luma logo travel insurance

เพื่อนรู้ใจทุกเรื่องการเดินทาง

ไปเที่ยวเดนมาร์ก

ประกันเดินทางเดนมาร์ก, ประกันเดินทาง เดนมาร์ก

สำนักงานทั่วโลก

ประกันเดินทางเดนมาร์ก ไปเที่ยวเดนมาร์กครั้งนี้ ไม่ต้องห่วง เพราะมีทีมงานพร้อมดูแลทุกเวลา และ ทั่วโลก

ประกันเดินทางเดนมาร์ก, ประกันเดินทาง เดนมาร์ก

ทีมแพทย์ของ LUMA

ทีมแพทย์ของ LUMA พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมแพทย์ภายในของบริษัท

trip cancellation

สามารถยกเลิก และ คืนเงิน

LUMA เข้าใจ ว่าบางครั้งมีเหตุด่วนเกิดขึ้นที่ไม่ได้คาดถึง ซื้อประกันเดินทางไปเดนมาร์กกับ LUMA สามารถยกเลิกประกันเดินทาง ก่อนวันที่ประกันจะเริ่ม และรับเงินคืน 100%

ติดตาม ข่าวสาร และ โปรโมชั่นต่าง ๆ

ประกันเดินทางเดนมาร์ก, ประกันเดินทาง เดนมาร์ก

LUMA GO ประกันเดินทางไปเดนมาร์ก

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

249

/สัปดาห์

2/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

385

/สัปดาห์

3/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

แผน 2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

600

/สัปดาห์

4/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

765

/สัปดาห์

5/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองเที่ยวบิน

เที่ยวบินล่าช้า

คุ้มครองสัมภาระ

กระเป๋าเดินทางล่าช้า

กระเป๋าเดินทางเสียหาย

การสูญเสียเอกสารเดินทาง

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

249

/สัปดาห์

1,000,000 ฿

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

385

/สัปดาห์

2,000,000 ฿

pakistan travel insurance plan

แผน  2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

600

/สัปดาห์

3,000,000 ฿

50,000 ฿

20,000 ฿

30,000 ฿

10,000 ฿

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

765

/สัปดาห์

5,000,000 ฿

50,000 ฿

25,000 ฿

50,000 ฿

30,000 ฿

ประกันเดินทางไปเดนมาร์ก ควรคุ้มครองอะไร?

ประกันเดินทางเดนมาร์ก, ประกันเดินทาง เดนมาร์ก

ความคุ้มครองกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ในประเทศเดนมาร์ก

รวมถึงค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกสำหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดจากความทุพพลภาพ/อาการที่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาหรือคงอยู่ในประเทศเดนมาร์กตลอดระยะเวลาของกรมธรรม์

covid cover

ครอบคลุมการรักษา Covid-19 ในเดนมาร์ก

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาที่จำเป็นทางการแพทย์สำหรับเชื้อ Covid-19

ประกันเดินทางเดนมาร์ก, ประกันเดินทาง เดนมาร์ก

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางของคุณในเดนมาร์ก

ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ รวมถึงภัยธรรมชาติที่พบบ่อยที่สุดในเดนมาร์ก

trip cancellation

การยกเลิกการเดินทางไปเดนมาร์ก

สามารถยกเลิก แผนประกันเดินทางไปประเทศเดนมาร์ก หากมีการยกเลิกทริปกระทันหัน หรือวีซ่าไม่ผ่าน แต่แจ้งยกเลิกก่อนวันที่กรมธรรม์เริ่มความคุ้มครอง และได้รับการคืนเงิน 100%

อะไรที่ไม่คุ้มครอง?

ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนเริ่มกรมธรรม์

การเจ็บป่วย โรค หรือสภาพร่างกายใด ๆ ที่เป็นมาก่อนวันเริ่มกรมธรรม์ไม่ว่าผู้เอาประกันจะทราบหรือไม่ทราบ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

ไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง

ไม่คุ้มครองเหตุการที่คาดไม่ถึง เช่น การก่อการร้าย สงคราม การรุกราน และความไม่สงบภายในประเทศ โปรดอ่านกรมธรรม์อย่างละเอียด

ไม่คุ้มครองการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

ครอบคลุมเฉพาะการเดินทางเพื่อการพักผ่อน หรือ การทำธุรกิจ (งานธุรการ และงานที่ไม่ใช้แรงร่างกายเท่านั้น) ไม่คุ้มครองการเดินทางเพื่อรับการรักษาพยาบาลที่ประเทศเดนมาร์ก

ไปเดนมาร์ก ต้องซื้อประกันเดินทางไหม?

