luma logo travel insurance

เพื่อนรู้ใจทุกเรื่องการเดินทาง

ไปเที่ยวลิทัวเนีย

ประกันเดินทางลิทัวเนีย, ประกันเดินทาง ลิทัวเนีย

สำนักงานทั่วโลก

ประกันเดินทางลิทัวเนีย ไปประเทศลิทัวเนียครั้งนี้ ไม่ต้องห่วง ทีมงานพร้อมดูแลทุกเวลา และ ทั่วโลก

ประกันเดินทางลิทัวเนีย, ประกันเดินทาง ลิทัวเนีย

ทีมแพทย์ของ LUMA

ทีมแพทย์ของ LUMA พร้อมให้บริการตลอดการเดินทางไปประเทศลิทัวเนีย เป็นบริษัทประกันเดินทางที่เดียวในเอเชียที่มีทีมแพทย์ภายใน

trip cancellation

สามารถยกเลิก และ คืนเงิน

LUMA เข้าใจ ว่าบางครั้งมีเหตุด่วนเกิดขึ้นที่ไม่ได้คาดถึง ซื้อประกันเดินทางไปลิทัวเนียกับ LUMA สามารถยกเลิกประกันเดินทาง ก่อนวันที่ประกันจะเริ่ม และรับเงินคืน 100%

LUMA GO ประกันเดินทางไปลิทัวเนีย

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

249

/สัปดาห์

2/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

385

/สัปดาห์

3/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

แผน 2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

600

/สัปดาห์

4/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

765

/สัปดาห์

5/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองเที่ยวบิน

เที่ยวบินล่าช้า

คุ้มครองสัมภาระ

กระเป๋าเดินทางล่าช้า

กระเป๋าเดินทางเสียหาย

การสูญเสียเอกสารเดินทาง

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

249

/สัปดาห์

1,000,000 ฿

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

385

/สัปดาห์

2,000,000 ฿

pakistan travel insurance plan

แผน  2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

600

/สัปดาห์

3,000,000 ฿

50,000 ฿

20,000 ฿

30,000 ฿

10,000 ฿

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

765

/สัปดาห์

5,000,000 ฿

50,000 ฿

25,000 ฿

50,000 ฿

30,000 ฿

ประกันเดินทางไปลิทัวเนีย ควรคุ้มครองอะไร?

ประกันเดินทางลิทัวเนีย, ประกันเดินทาง ลิทัวเนีย

ความคุ้มครองกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ในประเทศลิทัวเนีย

รวมถึงค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกสำหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดจากความทุพพลภาพ/อาการที่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาหรือคงอยู่ในประเทศลิทัวเนียตลอดระยะเวลาของกรมธรรม์

covid cover

ครอบคลุมการรักษา Covid-19 ในลิทัวเนีย

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาที่จำเป็นทางการแพทย์สำหรับเชื้อ Covid-19

ประกันเดินทางลิทัวเนีย, ประกันเดินทาง ลิทัวเนีย

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางของคุณในลิทัวเนีย

ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ รวมถึงภัยธรรมชาติที่พบบ่อยที่สุดในลิทัวเนีย

trip cancellation

การยกเลิกการเดินทางไปลิทัวเนีย

สามารถยกเลิก แผนประกันเดินทางไปประเทศลิทัวเนีย หากมีการยกเลิกทริปกระทันหัน แต่แจ้งยกเลิกก่อนวันที่กรมธรรม์เริ่มความคุ้มครอง และได้รับการคืนเงิน 100%

อะไรที่ไม่คุ้มครอง?

ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนเริ่มกรมธรรม์

การเจ็บป่วย โรค หรือสภาพร่างกายใด ๆ ที่เป็นมาก่อนวันเริ่มกรมธรรม์ไม่ว่าผู้เอาประกันจะทราบหรือไม่ทราบ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

ไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง

ไม่คุ้มครองเหตุการที่คาดไม่ถึง เช่น การก่อการร้าย สงคราม การรุกราน และความไม่สงบภายในประเทศ โปรดอ่านกรมธรรม์อย่างละเอียด

ไม่คุ้มครองการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

ครอบคลุมเฉพาะการเดินทางเพื่อการพักผ่อน หรือ การทำธุรกิจ (งานธุรการ และงานที่ไม่ใช้แรงร่างกายเท่านั้น) ไม่คุ้มครองการเดินทางเพื่อรับการรักษาพยาบาลที่ประเทศลิทัวเนีย

ไปลิทัวเนีย จำเป็นต้องซื้อประกันเดินทางไหม?

ทุกครั้งเมื่อวางแผนเดินทางไปยังประเทศลิทัวเนียและพำนักอาศัยระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน ติดต่อธุรกิจ หรือเรียนคอร์สระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน จำเป็นต้องซื้อประกันเดินทางลิทัวเนียไว้ด้วยเสมอ เหตุเพราะจะเข้าประเทศลิทัวเนียต้องมีการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น และหนึ่งในเอกสารที่ทางสถานทูตร้องขอนั่นคือประกันการเดินทางที่ผ่านการอนุมัติ Schengen Approved Visa ด้วยวงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท 

ประกันเดินทางลิทัวเนีย ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง?

