luma logo travel insurance

เพื่อนรู้ใจทุกเรื่องการเดินทาง

ไปเที่ยวโครเอเชีย

ประกันเดินทางโครเอเชีย, ประกันเดินทาง โครเอเชีย

สำนักงานทั่วโลก

ประกันเดินทางโครเอเชีย ไปประเทศโครเอเชียครั้งนี้ ไม่ต้องห่วง ทีมงานพร้อมดูแลทุกเวลา และ ทั่วโลก

ประกันเดินทางโครเอเชีย, ประกันเดินทาง โครเอเชีย

ทีมแพทย์ของ LUMA

ทีมแพทย์ของ LUMA พร้อมให้บริการตลอดการเดินทางไปประเทศโครเอเชีย เป็นบริษัทประกันเดินทางที่เดียวในเอเชียที่มีทีมแพทย์ภายใน

trip cancellation

สามารถยกเลิก และ คืนเงิน

LUMA เข้าใจ ว่าบางครั้งมีเหตุด่วนเกิดขึ้นที่ไม่ได้คาดถึง ซื้อประกันเดินทางไปโครเอเชียกับ LUMA สามารถยกเลิกประกันเดินทาง ก่อนวันที่ประกันจะเริ่ม และรับเงินคืน 100%

LUMA GO ประกันเดินทางไปโครเอเชีย

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

249

/สัปดาห์

2/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

385

/สัปดาห์

3/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

แผน 2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

600

/สัปดาห์

4/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

765

/สัปดาห์

5/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองเที่ยวบิน

เที่ยวบินล่าช้า

คุ้มครองสัมภาระ

กระเป๋าเดินทางล่าช้า

กระเป๋าเดินทางเสียหาย

การสูญเสียเอกสารเดินทาง

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

249

/สัปดาห์

1,000,000 ฿

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

385

/สัปดาห์

2,000,000 ฿

pakistan travel insurance plan

แผน  2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

600

/สัปดาห์

3,000,000 ฿

50,000 ฿

20,000 ฿

30,000 ฿

10,000 ฿

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

765

/สัปดาห์

5,000,000 ฿

50,000 ฿

25,000 ฿

50,000 ฿

30,000 ฿

ประกันเดินทางไปโครเอเชีย ควรคุ้มครองอะไร?

ประกันเดินทางโครเอเชีย, ประกันเดินทาง โครเอเชีย

ความคุ้มครองกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ในประเทศโครเอเชีย

รวมถึงค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกสำหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดจากความทุพพลภาพ/อาการที่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาหรือคงอยู่ในประเทศโครเอเชียตลอดระยะเวลาของกรมธรรม์

covid cover

ครอบคลุมการรักษา Covid-19 ในโครเอเชีย

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาที่จำเป็นทางการแพทย์สำหรับเชื้อ Covid-19

ประกันเดินทางโครเอเชีย, ประกันเดินทาง โครเอเชีย

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางของคุณในโครเอเชีย

ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ รวมถึงภัยธรรมชาติที่พบบ่อยที่สุดในโครเอเชีย

trip cancellation

การยกเลิกการเดินทางไปโครเอเชีย

สามารถยกเลิก แผนประกันเดินทางไปประเทศโครเอเชีย หากมีการยกเลิกทริปกระทันหัน แต่แจ้งยกเลิกก่อนวันที่กรมธรรม์เริ่มความคุ้มครอง และได้รับการคืนเงิน 100%

อะไรที่ไม่คุ้มครอง?

ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนเริ่มกรมธรรม์

การเจ็บป่วย โรค หรือสภาพร่างกายใด ๆ ที่เป็นมาก่อนวันเริ่มกรมธรรม์ไม่ว่าผู้เอาประกันจะทราบหรือไม่ทราบ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

ไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง

ไม่คุ้มครองเหตุการที่คาดไม่ถึง เช่น การก่อการร้าย สงคราม การรุกราน และความไม่สงบภายในประเทศ โปรดอ่านกรมธรรม์อย่างละเอียด

ไม่คุ้มครองการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

ครอบคลุมเฉพาะการเดินทางเพื่อการพักผ่อน หรือ การทำธุรกิจ (งานธุรการ และงานที่ไม่ใช้แรงร่างกายเท่านั้น) ไม่คุ้มครองการเดินทางเพื่อรับการรักษาพยาบาลที่ประเทศโครเอเชีย

ไปโครเอเชีย จำเป็นต้องซื้อประกันเดินทางไหม?