หากคุณมีแผนเตรียมเดินทางไปเดนมาร์กที่มีกำหนดระยะเวลาครั้งละไม่เกิน 90 วัน หรือเป็นการพำนักระยสั้น จำเป็นต้องซื้อประกันเดินทางเดนมาร์กเอาไว้เสมอ ด้วยเหตุผลหลัก 5 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 

 

 1. 1. ใช้สำหรับการทำวีซ่าเชงเก้น

เดนมาร์กคือหนึ่งในประเทศกลุ่มเชงเก้น ดังนั้นคนนอกกลุ่มประเทศเหล่านี้หากจะเดินทางไปต้องมีการทำวีซ่าเชงเก้นกับทางสถานทูตเดนมาร์กด้วยเสมอ ซึ่งเงื่อนไขเอกสารสำคัญอย่างหนึ่งที่ทางสถานทูตต้องร้องขอคือเอกสารยืนยันการทำประกันเดินทางต่างประเทศภายใต้เงื่อนไขสำคัญต้องมีวงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท หากไม่มีการทำประกันเดินทางวีซ่าเชงเก้นก็ไม่สามารถออกได้ นั่นหมายถึงคุณก็ไม่มีสิทธิ์เข้าเดนมาร์กเช่นกัน 

 

 1. 2. ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

เรื่องไม่คาดฝันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกเวลาโดยเฉพาะปัญหาด้านการเจ็บป่วยในต่างประเทศขณะเดินทาง เช่น ไข้หวัดจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ท้องเสีย อาหารเป็นพิษจากอาหารที่ไม่ค่อยคุ้นชิน การติดเชื้อโควิด-19 ไปจนถึงอุบัติเหตุที่ได้รับบาดเจ็บ อาทิ ลื่นตกบันได รถเฉี่ยว แมลงสัตว์กัดต่อย ฯลฯ ทุกกรณีเมื่อคุณมีประกันเดินทางเดนมาร์กแล้วต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลก็สามารถดำเนินการเคลมได้ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

 

 1. 3. ให้ความคุ้มครองด้านเที่ยวบิน

อีกสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้นั่นคือ ความล่าช้าของเที่ยวบิน ไปจนถึงไฟล์ทบินดีเลย์ เลื่อนเที่ยวบิน หนักสุดถึงขนาดยกเลิกการเดินทาง ซึ่งสาเหตุก็มีหลายปัจจัย เช่น สภาพอากาศไม่ดี เครื่องบินขัดข้อง เกิดการข่มขู่จากผู้ไม่หวังดี เป็นต้น หากความล่าช้าดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่คุ้มครองไว้ในกรมธรรม์ก็จะได้รับการเคลมเพิ่มเติม เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าตั๋วไฟล์ทบินใหม่ เป็นต้น 

 

 1. 4. ให้ความคุ้มครองด้านสัมภาระ

การไปต่างประเทศจำเป็นต้องมีสัมภาระเป็นของคู่กาย ในกรณีที่สัมภาระเกิดความเสียหาย สูญหาย อันมีสาเหตุจากสายการบินหรือสนามบิน ประกันเดินทางจะให้ความคุ้มครองตามเหตุที่เกิดขึ้น เช่น เงินชดเชยเป็นก้อนจากสัมภาระสูญหาย การซ่อมแซมกระเป๋าเดินทาง การชดเชยตามค่าใช้จ่ายจริงของผู้เคลมที่ต้องซื้อของใช้จำเป็น 

 

