ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวไปอิตาลี ฉบับปี 2024 ต้องทำอย่างไรบ้าง มาดูกัน

ด้วยประวัติศาสตร์ อารยะธรรมยุคโบราณ ไปจนถึงอาหารอันแสนอร่อยทำให้ “อิตาลี” เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวนมาก อย่างไรก็ตามหากต้องการเดินทางเที่ยวอิตาลีสิ่งสำคัญนอกจากพาสปอร์ตแล้วทุกคนจะต้องมี “วีซ่าอิตาลี” ด้วย ใครอยากรู้ว่าการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวไปอิตาลีฉบับปี 2024 ต้องทำยังไงบ้าง มาเจาะลึกแบบละเอียดทุกเรื่องเพื่อทำตามอย่างถูกต้องและรวดเร็วกันได้เลย

สมัครวีซ่าอิตาลี

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการขอวีซ่าท่องเที่ยวอิตาลีที่ควรรู้

สำหรับคนที่อยากเที่ยวอิตาลีต้องทำการขอวีซ่าอิตาลีเพื่อจะได้เข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อได้รับวีซ่าแล้วสามารถพำนักอาศัยทั้งหมด 90 วัน จึงขอแนะนำข้อมูลทั่วไปต่าง ๆ อันน่าสนใจเกี่ยวกับวิธีขอวีซ่าอิตาลี ศึกษาแล้ววางแผนให้ดี เตรียมตัวเปิดประสบการณ์พิเศษกับดินแดนแห่งความคลาสสิกแห่งนี้ได้เลย

คุณสมบัติผู้ขอวีซ่าท่องเที่ยวอิตาลี

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ต้องการยื่นวีซ่าอิตาลีให้ผ่านต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป หากอายุต่ำกว่านั้นต้องมีผู้ปกครองดูแลและปฏิบัติตามขั้นตอนการขอวีซ่าอิตาลี ผู้สมัครทุกคนต้องมีการนัดหมายออนไลน์ผ่านระบบของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี จากนั้นจะต้องมีการเก็บลายนิ้วมือที่ศูนย์ในวันดำเนินการ ที่สำคัญคือต้องไม่เป็นผู้ต้องคดีห้ามเดินทางออกนอกประเทศและไม่มีความผิดทางกฎหมายร้ายแรงอื่น ๆ ด้วย

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวอิตาลี มีอะไรบ้าง

ถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ทุกคนต้องตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนยื่นวีซ่าอิตาลีเพื่อให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องแก้ไข ส่งเอกสารเพิ่ม หรือทำวีซ่าไม่ผ่าน โดยเอกสารทั้งหมดที่ต้องเตรียมประกอบด้วย

1. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างเหลือ 2 หน้าขึ้นไป

2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 จำนวน 2 รูป ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังต้องเป็นสีอ่อน เช่น สีขาว สีครีม มองเห็นใบหน้าชัดเจนบนกระดาษถ่ายรูปเท่านั้น ห้ามยิ้ม ห้ามเห็นฟัน ห้ามสวมแว่นตา หมวก ผ้าคลุมศีรษะ หรืออุปกรณ์ปกปิดใบหน้าทุกชนิด ยกเว้นผ้าคลุมตามศาสนา และไม่อนุญาตให้ตกแต่งด้วยโปรแกรมแต่งรูป

3. แบบฟอร์มการขอวีซ่าอิตาลี

4. หลักฐานเกี่ยวกับการทำงาน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

 • – พนักงานบริษัท / ข้าราชการ เอกสารรับรองการทำงานฉบับจริงระบุชื่อ ตำแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาวันลาหยุด (ภาษาอังกฤษ ทั้งหมด) มีอายุเอกสารไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่น และมีการระบุ To Whom It May Concern แต่ไม่ต้องใส่ชื่อสถานทูต
 • – ประกอบธุรกิจส่วนตัว หนังสือจดทะเบียนธุรกิจหรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ อายุเอกสารไม่เกิน 90 วัน
 • – นักเรียน หรือ นักศึกษา จดหมายรับรองจากสถานศึกษาฉบับจริง (ภาษาอังกฤษทั้งหมด) อายุเอกสารไม่เกิน 30 วัน

5. หลักฐานทางการเงิน ใช้ Bank Statement ตัวจริง (บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป) รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด และทำรายการล่าสุดไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ยื่นเอกสาร

6. เอกสารกรมธรรม์ประกันเดินทางต่างประเทศและประกันอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท (เวลายื่นเอกสาร ใช้ทั้ง กรมธรรม์ประกันภัย และ ตารางผลประโยชน์)

7. เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้แก่ เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เอกสารการจองโรงแรม โปรแกรมการท่องเที่ยว (ภาษาอังกฤษ) เอกสารเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

8. กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีสำเนาสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับแปลอังกฤษ และหากเดินทางคนเดียวต้องมีเอกสารยินยอมเดินทางไปต่างประเทศตัวจริงจากพ่อแม่ออกโดยเขตหรืออำเภอ

