luma logo travel insurance

เพื่อนรู้ใจทุกเรื่องการเดินทาง

ไปเที่ยวฮังการี

ประกันเดินทางฮังการี, ประกันเดินทางฮังการี

สำนักงานทั่วโลก

ประกันเดินทางฮังการี ไปประเทศฮังการีครั้งนี้ ไม่ต้องห่วง ทีมงานพร้อมดูแลทุกเวลา และ ทั่วโลก

ประกันเดินทางฮังการี, ประกันเดินทางฮังการี

ทีมแพทย์ของ LUMA

ทีมแพทย์ของ LUMA พร้อมให้บริการตลอดการเดินทางไปประเทศฮังการี เป็นบริษัทประกันเดินทางที่เดียวในเอเชียที่มีทีมแพทย์ภายใน

trip cancellation

สามารถยกเลิก และ คืนเงิน

LUMA เข้าใจ ว่าบางครั้งมีเหตุด่วนเกิดขึ้นที่ไม่ได้คาดถึง ซื้อประกันเดินทางไปฮังการีกับ LUMA สามารถยกเลิกประกันเดินทาง ก่อนวันที่ประกันจะเริ่ม และรับเงินคืน 100%

ติดตาม ข่าวสาร และ โปรโมชั่นต่าง ๆ

ประกันเดินทางฮังการี, ประกันเดินทางฮังการี

LUMA GO ประกันเดินทางไปฮังการี

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองเที่ยวบิน

เที่ยวบินล่าช้า

คุ้มครองสัมภาระ

กระเป๋าเดินทางล่าช้า

กระเป๋าเดินทางเสียหาย

การสูญเสียเอกสารเดินทาง

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

249

/สัปดาห์

1,000,000 ฿

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

385

/สัปดาห์

2,000,000 ฿

pakistan travel insurance plan

แผน  2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

600

/สัปดาห์

3,000,000 ฿

50,000 ฿

20,000 ฿

30,000 ฿

10,000 ฿

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

765

/สัปดาห์

5,000,000 ฿

50,000 ฿

25,000 ฿

50,000 ฿

30,000 ฿

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

249

/สัปดาห์

2/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

385

/สัปดาห์

3/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

แผน 2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

600

/สัปดาห์

4/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

765

/สัปดาห์

5/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

ประกันเดินทางไปฮังการี ควรคุ้มครองอะไร?

ประกันเดินทางฮังการี, ประกันเดินทางฮังการี

ความคุ้มครองกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ในประเทศฮังการี

รวมถึงค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกสำหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดจากความทุพพลภาพ/อาการที่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาหรือคงอยู่ในประเทศฮังการีตลอดระยะเวลาของกรมธรรม์

covid cover

ครอบคลุมการรักษา Covid-19 ในฮังการี

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาที่จำเป็นทางการแพทย์สำหรับเชื้อ Covid-19

ประกันเดินทางฮังการี, ประกันเดินทางฮังการี

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางของคุณในฮังการี

ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ รวมถึงภัยธรรมชาติที่พบบ่อยที่สุดในฮังการี

trip cancellation

การยกเลิกการเดินทางไปฮังการี

สามารถยกเลิก แผนประกันเดินทางไปประเทศฮังการี หากมีการยกเลิกทริปกระทันหัน แต่แจ้งยกเลิกก่อนวันที่กรมธรรม์เริ่มความคุ้มครอง และได้รับการคืนเงิน 100%

อะไรที่ไม่คุ้มครอง?

ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนเริ่มกรมธรรม์

การเจ็บป่วย โรค หรือสภาพร่างกายใด ๆ ที่เป็นมาก่อนวันเริ่มกรมธรรม์ไม่ว่าผู้เอาประกันจะทราบหรือไม่ทราบ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

ไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง

ไม่คุ้มครองเหตุการที่คาดไม่ถึง เช่น การก่อการร้าย สงคราม การรุกราน และความไม่สงบภายในประเทศ โปรดอ่านกรมธรรม์อย่างละเอียด

ไม่คุ้มครองการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

ครอบคลุมเฉพาะการเดินทางเพื่อการพักผ่อน หรือ การทำธุรกิจ (งานธุรการ และงานที่ไม่ใช้แรงร่างกายเท่านั้น) ไม่คุ้มครองการเดินทางเพื่อรับการรักษาพยาบาลที่ประเทศฮังการี

ประกันเดินทางฮังการี คืออะไร ?