 1. 5. ให้ความคุ้มครองอื่น ๆ เพิ่มเติม

นอกจากความคุ้มครองที่กล่าวมาทั้งหมดแล้ว การมีประกันเดินทางต่างประเทศยังเพิ่มเติมความคุ้มครองอื่นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ละฉบับด้วย เช่น การส่งตัวผู้ป่วยกลับประเทศต้นทาง การส่งศพกลับภูมิลำเนา ค่าเดินทางของญาติในการไปเยี่ยมคนไข้ เอกสารเดินทางสูญหาย เสียหาย การถูกจี้ ปล้น ชิงทรัพย์ สินทรัพย์ในที่พักสูญหาย ฯลฯ 

ประกันเดินทางเดนมาร์ก มีกี่ประเภท

ในการเดินทางไปยังเดนมาร์กด้วยระยะเวลาพำนักระยะสั้น จะแบ่งประเภทประกันเดินทางต่างประเทศออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการพำนัก และความถี่ในการเดินทาง ดังนี้ 

 

 1. 1. ประกันเดินทางรายเที่ยว – รูปแบบประกันเดินทางที่จะระบุช่วงเวลาให้ความคุ้มครองชัดเจนตั้งแต่วันเริ่มต้นถึงวันสิ้นสุด โดยจะเป็นช่วงสั้น ๆ เท่านั้น เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยเดินทางไปเดนมาร์กบ่อยนัก เฉลี่ยปีละไม่เกิน 2 รอบ มีราคาถูก และให้ความคุ้มครองครอบคลุมมาก ๆ

 

 1. 2. ประกันเดินทางรายปี – ประกันเดินทางที่จะให้ความคุ้มครองตลอด 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มต้นคุ้มครอง เหมาะกับคนที่ต้องเดินทางไปเดนมาร์กบ่อย เฉลี่ยมากกว่า 3 ครั้งต่อปี สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องซื้อประกันเดินทางใหม่ทุกรอบ แต่มีเงื่อนไขคือต้องพำนักไม่เกิน 90 วัน และเข้าเดนมาร์กไม่เกิน 3 ครั้ง นับตั้งแต่ออกจากเมืองไทย

ประกันเดินทางเดนมาร์ก ควรซื้อตอนไหน?

อย่างที่อธิบายไปว่าการจะขอวีซ่าเชงเก้นจำเป็นต้องใช้ประกันเดินทาง ดังนั้นจึงอยากแนะนำให้ซื้อประกันเดินทางเดนมาร์กก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าเชงเก้นอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้ทางบริษัทประกันดำเนินการเรียบร้อยและส่งเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนไปยังผู้เอาประกัน จากนั้นก็สามารถนำเอกสารทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของการยื่นขอวีซ่าได้อย่างสบายใจ เพราะอย่าลืมว่าหากคุณขาดเอกสารใดแม้แต่ฉบับเดียวสถานทูตก็จะไม่พิจารณาและต้องเสียเวลาทำใหม่ทั้งหมด 

ประกันเดินทางเดนมาร์ก ซื้อยังไง?

 1. 1. เลือกบริษัทประกันที่มีความน่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ มีชื่อเสียงในระดับหนึ่ง มีพันธมิตรกับองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นบริษัทประกันอื่น สายการบิน สถานพยาบาล ฯลฯ เพื่อเพิ่มความสะดวกและมั่นใจเมื่อต้องเคลมประกันให้การประสานงานเป็นเรื่องง่ายกว่าเดิม

 

 1. 2. เทียบแผนประกันที่เหมาะสมกับตนเอง ภายใต้เงื่อนไขสำคัญนั่นคือต้องผ่านการอนุมัติ Approved Schengen Visa มีวงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท ทั้งนี้ประกันที่เลือกไม่ต้องแพงสุดเสมอไปแต่ควรเหมาะสมกับตนเองในการเดินทาง

 

 1. 3. ศึกษารายละเอียด ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับกรมธรรม์ฉบับนั้นให้ละเอียดไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขการรับประกัน วิธีเคลมประกัน ข้อกำหนด ฯลฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการซื้อของคุณจะไม่มีปัญหาหากต้องทำเรื่องเคลม

 

 1. 4. ทำการซื้อผ่านช่องทางที่น่าเชื่อถือ เช่น การซื้อตรงกับบริษัทประกันผ่านหน้าเว็บไซต์ ผ่านช่องทางแชทแบบ Official การซื้อผ่านตัวแทนขายประกัน การซื้อกับคนกลางแพลตฟอร์มที่ไว้ใจได้ เป็นต้น

ประกันเดินทางเดนมาร์ก คุ้มค่าหรือไม่?