ค่าธรรมเนียมของวีซ่าท่องเที่ยวอิตาลี

ในการยื่นวีซ่าอิตาลีจะมีค่าธรรมเนียมสถานทูตอยู่ที่คนละ 80 EUR หรือประมาณ 2,960 บาท แต่สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าอิตาลีจะเหลือเพียง 40 EUR หรือประมาณ 1,480 บาท ขณะที่เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

นอกจากนี้ยังมีค่าบริการอื่นเพิ่มเติม ได้แก่ ค่าบริการศูนย์รับยื่น VFS 342 บาท ค่า SMS 75 บาท (สำหรับอัปเดตสถานะวีซ่าล่าสุด) หรือถ้าใครจะดำเนินการผ่านเอเย่นต์ก็มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของแต่ละแห่ง และถ้าหากทำการยื่นขอวีซ่าน้อยกว่า 5 วัน ก่อนการเดินทางต้องจ่ายค่าธรรมเนียมด่วนพิเศษอีก 400 บาท

*ค่าธรรมเนียมอาจเปลี่ยนแปลงตามความผันผวนของสกุลเงินได้

วีซ่าท่องเที่ยวอิตาลี

วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวอิตาลี เป็นอย่างไร ทำตามได้เลย

เมื่อเตรียมพร้อมในเรื่องเอกสาร ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว คราวนี้ก็มาถึงวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวอิตาลีซึ่งไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่หลายคนกังวลใจ ลองมาทำตามคำแนะนำที่กำลังจะบอกต่อไปนี้กันเลย ผ่านฉลุยเตรียมลุยเที่ยวอิตาลีกันให้เพลิน

ขั้นตอนการขอวีซ่าท่องเที่ยวอิตาลี มีอะไรบ้าง

1. เตรียมเอกสารต่าง ๆ ตามที่ระบุให้ครบถ้วนทั้งหมดเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินการภายในเวลาอันรวดเร็ว

2. ทำการจองคิวออนไลน์กับศูนย์รับทำวีซ่า จองการนัดหมาย | vfsglobal

3. เมื่อถึงวันนัดหมายให้เดินทางไปยื่นเอกสารตามสถานที่ที่ระบุ แนะนำให้ไปก่อนเวลาเล็กน้อย เตรียมเอกสารและค่าธรรมเนียม พร้อมใบจองนัดของตนเองให้เรียบร้อย

4. ดำเนินการยื่นเรื่องตามวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวอิตาลีที่ศูนย์ได้กำหนดเอาไว้ เช่น ยื่นใบนัด แสดงหนังสือเดินทาง รอตรวจเอกสาร สแกนลายนิ้วมือ (หากใครเคยสแกนทำวีซ่าแล้วจะอยู่ในระบบ 5 ปี) เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยก็ชำระเงิน

5. สามารถติดตามคำร้องได้ผ่านช่องทาง SMS อัปเดตสถานะ หรือผ่านช่องทางออนไลน์บนหน้าเว็บศูนย์รับคำร้องโดยกรอกหมายเลขอ้างอิงที่ระบุไว้บนใบเสร็จและใส่นามสกุลของผู้ขอวีซ่า

7. เมื่อทุกอย่างผ่านเรียบร้อยก็เตรียมรอรับวีซ่า จะเลือกส่ง EMS ถึงบ้าน (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) หรือไปรับเองก็ได้ วิธีขอวีซ่าอิตาลีไม่ยากอย่างที่คิดเลย

สามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวอิตาลีได้ที่ไหน

หลังจากเข้าใจวิธีขอวีซ่าอิตาลีกันไปเรียบร้อย คราวนี้ก็มาถึงสถานที่ในการยื่นคำร้องกันบ้าง ปัจจุบันหากเป็นการยื่นวีซ่าอิตาลีประเภทท่องเที่ยวจะดำเนินการผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอิตาลี VFS มีด้วยกัน 3 แห่ง ดังนี้

1. ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอิตาลี VFS กรุงเทพ

ที่อยู่: ยูนิต 322A และ 329 ชั้น 3 ศูนย์ค้าปลีก ซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส 87/2 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 02-460-7059

อีเมล: [email protected]

เว็บไซต์: Welcome to VFS Global | vfsglobal

เวลารับยื่นคำร้องขอวีซ่าอิตาลี: วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13:00 – 16:00 น.

2. ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่: 191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6 บี ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 14.00 น. กรณียื่นคำร้องโดยไม่มีนัดหมายทำได้เฉพาะเวลา 13.00 – 14.00 น.

3. ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี จังหวัดภูเก็ต

ที่อยู่: อาคารซีซีเอ็ม คอมเพล็กซ์ 77/77 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 14.00 น. กรณียื่นคำร้องโดยไม่มีนัดหมายทำได้เฉพาะเวลา 13.00 – 14.00 น.

