luma logo travel insurance

เพื่อนรู้ใจทุกเรื่องการเดินทาง

ไปเที่ยวเบลเยี่ยม

ประกันเดินทางเบลเยี่ยม, ประกันเดินทางเบลเยี่ยม

สำนักงานทั่วโลก

ประกันเดินทางเบลเยี่ยม ไปประเทศเบลเยี่ยมครั้งนี้ ไม่ต้องห่วง ทีมงานพร้อมดูแลทุกเวลา และ ทั่วโลก

ประกันเดินทางเบลเยี่ยม, ประกันเดินทางเบลเยี่ยม

ทีมแพทย์ของ LUMA

ทีมแพทย์ของ LUMA พร้อมให้บริการตลอดการเดินทางไปประเทศเบลเยี่ยม เป็นบริษัทประกันเดินทางที่เดียวในเอเชียที่มีทีมแพทย์ภายใน

trip cancellation

สามารถยกเลิก และ คืนเงิน

LUMA เข้าใจ ว่าบางครั้งมีเหตุด่วนเกิดขึ้นที่ไม่ได้คาดถึง ซื้อประกันเดินทางไปเบลเยี่ยมกับ LUMA สามารถยกเลิกประกันเดินทาง ก่อนวันที่ประกันจะเริ่ม และรับเงินคืน 100%

ติดตาม ข่าวสาร และ โปรโมชั่นต่าง ๆ

ประกันเดินทางเบลเยี่ยม, ประกันเดินทางเบลเยี่ยม

LUMA GO ประกันเดินทางไปเบลเยี่ยม

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

249

/สัปดาห์

2/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

385

/สัปดาห์

3/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

แผน 2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

600

/สัปดาห์

4/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

765

/สัปดาห์

5/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองเที่ยวบิน

เที่ยวบินล่าช้า

คุ้มครองสัมภาระ

กระเป๋าเดินทางล่าช้า

กระเป๋าเดินทางเสียหาย

การสูญเสียเอกสารเดินทาง

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

249

/สัปดาห์

1,000,000 ฿

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

385

/สัปดาห์

2,000,000 ฿

pakistan travel insurance plan

แผน  2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

600

/สัปดาห์

3,000,000 ฿

50,000 ฿

20,000 ฿

30,000 ฿

10,000 ฿

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

765

/สัปดาห์

5,000,000 ฿

50,000 ฿

25,000 ฿

50,000 ฿

30,000 ฿

ประกันเดินทางไปเบลเยี่ยมควรคุ้มครองอะไร?

ประกันเดินทางเบลเยี่ยม, ประกันเดินทางเบลเยี่ยม

ความคุ้มครองกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ในประเทศเบลเยี่ยม

รวมถึงค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกสำหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดจากความทุพพลภาพ/อาการที่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาหรือคงอยู่ในประเทศเบลเยี่ยมตลอดระยะเวลาของกรมธรรม์

covid cover

ครอบคลุมการรักษา Covid-19 ในเบลเยี่ยม

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาที่จำเป็นทางการแพทย์สำหรับเชื้อ Covid-19

ประกันเดินทางเบลเยี่ยม, ประกันเดินทางเบลเยี่ยม

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางของคุณในเบลเยี่ยม

ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ รวมถึงภัยธรรมชาติที่พบบ่อยที่สุดในเบลเยี่ยม

trip cancellation

การยกเลิกการเดินทางไปเบลเยี่ยม

สามารถยกเลิก แผนประกันเดินทางไปประเทศเบลเยี่ยม หากมีการยกเลิกทริปกระทันหัน แต่แจ้งยกเลิกก่อนวันที่กรมธรรม์เริ่มความคุ้มครอง และได้รับการคืนเงิน 100%

อะไรที่ไม่คุ้มครอง?

ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนเริ่มกรมธรรม์

การเจ็บป่วย โรค หรือสภาพร่างกายใด ๆ ที่เป็นมาก่อนวันเริ่มกรมธรรม์ไม่ว่าผู้เอาประกันจะทราบหรือไม่ทราบ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

ไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง

ไม่คุ้มครองเหตุการที่คาดไม่ถึง เช่น การก่อการร้าย สงคราม การรุกราน และความไม่สงบภายในประเทศ โปรดอ่านกรมธรรม์อย่างละเอียด

ไม่คุ้มครองการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

ครอบคลุมเฉพาะการเดินทางเพื่อการพักผ่อน หรือ การทำธุรกิจ (งานธุรการ และงานที่ไม่ใช้แรงร่างกายเท่านั้น) ไม่คุ้มครองการเดินทางเพื่อรับการรักษาพยาบาลที่ประเทศเบลเยี่ยม

ไปเบลเยี่ยม ต้องซื้อประกันเดินทางไหม?

สำหรับคนที่วางแผนเดินทางไปเบลเยี่ยมยืนยันว่ายังไงก็ต้องซื้อ “ประกันเดินทางต่างประเทศ” เหตุเพราะในการขอวีซ่าเชงเก้นจะต้องมีเอกสารยืนยันการมีประกันเดินทางยื่นร่วมกับเอกสารอื่น ๆ ตามที่สถานทูตได้กำหนดเอาไว้ และข้อบังคับเบื้องต้นของประกันเดินทางเบลเยี่ยมฉบับดังกล่าวต้องมีวงเงินในการคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 EUR หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท หากไม่มีการซื้อประกันทางสถานทูตจะไม่พิจารณาการยื่นขอวีซ่านั้น ๆ

ประกันเดินทางเบลเยี่ยม ให้ความคุ้มครองด้านใดบ้าง?

หลัก ๆ แล้วการมีประกันเดินทางเบลเยี่ยมผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครอง 4 ด้าน ขึ้นอยู่กับประเภทประกันและวงเงินที่กำหนดเอาไว้ ซึ่งรายละเอียดของการคุ้มครอง ประกอบไปด้วย

1. ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ

การเดินทางไปเบลเยี่ยมหรือสถานที่ใดบนโลกก็ตามอาการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุล้วนเป็นสิ่งไม่คาดฝันทั้งสิ้น สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเวลา ตัวอย่างกรณีคุณเดินทางไปเบลเยี่ยมแล้วอาจเกิดป่วยเป็นไข้หวัดจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อาหารเป็นพิษจากการทานอาหารไม่คุ้นเคย ติดเชื้อโควิด-19 ฯลฯ ส่วนกรณีเกิดอุบัติเหตุยิ่งเป็นไปได้ไม่ต่างกัน เช่น ถูกรถเฉี่ยว เดินตกบันได ถูกหิมะกัด ลื่นล้ม และอื่น ๆ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเหตุใดก็ตามหากมีเรื่องให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ประกันเดินทางต่างประเทศจะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ อย่าลืมว่าค่าใช้จ่ายในเบลเยี่ยมแพงมากการมีประกันเดินทางยังไงก็สบายใจกว่าแน่นอน

2. ความคุ้มครองกรณีเที่ยวบินมีปัญหา

อีกเรื่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศนั่นคือ เที่ยวบินล่าช้า ไฟล์ทดีเลย์ ยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งสาเหตุก็มีแตกต่างกันออกไป เช่น เครื่องบินมีปัญหา สภาพอากาศไม่เป็นใจ มีการข่มขู่จากผู้ไม่หวังดี กรณีแบบนี้หากทุกคนมีประกันเดินทางติดตัวไว้ก็สบายใจได้ว่าอย่างน้อยที่สุดค่าใช้จ่ายบางเรื่องที่ต้องเพิ่มขึ้นและเป็นไปตามเงื่อนไขที่เอกสารกรมธรรม์ระบุไว้จะได้รับการชดเชยอย่างแน่นอน เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พักโรงแรม ค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวใหม่ เป็นต้น

3. ความคุ้มครองเกี่ยวกับสัมภาระ

ความคุ้มครองที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงแต่มีสิทธิ์เกิดปัญหาได้นั่นคือ ความเสียหาย สูญหาย หรือสัมภาระล่าช้า ซึ่งเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากสายการบินหรือสนามบิน เช่น โหลดกระเป๋าผิดไฟล์ทบิน มีการโยนกระเป๋า กระแทกกระเป๋า ฯลฯ กรณีเหล่านี้จะแบ่งลักษณะเคลมประกันออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ นั่นคือ การชดเลยความเสี่ยหายด้วยตัวเงิน เมื่อกระเป๋าเดินทางล่าช้าต้องซื้อเสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัวชุดใหม่ตามความจำเป็น การจ่ายค่าเสียหายจากเหตุกระเป๋าเดินทางแตก ส่วนอีกกรณีคือการซ่อมแซมซึ่งมักเกิดขึ้นเฉพาะกระเป๋าเดินทางเสียหายและบริษัทประกันประเมินแล้วว่ายังสามารถซ่อมได้

