การเตรียมพร้อมสำหรับการเรียกร้องสินไหม

ประกันสุขภาพ

เอกสารที่ต้องใช้:

– ใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริง

– ใบรายงานแพทย์ที่ระบุรายละเอียด ผลการวินิจฉัยโรค และการรักษา พร้อมประทับตราโรงพยาบาล หรือ ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง

– ใบเสร็จฉบับเต็ม (แจ้งรายละเอียดใบแจ้งชื่อยาและราคา)

– ใบสั่งแพทย์ (พร้อมข้อบ่งชี้ทางการแพทย์สำหรับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ ผลแลป กายภาพบำบัด แว่นตา และคอนแทคเลนส์)

– สำหรับการเรียกร้องสินไหมครั้งแรกเท่านั้น: สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมลายเซ็นต์ และสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมลายเซ็นต์

 

เลื่อนลงเพื่อดูขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมแผนประกันสุขภาพ Asia Care Plus Thailand

 

สมาชิก Asia Care Plus Thailand ที่มีความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD) สามารถเรียกร้องสินไหมออนไลน์ได้ สำหรับการเรียกร้องสินไหมค่าใช้จ่ายไม่เกิน 8,000 บาท ไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารฉบับจริง หากค่าใช้จ่ายเกิน 8,000 บาท จำเป็นต้องส่งเอกสาร ฉบับจริง

 

ข้อปฏิบัติสำคัญในการเรียกร้องสินไหมออนไลน์:

  1. 1. โปรดเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริง เป็นเวลา 12 เดือนหลังจากวันที่ได้รับการชำระสินไหม บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารฉบับจริงเพื่อตรวจสอบ หากผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแสดงเอกสารฉบับจริงตามที่ร้องขอได้ บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเรียกร้องสินไหมและดำเนินคืนเงิน
  2. 2. โปรดระบุว่า “Luma Claims” ทุกหน้าของใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ก่อนทำการเรียกร้องสินไหมออนไลน์
  3. 3. โปรดส่งเอกสารฉบับจริงสำหรับการเรียกร้องสินไหมที่มีค่าใช้จ่ายมากกว่า 8,000 บาท อย่างไรก็ตามท่านยังคงสามารถเรียกร้องสินไหมผ่านช่องทางออนไลน์ของเราได้ เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเอกสารรวดเร็วขึ้น และจึงส่งเอกสารฉบับจริงมาในภายหลัง

 

โปรดส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมฉบับจริงมายังที่อยู่นี้:

Luma, Claims Department

57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคคอมเพล็กซ์ ชั้น 9 ห้อง 912 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

เอกสารที่จำเป็น:

แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทนแผนประกันสุขภาพ Asia Care Plus Vietnam ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมลายเซ็นต์

– ใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริง

– ใบรายงานแพทย์ที่ระบุรายละเอียด ผลการวินิจฉัยโรค และการรักษา พร้อมประทับตราโรงพยาบาล หรือ ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง

– ใบเสร็จฉบับเต็ม (แจ้งรายละเอียดใบแจ้งชื่อยาและราคา)

– ใบสั่งแพทย์ (พร้อมข้อบ่งชี้ทางการแพทย์สำหรับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ ผลแลป กายภาพบำบัด แว่นตา และคอนแทคเลนส์)

โปรดส่งเอกสารฉบับจริงสำหรับการเรียกร้องสินไหมที่มีค่าใช้จ่าย 500 ดอลล่าร์สหรัฐ ขึ้นไป

 

เลื่อนลงเพื่อดูขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมแผนประกันสุขภาพ Asia Care Plus Vietnam

 

สำหรับการเรียกร้องสินไหมในประเทศเวียดนาม โปรดส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมฉบับจริงมายังที่อยู่:

Luma Vietnam – Claim Department
Etown building, Floor 23rd, 11 Doan Van Bo Street, Ward 12, District 4 HCMC.
Phone number: +84 869 17 97 01

 

สำหรับการเรียกร้องสินไหมนอกประเทศเวียดนาม โปรดส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมฉบับจริงมายังที่อยู่:

Luma, Claims Department

57 Park Ventures Ecoplex
9th Floor, Unit 912 Wireless Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand

เอกสารที่จำเป็น:

แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทนแผนประกันสุขภาพ Asia Care Premier Vietnam ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมลายเซ็นต์

– ใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริง

– ใบรายงานแพทย์ที่ระบุรายละเอียด ผลการวินิจฉัยโรค และการรักษา พร้อมประทับตราโรงพยาบาล หรือ ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง

– ใบเสร็จฉบับเต็ม (แจ้งรายละเอียดใบแจ้งชื่อยาและราคา)

– ใบสั่งแพทย์ (พร้อมข้อบ่งชี้ทางการแพทย์สำหรับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ ผลแลป กายภาพบำบัด แว่นตา และคอนแทคเลนส์)

 

โปรดส่งเอกสารฉบับจริงสำหรับการเรียกร้องสินไหมที่มีค่าใช้จ่าย 500 ดอลล่าร์สหรัฐ ขึ้นไป

 

เลื่อนลงเพื่อดูขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมแผนประกันสุขภาพ Asia Care Premier Vietnam

 

สำหรับการเรียกร้องสินไหมในประเทศเวียดนาม โปรดส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมฉบับจริงมายังที่อยู่:

Luma Vietnam – Claim Department
Etown building, Floor 23rd, 11 Doan Van Bo Street, Ward 12, District 4 HCMC.
Phone number: +84 869 17 97 01

 

สำหรับการเรียกร้องสินไหมนอกประเทศเวียดนาม โปรดส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมฉบับจริงมายังที่อยู่:

Luma, Claims Department

57 Park Ventures Ecoplex
9th Floor, Unit 912 Wireless Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand

เอกสารที่จำเป็น:

แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทนแผนประกันสุขภาพ Asia Care Pro Vietnam ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมลายเซ็นต์

– ใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริง

– ใบรายงานแพทย์ที่ระบุรายละเอียด ผลการวินิจฉัยโรค และการรักษา พร้อมประทับตราโรงพยาบาล หรือ ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง

– ใบเสร็จฉบับเต็ม (แจ้งรายละเอียดใบแจ้งชื่อยาและราคา)

– ใบสั่งแพทย์ (พร้อมข้อบ่งชี้ทางการแพทย์สำหรับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ ผลแลป กายภาพบำบัด แว่นตา และคอนแทคเลนส์)

 

โปรดส่งเอกสารฉบับจริงสำหรับการเรียกร้องสินไหมที่มีค่าใช้จ่าย 500 ดอลล่าร์สหรัฐ ขึ้นไป

 

เลื่อนลงเพื่อดูขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมแผนประกันสุขภาพ Asia Care Plus Vietnam

 

สำหรับการเรียกร้องสินไหมในประเทศเวียดนาม โปรดส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมฉบับจริงมายังที่อยู่:

Luma Vietnam – Claim Department
Etown building, Floor 23rd, 11 Doan Van Bo Street, Ward 12, District 4 HCMC.
Phone number: +84 869 17 97 01

 

สำหรับการเรียกร้องสินไหมนอกประเทศเวียดนาม โปรดส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมฉบับจริงมายังที่อยู่:

Luma, Claims Department

57 Park Ventures Ecoplex
9th Floor, Unit 912 Wireless Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand

เอกสารที่ต้องใช้:

แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทนแผนประกันสุขภาพ Asia Care Plus Cambodia ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมลายเซ็นต์

– ใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริง

– ใบรายงานแพทย์ที่ระบุรายละเอียด ผลการวินิจฉัยโรค และการรักษา พร้อมประทับตราโรงพยาบาล หรือ ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง

– ใบเสร็จฉบับเต็ม (แจ้งรายละเอียดใบแจ้งชื่อยาและราคา)

– ใบสั่งแพทย์ (พร้อมข้อบ่งชี้ทางการแพทย์สำหรับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ ผลแลป กายภาพบำบัด แว่นตา และคอนแทคเลนส์)

 

โปรดส่งเอกสารฉบับจริงสำหรับการเรียกร้องสินไหมที่มีค่าใช้จ่าย 500 ดอลล่าร์สหรัฐ ขึ้นไป

 

เลื่อนลงเพื่อดูขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมแผนประกันสุขภาพ Asia Care Plus Cambodia

 

โปรดส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมฉบับจริงมายังที่อยู่นี้:

Cambodia-Vietnam Insurance Plc, 8th floor,
398, Monivong Blvd, Beung Keng Kang I,
Phnom Penh 12302 Cambodia

เอกสารที่ต้องใช้:

– แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมลายเซ็นต์

แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมแผนประกันสุขภาพ Asia Care Plus Myanmar (ภาษาอังกฤษ)

แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมแผนประกันสุขภาพ Asia Care Plus Myanmar (ภาษาเมียนมาร์)

– ใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริง

– ใบรายงานแพทย์ที่ระบุรายละเอียด ผลการวินิจฉัยโรค และการรักษา พร้อมประทับตราโรงพยาบาล หรือ ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง

– ใบเสร็จฉบับเต็ม (รายงานรายละเอียดใบแจ้งชื่อยาและราคา)

– ใบสั่งแพทย์ (พร้อมข้อบ่งชี้ทางการแพทย์สำหรับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ ผลแลป กายภาพบำบัด แว่นตา และคอนแทคเลนส์)

 

โปรดส่งเอกสารฉบับจริงสำหรับการเรียกร้องสินไหมที่มีค่าใช้จ่าย 500 ดอลล่าร์สหรัฐ ขึ้นไป

 

เลื่อนลงเพื่อดูขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมแผนประกันสุขภาพ Asia Care Plus Myanmar

 

โปรดส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมฉบับจริงมายังที่อยู่ข้างล่างนี้:

Luma Myanmar – Claim Department
Times City, CCI France Myanmar, Office Tower n°2, 16th Floor-Units 11&12, Between Hanthawaddy & Kyuntaw Road, Kamaryut Township, Yangon, Myanmar

เอกสารที่ต้องใช้:

แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมแผนประกันสุขภาพ Asia Care Plus Laos ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมลายเซ็นต์

– ใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริง

– ใบรายงานแพทย์ที่ระบุรายละเอียด ผลการวินิจฉัยโรค และการรักษา พร้อมประทับตราโรงพยาบาล หรือ ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง

– ใบเสร็จฉบับเต็ม (รายงานรายละเอียดใบแจ้งชื่อยาและราคา)

– ใบสั่งแพทย์ (พร้อมข้อบ่งชี้ทางการแพทย์สำหรับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ ผลแลป กายภาพบำบัด แว่นตา และคอนแทคเลนส์)

โปรดส่งเอกสารฉบับจริงสำหรับการเรียกร้องสินไหมที่มีค่าใช้จ่าย 500 ดอลล่าร์สหรัฐ ขึ้นไป

 

เลื่อนลงเพื่อดูขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมแผนประกันสุขภาพ Asia Care Plus Laos

 

โปรดส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมฉบับจริงมายังที่อยู่นี้:

ຊັ້ນ 2, ຕຶກທະນາຄານເອັມບີ້, ຖະໜົນ ໄກສອນ, ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງ/ 2nd Floor, MB Bank Building, Kaysone Road, Phonexay Village, Saysettha District, Vientiane Capital

เอกสารที่ต้องใช้:

แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมแผนประกันสุขภาพ Asia Care Plus International ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมลายเซ็นต์

– ใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริง

– ใบรายงานแพทย์ที่ระบุรายละเอียด ผลการวินิจฉัยโรค และการรักษา พร้อมประทับตราโรงพยาบาล หรือ ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง

– ใบเสร็จฉบับเต็ม (รายงานรายละเอียดใบแจ้งชื่อยาและราคา)

– ใบสั่งแพทย์ (พร้อมข้อบ่งชี้ทางการแพทย์สำหรับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ ผลแลป กายภาพบำบัด แว่นตา และคอนแทคเลนส์)

 

โปรดส่งเอกสารฉบับจริงสำหรับการเรียกร้องสินไหมที่มีค่าใช้จ่าย 500 ดอลล่าร์สหรัฐ ขึ้นไป

 

เลื่อนลงเพื่อดูขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมแผนประกันสุขภาพ Asia Care Plus International

 

โปรดส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมฉบับจริงมายังที่อยู่ข้างล่างนี้:

Luma, Claims Department

57  อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคคอมเพล็กซ์ ชั้น 9 ห้อง 912 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

โปรดเตรียมเอกสารต่อไปนี้ในการเรียกร้องสินไหม: 