วีซ่าอิตาลี

สิ่งที่ควรรู้ในการทำวีซ่าท่องเที่ยวอิตาลี ยังมีเรื่องไหนอีกบ้าง

จากข้อมูลที่แนะนำเกี่ยวกับการทำวีซ่าอิตาลีจะเห็นว่าไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่หลายคนกังวลใจ แต่ทั้งนี้การทำประกันเดินทางต่างประเทศคือสิ่งสำคัญมาก เพราะต่อให้เอกสารครบถ้วนทั้งหมดแต่ขาดตัวนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องผ่านแน่นอน นอกจากประกันแล้วก็ยังมีบางเรื่องที่อยากแนะนำด้วย

ขอวีซ่าท่องเที่ยวอิตาลี ใช้เวลาเท่าไหร่

ผู้ที่วางแผนเดินทางไปเที่ยวอิตาลีสามารถยื่นวีซ่าอิตาลีล่วงหน้าก่อนเดินทางได้ 90 วัน เนื่องจากระยะเวลารอพิจารณาวีซ่าอิตาลีจะอยู่ประมาณ 5 วัน ทำการ (ไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) แต่ในบางกรณีระยะเวลาอาจเพิ่มได้ถึง 30 วัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูตอิตาลี จึงแนะนำว่าควรยื่นก่อนเดินทางจริงไม่น้อยกว่า 15 วัน 

สามารถเดินทางไปพื้นที่ไหนได้บ้าง เมื่อถือวีซ่าท่องเที่ยวอิตาลี

เมื่อได้รับวีซ่าอิตาลีเป็นที่เรียบร้อยก็พร้อมออกเดินทางไปเที่ยวอิตาลีกันได้เลย ซึ่งคุณสามารถเดินทางได้ทุกพื้นที่ของประเทศตั้งแต่เมืองหลงอย่างกรุงโรม เมืองแฟชั่นมิลาน ไปจนถึงเวนิส ฟลอเรนซ์ ปิซ่า เซียน่า และยังสามารถไปเยี่ยมนครรัฐวาติกันได้อีกด้วย

สรุป

ทั้งหมดนี้คือขั้นตอนและเรื่องควรรู้เกี่ยวกับวิธีขอวีซ่าอิตาลี อย่างไรก็ตามย้ำกันอีกครั้งหากคุณวางแผนเที่ยวอิตาลี การมีประกันเดินทางต่างประเทศคือสิ่งสำคัญ เพราะนอกจากใช้ยื่นวีซ่าแล้วยังให้ความคุ้มครองกรณีเกิดเรื่องไม่คาดฝันด้วย จึงขอแนะนำ “ประกันเดินทางอิตาลี” ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท ใช้ยื่นวีซ่าอิตาลีแบบหายห่วง คุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19 ซื้อง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมบริการช่วยเหลือตลอด 24 ชม. คุ้มค่าขนาดนี้ต้องมีไว้แล้ว

ประกันเดินทางต่างประเทศที่ไหนดี 2567

วางแผนเที่ยวปีนี้ ประกันเดินทางต่างประเทศที่ไหนดี 2024

ปีนี้มีการวางแผนเที่ยวต่างประเทศมากขึ้น ทาง LUMA ทำการบ้านมาให้แล้ว ว่า ประกันเดินทางต่างประเทศทีไหนดีและควรซื้อจากบริษัทไหน ด้วยการคัดเลือกครั้งนี้ จะดู ความกว้างของการให้บริการ และประเทศที่ครอบคลุม ความคุ้มครองที่มอบให้ เทียบกับเบี้ยราคาค่าประกันว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ โดย LUMA ได้ทำการบ้านมาให้แล้ว ละนำเสนอ 5 บริษัทดังต่อไปนี้

 1. 1. LUMA
 2. 2. MSIG
 3. 3. Allianz Travel
 4. 4. AXA
 5. 5. Sompo

สามารถอ่านข้อมูลบริษัทแต่ละที่ และ ข้อมูลแผนเบื้องต้นได้ เพื่อประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจซื้อประกันเดินทางต่างประเทศครั้งต่อไป

ประกันเดินทางต่างประเทศที่ไหนดี

ประกันเดินทางต่างประเทศ LUMA

LUMA ผู้เชียวชาญในเรื่องประกันสุขภาพ และ ประกันเดินทาง ไม่ว่าเป็นประกันเดินทางต่างประเทศหรือประกันสุขภาพ ทาง LUMA พร้อมเสนอแผนที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ พร้อมคุ้มครองการเดินทางของทุกท่านด้วยความคุ้มครองทางแพทย์ ทางทรัพย์สิน และ การเดินทาง

 

ความกว้างของการให้บริการ: ความกว้างในการให้บริการนี้ ต้องยกให้ LUMA ที่มีสำนักงานทั่วเอเชีย และ ใจกลางของยุโรป ที่ฝรั่งเศส ที่ทำให้ทาง LUMA สามารถประสานงานได้อย่างรวดเร็ว ด้วยทีมงานที่อยู่ในพื้นที่ ไม่ใช่เพียงแค่คอลเซ็นเตอร์ รวมถึงทุกเคสจะดูแลโดยทีมแพทย์ภายใน ที่มีทั้งหมอเอเชียและหมอฝรั่งเศส พร้อมแนะนำโรงพยาบาลและการรักษาที่ดีที่สุด สำหรับ LUMA โดยเฉพาะประกันเดินทาง LUMA GO สามารถสมัครได้จนถึงอายุ 85 ปีเลย ทำให้การเที่ยวแบบครอบครัวรวมทุกรุ่น ไม่ต้องมีเรื่องน่าห่วงเลย

 

