luma logo travel insurance

เพื่อนรู้ใจทุกเรื่องการเดินทาง

ไปเที่ยวสวีเดน

ประกันเดินทางสวีเดน, ประกันเดินทางสวีเดน

สำนักงานทั่วโลก

ประกันเดินทางสวีเดน ไปประเทศสวีเดนครั้งนี้ ไม่ต้องห่วง ทีมงานพร้อมดูแลทุกเวลา และ ทั่วโลก

ประกันเดินทางสวีเดน, ประกันเดินทางสวีเดน

ทีมแพทย์ของ LUMA

ทีมแพทย์ของ LUMA พร้อมให้บริการตลอดการเดินทางไปประเทศสวีเดน เป็นบริษัทประกันเดินทางที่เดียวในเอเชียที่มีทีมแพทย์ภายใน

trip cancellation

สามารถยกเลิก และ คืนเงิน

LUMA เข้าใจ ว่าบางครั้งมีเหตุด่วนเกิดขึ้นที่ไม่ได้คาดถึง ซื้อประกันเดินทางไปสวีเดนกับ LUMA สามารถยกเลิกประกันเดินทาง ก่อนวันที่ประกันจะเริ่ม และรับเงินคืน 100%

LUMA GO ประกันเดินทางไปสวีเดน

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองเที่ยวบิน

เที่ยวบินล่าช้า

คุ้มครองสัมภาระ

กระเป๋าเดินทางล่าช้า

กระเป๋าเดินทางเสียหาย

การสูญเสียเอกสารเดินทาง

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

249

/สัปดาห์

1,000,000 ฿

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

385

/สัปดาห์

2,000,000 ฿

pakistan travel insurance plan

แผน  2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

600

/สัปดาห์

3,000,000 ฿

50,000 ฿

20,000 ฿

30,000 ฿

10,000 ฿

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

765

/สัปดาห์

5,000,000 ฿

50,000 ฿

25,000 ฿

50,000 ฿

30,000 ฿

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

249

/สัปดาห์

2/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

385

/สัปดาห์

3/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

แผน 2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

600

/สัปดาห์

4/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

765

/สัปดาห์

5/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

ประกันเดินทางไปสวีเดน ควรคุ้มครองอะไร?

ประกันเดินทางสวีเดน, ประกันเดินทางสวีเดน

ความคุ้มครองกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ในประเทศสวีเดน

รวมถึงค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกสำหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดจากความทุพพลภาพ/อาการที่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาหรือคงอยู่ในประเทศสวีเดนตลอดระยะเวลาของกรมธรรม์

covid cover

ครอบคลุมการรักษา Covid-19 ในสวีเดน

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาที่จำเป็นทางการแพทย์สำหรับเชื้อ Covid-19

ประกันเดินทางสวีเดน, ประกันเดินทางสวีเดน

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางของคุณในสวีเดน

ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ รวมถึงภัยธรรมชาติที่พบบ่อยที่สุดในสวีเดน

trip cancellation

การยกเลิกการเดินทางไปสวีเดน

สามารถยกเลิก แผนประกันเดินทางไปประเทศสวีเดน หากมีการยกเลิกทริปกระทันหัน แต่แจ้งยกเลิกก่อนวันที่กรมธรรม์เริ่มความคุ้มครอง และได้รับการคืนเงิน 100%

อะไรที่ไม่คุ้มครอง?

ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนเริ่มกรมธรรม์

การเจ็บป่วย โรค หรือสภาพร่างกายใด ๆ ที่เป็นมาก่อนวันเริ่มกรมธรรม์ไม่ว่าผู้เอาประกันจะทราบหรือไม่ทราบ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

ไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง

ไม่คุ้มครองเหตุการที่คาดไม่ถึง เช่น การก่อการร้าย สงคราม การรุกราน และความไม่สงบภายในประเทศ โปรดอ่านกรมธรรม์อย่างละเอียด

ไม่คุ้มครองการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

ครอบคลุมเฉพาะการเดินทางเพื่อการพักผ่อน หรือ การทำธุรกิจ (งานธุรการ และงานที่ไม่ใช้แรงร่างกายเท่านั้น) ไม่คุ้มครองการเดินทางเพื่อรับการรักษาพยาบาลที่ประเทศสวีเดน

ไปสวีเดน ต้องซื้อประกันเดินทางไหม?