ยืนยันว่าการเลือกซื้อประกันเดินทางเดนมาร์กจะได้รับความคุ้มค่ากลับไปแบบไม่ต้องสงสัย ด้วยปัจจัยสำคัญต้องไม่ลืมการจ่ายเงินของผู้เอาประกันเพียงแค่หลักร้อยถึงหลักพัน แต่ได้ความคุ้มครองหลักล้าน แถมยังครอบคลุมเนื้อหาเบื้องต้นด้านการเดินทางและการพำนักอาศัยระยะสั้นทั้งหมด ยิ่งค่ารักษาพยาบาลในยุโรปราคาแพงมาก อย่างน้อยสุดการมีประกันเดินทางฉบับนี้ย่อมช่วยผ่อนหนักเป็นเบา ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายรับผิดชอบตนเองทั้งหมด 

การเคลมประกันเดินทางเดนมาร์ก ยุ่งยากไหม?

เมื่อคุณมีเหตุให้ต้องทำการเคลมประกันเดินทางเดนมาร์กขอให้สบายใจไร้กังวลได้เลย เพราะขั้นตอนต่าง ๆ ในการเคลมไม่ยุ่งยาก กรณีเป็นผู้ป่วยนอก ไม่ต้องนอนรักษาตัวแนะนำให้สำรองจ่ายด้วยตนเองจากนั้นนำใบเสร็จและใบรับรองแพทย์มายืนเบิกเคลมภายหลัง แต่ถ้าต้องนอนโรงพยาบาลให้คนใกล้ตัวติดต่อกับบริษัทประกัน แจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อบริษัทประกันจะประสานงานให้คุณไม่ต้องเสียค่ารักษาหรือสำรองจ่ายใด ๆ แม้แต่บาทเดียว 

 

ขณะที่การเคลมประกันที่เกิดจากสินทรัพย์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางสูญหาย เสียหาย เที่ยวบินล่าช้า ไฟล์ทบินยกเลิก การถูกจี้ ปล้น ฯลฯ จำเป็นต้องมีเอกสารยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สายการบิน สนามบิน ใบบันทึกของตำรวจ เพื่อนำมาประกอบการยื่นเคลมประกันตามเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ 

ซื้อประกันเดินทางเดนมาร์ก ที่ไหนดี?

สำหรับใครที่กำลังมองหาประกันเดินทางเดนมาร์กเพื่อความสบายใจในทุกทริป ขอแนะนำประกันเดินทางต่างประเทศ LUMA GO” จาก LUMA เริ่มต้นด้วยแผน 1 สำหรับการใช้ทำวีซ่าเชงเก้นในราคาสบายกระเป๋าเพียง 299 บาท จัดเต็มความคุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท ผ่านการรับรอง Schengen Approved Visa เรียบร้อย สามารถใช้ยื่นเป็นเอกสารทำวีซ่าได้สบาย โอกาสผ่านไม่ยาก หรือใครสนใจเลือกแผนสูงสุดก็ให้ความคุ้มครองได้ถึง 5 ล้านบาท ครอบคลุมทุกด้านการเดินทางทั้งตัวบุคคลและสัมภาระ พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม. ทุกการเดินทางไปเดนมาร์กจะไม่ใช่เรื่องน่ากังวลใจอีกต่อไป ตอบโจทย์ทุกทริปแน่นอน 

ขั้นตอนการขอวีซ่าเดนมาร์ก เตรียมตัว เตรียมเอกสารให้พร้อม แล้วไปตะลุยเดนมาร์กกันเลย

วีซ่าเชงเก้นคืออะไร ใช้กับประเทศไหนได้บ้าง มีกี่ประเภท ขั้นตอน และเอกสารที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้าง มาหาคำตอบกันเลย

ข้อมูลเกี่ยวกับการไปเที่ยวต่างประเทศ

ติดต่อลูม่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
แชทกับเจ้าหน้าที่ของเรา

แชทกับเราผ่าน Facebook Messenger

แชทกับเราผ่าน LINE