        1. แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม นวกิจประกันภัย ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมลายเซ็นต์
         2. สำเนาบัตรประกันภัย
         3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบขับขี่หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลายเซ็นต์
         4. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล ฉบับจริง
         5. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง
         6. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมลายเซ็นต์ (ยกเว้น BAAC และ GSB)
 
โปรดส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมมายังที่อยู่นี้: 
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (Luma Long Stay Care)
100/50-55, 90/4-6 อาคารสาทรนครทาวเวอร์ ชั้น 26
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Luma Covid Care เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รับประกันโดย ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จำหน่ายโดย Luma แต่ให้บริการโดย บริษัท ทูน ประกันภัย จำกัด โดยตรง

 

โปรดเตรียมเอกสารที่ระบุใน แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม Tune Protect 

 

โปรดส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมมายังที่อยู่นี้:

Claim Department
บริษัท ทูน ประกันภัย จำกัด
3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์
ชั้น 14 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  10110
โทรศัพท์: 02 078 5625, 5621
อีเมล์: [email protected]

บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อใช้ในกระบวนการเรียกร้องสินไหม โดยจะพิจารณาเป็นกรณี

ประกันการเดินทาง

สำหรับการเรียกร้องสินไหม โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในการเรียกร้องสินไหมตามที่ระบุใน แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมแผนประกันการเดินทาง Luma Schengen Pass

สำหรับการเรียกร้องสินไหม โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในการเรียกร้องสินไหมตามที่ระบุใน แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมแผนประกันการเดินทาง Luma Vietnam Pass

สำหรับการเรียกร้องสินไหม โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในการเรียกร้องสินไหมตามที่ระบุใน แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมแผนประกันการเดินทาง Luma ASEAN Pass

Luma Thailand Pass เป็นชื่อทางการตลาดของแผนประกันภัยการเดินทางภายในประเทศที่รับประกันโดย ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จำหน่ายโดย Luma แต่ให้บริการโดย บริษัท ทูน ประกันภัย จำกัด โดยตรง

 

โปรดเตรียมเอกสารที่จำเป็นที่ระบุใน แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม Tune Protect 

 

โปรดส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมมายังที่อยู่ล่างนี้:


Claim Department
บริษัท ทูน ประกันภัย จำกัด
3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์
ชั้น 14 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  10110
โทรศัพท์: +66020785625 หรือ +66020785621
[email protected]

บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อใช้ในกระบวนการเรียกร้องสินไหม โดยจะพิจารณาเป็นกรณี

3 ทางเลือกในการเรียกร้องสินไหมแผนประกันสุขภาพ Asia Care

โปรดตรวจสอบข้อปฏิบัติในการเรียกร้องสินไหมของแต่ละกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อเลือกช่องทางที่เหมาะสม

แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์

เรียกร้องสินไหมผ่านแอปพลิเคชัน Luma Care

Luma Health App

ออนไลน์

เข้าสู่ระบบในพื้นที่สมาชิกและเรียกร้องสินไหม

ไปที่หัวข้อ “การเรียกร้องสินไหม” ในพื้นที่สมาชิกของท่านและทำการเรียกร้องสินไหมออนไลน์ อย่างไรก็ตามอาจมีการร้องขอเอกสารฉบับจริง

ไปรษณีย์

ส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมทางไปรษณีย์ (หากจำเป็น)

ส่งเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการเรียกร้องสินไหมมายังที่อยู่ที่กล่าวถึงในข้อปฏิบัติของกรมธรรม์ของท่าน โปรดสำเนาเอกสารทั้งหมดก่อนส่งเอกสารฉบับจริงให้กับเรา

วิธีลงทะเบียนสมาชิกออนไลน์ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน:

1. ลงทะเบียนสมาชิกผ่านเว็บไซต์

2. คลิกลิงก์ที่ได้รับในอีเมลเพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่

3. ล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่านใหม่

4. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ‘Luma Care’ ในมือถือ

5. กดเข้าแอปพลิเคชัน กรอกอีเมลและรหัสผ่านเพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบ

หากคุณพบปัญหาในการลงทะเบียน โปรดติดต่อแผนบริการลูกค้าของเราได้ที่อีเมล [email protected] หรือโทร 02 494 3600

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเราตอนนี้

X
Popup image