สำหรับคนที่วางแผนเดินทางไปสวีเดนแล้วมีการพำนักระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน จำเป็นต้องซื้อประกันเดินทางสวีเดนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการออกนอกประเทศตามกฎของกลุ่มประเทศเชงเก้น เนื่องจากการไปประเทศดังกล่าวต้องมีการทำวีซ่าเชงเก้น ซึ่งเอกสารสำคัญอย่างหนึ่งที่สถานทูตร้องขอนั่นคือหลักฐานการทำประกันเดินทางแผนที่ผ่านการอนุมัติ Schengen Approved Visa ภายใต้เงื่อนไขวงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท พร้อมทั้งยังเกี่ยวข้องกับความคุ้มครองต่าง ๆ ที่ผู้เอาประกันจะได้รับอีกด้วย หากคุณไม่มีประกันเดินทางต่างประเทศก็จะไม่สามารถเดินทางไปยังสวีเดนได้ การทำตามขั้นตอนที่กำหนดเอาไว้ย่อมช่วยให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายกว่าเดิม 

ประกันเดินทางสวีเดน ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง?

  1. 1. ความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาล

การเดินทางไปสวีเดนอาจมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับผู้เดินทางได้เสมอ เช่น การเจ็บป่วยต่าง ๆ จากสภาพอากาศแปรปรวนจนเกิดไข้หวัด ติดเชื้อโควิด-19 การทานอาหารท้องถิ่นแล้วท้องเสีย อาหารเป็นพิษ ไปจนถึงการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ อาทิ ลื่นล้ม ถูกรถเฉี่ยวชน แมลงสัตว์กัดต่อย ฯลฯ ทุกกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ประกันเดินทางสวีเดนพร้อมให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขที่กำหนด และอาจมีเงินชดเชยเพิ่มเติมตามกรณีที่เกิดขึ้นด้วย 

  1. 2. ความคุ้มครองเกี่ยวกับเที่ยวบินเดินทาง

ปัญหาเกี่ยวกับเที่ยวบินที่จะเดินทางสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ เช่น ไฟล์ทบินล่าช้า เที่ยวบินดีเลย์ การยกเลิกไฟล์ทบิน ด้วยเหตุผลแตกต่างกันออกไปทั้งสภาพอากาศไม่เป็นใจ เครื่องบินมีปัญหาขัดข้อง การถูกข่มขู่จากผู้ไม่หวังดี ฯลฯ กรณีแบบนี้เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วผู้เอาประกันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าตั๋วเครื่องบินไฟล์ทใหม่ ก็สามารถนำเอกสารต่าง ๆ มาดำเนินการเคลมการเสียเวลาของตนเองได้เลย 

  1. 3. ความคุ้มครองสัมภาระระหว่างเดินทาง

นอกจากเรื่องของเที่ยวบินแล้ว สัมภาระที่คุณต้องใช้เดินทางหากเกิดข้อผิดพลาด ความขัดข้องต่าง ๆ เช่น สัมภาระล่าช้า ไปผิดไฟล์ท สูญหาย ได้รับความเสียหาย ก็สามารถนำเอาหลักฐานที่เกิดขึ้นมาทำเรื่องเพื่อเคลมประกันเดินทางได้เช่นกัน กรณีนี้ทางบริษัทประกันจะพิจารณาการชดเชยตามความเหมาะสมตามเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ 

  1. 4. ความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่น ๆ 

การมีประกันเดินทางต่างประเทศยังสามารถให้ความคุ้มครองอื่น ๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ได้ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์เพื่อสร้างความสบายใจและให้ทุกคนมีความสุขกับการเดินทางของตนเอง เช่น การส่งตัวกลับมารักษาต่อยังประเทศต้นทาง การส่งศพกลับภูมิลำเนา เงินชดเชยระหว่างเข้ารักษาตัว เอกสารเดินทางเสียหาย การถูกจี้ ปล้น ชิงทรัพย์ สินทรัพย์ภายในที่พักสูญหาย ฯลฯ 

ประกันเดินทางสวีเดน มีกี่ประเภท?