ประกันเดินทางฮังการี สำหรับคนที่วางแผนเดินทางไปยังประเทศฮังการีระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน นอกจากต้องเตรียมตัวเรื่องข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ หนังสือเดินทาง ฯลฯ ก็ต้องไม่ลืมซื้อประกันเดินทางต่างประเทศด้วย เพราะนี่คือเอกสารสำคัญที่จะต้องใช้สำหรับการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น มากไปกว่านั้นยังให้ความคุ้มครองในกรณีที่เกิดเรื่องไม่คาดฝันทั้งการเจ็บป่วย การเดินทาง และอื่น ๆ อีกด้วย

ไปฮังการี จำเป็นต้องซื้อประกันเดินทางไหม ?

หากคุณวางแผนเตรียมเดินทางไปยังประเทศฮังการีและพำนักอาศัยภายในระยะเวลาสั้นไม่เกิน 90 วัน ด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน ติดต่อธุรกิจ เรียนคอร์สระยะสั้น ประกันเดินทางฮังการีถือเป็นเรื่องสำคัญที่นักเดินทางทุกคนต้องมีติดตัวเอาไว้เสมอ เพราะต้องใช้เป็นส่วนหนึ่งในการขอวีซ่าเชงเก้นกับทางสถานทูต หากไม่มีเอกสารประกันก็เท่ากับไม่ผ่านการอนุมัติและต้องรอรอบคิวใหม่ซึ่งเสียเวลามาก ที่สำคัญอีกเรื่องคือประกันเดินทางต้องผ่าน Approved Schengen Visa ด้วย

ประกันเดินทางฮังการี ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง ?

นอกจากการใช้เป็นเอกสารสำหรับยื่นขอวีซ่าเชงเก้นแล้ว การซื้อประกันเดินทางฮังการีก็ยังให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ ซึ่งช่วยเพิ่มความสบายใจให้กับทริปของคุณมากขึ้นกว่าเดิม ดังนี้

 

  1. 1. ความคุ้มครองด้านชีวิต

หากผู้เอาประกันเกิดการเจ็บป่วยระหว่างเดินทางหรือพำนักอยู่ในฮังการี เช่น ไข้หวัดจากสภาพอากาศหนาวเย็น ท้องเสีย อาหารเป็นพิษ ท้องร่วง จากการทานอาหารไม่คุ้นชิน การติดเชื้อโควิด-19 ไปจนถึงการบาดเจ็บจากสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ หกล้ม ลื่นล้ม ตกบันได รถเฉี่ยวชน แมลงสัตว์กัดต่อย จนต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลทั้งสถานะผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในก็สามารถเบิกเคลมค่ารักษาได้จนครบตามวงเงิน

 

  1. 2. ความคุ้มครองด้านเที่ยวบิน

เรื่องไม่คาดฝันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอ แม้แต่เที่ยวบินเดินทางเองก็เช่นกัน ในระหว่างการไปหรือกลับฮังการีของคุณอาจมีปัญหาด้านเที่ยวบินจนทำให้ต้องเลื่อนไฟล์ท เที่ยวบินล่าช้า ไฟล์ทดีเลย์ ได้ตลอด ซึ่งสาเหตุอาจมีทั้งสภาพอากาศแปรปรวน เครื่องบินมีปัญหาขัดข้อง การถูกข่มขู่จากผู้ไม่หวังดี ฯลฯ หากคุณต้องติดค้างสนามบินตามเวลาที่กำหนดก็สามารถเบิกเคลมประกันค่าเสียเวลารวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้เลย

 

  1. 3. ความคุ้มครองด้านสัมภาระ

การพกพาสัมภาระต่าง ๆ เพื่อเดินทางอาจเจอเรื่องไม่คาดฝันขึ้นได้อีกเช่นกัน อาทิ สัมภาระสูญหาย เสียหาย หรือล่าช้า ไม่ตรงกับสนามบินปลายทาง หากคุณมีประกันเดินทางก็สบายใจได้เพราะทางประกันจะให้ความคุ้มครองด้านวงเงินและความช่วยเหลืออื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การนำกระเป๋าไปซ่อม การจ่ายเงินชดเชยหากของเสียหาย สูญหาย ซึ่งเป็นอีกทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับนักเดินทางทุกคน

 

  1. 4. ความคุ้มครองด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม

นอกจากความคุ้มครองทั้ง 3 ด้านตามที่อธิบายไปแล้วการมีประกันเดินทางฮังการีก็ยังได้รับความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในกรมธรรม์ที่คุณเลือกซื้อด้วย เช่น การถูกจี้ ปล้น ชิงทรัพย์ ขณะเดินทางหรือพำนักอาศัย สินทรัพย์ถูกขโมยในที่พัก การส่งศพกลับภูมิลำเนา การส่งผู้ป่วยกลับไปรักษายังประเทศต้นทาง เป็นต้น

ประกันเดินทางฮังการี มีกี่ประเภท ?

ปกติแล้วการเลือกซื้อประกันเดินทางฮังการีจะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ขึ้นอยู่กับความถี่ในการเดินทางของแต่ละคน ดังนี้

 

  1. 1. ประกันเดินทางรายเที่ยว – ลักษณะของประกันเดินทางที่มีการคุ้มครองเฉพาะช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นตามที่ระบุในกรมธรรม์ เหมาะกับคนที่เดินทางไปฮังการีเฉลี่ยไม่เกิน 2 ครั้ง / ปี ราคาถูก ให้ความคุ้มครองในด้านต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่เลือกไว้
  2. 2. ประกันเดินทางรายปี – ลักษณะของประกันเดินทางที่ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันเป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม นับตั้งแต่วันอนุมัติการคุ้มครอง เหมาะกับคนที่เดินทางไปฮังการีบ่อยเฉลี่ยปีละมากกว่า 3 ครั้ง แต่มีเงื่อนไขคือแต่ละครั้งต้องพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน และต้องเข้าประเทศฮังการีไม่เกิน 3 ครั้ง นับตั้งแต่เดินทางออกนอกประเทศไทย 1 ครั้ง

เลือกซื้อประกันเดินทางฮังการีอย่างไรดี ?

  1. 1. เลือกซื้อกับบริษัทประกันที่มีชื่อเสียง น่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ มีถสานะทางการเงินชัดเจน และเป็นพันธมิตรกับหลายองค์กรต่างประเทศ เช่น สายการบิน บริษัทประกันอื่น สถานพยาบาล ฯลฯ เพื่อความสะดวกในการประสานงาน
  2. 2. เลือกซื้อแผนประกันเดินทางฮังการีที่เหมาะกับตนเอง ไม่จำเป็นต้องเลือกแพ็คเกจราคาสูงสุด แต่เลือกที่เหมาะกับสไตล์การเดินทางและกิจกรรมมากที่สุด สำคัญคือต้องผ่าน Approved Schengen Visa เท่านั้น
  3. 3. ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับกรมธรรม์ที่ตนเองจะซื้อให้ครบถ้วน ทั้งเรื่องของเงื่อนไข ข้อกำหนด ข้อยกเว้น ฯลฯ กรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันแล้วจำเป็นต้องใช้วงเงินประกันจะได้ไม่เกิดปัญหาอื่นตามมา
  4. 4. เลือกซื้อผ่านช่องทางการขายที่น่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ ไม่ถูกโกง เช่น การซื้อผ่านช่องทาง Official ของบริษัทประกัน การซื้อผ่านตัวแทนประกัน หรือซื่อกับแพลตฟอร์มคนกลางที่มีชื่อเสียง

ประกันเดินทางฮังการี ควรซื้อตอนไหนดี ?

อย่างที่อธิบายเอาไว้ว่าการจะเดินทางไปฮังการีจำเป็นต้องใช้วีซ่าเชงเก้น และเอกสารสำคัญมากนั่นคือประกันเดินทางที่ผ่าน Approved Schengen Visa จึงอยากแนะนำให้ทำประกันเดินทางฮังการีก่อนถึงวันนัดยื่นเอกสารกับทางสถานทูตอย่างน้อย 5-7 วัน เพื่อให้บริษัทประกันดำเนินการต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และส่งเอกสารตัวจริงไปยังผู้รับปลายทางเพื่อใช้ในการยื่นกับสถานทูตต่อไป ไม่ต้องเสียเวลาจองคิวใหม่ให้ยุ่งยาก

ประกันเดินทางฮังการี คุ้มค่ากับการซื้อไหม ?