4. ความคุ้มครองด้านอื่น ๆ

นอกจากความคุ้มครองทั้ง 3 ด้าน ที่จะได้รับเมื่อซื้อประกันเดินทางเบลเยี่ยมแล้ว ก็ยังมีความคุ้มครองอื่น ๆ เพิ่มเติมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์แต่ละฉบับ เช่น คุ้มครองสินทรัพย์สูญหายจากการโจรกรรม จี้ ปล้น คุ้มครองเงินสด คุ้มครองสินทรัพย์ในที่พัก การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่งตัวกลับรักษาต่อในประเทศต้นทาง การส่งศพกลับภูมิลำเนา ค่าใช้จ่ายของญาติในการไปเยี่ยมผู้เอาประกัน เป็นต้น

ประกันเดินทางเบลเยี่ยม มีกี่ประเภท?

ปกติแล้วการซื้อประกันเดินทางเบลเยี่ยม หรือประกันเดินทางต่างประเทศทั่วไป จะแบ่งออกได้ 2 ประเภท เป็นหลัก ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจด้านความคุ้มค่าและความสะดวกของผู้เดินทาง มีดังต่อไปนี้

1. ประกันเดินทางรายเที่ยว – เป็นการซื้อประกันเดินทางที่ให้ความคุ้มครองในช่วงเวลาจำกัดเฉพาะที่ระบุเอาไว้ในเอกสารกรมธรรม์เท่านั้น มีวันเริ่มต้นรับประกันและวันสิ้นสุดรับประกันชัดเจน ส่วนมากจะได้รับความนิยมจากผู้ที่เดินทางไปเบลเยี่ยมนาน ๆ ครั้ง ไม่ได้มีแผนจะไปต่อในระยะเวลาอันใกล้ เช่น การไปท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน ติดต่อธุรกิจ เป็นต้น

2. ประกันเดินทางรายปี – สำหรับคนที่ต้องเดินทางไปเบลเยี่ยมบ่อย ๆ เฉลี่ยปีละมากกว่า 3 ครั้ง แนะนำให้เลือกซื้อประกันแบบรายปี เพราะนอกากประหยัดค่าใช้จ่ายกว่ายังไม่ต้องเสียเวลาซื้อทีละรอบให้ยุ่งยาก ความคุ้มครองจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ระบุและครบอายุในอีก 1 ปีข้างหน้า สามารถใช้ได้ตลอดเมื่อพำนักอาศัยในเบลเยี่ยม แต่มีเงื่อนไขว่าแต่ละครั้งต้องพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน และภายใน 90 วัน เข้าเบลเยี่ยมไม่เกิน 3 ครั้ง

ซื้อประกันเดินทางเบลเยี่ยม ที่ไหนดี?

สำหรับผู้ที่สนใจซื้อประกันเดินทางเบลเยี่ยม ขอแนะนำประกันเดินทางต่างประเทศ LUMA GO” จาก LUMA เริ่มต้นด้วยแผน 1 ในราคาเพียง 385 บาท ให้ความคุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท ผ่านการรับรอง Schengen Approved Visa เรียบร้อย ใช้ยื่นวีซ่าแบบไร้กังวล ขณะที่แผนสูงสุดสามารถให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท ครอบคลุมทุกด้านการเดินทางทั้งตัวบุคคลและสัมภาระ พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม. ทุกการเดินทางไปเบลเยี่ยมจะไม่ใช่เรื่องน่ากังวลใจอีกต่อไป  

ประกันเดินทางเบลเยี่ยม ควรซื้อตอนไหน?