หากคุณวางแผนจะเดินทางไปยังประเทศโครเอเชียและพำนักในระยะสั้น ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน ติดต่อธุรกิจ เรียนคอร์สระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน จำเป็นต้องมีประกันเดินทางติดตัวเอาไว้ด้วยเสมอ เพราะนี่คือหนึ่งในเอกสารสำคัญที่จะต้องใช้เพื่อยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าของการเข้าประเทศยุโรปประเทศกลุ่มเชงเก้น ภายใต้เงื่อนไขการผ่านอนุมัติ Schengen Approved Visa มีวงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท หากไม่มีประกันเดินทางจะไม่สามารถขอวีซ่าผ่านและต้องดำเนินการจองคิวใหม่ 

ประกันเดินทางโครเอเชียให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง?

นอกจากการใช้เพื่อยื่นขอวีซ่าเชงเก้นแล้ว ประกันเดินทางโครเอเชียยังให้ความคุ้มครองกับผู้เอาประกันตามเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์แต่ละฉบับด้วย ซึ่งพื้นฐานแล้วแบ่งออกได้ 4 ประเภท ดังนี้ 

 

  1. 1. ความคุ้มครองด้านชีวิต

หากคุณต้องเจ็บป่วยระหว่างอยู่ที่โครเอเชีย ซึ่งสาเหตุเกิดขึ้นในระหว่างนั้น (ไม่ใช่การลุกลามช่วงก่อนไปถึงปลายทาง) เช่น เป็นไข้จากสภาพอากาศหนาวเย็น ท้องเสีย ท้องร่วง อาหารเป็นพิษจากการทานอาหารไม่ค่อยคุ้นชิน ไปจนถึงการได้รับอุบัติเหตุต่าง ๆ อาทิ หกล้ม รถเฉี่ยวชน ตกบันได แมลงสัตว์กัดต่อย และต้องเข้ารักษาตัวทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน สามารถเคลมประกันได้ทันที 

 

  1. 2. ความคุ้มครองด้านเที่ยวบิน

เหตุการณ์ไม่คาดฝันในเรื่องของเที่ยวบินเป็นสิ่งที่พบเจอได้บ่อยไม่แพ้กัน ทั้งปัญหาไฟล์ทบินดีเลย์ ล่าช้า ยกเลิกเที่ยวบิน จากเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น สภาพอากาศแปรปรวน เครื่องยนต์ขัดข้อง การถูกข่มขู่จากผู้ไม่หวังดี จนครบการคอรอยตามจำนวนเวลาที่กำหนด ผู้เอาประกันมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชย หรือทดแทนค่าใช้จ่ายบางอย่างที่จำเป็น เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเที่ยวบินไฟล์ทใหม่ เป็นต้น 

 

  1. 3. ความคุ้มครองด้านสัมภาระระหว่างเดินทาง

ปัญหาเกี่ยวกับสัมภาระระหว่างเดินทางก็เป็นสิ่งที่พบเจอได้บ่อยเมื่อลงจากเครื่องบินเรียบร้อย ทั้งสัมภาระสูญหาย เสียหาย หรือล่าช้า ซึ่งกรณีแบบนี้ทางบริษัทประกันจะดำเนินการประสานงานตามการยื่นขอของผู้เอาประกัน และจะได้การชดเชยแตกต่างกันออกไป เช่น วงเงินจำนวนหนึ่ง วงเงินทดแทนความเสียหาย การเบิกค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียส่วนตัวเนื่องจากไม่มีกระเป๋า ค่าซ่อมกระเป๋า ฯลฯ 

 

  1. 4. ความคุ้มครองอื่น ๆ เพิ่มเติม

นอกจากที่ระบุเอาไว้แล้วประกันเดินทางโครเอเชียก็ยังมีความคุ้มครองอื่น ๆ เพิ่มเติมให้กับผู้ที่สนใจเลือกซื้อด้วย เช่น การส่งตัวผู้ป่วยกลับไปรักษายังประเทศต้นทาง การส่งศพกลับภูมิลำเนา ค่าใช้จ่ายในการไปเยี่ยมผู้ป่วยในประเทศโครเอเชีย เอกสารเดินทางเสียหาย การถูกปล้น จี้ ชิงทรัพย์ การถูกขโมยสินทรัพย์มีค่าในห้องพัก เป็นต้น 

ประกันเดินทางโครเอเชีย ควรซื้อตอนไหน?

