธีนัดหมายไม่ได้ยุ่งยากให้คลิกเข้าไปยัง www.ustraveldocs.com/th อีกครั้ง ล็อกอินแล้วจึงนัดวัน-เวลาสัมภาษณ์ตามที่ระบุเอาไว้ได้เลย
 4. 4. เมื่อถึงวันสัมภาษณ์ให้เดินทางมาก่อนกำหนดประมาณ 15-20 นาที พร้อมด้วยเอกสารที่ระบุเอาไว้ทั้งหมด เมื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่แล้วมีการตรวจร่างกาย ตรวจสอบเอกสาร ถ้าไม่มีปัญหาอะไรคุณจะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือและยืนยันลายนิ้วมือของตนเองจากนั้นจึงต่อคิวเข้ารับการสัมภาษณ์ 
 5. รอลุ้นผลการสัมภาษณ์และการทำวีซ่าของตนเอง ซึ่งปกติแล้วจะมีการส่งวีซ๋าพร้อมกับการส่งคืนหนังสือเดินทาง เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีขอวีซ่าอเมริกาประเภทนี้
วีซ่าอเมริกา

ดำเนินการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาทำได้ที่ไหน 

จากวิธีขอวีซ่าอเมริกาประเภทท่องเที่ยวจริงแล้วไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด ซึ่งเบื้องต้นต้องดำเนินการยื่นวีซ่าอเมริกาด้วยการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 บนหน้าเว็บไซต์ และสมัครกับ www.ustraveldocs.com/th ส่วนสถานที่ในการยื่นเอกสารพร้อมสัมภาษณ์เพื่อขอวีซ่าอเมริกาจะเป็นสถานทูตอเมริกา 

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและสถานกงสุลประจำประเทศไทย  

ที่อยู่: 95 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท์: 02-205-4000 หรือกรณีโทรจากอเมริกากด (703)-665-7349 

ศูนย์ข้อมูลวีซ่า เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 20.00 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

ข้อควรรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา 

ยังมีข้อมูลน่าสนใจเพิ่มเติมสำหรับคนที่วางแผนขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาเพื่อให้มั่นใจว่าตนเองสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและดำเนินการได้ถูกต้อง ไม่เสียเวลาและเสียเงินโดยใช่เหตุ อีกทั้งยังช่วยให้วางแผนเดินทางง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วย 

ขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาใช้เวลากี่วัน 

ปกติแล้วหลังการสัมภาษณ์จะใช้เวลาพิจารณาเพิ่มเติมอีก 3 วันทำการ ยกเว้นบางกรณีเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์อาจบอกตั้งแต่วันที่สัมภาษณ์เลยว่าวีซ่าอเมริกาผ่านเรียบร้อย อย่างไรก็ตามอาจมีบางเงื่อนไขที่ใช้เวลาในการพิจารณาสูงสุด 45 วัน จึงขอแนะนำให้คุณยื่นวีซ่าอเมริกาล่วงหน้า (สามารถยื่นได้ล่วงหน้า 90 วัน ก่อนเดินทางเที่ยวอเมริกา) หรือกรณีมีเหตุฉุกเฉินใด ๆ ยังสามารถเปลี่ยนนัดสัมภาษณ์ได้ทั้งหมด 3 ครั้ง กรณีเลื่อนเกินจากนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายใหม่ 

พกวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา เดินทางไปไหนได้บ้าง 

เมื่อมีวีซ่าอเมริกาอยู่กับตนเองแล้ว การเที่ยวอเมริกาในทุกพื้นที่ก็ไม่ใชเรื่องยุ่งยากอีกต่อไป เมืองไหนก็สามรถเดินทางได้ตามสะดวก เช่น ลอส แอสเจลิส, ชิคาโก, ซาน ฟรานซิสโก, นิวยอร์ก, วอชิงตัน ดีซี, ลาสเวกัส, อลาสกา และอีกเพียบ อยากไปเมืองไหน เที่ยวที่ใด เลือกกันตามสะดวกเลย 