อย่างที่อธิบายไปว่าประกันเดินทางเบลเยี่ยมจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยื่นขอวีซ่า ดังนั้นจึงต้องซื้อก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า ซึ่งส่วนใหญ่แล้วแนะนำให้ซื้อก่อนยื่นวีซ่าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อจะได้ไม่ต้องยุ่งยากกับการเลือหาบริษัทประกันที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตามปัจจุบันการซื้อประกันเดินทางต่างประเทศสามารถดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ จึงใช้ระยะเวลาเพียงแค่ 1-2 วัน ก่อนยื่นขอวีซ่าก็ซื้อได้เช่นกัน

ประกันเดินทางเบลเยี่ยม คุ้มค่าหรือไม่?

ยืนยันว่าการซื้อประกันเบลเยี่ยมยังไงก็มีความคุ้มค่าอย่างแน่นอน เพราะลำดับแรกหากคุณไม่ซื้อก็ไม่สามารถขอยื่นวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศเบลเยี่ยมได้ ลำดับต่อมาการซื้อประกันเดินทางต่างประเทศหากเฉลี่ยเป็นรายเที่ยวก็ไม่เกิน 1,000 บาท แต่ความคุ้มครองที่ได้รับหลักล้านบาท ซึ่งประเมินยังไงก็คุ้มค่าและน่าลงทุนแบบไม่ต้องสงสัย นี่จึงเป็นเหตุผลที่ยืนยันได้อย่างดีว่าทุกครั้งเมื่อเดินทางไปต่างประเทศประกันเดินทางสำคัญมาก

ประกันเดินทางเบลเยี่ยม เลือกซื้อยังไง?

ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อประกันเดินทางเบลเยี่ยมจากริษัทประกันที่ไหนก็ตาม การวางแผนและศึกษาข้อมูลต่าง ๆ อย่างละเอียดเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้รับความคุ้มครองจากเงินที่จ่ายไป และเงื่อนไขทุกอย่างถูกต้องตามระบุไว้ในกรมธรรม์ วิธีเลือกซื้อประกันเบลเยี่ยมจึงขอแนะนำ ดังนี้ 

  1. 1. พิจารณาแผนประกันเดินทางต่างประเทศกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีชื่อเสียง ไว้วางใจได้ ซึ่งเบื้องต้นแนะนำให้สังเกตเรื่องการมีพันธมิตรต่าง ๆ ในต่างประเทศครอบคลุมทุกด้าน เช่น โรงพยาบาล สายการบิน บริษัทประกัน หน่วยงานให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ เพื่อให้ทุกอย่างง่ายขึ้นหากต้องเคลมประกัน
  2. 2. ศึกษาและเลือกแผนประกันที่เหมาะกับตนเอง ย้ำว่าการซื้อประกันเดินทางเบลเยี่ยมไม่จำเป็นต้องเลือกแผนแพงที่สุด แต่คำนวณแล้วสามารถให้ความคุ้มครองตามที่คิดไว้ได้ครบถ้วนทุกด้าน
  3. 3. อ่านและศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ในกรมธรรม์ที่จะซื้อให้ครบถ้วน ตั้งแต่เงื่อนไขการรับประกัน ข้อยกเว้น ข้อห้าม เพื่อให้การตัดสินใจซื้อได้ผลลัพธ์อันน่าพึงพอใจสูงสุด หากเกิดเหตุต่าง ๆ ขึ้นมาก็ได้รับความคุ้มครอง
  4. 4. เลือกซื้อประกันเดิทางต่างประเทศผ่านช่องทางที่น่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้เท่านั้น เช่น ช่องทาง Official ของบริษัทประกัน (ซื้อผ่านหน้าเว็บ ซื้อผ่าน Line หรือโทรติดต่อ) ตัวแทนของบริษัทประกัน หรือช่องทางคนกลางที่มีชื่อเสียงและให้บริการขายประกันมายาวนาน

การยื่นขอวีซ่าไปเที่ยวประเทศเบลเยี่ยมง่ายกว่าที่คิด สามารถจัดเตรียมเอกสารเอง ยื่นเอง วันนี้รวบรวมขั้นตอนในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวไปเบลเยี่ยมมาให้แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับเดินทางต่างประเทศ

ติดต่อลูม่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
แชทกับเจ้าหน้าที่ของเรา

แชทกับเราผ่าน Facebook Messenger

แชทกับเราผ่าน LINE