ช่องทางการเบิกค่าสินไหม

สามทางเลือกในการยื่นเบิกค่าสินไหมเพื่อขอรับเงินคืน

Our online services

เข้าสู่ระบบสมาชิกที่ปลอดภัยและเบิกค่าสินไหม

ไปยังเมนูสินไหมในระบบสมาชิกที่ปลอดภัยและยื่นเบิกค่าสินไหมออนไลน์ คุณอาจยังต้องใช้เอกสารต้นฉบับเพื่อเบิกค่าสินไหม

ยื่นเคลมสินไหมทางไปรษณีย์

กรอกแบบฟอร์มเบิกค่าสินไหม แล้วลงนาม
ขั้นตอนที่ 1

กรอกแบบฟอร์มเบิกค่าสินไหม
แล้วลงนาม

แบบฟอร์มเบิกค่าสินไหมของลูม่า


ดาวน์โหลด
เตรียม เอกสาร
ขั้นตอนที่ 2

เตรียม
เอกสาร

  • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน (กรุณาระบุชื่อสถานที่ให้บริการ ชื่อผู้เอาประกัน วันที่รับบริการ รายการค่าใช้จ่าย ยอดสุทธิ และ ลายเซ็นผู้รับเงิน
  • ต้นฉบับใบรับรองแพทย์
  • แบบฟอร์มเบิกค่าสินไหม(ที่ลงลายมือแล้ว)
  • ระบุรายละเอียดของค่าใช้จ่าย
  • ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องลงในสำเนาหนังสือเดินทาง (ไม่ต้องใช้หากเคยส่งมาแล้ว)
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก (ไม่ต้องใช้หากเคยส่งมาแล้ว)
ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 3

ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน

กรุณาส่ง

ลูม่า แผนกสินไหม

57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น

9 ห้องเลขที่ 912 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

X
Popup image