luma logo travel insurance

เพื่อนรู้ใจทุกเรื่องการเดินทาง

ไปเที่ยวเนเธอร์แลนด์

ประกันเดินทางเนเธอร์แลนด์, ประกันเดินทาง เนเธอร์แลนด์

สำนักงานทั่วโลก

ประกันเดินทางเนเธอร์แลนด์ ไปเที่ยวเนเธอร์แลนด์ครั้งนี้ ไม่ต้องห่วง เพราะมีทีมงานพร้อมดูแลทุกเวลา และ ทั่วโลก

ประกันเดินทางเนเธอร์แลนด์, ประกันเดินทาง เนเธอร์แลนด์

ทีมแพทย์ของ LUMA

ทีมแพทย์ของ LUMA พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมแพทย์ภายในของบริษัท

trip cancellation

สามารถยกเลิก และ คืนเงิน

LUMA เข้าใจ ว่าบางครั้งมีเหตุด่วนเกิดขึ้นที่ไม่ได้คาดถึง ซื้อประกันเดินทางไปเนเธอร์แลนด์กับ LUMA สามารถยกเลิกประกันเดินทาง ก่อนวันที่ประกันจะเริ่ม และรับเงินคืน 100%

ติดตาม ข่าวสาร และ โปรโมชั่นต่าง ๆ

ประกันเดินทางเนเธอร์แลนด์, ประกันเดินทาง เนเธอร์แลนด์

LUMA GO ประกันเดินทางไปเนเธอร์แลนด์

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

249

/สัปดาห์

2/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

385

/สัปดาห์

3/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

แผน 2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

600

/สัปดาห์

4/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

765

/สัปดาห์

5/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองเที่ยวบิน

เที่ยวบินล่าช้า

คุ้มครองสัมภาระ

กระเป๋าเดินทางล่าช้า

กระเป๋าเดินทางเสียหาย

การสูญเสียเอกสารเดินทาง

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

249

/สัปดาห์

1,000,000 ฿

แผน 1

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

385

/สัปดาห์

2,000,000 ฿

pakistan travel insurance plan

แผน  2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

600

/สัปดาห์

3,000,000 ฿

50,000 ฿

20,000 ฿

30,000 ฿

10,000 ฿

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

765

/สัปดาห์

5,000,000 ฿

50,000 ฿

25,000 ฿

50,000 ฿

30,000 ฿

ประกันเดินทางไปเนเธอร์แลนด์ ควรคุ้มครองอะไร?

ประกันเดินทางเนเธอร์แลนด์, ประกันเดินทาง เนเธอร์แลนด์

ความคุ้มครองกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ในประเทศเนเธอร์แลนด์

รวมถึงค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกสำหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดจากความทุพพลภาพ/อาการที่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาหรือคงอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ตลอดระยะเวลาของกรมธรรม์

covid cover

ครอบคลุมการรักษา Covid-19 ในเนเธอร์แลนด์

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาที่จำเป็นทางการแพทย์สำหรับเชื้อ Covid-19

ประกันเดินทางเนเธอร์แลนด์, ประกันเดินทาง เนเธอร์แลนด์

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางของคุณในเนเธอร์แลนด์

ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ รวมถึงภัยธรรมชาติที่พบบ่อยที่สุดในเนเธอร์แลนด์

trip cancellation

การยกเลิกการเดินทางไปเนเธอร์แลนด์

สามารถยกเลิก แผนประกันเดินทางไปประเทศเนเธอร์แลนด์ หากมีการยกเลิกทริปกระทันหัน หรือวีซ่าไม่ผ่าน แต่แจ้งยกเลิกก่อนวันที่กรมธรรม์เริ่มความคุ้มครอง และได้รับการคืนเงิน 100%

อะไรที่ไม่คุ้มครอง?

ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนเริ่มกรมธรรม์

การเจ็บป่วย โรค หรือสภาพร่างกายใด ๆ ที่เป็นมาก่อนวันเริ่มกรมธรรม์ไม่ว่าผู้เอาประกันจะทราบหรือไม่ทราบ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

ไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง

ไม่คุ้มครองเหตุการที่คาดไม่ถึง เช่น การก่อการร้าย สงคราม การรุกราน และความไม่สงบภายในประเทศ โปรดอ่านกรมธรรม์อย่างละเอียด

ไม่คุ้มครองการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

ครอบคลุมเฉพาะการเดินทางเพื่อการพักผ่อน หรือ การทำธุรกิจ (งานธุรการ และงานที่ไม่ใช้แรงร่างกายเท่านั้น) ไม่คุ้มครองการเดินทางเพื่อรับการรักษาพยาบาลที่ประเทศเนเธอร์แลนด์

เดินทางไปเนเธอร์แลนด์ ต้องทำประกันเดินทางไหม?

สำหรับคนไทยที่วางแผนเตรียมเดินทางไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ จำเป็นต้องทำประกันเดินทางที่ผ่านการอนุมัติ Schengen Approved Visa โดยมีเงื่อนไขด้านวงเงินความคุ้มครองขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น โดยเอกสารการซื้อประกันเดินทางเนเธอร์แลนด์นี้จะถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นกับทางสถานทูตเนเธอร์แลนด์ หากไม่มีเอกสารดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนใหม่ทั้งหมดเพื่อให้เอกสารครบถ้วน 

ประกันเดินทางเนเธอร์แลนด์ ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง?

นอกจากการทำประกันเดินทางเนเธอร์แลนด์เพื่อใช้ประกอบการยื่นวีซ่าเชงเก้นแล้ว ผู้เอาประกันยังจะได้รับความคุ้มครองต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ด้วย ซึ่งสรุปแบ่งออกมาได้ 4 เรื่องหลัก ดังนี้

 

  1. 1. ความคุ้มครองจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ

ผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย เช่น ไข้หวัดจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง หนาวเย็น อาหารเป็นพิษ ท้องเสีย จากการทานอาหารที่ผิดไปจากปกติ การติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่าง ๆ อาทิ หกล้ม รถเฉี่ยว ลื่น ไม่ว่าจะเป็นในฐานะของผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในประกันจะให้ความคุ้มครองแบบครบถ้วนเมื่อคุณเข้ารับการรักษาตัวกับโรงพยาบาลระหว่างที่พำนักอาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์

 

2. ความคุ้มครองด้านเที่ยวบินเดินทาง 

เหตุไม่คาดฝันจากการเดินทางของเที่ยวบินเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นไฟล์ทบินดีเลย์ เที่ยวบินล่าช้า ยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งสาเหตุก็มีด้วยกันหลายปัจจัย เช่น สภาพอากาศไม่ดี เครื่องบินมีปัญหาขัดข้อง การถูกข่มขู่จากผู้ไม่หวังดี ฯลฯ กรณีนี้เมื่อคุณต้องรอเที่ยวบินจนครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนดจะได้รับการดูแลเบื้องต้น รวมถึงยังสามารถเคลมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าไฟล์ทบินเที่ยวใหม่ได้ด้วย 

 

  1. 3. ความคุ้มครองสัมภาระระหว่างเดินทาง

ประกันเดินทางต่างประเทศยังให้ความคุ้มครองในด้านสัมภาระที่คุณต้องใช้เดินทางระหว่างกำลังโดยสารเครื่องบิน กรณีสัมภาระเสียหาย สูญหาย ล่าช้า ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม สามารถนำหลักฐานมายืนยันเพื่อรับความคุ้มครองตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในกรมธรรม์ได้เลย รวมถึงกรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การซ่อมกระเป๋า ซื้อกระเป๋าใหม่ ซื้อของใช้จำเป็นระหว่างรอสัมภาระ เป็นต้น 

 

  1. 4. ความคุ้มครองด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม

การมีประกันเดินทางเนเธอร์แลนด์ยังจะได้รับความคุ้มครองด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ เช่น การส่งตัวผู้ป่วยกลับประเทศต้นทาง การส่งศพกลับภูมิลำเนา ค่าเดินทางของญาติเพื่อไปเยี่ยมผู้ป่วย การประสานงานฉุกเฉิน เอกสารเดินทางเสียหาย สินทรัพย์ถูกจี้ ปล้น ชิงทรัพย์ ฯลฯ  

