luma logo travel insurance

เพื่อนรู้ใจทุกเรื่องการเดินทาง

ไปเที่ยวฟินแลนด์

ประกันเดินทางฟินแลนด์, ประกันเดินทาง ฟินแลนด์

สำนักงานทั่วโลก

ประกันเดินทางฟินแลนด์ ไปเที่ยวฟินแลนด์ครั้งนี้ ไม่ต้องห่วง เพราะมีทีมงานพร้อมดูแลทุกเวลา และ ทั่วโลก

ประกันเดินทางฟินแลนด์, ประกันเดินทาง ฟินแลนด์

ทีมแพทย์ของ LUMA

ทีมแพทย์ของ LUMA พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมแพทย์ภายในของบริษัท

trip cancellation

สามารถยกเลิก และ คืนเงิน

LUMA เข้าใจ ว่าบางครั้งมีเหตุด่วนเกิดขึ้นที่ไม่ได้คาดถึง ซื้อประกันเดินทางไปฟินแลนด์กับ LUMA สามารถยกเลิกประกันเดินทาง ก่อนวันที่ประกันจะเริ่ม และรับเงินคืน 100%

ติดตาม ข่าวสาร และ โปรโมชั่นต่าง ๆ

ประกันเดินทางฟินแลนด์, ประกันเดินทาง ฟินแลนด์

LUMA GO ประกันเดินทางไปฟินแลนด์

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

249

/สัปดาห์

2/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

385

/สัปดาห์

3/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

แผน 2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

600

/สัปดาห์

4/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

765

/สัปดาห์

5/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองเที่ยวบิน

เที่ยวบินล่าช้า

คุ้มครองสัมภาระ

กระเป๋าเดินทางล่าช้า

กระเป๋าเดินทางเสียหาย

การสูญเสียเอกสารเดินทาง

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

249

/สัปดาห์

1,000,000 ฿

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

385

/สัปดาห์

2,000,000 ฿

pakistan travel insurance plan

แผน  2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

600

/สัปดาห์

3,000,000 ฿

50,000 ฿

20,000 ฿

30,000 ฿

10,000 ฿

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

765

/สัปดาห์

5,000,000 ฿

50,000 ฿

25,000 ฿

50,000 ฿

30,000 ฿

ประกันเดินทางไปฟินแลนด์ ควรคุ้มครองอะไร?

ประกันเดินทางฟินแลนด์, ประกันเดินทาง ฟินแลนด์

ความคุ้มครองกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ในประเทศฟินแลนด์

รวมถึงค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกสำหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดจากความทุพพลภาพ/อาการที่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาหรือคงอยู่ในประเทศฟินแลนด์ตลอดระยะเวลาของกรมธรรม์

covid cover

ครอบคลุมการรักษา Covid-19 ในฟินแลนด์

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาที่จำเป็นทางการแพทย์สำหรับเชื้อ Covid-19

ประกันเดินทางฟินแลนด์, ประกันเดินทาง ฟินแลนด์

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางของคุณในฟินแลนด์

ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ รวมถึงภัยธรรมชาติที่พบบ่อยที่สุดในฟินแลนด์

trip cancellation

การยกเลิกการเดินทางไปฟินแลนด์

สามารถยกเลิก แผนประกันเดินทางไปประเทศฟินแลนด์ หากมีการยกเลิกทริปกระทันหัน หรือวีซ่าไม่ผ่าน แต่แจ้งยกเลิกก่อนวันที่กรมธรรม์เริ่มความคุ้มครอง และได้รับการคืนเงิน 100%

อะไรที่ไม่คุ้มครอง?

ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนเริ่มกรมธรรม์

การเจ็บป่วย โรค หรือสภาพร่างกายใด ๆ ที่เป็นมาก่อนวันเริ่มกรมธรรม์ไม่ว่าผู้เอาประกันจะทราบหรือไม่ทราบ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

ไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง

ไม่คุ้มครองเหตุการที่คาดไม่ถึง เช่น การก่อการร้าย สงคราม การรุกราน และความไม่สงบภายในประเทศ โปรดอ่านกรมธรรม์อย่างละเอียด

ไม่คุ้มครองการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

ครอบคลุมเฉพาะการเดินทางเพื่อการพักผ่อน หรือ การทำธุรกิจ (งานธุรการ และงานที่ไม่ใช้แรงร่างกายเท่านั้น) ไม่คุ้มครองการเดินทางเพื่อรับการรักษาพยาบาลที่ประเทศฟินแลนด์

ไปฟินแลนด์ ต้องซื้อประกันเดินทางไหม?