ประเทศที่ครอบคลุม: LUMA สามารถตอบโจทย์การเดินทางทั่วโลก ไม่ว่าจะไปโซนยุโรป อเมริกา เอเชีย แอฟริกา แอนตาร์กติกา หรือ ออสเตรเลีย กับ นิวซีแลนด์ สามารถซื้อประกันเดินทางต่างประเทศจาก LUMA ได้ครบในแผนเดียว

 

ความคุ้มครองที่มอบให้: สำหรับความคุ้มครองจาก LUMA สามารถเลือกได้ว่าต้องการความคุ้มครองทางการแพทย์อย่างเดียว หรือ การเดินทางด้วย และมากกว่านั้น สามารถเลือกความคุ้มครองที่ดูแลหากต้องเลื่อน หรือ ยกเลิกการเดินทาง มีวงเงินในการคุ้มครองตั้งแต่ 1 ล้าน ถึง 5 ล้านบาท และสามารถซื้อได้ทั้งรายเที่ยว หรือ รายปี อีกทั้งซื้อแบบเที่ยวหลายๆประเทศในทริปเดียว ความพิเศษกว่านั้น สามารถซื้ออย่างน้อย 1  ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย

 

เทียบกับเบี้ยราคาค่าประกันว่าสมเหตุสมผลหรือไม่: สำหรับเรื่องราคาค่าเบี้ยที่แลกเปลี่ยนกับความคุ้มครอง สำหรับวงเงินการคุ้มครอง 1 ล้านบาท แผนของ LUMA จะราคาเริ่มต้นเพียง 199 บาท สำหรับระยะเวลา 7 วันเลยทีเดียว ถือว่าคุ้มค่ามากๆ

 

ซื้อออนไลน์ได้ที่: ประกันเดินทางต่างประเทศ LUMA 

ประกันเดินทางต่างประเทศ MSIG

MSIG หรือ Mitsui Sumitomo Insurance Group คือกลุ่มบริษัทประกันภัยขนาดใหญ่ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีธุรกิจครอบคลุมทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ โดย MSIG ประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือของ MSIG Group ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2459 และดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมายาวนานกว่า 100 ปี

 

ความกว้างของการให้บริการ:  บริษัท MSIG มีสำนักงานใน 41 ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในทวีปเอเชีย ทำให้ทุกการเดินทางสามารถสบายใจได้ หากมีเหตุต้องติดต่อบริษัทประกัน MSIG สามารถจัดการและดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

 

ประเทศที่ครอบคลุม: สำหรับบริษัท MSIG สามารถคุ้มครองในประเทศที่หลากหลาย เรียกว่าทั่วโลกได้ แต่จะยกเว้นประเทศที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เลบานอน เกาหลีเหนือ ปากีสถาน ปาเลสไตน์ ซีเรีย รัสเซีย และ ยูเครน

 

ความคุ้มครองที่มอบให้: ความคุ้มครองค่อนข้างครอบคลุม ด้วยวงเงินตั้งแต่ 1,500,000 บาท ถึง 5,000,000 บาท และสามารถเลือกเองได้ ว่าต้องการเฉพาะความคุ้มครองทางการแพทย์ หรือต้องการความคุ้มครองเกี่ยวกับการเดินทางเพิ่มเติม

 

เทียบกับเบี้ยราคาค่าประกันว่าสมเหตุสมผลหรือไม่: ด้วยราคาที่เริ่มต้น 290 บาทสำหรับวงเงิน 1,500,000 บาท ระยะเวลายาวนานถึง 7 วันในโซนเอเชีย ถือว่าราคาค่าเบี้ยค่อนข้างคุ้มกันเลยทีเดียว และหากต้องการความคุ้มครองที่สูงขึ้น ค่าเบี้ยประมาณ 1,xxx บาทสำหรับความคุ้มครอง 5 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างๆ ค่าเบี้ยประกันเดินทางถือว่าคุ้มค่า

 

ซื้อออนไลน์ได้ที่: ประกันเดินทางต่างประเทศ MSIG 

ประกันเดินทางต่างประเทศ Allianz Travel

Allianz Travel ประกันเดินทางเป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของ Allianz Group ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยชั้นนำระดับโลก โดย Allianz Travel ได้รับความเชี่ยวชาญในการให้บริการประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างประเทศ เช่น ประกันภัยการเดินทาง ประกันภัยการเสียชีวิตและการบาดเจ็บ ประกันภัยค่ารักษาพยาบาลต่างประเทศ และประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สาม เพื่อให้ลูกค้าได้รับความคุ้มครองและการสนับสนุนในระหว่างการเดินทางต่างประเทศอย่างปลอดภัย

 

ความกว้างของการให้บริการ: สำหรับ Allianz Travel แบรนด์ที่มีสำนักงานใน 44 ประเทศทั่วโลก สามารถให้บริการอย่างครอบคลุมและรวดเร็ว มีแผนให้เลือกทั้งแบบ รายเที่ยว รายปี หรือ แบบนักศึกษา มีความคุ้มครองตั้งแต่ 1 ล้านบาท ไปถึง 5 ล้านบาท และสำหรับผู้เอาประกัน สามารถสมัครได้จนถึงอายุ 80 ปี

 