ประกันเดินทางเนเธอร์แลนด์ มีกี่ประเภท

ผู้ที่กำลังวางแผนเดินทางไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ปกติแล้วประกันเดินทางต่างประเทศจะจำแนกออกได้ 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ประกันเดินทางรายเที่ยว และประกันเดินทางรายปี ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการพำนักอาศัยและความถี่ของการเดินทาง  

 

  1. 1. ประกันเดินทางรายเที่ยว – รูปแบบประกันเดินทางต่างประเทศที่จะระบุช่วงระยะเวลาความคุ้มครองสั้น ๆ ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสิ้นสุด มีราคาถูก ให้ความคุ้มครองรอบด้าน สามารถซื้อได้เป็นครั้ง ๆ เหมาะกับคนที่เดินทางไปเนเธอร์แลนด์ไม่บ่อยนัก หรือนาน ๆ ไปครั้ง เฉลี่ยปีละไม่เกิน 2 รอบ

 

  1. 2. ประกันเดินทางรายปี – รูปแบบของประกันเดินทางที่ให้ความคุ้มครองระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นคุ้มครอง เหมาะกับคนที่ต้องเดินทางไปเนเธอร์แลนด์บ่อย ๆ เฉลี่ยปีละมากกว่า 3 ครั้ง แต่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือต้องพำนักได้ไม่เกิน 90 ครั้ง / วัน และต้องเข้าประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง นับตั้งแต่เดินทางออกนอกประเทศไทย

ประกันเดินทางเนเธอร์แลนด์ เลือกซื้อยังไงดี?

  1. 1. ประเมินจากบริษัทประกันที่มีความน่าเชื่อถือ มีชื่อเสียง ไว้วางใจได้ มีพันธมิตรเครือข่ายกับองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น โรงพยาบาล สายการบิน บริษัทประกันอื่น หน่วยติดต่อให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่ากรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันจะช่วยเหลือได้แบบทันท่วงที

 

  1. 2. เลือกแผนประกันเดินทางต่างประเทศที่เหมาะกับตนเอง เน้นย้ำว่าประกันเดินทางต้องผ่าน Schengen Approved Visa และไม่จำเป็นต้องเลือกแผนราคาแพงสุด แต่ประเมินให้เหมาะกับลักษณะการเดินทางของตนเอง

 

  1. 3. ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของกรมธรรม์อย่างละเอียดที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไข ข้อตกลง ข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจอย่างชัดเจน กรณีเกิดปัญหาต้องทำการเคลมประกันก็ไม่ต้องกังวลใจอะไรทั้งสิ้น สามารถดำเนินการตามขั้นตอนปกติได้ทันที

 

  1. 4. ซื้อประกันเดินทางเนเธอร์แลนด์ผ่านช่องทางที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้น เช่น ช่องทาง Official ของบริษัทประกัน ซื้อผ่านตัวแทนประกัน หรือซื้อกับแพลตฟอร์มคนกลางที่มีชื่อเสียง ไว้ใจได้เท่านั้น

ประกันเดินทางเนเธอร์แลนด์ ควรซื้อตอนไหน?

ด้วยการไปประเทศเนเธอร์แลนด์จำเป็นต้องใช้วีซ่า และหนึ่งในเอกสารสำคัญของการขอวีซ่าเชงเก้นนั่นคือวีซ่า ดังนั้นจึงอยากแนะนำให้ทำประกันเดินทางต่างประเทศล่วงหน้าก่อนวันยื่นเอกสารของีซ่าเชงเก้นไม่ต่ำกว่า 7 วัน เพื่อให้ทางบริษัทประกันดำเนินการได้ทันเวลาโดยเฉพาะเรื่องของการออกเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วน หากซื้อใกล้กับวันยื่นขอวีซ่ามากไปแล้วเอกสารกรมธรรม์ออกไม่ทันก็ต้องรอนัดรอบใหม่ซึ่งจะทำให้เสียเวลาเป็นอย่างมาก ทางที่ดีเมื่อรู้ว่าตนเองเตรียมไปเนเธอร์แลนด์ก็รีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นล่วงหน้าจะดีที่สุด 

ประกันเดินทางเนเธอร์แลนด์ คุ้มค่าหรือไม่?