ชาวไทยทุกคนที่จะเดินทางไปฟินแลนด์พร้อมพำนักระยะสั้นจำเป็นต้องซื้อประกันเดินทางฟินแลนด์เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารขอวีซ่าเชงเก้นกับสถานทูตฟินแลนด์ ปัจจัยสำคัญอีกอย่างคือประกันฉบับดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติ Schengen Approved Visa โดยมีเงื่อนไขวงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท หากไม่มีเอกสารดังกล่าวจะต้องทำเรื่องให้เรียบร้อยและยื่นพร้อมกับเอกสารอื่น ๆ      เพื่อให้การอนุมัติวีซ่าเชงเก้นเป็นไปตามข้อกำหนด 

ประกันเดินทางฟินแลนด์ ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง?

นอกจากการมีประกันเดินทางฟินแลนด์เพื่อใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นแล้ว เรื่องของการให้ความคุ้มครองคืออีกสิ่งที่จะทำให้ผู้ซื้อประกันเดินทางได้รับผลประโยชน์กรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งแบ่งรายละเอียดด้านความคุ้มครองออก ดังนี้ 

 

  1. 1. คุ้มครองการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ

การเดินทางไปฟินแลนด์อาจเจอเรื่องไม่คาดฝันได้เสมอกับตัวผู้เดินทางเอง เช่น เจ็บป่วยเป็นไข้จากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ท้องเสีย อาหารเป็นพิษจากการทานอาหารไม่คุ้นชิน การติดโควิด-19 ไปจนถึงอุบัติเหตุต่างๆ อาทิ หกล้ม รถเฉี่ยว แมลงสัตว์กัดต่อย ลื่นตกบันได ฯลฯ      ทุกกรณีเมื่อคุณต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทั้งฐานะผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ประกันเดินทางต่างประเทศพร้อมให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

  1. 2. คุ้มครองปัญหาด้านเที่ยวบิน

เรื่องของเที่ยวบินเป็นอีกสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้ ซึ่งการเดินทางไปฟินแลนด์คุณอาจเจอเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น เที่ยวบินล่าช้า    ไฟล์ทดีเลย์ เที่ยวบินยกเลิก โดยสาเหตุก็เกิดขึ้นได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศไม่เหมาะกับการขึ้นบิน ตัวเครื่องบินมีปัญหากำลังซ่อมแซม การถูกข่มขู่จากผู้ไม่หวังดี ฯลฯ เหตุการณ์เหล่านี้หากคุณมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกิดขึ้นหลังเลยช่วงเวลาที่กำหนดไว้ก็สามารถใช้ประกันเดินทางเพื่อเคลมเงินที่ต้องเสียไปกับเรื่องตามความเหมาะสมได้ เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบินไฟล์ทใหม่

 

  1. 3. คุ้มครองเกี่ยวกับสัมภาระ

ระหว่างที่คุณกำลังเดินทางอาจเกิดปัญหากับสัมภาระที่ถูกโหลดเอาไว้ใต้เครื่องได้ทุกกรณี เช่น การสูญหาย กระเป๋าล่าช้าเนื่องจากถูกส่งไปผิดไฟล์ท สัมภาระเสียหายจากการถูกโยน ถูกกระแทก ฯลฯ หากมีประกันเดินทางฟินแลนด์ทุกคนสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอเคลมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงได้ ตรงจุดนี้จึงเป็นอีกข้อดีที่ควรค่ากับการมีประกันเดินทางเอาไว้ 

 

  1. 4. ความคุ้มครองเรื่องอื่น ๆ

นอกจากที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วการมีประกันเดินทางฟินแลนด์ยังสามารถให้ความคุ้มครองอื่น ๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ในประกันด้วย เช่น การส่งต่อผู้ป่วยกลับมารักษาที่ประเทศต้นทาง การส่งศพกลับภูมิลำเนาเดิม การประสานงานฉุกเฉิน เอกสารเดินทางเสียหาย สูญหาย  การถูกจี้ ปล้น ชิงทรัพย์ สินทรัพย์ในที่พักสูญหาย ฯลฯ  