ผู้ที่สนใจทำประกันเดินทางสวีเดนจะมีให้เลือกด้วยกัน 2 ประเภท ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของตนเอง เช่น ความถี่ในการเดินทาง ดังนี้ 

  1. 1. ประกันเดินทางรายเที่ยว – รูปแบบประกันเดินทางที่จะกำหนดระยะเวลาคุ้มครองชัดเจนช่วงหนึ่ง ตามวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการคุ้มครอง เหมาะกับคนที่เดินทางไปสวีเดนปีละไม่เกิน 2 ครั้ง มีราคาถูก ได้รับความคุ้มครองแบบครบถ้วนตามแผนกรมธรรม์ที่ได้ระบุเอาไว้
  2. 2. ประกันเดินทางรายปี – ประกันเดินทางที่จะให้ความคุ้มครองตลอด 1 ปีเต็ม นับตั้งแต่การระบุวันคุ้มครองวันแรก เหมาะกับคนที่ต้องเดินทางไปสวีเดนเพื่อพำนักระยะสั้นบ่อย เฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง สะดวก ง่ายดาย ไม่ต้องเสียเวลาในการซื้อประกันเดินทางบ่อย ๆ ให้ยุ่งยาก และได้รับความคุ้มครองไม่ต่างกันด้วย แต่มีเงื่อนไขเล็กน้อยว่าต้องพำนักในสวีเดนครั้งละไม่เกิน 90 วัน และต้องเข้าประเทศสวีเดนไม่เกิน 3 ครั้ง นับตั้งแต่เดินทางออกจากประเทศไทย

ประกันเดินทางสวีเดน ควรซื้อตอนไหน

อย่างที่อธิบายไปว่าประกันเดินทางสวีเดนต้องถูกใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ดังนั้นจึงอยากแนะนำให้คนที่กำหนดวันขอวีซ่าเรียบร้อยแล้วควรซื้อประกันเดินทางล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 7 วัน เพื่อให้ทางบริษัทประกันสามารถดำเนินการได้ทันเวลาและส่งเอกสารตัวจริงมายังที่อยุ่ตามที่ผู้เอาประกันได้ระบุเอาไว้ จากนั้นก็สามารถนำไปประกอบการยื่นขอวีซ่ากันได้เลย กรณีซื้อผ่านออนไลน์สามารถพิมพ์เอกสารทั้งหมดออกมารวมเป็นประกันฉบับที่จะใช้ 

ประกันเดินทางสวีเดน คุ้มค่าหรือไม่?

ยืนยันว่าการเลือกซื้อประกันเดินทางสวีเดนผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มค่าแบบไม่ต้องสงสัยเลย เพราะสิ่งแรกยังไงก็ต้องใช้เพื่อยื่นขอวีซ่าเชงเก้นอยู่แล้ว แต่ปัจจัยสำคัญที่การันตีว่าทุกคนควรมีเอาไว้เนื่องจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา เช่น การเจ็บป่วยจากสภาพอากาศ อาหารเป็นพิษ ท้องร่วง ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทุกประเภท การมีประกันเดินทางต่างประเทศเอาไว้ก็มั่นใจได้เต็มร้อยเมื่อคุณต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจะได้รับการดูแลจากบริษัทเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลตามวงเงินที่กำหนดอย่างแน่นอน ยิ่งประเทศในยุโรปที่ค่าครองชีพสูงแบบนี้ประกันเดินทางคือคำตอบที่ต้องมี  