ยืนยันว่าการเลือกซื้อประกันเดินทางเนเธอร์แลนด์ เป็นสิ่งที่มีความคุ้มค่าอย่างมาก เพราะสิ่งแรกที่คุณต้องใช้แน่ ๆ นั่นคือการยื่นเอกสารเพื่อทำวีซ่าเชงเก้น (หากเอกสารไม่ครบทางสถานทูตจะไม่อนุมัติให้ทำเด็ดขาด) ในเรื่องของความคุ้มครองอย่างที่อธิบายเอาไว้ว่าขั้นต่ำของประกันเดินทางต่างประเทศเมื่อต้องเข้าประเทศกลุ่มเชงเกต้องมีวงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนนี้ถือว่าสูงในระดับหนึ่งหากคุณต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล แต่ด้วยค่าครองชีพของเนเธอร์แลนด์สูง ทำประกันจึงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง เป็นต้น ยังไม่นับรวมกับการเกิดเหตุไม่คาดฝันอื่น ๆ เช่น เครื่องบินดีไลย์ สัมภาระสูญหาย เสียหาย เป็นต้น 

การเคลมประกันเดินทางเนเธอร์แลนด์ ยุ่งยากไหม?

เมื่อมีเรื่องให้ต้องเคลมประกันเดินทางเนเธอร์แลนด์ ไม่ยุ่งยากใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีคุณไม่ได้เจ็บป่วยหนักถึงขั้นนอนโรงพยาบาล แค่รักษาในฐานะผู้ป่วยนอกแนะนำให้สำรองจ่ายไปก่อนแล้วค่อยกลับมายื่นเคลมพร้อมเอกสารใบรับรองแพทย์และใบเสร็จที่ชำระ ส่วนกรณีต้องเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในแนะนำให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน จากนั้นจะมีการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คุณได้รับการรักษาโดยไม่ต้องสำรองจ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

ในส่วนของการเคลมประกันเดินทางอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินดีเลย์ ไฟล์ทยกเลิก สัมภาระสูญหาย เสียหาย เงินสดถูกขโมย เอกสารเดินทางเสียหาย ฯลฯ ต้องมีเอกสารยืนยันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงประกอบการยื่นเคลม เช่น เอกสารจากสายการบิน สนามบิน ใบรับแจ้งความของสถานีตำรวจท้องถิ่น จากนั้นก็สามารถดำเนินการเบิกเคลมได้ตามขั้นตอนปกติ 

ซื้อประกันเดินทางเนเธอร์แลนด์ ที่ไหนดี?

หากคุณเตรียมเดินทางไปฮอลแลนด์และกำลังมองหาประกันเดินทางเนเธอร์แลนด์เพื่อความมั่นใจ ขอแนะนำประกันเดินทางต่างประเทศ LUMA GO” จาก LUMA เริ่มต้นกับแผน 1 ของการใช้ทำวีซ่าเชงเก้นในราคาเพียง 299 บาท ให้ความคุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท ผ่านการรับรอง Schengen Approved Visa ไม่ต้องกังวลใจ สามารถใช้ยื่นเป็นเอกสารทำวีซ่าได้สบาย หรือใครสนใจเลือกแผนสูงสุดก็ให้ความคุ้มครองได้ถึง 5 ล้านบาท ครอบคลุมทุกด้านการเดินทางทั้งตัวบุคคลและสัมภาระ พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 พำนักระยะสั้นในเนเธอร์แลนด์ไว้วางใจในทุกทริปของคุณได้แน่นอน 

ขั้นตอนยื่นขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ เอกสาร ค่าใช้จ่าย ครบจบที่เดียว ศึกษาให้ดีแล้วเตรียมเก็บกระเป๋าไปเที่ยวกันเลย

9 อาหารดัตช์ขึ้นชื่อที่ห้ามพลาด เมื่อไปเยือนเนเธอร์แลนด์แล้ว ต้องได้ลิ้มลอง

ข้อมูลเกี่ยวกับการไปเที่ยวต่างประเทศ

ติดต่อลูม่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
แชทกับเจ้าหน้าที่ของเรา

แชทกับเราผ่าน Facebook Messenger

แชทกับเราผ่าน LINE