ประกันเดินทางฟินแลนด์ มีกี่ประเภท

สำหรับผู้ที่ต้องการพำนักอาศัยในฟินแลนด์ระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน จะแบ่งประกันเดินทางฟินแลนด์ออกเป็น 2 ประเภท ขึ้นอยู่กับความถี่ของการเดินทางเป็นหลัก ดังนี้ 

 

  1. 1. ประกันเดินทางแบบรายเที่ยว – รูปแบบของประกันเดินทางที่จะกำหนดระยะเวลาช่วงสั้น ๆ ตามวันเดินทางของผู้เอาประกัน เหมาะกับคนที่เดินทางไปฟินแลนด์ไม่บ่อยนัก เฉลี่ยปีละไม่เกิน 2 ครั้ง มีราคาถูก และให้ความคุ้มครองต่าง ๆ ได้ครบถ้วนตามแผนประกันที่เหลือไว้

 

  1. 2. ประกันเดินทางแบบรายปี – รูปแบบประกันเดินทางที่จะให้ความคุ้มครองตลอดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มต้นคุ้มครอง เหมาะกับคนที่ต้องเดินทางไปฟินแลนด์บ่อยเฉลี่ยมากกว่า 3 ครั้ง / ปี แต่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือแต่ละครั้งต้องพำนักอาศัยไม่เกิน 90 วัน และต้องเดินทางเข้าฟินแลนด์ไม่เกิน 3 ครั้ง เมื่อออกจากประเทศไทย 1 ครั้ง

ประกันเดินทางฟินแลนด์ ควรซื้อตอนไหน?

อย่างที่อธิบายไปว่าการจะไปฟินแลนด์ต้องใช้วีซ่าเชงเก้น และการขอวีซ่าต้องมีเอกสารประกันเดินทางที่ผ่าน Schengen Approved Visa ด้วย จึงอยากแนะนำให้คนที่จะซื้อประกันเดินทางฟินแลนด์ควรซื้อก่อนยื่นเอกสารขอวีซ่าไม่ต่ำกว่า 7 วัน เพื่อทางบริษัทประกันจะได้จัดเตรียมเอกสารตัวจริงส่งให้ถึงบ้าน ไม่ต้องเสียเวลาในการรอคอยในรอบถัด ๆ ไป เพราะการทำวีซ่าต้องมีการจองรอบล่วงหน้า หากพลาดรอบที่จองไว้ก็ต้องเริ่มต้นจองและรอวันเข้าไปยื่นเอกสารใหม่ทั้งหมด 

ประกันเดินทางฟินแลนด์ ซื้อยังไงดี?

  1. 1. ต้องเลือกซื้อกับบริษัทประกันที่มีชื่อเสียง น่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ มีเครือข่ายพันธมิตรในต่างประเทศครบถ้วน เช่น โรงพยาบาล บริษัทประกัน  สายการบิน หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้ประสานงานกันอย่างง่ายดาย

 

  1. 2. เลือกแผนประกันที่เหมาะสมกับตนเอง เน้นย้ำว่าต้องผ่าน Schengen Approved Visa โดยมีวงเงินคุ้มครอง 30,000 EUR หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องเลือกแผนที่มีราคาสูงสุด แต่พิจารณาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์และการเดินทางของตนเอง

 

  1. 3. ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ของแผนประกันที่กำลังจะตัดสินใจซื้อให้ละเอียด โดยเฉพาะเรื่องของข้อกำหนด เงื่อนไข การให้ความคุ้มครอง          ข้อยกเว้น ฯลฯ เพื่อให้มั่นใจว่าตนเองซื้อประกันเดินทางต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม 

 

  1. 4. เลือกซื้อประกันเดินทางฟินแลนด์ผ่านช่องทางที่น่าเชื่อถือ เช่น ซื้อผ่านบริษัทประกันโดยตรงทั้งบนหน้าเว็บไซต์ หรือช่องทาง Official อื่นๆ การซื้อผ่านตัวแทนขายประกัน และการซื้อกับแพลตฟอร์มคนกลางที่มีชื่อเสียง ไว้วางใจได้

ประกันเดินทางฟินแลนด์ คุ้มค่าหรือไม่?