สรุป 

นี่คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีขอวีซ่าอเมริกาประเภทท่องเที่ยว สามารถนำไปทำตามทีละชั้นตอนได้เลย ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด แค่ต้องเตรียมเอกสารและศึกษาระบบต่าง ๆ อย่างเข้าใจ เหนือสิ่งอื่นใดแม้การทำวีซ่าอเมริกาจะไม่ต้องใช้หลักฐานการทำประกันเดินทาง แต่ทุกครั้งที่ไปเที่ยวอเมริกาหรือเที่ยวประเทศใดในโลกก็ตาม “ประกันเดินทางต่างประเทศ” จะช่วยให้ทุกคนสบายใจมากขึ้นหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน เพราะเรื่องค่าใช้จ่ายการแพทย์ที่อเมริกา ใครๆ ก็รู้ดีว่า ราคาสูงมาก สูงที่สุดในโลก จนคนอเมริกาส่วนใหญ่เอง จะต้องมีประกันสุขภาพเป็นของตัวเองอยู่แล้ว จึงขอแนะนำ “ประกันเดินทางต่างประเทศ” จ่ายเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 199 บาท ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท คุ้มครองโควิด-19 มีบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน Call Center 24 ชม. สมัครง่ายรับกรมธรรม์ผ่านออนไลน์ สะดวกและครอบคลุมขนาดนี้มีไว้เลย 

Table of Contents

You May Also Like

วีซ่าออสเตรเลีย
บทความ

อัปเดตการขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว ฉบับปี 2024

การไปเที่ยวออสเตรเลียจัดเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของหลายคน นอกจากความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมแล้ว ยังมีเรื่องน่าสนใจทั้งสัตว์ป่า ชุมชนคนไทย และอีกมากมาย ซึ่งใครวางแผนอยากสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่แบบนี้ก็จำเป็นต้องมี “วีซ่าออสเตรเลีย” ก่อนเดินทางเข้าประเทศด้วยเช่นกัน จึงขออัปเดตวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียและข้อมูลน่าสนใจฉบับปี 2024 ให้ทุกคนทำตามกันเลย ข้อมูลเบื้องต้นในการขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่สนใจขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยวจะถูกจัดอยู่ในหมวดของ Visitor Visa สามารถใช้ได้ทั้งจุดประสงค์การท่องเที่ยว ทำธุรกิจ เยี่ยมญาติ รวมถึงการเรียนคอร์สระยะสั้นไม่เกิน 3 …

New Health Standard คืออะไร
บทความ

New Health Standard คืออะไร

ความหมายของ New Health Standard  New Health Standard คือมาตรฐานของประกันสุขภาพแบบใหม่ ที่มีการบังคับใช้อย่างเป็นทางการมาตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทำไมถึงต้องเปลี่ยนเป็น New Health Standard? เพื่อสร้างมาตรฐานประกันสุขภาพแบบใหม่ให้เหมาะสมกับสังคมสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ในปัจจุบันมีความคืบหน้าไปมากจากเมื่อก่อน …

community rating คือ
บทความ

Community Rating คืออะไร?

Community Rating เป็นหลักการที่ใช้ในการกำหนดระดับค่าเบี้ยประกันหรือค่าบริการทางด้านการแพทย์โดยไม่คำนึงถึงประวัติการเป็นโรคหรือสภาพสุขของบุคคลแต่ละคนในกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมประกันสุขภาพ เพื่อง่ายต่อการเข้าถึงการรักษาและประกันสุขภาพสำหรับทุกคนในกลุ่มนั้น โดยทั่วไปการเสนอราคาหรือการเสนอประกันในระบบ Community Rating จะไม่พิจารณาข้อมูลส่วนบุคคลเช่น อายุหรือประวัติการเป็นโรคของผู้เอาประกัน ทำให้ค่าเบี้ยหรือค่าบริการมีความเท่าเทียมกันหรือใกล้เคียงสำหรับทุกคนในกลุ่มนั้นๆ แม้ว่าบางบุคคลอาจมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมากกว่าบางคนในกลุ่มก็ตาม หรือบางคนอาจมีอาการเรื้อรังที่ต้องการการรักษาบ่อยมากกว่าคนอื่น แต่ค่าเบี้ยหรือค่าบริการยังคงเท่าเทียมกันสำหรับทุกคนในกลุ่มนั้นๆ หลักการ Community Rating มีจุดประสงค์เพื่อให้มีความยุติธรรมและเสมอภาคต่อทุกคนในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพโดยไม่สนใจสถานะสุขภาพหรือความสามารถในการจ่ายเงินของบุคคลแต่ละคนในกลุ่มนั้น ๆ โดยมักจะใช้ในระบบประกันสุขภาพของประเทศหรือระบบที่เปิดให้กับสาธารณชนทั่วไปให้เข้าถึงได้ง่าย ๆ …