ประเทศที่ครอบคลุม: สามารถเลือกประเทศในการเดินทางได้กว้าง เพราะ Allianz Travel คุ้มครองเกือบทุกประเทศ ยกเว้นประเทศที่มีความเสี่ยงสูง

 

ความคุ้มครองที่มอบให้: สำหรับบริษัท Allianz Travel มีแผนให้เลือกถึง 3 แผน ด้วยความคุ้มครองตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 5,000,000 บาท สามารถเลือกได้ตั้งแต่ คุ้มครองการเจ็บป่วยทางการแพทย์ ไปถึงการเดินทาง ที่ครอบคลุมถึงเที่ยวบิน กระเป๋าสัมภาระ ระยะเวลาเกินทาง และคุ้มครองอุปกรณ์ตีกอล์ฟสูงถึง 20,000 บาท

 

เทียบกับเบี้ยราคาค่าประกันว่าสมเหตุสมผลหรือไม่: ในเรื่องของราคาค่าเบี้ย สำหรับระยะเวลา 7 วันในโซนเอเชีย ราคาเริ่มต้นที่ 315 บาท ถือว่าไม่แรงมาก แต่สูงกว่าบางบริษัทที่มอบความคุ้มครอง 1 ล้านบาทเท่ากัน สามารถเลือกความคุ้มครองและเบี้ยที่เหมาะสม และ ตอบโจทย์ความต้องการได้

 

ซื้อออนไลน์ได้ที่: ประกันเดินทางต่างประเทศ Allianz Travel 

ประกันเดินทางต่างประเทศที่ไหนดี

ประกันเดินทางต่างประเทศ AXA

AXA Group เป็นอีกหนึ่งบริษัทประกันที่คุ้นหูคุ้นตา มีสำนักงานในหลายประเทศทั่วโลกที่มาจากฝรั่งเศส บริษัท AXA มีธุรกิจประกันภัยที่ครอบคลุมหลากหลายด้าน เช่น ประกันภัยชีวิต ประกันภัยสุขภาพ ประกันภัยทรัพย์สิน และประกันภัยทางธุรกิจอื่น ๆ รวมถึงประกันภัยการเดินทางต่างประเทศด้วย 

 

ความกว้างของการให้บริการ:  AXA สามารถที่จะให้บริการทั่วโลก ด้วยสำนักงานใน 51 ประเทศ ทำให้การให้บริการและประสานงานเป็นเรื่องที่ง่ายและรวดเร็ว สามารถติดต่อได้หลายภาษา หากเกิดเหตุต่างประเทศไม่ต้องห่วงเรื่องการติดต่อหรือประสานเรื่องประกันเลย

 

ประเทศที่ครอบคลุม: สำหรับ AXA หากกำลังมองหาแผนที่จะเดินทางไปประเทศที่แตกต่างออกไปจากที่อื่น เช่น เลบานอน อิสราเอล หรือ ปากีสถาน สามารถเลือก AXA ได้เพราะให้ความคุ้มครองในประเทศดังกล่าว

 

ความคุ้มครองที่มอบให้: ความคุ้มครองที่ AXA สามารถให้เลือก มีตั้งแต่ 1 ล้านบาท ถึง 5 ล้านบาท และครอบคลุมทั้งเรื่องการแพทย์ และการเดินทาง และเด่นเรื่องความคุ้มครองสำหรับการสูญหายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทาง หรือ ทรัพย์สินส่วนตัว การสูญหายของเงินสดที่เกิดจากการชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ และการสูญหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง สำหรับความเสียหายในเรื่องของการล่าช้าของเที่ยวบิน หรือกระเป๋า จะคุ้มครองให้ทุกๆ 8 ชั่วโมง หากเทียบกับบริษัทอื่นๆ ระยะเวลาตรงนี้ค่อนข้างนานกว่าที่อื่น

 

เทียบกับเบี้ยราคาค่าประกันว่าสมเหตุสมผลหรือไม่: ในเรื่องของค่าเบี้ยกับความคุ้มครองที่ได้รับ แผนเริ่มต้น Economy ในโซนเอเชีย มอบความคุ้มครองชีวิต 1,000,000 บาท แต่ ค่ารักษาพยาบาลจะมอบให้เพียง 500,000 บาท ราคาอยู่ที่ 223 บาทสำหรับระยะเวลา 7 วัน การรักษาพยาบาลต่างประเทศ หากเกิดอุบัติเหตุ หรือติดเชื้อหนักจริงๆ วงเงินในการรักษาพยาบาลอาจจะไม่เพียงพอ แต่สามารถเลือกความคุ้มครองที่สูงกว่านี้ได้ โดยมีแผน Emerald ที่มอบการรักษาพยาบาลที่ 4,000,000  บาทและคุ้มครองการเดินทางด้วย ค่าเบี้ยอยู่ที่ 1,202 บาทสำหรับระยะเวลา 7 วันในประเทศทวีปเอเชีย

 