สำหรับคนที่วางแผนต้องซื้อประกันเดินทางโครเอเชีย อยากแนะนำให้ซื้อก่อนถึงวันยื่นเอกสารเพื่อทำวีซ่าเชงเก้นอย่างน้อย 7-10 วัน เพื่อให้ทางบริษัทประกันทำเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน จากนั้นจึงทำการส่งตัวจริงทั้งหมดไปยังที่อยู่ปลายทางซึ่งผู้เอาประกันได้ระบุเอาไว้ การมีเอกสารตัวจริงย่อมช่วยให้การประเมินของทางสถานทูตมีโอกาสผ่านง่ายขึ้นกว่าเดิม โดยไม่ต้องเสียเวลายื่นขอใหม่ จองคิวใหม่ให้ยุ่งยากอะไรทั้งสิ้น จึงไม่ควรช้าไปกว่าที่ระบุเอาไว้ 

เลือกซื้อประกันเดินทางโครเอเชียยังไง?

  1. 1. ทำการซื้อผ่านบริษัทประกันที่มีชื่อเสียง น่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ เป็นพันธมิตรกับหลายองค์กรต่างประเทศ เช่น บริษัทประกันอื่น ๆ สายการบิน โรงพยาบาล สถานที่พักฟื้น เพื่อให้การประสานงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น

 

  1. 2. เลือกแผนประกันเดินทางโครเอเชียที่เหมาะกับตนเองมากที่สุด ไม่จำเป็นต้องซื้อแผนราคาแพงเกินไป แต่ให้ประเมินจากแนวทางการเที่ยวและไลฟ์สไตล์ที่จะอยู่อาศัยในประเทศโครเอเชีย

 

  1. 3. ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับแผนกรมธรรม์ที่ตนเองเลือกซื้อให้ครบถ้วนทุกด้าน โดยเฉพาะเรื่องของเงื่อนไข ข้อกำหนด ข้อยกเว้น เพื่อลดการเกิดข้อผิดพลาดที่คุณอาจหลงลืมไป

 

  1. 4. เลือกซื้อประกันเดินทางผ่านช่องทางที่น่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ ไม่ต้องกังวลใจ เช่น ช่องทาง Official ของบริษัทประกันเอง การซื้อผ่านตัวแทนประกัน หรือซื้อกับแพลตฟอร์มคนกลางที่มีชื่อเสียง เป็นต้น

ประกันเดินทางโครเอเชีย มีกี่ประเภท?

ปกติแล้วในการเลือกซื้อประกันเดินทางโครเอเชีย จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ขึ้นอยู่กับความถี่ในการเดินทางของแต่ละคน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

  1. 1. ประกันเดินทางรายเที่ยว – เป็นรูปแบบของประกันเดินทางที่จะให้ความคุ้มครองเพียงช่วงเวลาหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในเอกสาร เหมาะกับคนที่ไม่ได้เดินทางไปบ่อย ๆ เฉลี่ยปีละไม่เกิน 2 ครั้ง ราคาถูก ให้ความคุ้มครองตามที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ทุกข้อ

 

  1. 2. ประกันเดินทางรายปี – รูปแบบของประกันเดินทางที่จะให้ความคุ้มครองตลอด 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มต้นที่ระบุเอาไว้ เหมาะกับคนที่มีธุระต้องเดินทางไปบ่อย ๆ เฉลี่ยเกิน 3 ครั้ง / ปี และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือห้ามอยู่อาศัยเกิน 90 วัน และต้องเข้าประเทศโครเอเชียไม่เกิน 3 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่เดินทางออกจากเมืองไทย 1 ครั้ง

ประกันเดินทางโครเอเชีย คุ้มค่าไหม?