 

นอกจากเรื่องของการรักษาพยาบาลแล้วหากคุณเลือกซื้อแผนกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติมแล้วเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นก็สามารถรับความคุ้มครองดังกล่าวได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้เช่นกัน อาทิ การชดเชยเที่ยวบินล่าช้า ยกเลิก สัมภาระเสียหาย สูญหายระหว่างเดินทาง การถูกปล้น จี้ ชิงทรัพย์ สินทรัพย์ในที่พักสูญหาย เป็นต้น 

ประกันเดินทางสวีเดน เลือกซื้อยังไง?

  1. 1. เลือกซื้อกับบริษัทที่มีชื่อเสียง น่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ มีพันธมิตรเป็นกลุ่มองค์กรต่างประเทศหลายรูปแบบ เช่น สายการบิน บริษัทประกัน โรงพยาบาล ฯลฯ เพื่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจะทำให้การติดต่อเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว
  2. 2. เทียบแผนกรมธรรม์ที่เหมาะกับตนเอง ปัจจัยสำคัญคือต้องผ่านการอนุมัติ Schengen Approved Visa มีวงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องเลือกแผนแพงที่สุดแต่ต้องตอบโจทย์ของตนเอง
  3. 3. ศึกษาข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนกรมธรรม์อย่างละเอียดโดยเฉพาะเรื่องของเงื่อนไข ข้อกำหนดด้านความคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจว่าการซื้อประกันเดินทางสวีเดนของคุณจะไม่มีปัญหาอื่นตามมาภายหลัง สามารถเคลมได้เมื่อเกิดเหตุต่าง ๆ
  4. 4. ทำการซื้อประกันเดินทางต่างประเทศผ่านช่องทางที่น่าเชื่อถือ เช่น ช่องทาง Official ของบริษัทประกัน อาทิ หน้าเว็บไซต์ Line ซื้อผ่านตัวแทนประกัน หรือการซื้อผ่านแพลตฟอร์มคนกลางที่มีชื่อเสียง น่าเชื่อถือ 

การเคลมประกันเดินทางสวีเดน ยุ่งยากไหม

ยืนยันว่าการเคลมประกันเดินทางสวีเดนไม่มีความยุ่งยากใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีคุณเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย รักษาตัวในฐานะผู้ป่วยนอกแนะนำให้สำรองจ่ายด้วยตนเองก่อนแล้วค่อยนำใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์มาทำการเคลมคืนภายหลัง แต่ถ้าเป็นการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในต้องแจ้งกับบริษัทประกันเพื่อการประสานงานอันรวดเร็ว สามารถรักษาตัวโดยไม่ต้องสำรองจ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเป็นการเคลมประกันด้านอื่น ๆ เช่น สัมภาระสูญหาย เสียหาย เที่ยวบินล่าช้า ดีเลย์ การถูกจี้ ปล้น ชิงทรัพย์ ฯลฯ ต้องมีการนำเอกสารยืนยันเพื่อประกอบการเคลมประกันอย่างถูกต้อง เช่น เอกสารที่ออกโดยสายการบิน สนามบิน เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น เป็นต้น จากนั้นก็ดำเนินการเคลมตามขั้นตอนของบริษัทประกันได้เลย 

การขอวีซ่าไปเที่ยวสวีเดน ไม่ยากอย่างที่คิด ทำเองได้เพียงแค่เตรียมเอกสารให้ครบและทำตามขั้นตอนที่ระบุมาให้

การวางแผนเที่ยวสำคัญมาก การวางแผนซื้อประกันเดินทางที่ใช้ในการยื่นวีซ่าเชงเก้นก็สำคัญไม่แพ้กัน 

ข้อมูลเกี่ยวกับเดินทางต่างประเทศ

ติดต่อลูม่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
แชทกับเจ้าหน้าที่ของเรา

แชทกับเราผ่าน Facebook Messenger

แชทกับเราผ่าน LINE