ซื้อออนไลน์ได้ที่: ประกันเดินทางต่างประเทศ AXA 

ประกันเดินทางต่างประเทศ Sompo

บริษัท Sompo ประกันเดินทางต่างประเทศ คือบริษัทประกันภัยชั้นนำที่มีสำนักงานทั่วโลก และ ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มีการดำเนินงานทั่วโลก บริษัท Sompo Holdings, Inc. เป็นบริษัทหลักของกลุ่ม Sompo ที่มีธุรกิจหลากหลายด้านรวมถึงประกันภัยชีวิต ประกันภัยสุขภาพ ประกันภัยทรัพย์สิน และประกันภัยทางธุรกิจอื่น ๆ รวมถึงประกันภัยการเดินทางต่างประเทศด้วย เพื่อให้ลูกค้าได้รับความคุ้มครองและการบริการที่มีคุณภาพในการเดินทางไปต่างประเทศอย่างปลอดภัย

 

ความกว้างของการให้บริการ: บริษัท Sompo เป็นบริษัทญี่ปุ่น และจะมีชื่อเสี่ยงค่อนข้างสูงสำหรับการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เพราะเครือข่ายโรงพยาบาลที่ดี การรักษาตัวหากเกิดเจ็บป่วย ไม่ต้องสำรองจ่าย แต่หากไม่ได้ไปประเทศญี่ปุ่น ก็ไม่ต้องห่วง เพราะ Sompo มีสำนักงาน ใน 28 ประเทศทั่วโลก การติดต่อและประสานงานสามารถราบรื่นและสบายใจได้เลย

 

ประเทศที่ครอบคลุม: ประเทศปลายทางมีให้เลือกค่อนข้างมากสามารถเรียกว่าทั่วโลกได้ และมีประเทศที่บางบริษัทไม่ครอบคลุม เช่น ปากีสถาน และ รัซเชีย แต่ความเชี่ยวชาญของบริษัท Sompo จะอยู่ในทวีปเอเชียมากกว่า 

 

ความคุ้มครองที่มอบให้: ความคุ้มครองที่มอบให้ สามารถเลือกได้ทั้งเรื่องการแพทย์และการเดินทาง มีทั้งชดเชยรายวันที่รักษาตัวในพยาบาลที่สูงสุดวันละ 3,000 บาท และ วงเงินในการรักษาต่อเนื่องในประเทศไทย ที่ 200,000 บาท แต่จะต้องเข้ารักษาภายใน 24 ชั่วโมง จากที่เดินทางไปต่างประเทศ ความคุ้มครองชีวิต จุดที่ต้องระวังจะเป็นสำหรับเด็กที่อายุ 1-14ปี จะคุ้งครองสูงสุดที่ 1,000,000 บาท ถึงแม้จะซื้อแผน สูงสุดก็ตาม

 

เทียบกับเบี้ยราคาค่าประกันว่าสมเหตุสมผลหรือไม่: ค่าเบี้ยของ Sompo จะเริ่มที่ 375 บาทสำหรับระยะเวลา 7 วันในโซนเอเชีย ถือว่าสูงกว่าเพื่อนๆ แต่แผนสูงสุดของบริษัท Sompo ที่มอบค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 5 ล้านบาท ราคาเบี้ยเพียง 1,044 บาท ถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียว แต่อยากแนะนำให้ดูรายละเอียดความคุ้มครองดีๆ เพราะบางเงื่อนไขอาจจะมีความแตกต่าง เช่น หากเป็นเด็ก ความคุ้มครองอาจจะไม่สูงเท่าผู้ใหญ่ ถึงแม้จะถือแผนเดียวกันก็ตาม

ติดตาม ข่าวสาร และ โปรโมชั่นต่างๆ

สรุป

จะเห็นได้ว่า มีหลากหลายบริษัทที่นำเสนอแผนประกันเดินทางต่างประเทศ ซึ่งแต่ละที่ก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ดี ก่อนที่จะเลือกซื้อแผนประกันเดินทางใด ๆ นักเดินทางควรที่จะศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์อย่างละเอียด รวมไปถึงเลือกทำประกันกับบริษัทประกันภัยที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถเคลมประกันได้หากเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้น

อัปเดตการขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว ฉบับปี 2024

การไปเที่ยวออสเตรเลียจัดเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของหลายคน นอกจากความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมแล้ว ยังมีเรื่องน่าสนใจทั้งสัตว์ป่า ชุมชนคนไทย และอีกมากมาย ซึ่งใครวางแผนอยากสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่แบบนี้ก็จำเป็นต้องมี “วีซ่าออสเตรเลีย” ก่อนเดินทางเข้าประเทศด้วยเช่นกัน จึงขออัปเดตวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียและข้อมูลน่าสนใจฉบับปี 2024 ให้ทุกคนทำตามกันเลย 

วีซ่าออสเตรเลีย

ข้อมูลเบื้องต้นในการขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว 

สำหรับผู้ที่สนใจขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยวจะถูกจัดอยู่ในหมวดของ Visitor Visa สามารถใช้ได้ทั้งจุดประสงค์การท่องเที่ยว ทำธุรกิจ เยี่ยมญาติ รวมถึงการเรียนคอร์สระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งวีซ่าปกติจะอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน อย่างไรก็ตามยังมีตัวเลือกระยะเวลาการพำนักอาศัยตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี และ 3 ปี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละคนด้วย 