ยืนยันว่าการเลือกซื้อประกันเดินทางโครเอเชียมีความคุ้มค่าเป็นอย่างมาก เพราะต้องขออธิบายก่อนว่าปกติแล้วค่าครองชีพในแถบยุโรปมีมูลค่าสูงพอควร หากต้องเจ็บป่วย บาดเจ็บ จนต้องรักการรักษาพยาบาลคงมีค่าใช้จ่ายไม่น้อย และงบอาจบานปลายได้อีกด้วย การมีประกันเดินทางเอาไว้จึงช่วยสร้างความอุ่นใจให้กับผู้เอาประกันได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องกังวลหรือคิดเยอะ รวมถึงกรณีเกิดเหตุในด้านอื่น เช่น เครื่องล่าช้า ดีเลย์ ยกเลิกเที่ยวบิน สัมภาระสูญหาย เสียหาย ล่าช้า เอกสารเดินทางเสียหาย การถูกปล้น จี้ ชิงทรัพย์ ก็ให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขที่กำหนดชัดเจน ซื้อประกันหลักร้อยแต่คุ้มครองหลักล้านมีอยู่จริง 

การเคลมประกันเดินทางโครเอเชีย ยุ่งยากไหม?

หากมีเหตุให้ต้องเคลมประกันเดินทางโครเอเชียก็ไม่ได้มีความยุ่งยากใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ หากเป็นผู้ป่วยนอกแนะนำให้สำรองจ่ายด้วยตนเองก่อน แล้วจึงนำใบเสร็จรับเงินกับใบรับรองแพทย์เพื่อใช้เป็นหลักฐานยื่นเคลมตามขั้นตอนปกติ แต่ถ้าต้องนอนโรงพยาบาลแนะนำให้ติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ แจ้งรายละเอียดทั้งหมดที่เกิดขึ้น ทางพนักงานจะประสานงานไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดำเนินการต่อทันที ไม่ต้องสำรองจ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  

 

ขณะที่การเคลมประกันด้านอื่น ๆ เช่น เที่ยวบินยกเลิก ดีเลย์ สัมภาระเสียหาย สูญหาย ล่าช้า เอกสารเดินทางเสียหาย เงินสดสูญหาย การถูกปล้น จี้ ชิงทรัพย์ จากผู้ไม่หวังดี การถูกขโมยของในโรงแรม แนะนำให้ใช้เอกสารเบื้องต้นที่ขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สายการบิน สนามบิน โรงแรม สถานีตำรวจ เพื่อยืนยันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนปกติได้เลย  

ซื้อประกันเดินทางโครเอเชีย ที่ไหนดี?

หากคิดเดินทางไปยังประเทศดังกล่าว ประกันเดินทางโครเอเชียคือสิ่งสำคัญที่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาด จึงขอแนะนำประกันเดินทาง LUMA GO” จาก LUMA เริ่มต้นด้วยแผน 1 ในราคาเบา ๆ แค่ 299 บาท แต่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท ผ่านการรับรอง Schengen Approved Visa เรียบร้อย ยื่นเป็นส่วนหนึ่งของการทำเอกสารวีซ่าได้แบบไร้กังวล หรือใครสนใจเลือกแผนสูงสุดก็ให้ความคุ้มครองได้ถึง 5 ล้านบาท ครอบคลุมทุกด้านการเดินทางทั้งตัวบุคคลและสัมภาระ มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม. คุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19 ไปโครเอเชียทริปไหนก็ไม่มีเรื่องให้กังวลใจ 

การขอวีซ่าไปเที่ยวโครเอเชีย ไม่ยากเลย เพียงทำตามขั้นตอนเหล่านี้ แล้วไปเที่ยวได้เลย

การวางแผนเที่ยวสำคัญมาก การศึกษาข้อมูลวีซ่าเชงเก้นก่อนเดินทางก็สำคัญมากไม่แพ้กัน 

ข้อมูลเกี่ยวกับเดินทางต่างประเทศ

ติดต่อลูม่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
แชทกับเจ้าหน้าที่ของเรา

แชทกับเราผ่าน Facebook Messenger

แชทกับเราผ่าน LINE