การซื้อประกันฟินแลนด์จะสร้างความคุ้มค่าให้กับนักเดินทางทุกคนแบบไม่ต้องสงสัย ทั้งการเดินทางไปฟินแลนด์เพื่อท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน ติดต่อธุรกิจ เรียนคอร์สระยะสั้น ฯลฯ เพราะคุณทำการจ่ายเงินแค่หลักร้อยถึงหลักพัน แต่ความคุ้มครองขั้นต่ำอยู่ในหลักล้านบาท ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยตนเองทั้งหมดหากเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้น อีกทั้งต้องไม่ลืมว่าค่ารักษาพยาบาลในแถบยุโรปมีค่าใช้จ่ายสูงมาก คงไม่ใช่เรื่องดีแน่หากต้องจ่ายเงินค่ารักษาหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเองทั้งที่ประกันเดินทางสามารถคุ้มครองได้อยู่แล้ว 

การเคลมประกันเดินทางฟินแลนด์ ยุ่งยากไหม?

ยืนยันว่าการเคลมประกันเดินทางฟินแลนด์ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีที่คุณเข้ารับการรักษาตัวหากเป็นผู้ป่วยนอกแนะนำให้สำรองจ่ายด้วยตนเองแล้วนำใบเสร็จรับเงินกับใบรับรองแพทย์มายื่นเคลมตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเอาไว้ แต่ถ้าเป็นการรักษาแบบผู้ป่วยในแนะนำให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่สายด่วนพร้อมบอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน ทางบริษัทประกันจะรีบติดต่อดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากสุด ไม่ต้องสำรองจ่ายด้วยตนเองให้ยุ่งยาก 

 

ส่วนกรณีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งไฟล์ทบินล่าช้า เที่ยวบินดีเลย์ ยกเลิกเที่ยวบิน สัมภาระเสียหาย สูญหาย ล่าช้า การถูกจี้ ปล้น ชิงทรัพย์ แนะนำให้ขอเอกสารจากผู้เกี่ยวข้อง เช่น สายการบิน สนามบิน บันทึกประจำวันของตำรวจท้องที่ เป็นต้น จากนั้นก็นำเอกสารดังกล่าวมาประกอบการยื่นเคลมตามขั้นตอนปกติ

ซื้อประกันเดินทางฟินแลนด์ ที่ไหนดี?

จากข้อมูลเหล่านี้จะเห็นว่าประกันเดินทางต่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญมาก ซึ่งใครสนใจอยากซื้อประกันเดินทางฟินแลนด์ ขอแนะนำประกันเดินทาง LUMA GO” จาก LUMA เริ่มต้นด้วยแผน 1 สำหรับการใช้ทำวีซ่าเชงเก้นในราคาเบา ๆ แค่ 299 บาท ให้ความคุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท ผ่านการรับรอง Schengen Approved Visa เรียบร้อย ยื่นเป็นเอกสารทำวีซ่าได้แน่นอน หรือใครสนใจเลือกแผนสูงสุดก็ให้ความคุ้มครองได้ถึง  5 ล้านบาท ครอบคลุมทุกด้านการเดินทางทั้งตัวบุคคลและสัมภาระ พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม. การเดินทางไปฟินแลนด์ของทุกคนจะสบายใจและมีความสุขมากขึ้นแบบไม่ต้องสงสัย 

ขั้นตอนในการยื่นขอวีซ่าฟินแลนด์ เอกสารที่ต้องใช้ และข้อควรรู้ เตรียมตัวก่อนไปเที่ยวฟินแลนด์ 

ประกันเชงเก้นควรซื้อตอนไหน ซื้อล่วงหน้าได้กี่เดือน แล้วทำไมต้องซื้อก่อนไปยุโรป หาคำตอบได้ที่นี่เลย

ข้อมูลเกี่ยวกับการไปเที่ยวต่างประเทศ

ติดต่อลูม่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
แชทกับเจ้าหน้าที่ของเรา

แชทกับเราผ่าน Facebook Messenger

แชทกับเราผ่าน LINE