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว 

การยื่นวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยวผู้ที่สนใจจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หากอายุต่ำกว่านี้และเดินทางคนเดียวต้องมีเอกสารรับรองจากพ่อแม่ รวมถึงผู้มีอายุมากกว่า 75 ปี ต้องมีใบรับรองการตรวจสุขภาพยืนยันด้วย ไม่เป็นผู้มีคดีความรุนแรงติดตัว หรือไม่ถูกศาลสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศในทุกกรณี มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมต่อการเดินทางและการพำนักอาศัยตลอดระยะเวลาที่วีซ่าออสเตรเลียระบุ 

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย 

ในการยื่นวีซ่าออสเตรเลียสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือการเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และโอกาสในการทำวีซ่าออสเตรเลียผ่านง่ายขึ้นกว่าเดิม มาเช็กกันเลยว่าเอกสารทั้งหมดมีอะไรบ้าง 

 1. 1. แบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าประเทศ (ปัจจุบันประเทศออสเตรเลียจะใช้วิธียื่นขอวีซ่าผ่านออนไลน์เท่านั้นจึงต้องทำการกรอกข้อมูลทั้งหมดผ่านออนไลน์ให้ครบถ้วน คลิกกรอกเอกสาร
 2. 2. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) มีอายุใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ใช้หน้าแรกและข้อมูลการเดินทางที่ประทับตราเอาไว้ทุกหน้าทั้งเล่มปัจจุบันและเล่มเก่า (ถ้ามี) ในการอัปโหลดไฟล์
 3. 3. ภาพบัตรประชาชนตัวจริง
 4. 4. เอกสารวีซ่าประเทศอื่นที่เคยได้รับ (ถ้ามี)
 5. 5. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของตนเอง
 6. 6. แผนการเดินทางท่องเที่ยวตลอดทริป
 7. 7. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไป – กลับ
 8. 8. เอกสารการจองโรงแรมที่พักตลอดระยะเวลาที่พำนักอาศัย
 9. 9. รายการเดินบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน / สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองจากธนาคาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด
 10. 10. เอกสารยืนยันการทำงานแบ่งตามลักษณะอาชีพของแต่ละบุคคล แปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ได้แก่
 • พนักงานบริษัท ต้องมีจดหมายรับรองการทำงานจากองค์กรที่ตนเองสังกัดอยู่ ระบุ ชื่อ-สกุล อายุงาน ตำแหน่งงาน เงินเดือน จำนวนวันและระยะเวลาในการลาหยุดชัดเจน 
 • เจ้าของธุรกิจ ต้องมีหนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 • นักเรียน นักศึกษา ต้องมีจดหมายรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่ออกให้โดยสถาบันที่ตนเองกำลังศึกษาในปัจจุบัน 
 1. 11. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

12. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีหนังสือรับรองจากพ่อแม่เป็นภาษาอังกฤษ ออกให้โดยนายอำเภอ หรือทำการกรอกแบบฟอร์ม 1229 พร้อมแนบสำเนาสูติบัตร 

 1. 13. ผู้ที่อายุเกิน 75 ปี ต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าสามารถเดินทางและพำนักอาศัยอยู่ได้ รวมถึงต้องซื้อ “ประกันเดินทางต่างประเทศ” ด้วย
 2. 14. รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังขาว ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป มองเห็นศีรษะถึงหัวไหล่ ไม่สวมแว่นตา หมวก หรืออุปกรณ์ปิดบังใบหน้ายกเว้นการสวมใส่ตามหลักศาสนา

 

ค่าธรรมเนียมสำหรับการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

เมื่อเอกสารครบถ้วนเรียบร้อยก็ต้องเตรียมเงินสำหรับจ่ายค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าออสเตรเลียด้วย โดยการขอวีซ่าออสเตรเลียจะมีค่าธรรมเนียมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

 • ค่าบริการขอวีซ่า Visitor Visa 600 จำนวน 190 AUD (ไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต) 
 • ค่าดำเนินการตรวจไบโอเมตริกซ์ผ่าน VFS Global จำนวน 735 บาท 

ทั้งเพื่อเพิ่มเติมความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย ทางศูนย์รับยื่นฯ ก็มีบริการเสริมเพิ่มเติมอื่น ๆ ให้ด้วย ดังนี้ 

 • บริการห้องรับรองพิเศษ 3,000 บาท 
 • บริการนอกเวลาทำการ 2,100 บาท 
 • บริการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ 480 บาท 
 • บริการรับรองเอกสาร 50 บาท 
 • บริการปริ้นท์เอกสารแผ่นละ 25 บาท 
 • บริการสแกนเอกสารและส่งอีเมล 25 บาท 

ขั้นตอนและวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย 

มาถึงสิ่งสำคัญมากที่ทุกคนควรรู้นั่นคือวิธีขอวีซ่าออสเตรเลียและขั้นตอนต่าง ๆ แบบละเอียด เพราะอย่างที่บอกว่าต้องทำการยื่นผ่านออนไลน์ และต้องมีการตรวจไบโอเมตริกซ์เพิ่มเติมด้วย 

วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียออนไลน์และตรวจไบโอเมตริกซ์ 

