คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่ 10 ล้านบาท สูงสุด 50 ล้านบาท

Protection

คุ้มครองค่ารักษาโรคมะเร็งทุกชนิด โรคโควิด-19 และโรคระบาดอื่นๆ

Renewal

การันตีต่ออายุถึง 99 ปี

International

คุ้มครองทั่วโลกสำหรับการเดินทางไปรักษาพยาบาลในต่างประเทศและกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินขณะท่องเที่ยว

Medical

วงเงินความคุ้มครองสูงสุด 50 ล้านต่อปี ครอบคลุมค่าห้องสูง ให้คุณเลือกห้องได้เอง ไม่จำกัดแค่ห้องมาตรฐาน

Experienced

รับประกันโดย บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันพร้อมประสบการณ์กว่า 89 ปี

เงื่อนไขสำหรับผู้ขอเอาประกันภัย

อายุ

ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุ 0 - 70 ปี (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องสมัครพร้อมกับผู้ปกครอง)

สัญชาติ

ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 180 วันต่อปี (สมัครได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)

อาชีพ

ผู้ให้บริการพยาบาล นักกีฬาอาชีพ ตำรวจ และอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง (รวมถึงอาชีพอื่นๆ ที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขความคุ้มครอง)

ความคุ้มครองที่คุณจะได้รับแผน 1แผน 2แผน 3
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี10,000,000 บาท30,000,000 บาท50,000,000 บาท
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาล12,000 บาท15,000 บาท20,000 บาท
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาลกรณีรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU)
ค่าบริการทางการพยาบาล
การผ่าตัดใหญ่
การผ่าตัดเล็ก
ค่ารักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ
ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง10,000 บาท30,000 บาท30,000 บาท
ค่าศัลยกรรมเพื่อแก้ไขความผิดปกติ หรือความพิการอันเนื่องมาจากอุบัติเหต
ค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็ง
การรักษาพยาบาลด้านจิตเวช (แบบผู้ป่วยใน) - ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 10 เดือนไม่คุ้มครองจ่ายตามจริง สูงสุด 15 วันจ่ายตามจริง สูงสุด 20 วัน
การรักษาภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิด - ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 10 เดือน100,000 บาท300,000 บาท600,000 บาท
คุ้มครองทั่วโลกกรณีอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยฉุกเฉิน2,500,000 บาทต่อการเดินทางแต่ละครั้ง สุงสุด 90 วัน (ไม่เกิน 180 วันต่อปี)7,500,000 บาทต่อการเดินทางแต่ละครั้ง สุงสุด 90 วัน (ไม่เกิน 180 วันต่อปี)8,000,000 บาทต่อการเดินทางแต่ละครั้ง สุงสุด 90 วัน (ไม่เกิน 180 วันต่อปี)

จ่ายตามจริงตามความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ต่อคน

• คุ้มครองตามประเทศที่อยู่ในอาณาเขตความคุ้มครองที่คุณเลือก ซึ่งมีให้เลือกดังนี:
โซน A: ทั่วโลก ยกเว้น สหรัฐอเมริกา
โซน B: ทั่วโลก ยกเว้น สหรัฐอเมริกา แคนาดา สวิสเซอร์แลนด์ อิสราเอล ญี่ปุ่น ฮ่องกง บาฮามาส จีน
โซน C: ทั่วโลก ยกเว้น สหรัฐอเมริกา แคนาดา สวิสเซอร์แลนด์ อิสราเอล ญี่ปุ่น ฮ่องกง บาฮามาส จีน รัสเซีย สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ ไต้หวัน บราซิล
• ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกัน
• ผู้ขอเอาประกันภัยต้องตอบคำถามสุขภาพ ซึ่งอาจมีการขอข้อมูลทางการแพทย์เพิ่มเติมได้
• ผลประโยชน์บางข้อมีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองดังที่ระบุเงื่อนไขและข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันภัย
• บางอาชีพอาจไม่สามารถสมัครกรมธรรม์ประกันภัยแผน Prime ได้เช่น (แต่ไม่จำกัดเพียง) ผู้ให้บริการพยาบาล นักกีฬาอาชีพ ตำรวจ และอาชีพอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงสูง

 

ข้อยกเว้น:
(ข้อยกเว้นต่อไปนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง กรุณาอ้างอิงจากเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยสำ หรับรายละเอียดทั้งหมดของข้อยกเว้นทั่วไป)
1. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
2. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองแข่งรถ หรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ๊ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม เล่นหรือแข่งพารามอเตอร์ ร่มบิน เครื่องร่อน ขณะกำ ลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสาร
อยู่ในบอลลูน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดาน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศ และเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
3. สงคราม การรุกราน การกระทำ ที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำ ที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
4. การก่อการร้าย
5. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
6. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติดหรือสุรา

 

การขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free look period):
ผู้ถือกรมธรรม์สามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ภายใน 15 วัน (นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท) ตามเงื่อนไขการรับประกันภัย บริษัทจะคืนเบี้ยประกันโดยหักค่าสินไหมกรณีที่มีการเรียกร้องไปก่อนหน้าภายใต้กรมธรรม์

 

ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อ

“Prime” เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ ลูม่า เอเชีย แคร์ ส่วนบุคคล รับประกันโดยบริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

อ่านข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย

ติดต่อเจ้าหน้าที่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

แผนประกัน Prime

แชทกับลูม่า

แชทกับเราผ่านช่องทาง Facebook Messenger

แผนประกันสุขภาพ PRIME, ประกันสุขภาพ PRIME

แชทกับเราผ่านช่องทาง LINE

แผนประกันสุขภาพ PRIME, ประกันสุขภาพ PRIME

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ใช่สัญญาประกันภัย “Prime” เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ ลูม่า เอเชีย แคร์ ส่วนบุคคล โดยบริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับความคุ้มครองและข้อยกเว้นระบุไว้ในเอกสารกรมธรรม์ประกันภัย