ยืนยันว่าการมีประกันเดินทางฮังการีติดตัวเอาไว้เป็นความคุ้มค่าที่ตอบโจทย์นักเดินทางทุกคนอย่างมาก เพราะปกติหากคนไทยจะไปฮังการีก็ต้องมีวีซ่าเชงเก้นซึ่งใช้เอกสารประกันเดินทางยื่นด้วยอยู่แล้ว แต่เหนือสิ่งอื่นใดในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันต่าง ๆ ประกันฉบับนี้สามารถลดความยุ่งยากในการติดต่อประสานงาน และยังช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี เช่น การรักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน การเคลมค่ากระเป๋าเดินทาง การจ่ายเงินกรณีไฟล์ทดีเลย์ เป็นต้น รวมแล้ววงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านบาท ตามที่สหภาพยุโรปได้กำหนดเอาไว้ จ่ายหลักร้อยความคุ้มครองหลักล้านการันตีเกินคุ้มแบบไม่ต้องสงสัยเลย

ประกันเดินทางฮังการี เคลมยุ่งยากหรือไม่ ?

หากคุณประกันเดินทางฮังการีแล้วมีเหตุให้ต้องเบิกเคลม ยืนยันว่าขั้นตอนดำเนินการไม่ยุ่งยากใด ๆ ทั้งสิ้นเลย กรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บแบบผู้ป่วยนอก ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล แนะนำให้สำรองจ่ายเองแล้วค่อยนำใบเสร็จรับเงินกับใบรับรองแพทย์มายื่นเบิกตามขั้นตอนหลังเดินทางกลับถึงเมืองไทย แต่กรณีต้องรับตัวเป็นผู้ป่วยในแนะนำให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่บริษัทประกันที่คุณซื้อกรมธรรม์เอาไว้ เล่ารายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน ทางเจ้าหน้าที่จะประสานงานเพื่อให้คุณได้รับการดูแลรักษาอย่างดีโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเติม

ขณะที่การเคลมในด้านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินล่าช้า ไฟล์ทยกเลิก ดีเลย์ กระเป๋าเดินทางสูญหาย เสียหาย ล่าช้า การถูกปล้น จี้ ชิงทรัพย์ เอกสารเดินทางเสียหาย และอื่น ๆ แนะนำให้ขอเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เช่น สายการบิน สนามบิน โรงแรม ใบบันทึกประจำวันสถานีตำรวจเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขอเบิกเคลม

ซื้อประกันเดินทางฮังการี ที่ไหนดี?

การเดินทางไปฮังการีทุกครั้งจำเป็นต้องมีประกันเดินทางฮังการีติดเอาไว้เสมอ ซึ่งใครกำลังมองหาประกันเดินทางต่างประเทศดี ๆ สักฉบับ ขอแนะนำประกันเดินทาง “LUMA GO” จาก LUMA เริ่มต้นด้วยแผน 1 ในราคาเบา ๆ แค่ 385 บาท แต่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท ผ่านการรับรอง Schengen Approved Visa เรียบร้อย ใช้ยื่นเป็นเอกสารทำวีซ่าได้อย่างง่ายดาย หรือใครสนใจเลือกแผนสูงสุดก็ให้ความคุ้มครองได้ถึง 5 ล้านบาท ครอบคลุมทุกด้านการเดินทางทั้งตัวบุคคลและสัมภาระ มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม. คุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19 เที่ยวที่ไหน หรือทำธุระแบบใดก็สบายใจหายห่วงแน่นอน

ขอวีซ่าไปประเทศฮังการี ไม่ยากอย่างที่คิด สามารถเตรียมเอกสาร ยื่นขอเองได้ ไม่ต้องรอใคร

ซื้อแผนประกันเดินทางต่างประเทศที่ไหนดี? มองหาความคุ้มครองแบบไหน? วันนี้มาสรุปให้ฟัง

ข้อมูลเกี่ยวกับเดินทางต่างประเทศ

ติดต่อลูม่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
แชทกับเจ้าหน้าที่ของเรา

แชทกับเราผ่าน Facebook Messenger

แชทกับเราผ่าน LINE