 1. 1. วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียลำดับแรกให้คลิกเข้าไปยังหน้าแบบฟอร์มขอวีซ่า ลงทะเบียนผ่านหน้า Create an ImmiAccount ใส่ข้อมูล ใส่รหัสผ่าน ใส่คำถามลับ แล้วยืนยันผ่านลิงก์ในอีเมลที่ระบุไว้
 2. 2. ทำการล็อกอินใหม่อีกครั้งแล้วกด New Application 
 3. 3. กรอกข้อมูลตามขั้นตอนทั้งหมดให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการเลือกประเภทวีซ่า ตอบคำถาม ใส่ข้อมูลพาสปอร์ต ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ระยะเวลาพำนักอาศัย ข้อมูลการทำงาน ทุนทรัพย์ที่ใช้ท่องเที่ยว แถลงเรื่องสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ประวัติการขอวีซ่า ฯลฯ
 4. 4. หลังกรอกข้อมูลเสร็จให้ทำการอัปโหลดไฟล์เอกสารทั้งหมดผ่านระบบออนไลน์
 5. 5. ทำการชำระเงินค่าขอวีซ่าจากนั้นจะได้อีเมล 2 ฉบับ คือ แจ้งยืนยันได้รับเอกสารการสมัครและแจ้งให้ยืนยันตัวตนผ่านระบบไบโอเมตริกซ์
 6. 6. การยืนยันตัวตนไบโอเมตริกซ์ต้องนัดหมายล่วงหน้ากับ VFS Global 
 7. 7. เมื่อถึงวันนัดหมายให้มาก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน เช่น พาสปอร์ต บัตรประชาชน (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ต้องมาพร้อมพ่อแม่ในการเก็บอัตลักษณ์นี้)
 8. 8. ทำการสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือพร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียม (ศูนย์กรุงเทพฯ รับทั้งบัตรเครดิตและเงินสด ศูนย์เชียงใหม่รับเฉพาะเงินสด) สุดท้ายก็รอการอนุมัติวีซ่าจากหน่วยงานพิจารณาเป็นอันเสร็จสิ้นวิธีขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว

ยืนยันไบโอเมตริกซ์ในการขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียที่ไหน 

อย่างที่บอกไปว่าการวิธีขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยวต้องยื่นผ่านระบบออนไลน์ แต่การยืนยันไบโอเมตริกซ์สำหรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของยื่นวีซ่าออสเตรเลียสามารถทำได้ที่ศูนย์รับยื่นฯ VFS Global วีซ่าออสเตรเลีย ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ 

 

 1. 1. ศูนย์ยื่นวีซ่า (VFS) ออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย

ที่อยู่: ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

วัน-เวลาทำการ: วันจันทร์วันศุกร์ 08.30น. – 16.30น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

อีเมล: [email protected] 

เว็บไซต์: visa.vfsglobal.com/ 

 

 1. 2. ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่: 191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6B ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

วัน-เวลาเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์: วันจันทร์วันศุกร์ 08.30น. – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกาขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย 

นอกจากข้อมูลต่าง ๆ ที่ระบุเอาไว้ให้แบบครบถ้วนแล้วก็ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกบางเรื่องที่อยากแนะนำสำหรับคนที่กำลังวางแผนอยากไปเที่ยว เรียนต่อคอร์สสั้น ๆ หรือเยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน เพื่อให้ดำเนินการอย่างถูกต้องและผ่านง่ายขึ้นกว่าเดิม 

วีซ่าออสเตรเลีย

ระยะเวลาในการขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย 

ปกติแล้วเมื่อยื่นวีซ่าออสเตรเลียเรียบร้อยผ่านออนไลน์ จะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าออสเตรเลียประมาณ 7-10 วัน ทั้งนี้สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอวีซ่าล่วงหน้าก่อนเดินทางได้ไม่เกิน 90 วัน ก่อนถึงวันไปเที่ยวออสเตรเลีย 

มีวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียสามารถไปที่ไหนได้บ้าง 

เมื่อคุณทำวีซ่าออสเตรเลียผ่านเรียบร้อย การไปเที่ยวออสเตรเลียก็ไม่ใช่เรื่องยาก โดยสามารถสัมผัสกับความพิเศษได้ในทุกพื้นที่ของประเทศแห่งนี้โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวใหญ่ ๆ เช่น เมืองซิดนีย์ (Sydney), กรุงเมลเบิร์น (Melbourne), เมืองแคนเบอร์รา (Canberra), เมืองบริสเบน (Brisbane), เมืองโกลด์โคสต์ (Gold Coast), เกาะฟิลลิป (Phillip Island), เมืองเพิร์ธ (Perth) เป็นต้น

สรุป 

ทั้งหมดนี้เป็นวิธีขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยวของคนที่วางแผนอจากเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการเที่ยวออสเตรเลีย ซึ่งอีกเรื่องที่ไม่อยากให้มองข้ามเด็ดขาดนั่นคือการทำ ประกันเดินทางออสเตรเลีย จ่ายเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 249 บาท แต่ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท สมัครง่ายพร้อมรับกรมธรรม์ผ่านออนไลน์ คุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19 บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน บริการ Call Center 24 ชม. ไม่ว่าทริปต่างประเทศที่ไหนก็สบายใจแน่นอน