ผู้ที่เตรียมเดินทางไปลิทัวเนียและทำการซื้อประกันเดินทางเรียบร้อยแล้ว นอกจากใช้เพื่อขอวีซ่าเชงเก้นผู้เอาประกันยังได้รับความคุ้มครองหลัก ๆ ถึง 4 ด้าน ตามรายละเอียดที่ระบุเอาไว้ในแผนกรมธรรม์ ดังนี้

 

  1. 1. ความคุ้มครองทางร่างกาย

หากผู้เอาประกันเจ็บป่วยระหว่างพำนักอาศัยในลิทัวเนีย เช่น ไข้หวัดจากสภาพอากาศหนาวเย็น อาหารเป็นพิษ ท้องเสีย ท้องร่วง จากการทานอาหารไม่คุ้นชิน การติดเชื้อโควิด-19 ไปจนถึงการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่าง ๆ อาทิ ลื่นล้ม หกล้ม ถูกรถเฉี่ยวชน แมลงสัตว์กัดต่อย ฯลฯ จนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งฐานะของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน สามารถเบิกเคลมประกันกับทางบริษัทประกันได้เลย 

 

  1. 2. ความคุ้มครองเกี่ยวกับเที่ยวบิน

เหตุไม่คาดฝันของเที่ยวบินต่าง ๆ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา เช่น เที่ยวบินดีเลย์ ไฟล์ทบินล่าช้า ไฟล์ทบินยกเลิก อันมาจากสาเหตุหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศไม่เหมาะสม เครื่องบินขัดข้อง การถูกข่มขู่จากผู้ไม่หวังดี จนทำให้คุณไม่สามารถเดินทางได้และรอจนถึงระยะเวลาที่ระบุในกรมธรรม์ จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น เงินชดเชยตามที่ระบุในกรมธรรม์ เงินค่าชดเชยจากค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเที่ยวบินไฟล์ทใหม่ เป็นต้น 

 

  1. 3. ความคุ้มครองเกี่ยวกับสัมภาระระหว่างเดินทาง

อีกเงื่อนไขที่จะได้รับจากประกันเดินทางลิทัวเนียนั่นคือความคุ้มครองเกี่ยวกับสัมภาระระหว่างเดินทาง หากเกิดปัญหาต่าง ๆ ทั้งสัมภาระสูญหาย เสียหาย ล่าช้า ผู้เอาประกันสามารถทำการเคลมประกันกับทางบริษัทได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ ซึ่งสิ่งที่ได้รับอาจเป็นทั้งเงินชดเชย เงินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น การรับซ่อมกระเป๋าเดินทาง เป็นต้น 

 

  1. 4. ความคุ้มครองอื่น ๆ เพิ่มเติม

นอกจากความคุ้มครองต่าง ๆ ที่ระบุเอาไว้แล้ว ผู้เอาประกันยังจะได้รับความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติมตามการระบุข้อมูลเอาไว้ในแผนกรมธรรม์ที่เลือกซื้อ เช่น การส่งตัวผู้ป่วยกลับไปรักษายังประเทศต้นทาง การส่งศพกลับภูมิลำเนา ความคุ้มครองจากเอกสารเดินทางเสียหาย การถูกปล้น จี้ ชิงทรัพย์ เงินสดสูญหาย สินทรัพย์ในที่พักสูญหาย เป็นต้น 

ประกันเดินทางลิทัวเนีย มีกี่ประเภท?

ในการเลือกซื้อประกันเดินทางลิทัวเนีย ปกติแล้วจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ขึ้นอยู่กับความถี่ของการเดินทางไปยังประเทศดังกล่าว ดังนี้ 

 

  1. 1. ประกันเดินทางรายเที่ยว – รูปแบบของประกันเดินทางที่จะให้ความคุ้มครองเพียงช่วงเวลาหนึ่งตามที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ เหมาะกับคนที่เดินทางไปลิทัวเนียไม่บ่อยเฉลี่ยไม่เกิน 2 ครั้ง / ปี ราคาถูก ให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขที่กำหนดครบถ้วน

 

  1. 2. ประกันเดินทางรายปี – รูปแบบของประกันเดินทางที่ให้ความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มต้นในกรมธรรม์ เหมาะกับคนที่เดินทางไปลิทัวเนียมากกว่า 3 ครั้ง / ปี แต่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมสำคัญนั่นคือต้องพำนักอยู่ในลิทัวเนียไม่เกิน 90 วัน / ครั้ง และต้องเดินทางเข้าลิทัวเนียได้ไม่เกิน 3 ครั้ง นับจากการเดินทางออกจากเมืองไทย 1 ครั้ง

ประกันเดินทางลิทัวเนีย ควรซื้อตอนไหน?

อย่างที่อธิบายไปว่าประกันเดินทางลิทัวเนียจำเป็นต้องใช้เพื่อยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ดังนั้นจึงอยากแนะนำให้ซื้อประกันเดินทางก่อนถึงกำหนดวันยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตอย่างน้อย 7-10 วัน เพื่อให้บริษัทประกันสามารถทำเอกสารต่าง ๆ และส่งตัวจริงให้กับผู้เอาประกันได้ทันกำหนดเวลา อย่าลืมว่าหากเอกสารการขอวีซ่าเชงเก้นไม่ครบถ้วนทางสถานทูตจะไม่รับดำเนินการและต้องยื่นเรื่องใหม่ จองคิวใหม่ทั้งหมด ซึ่งเป็นสิ่งที่เสียเวลาอย่างมาก 

เลือกซื้อประกันเดินทางลิทัวเนีย ยังไง?

  1. 1. ต้องเลือกซื้อกับบริษัทประกันที่มีชื่อเสียง มีความน่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ เป็นพันธมิตรกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น บริษัทประกันอื่น        โรงพยาบาล สายการบิน เพื่อให้การประสานงานเป็นเรื่องง่ายขึ้นหากเกิดกรณีการเคลมประกัน

 

  1. 2. เลือกซื้อแผนกรมธรรม์ที่เหมาะสมกับการเดินทางของตนเอง ไม่จำเป็นต้องซื้อแผนราคาแพงที่สุด แต่ประเมินแล้วว่าให้ความคุ้มครองแบบครอบคลุมตลอดการเดินทางและการพำนักอาศัย

 

  1. 3. ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ของกรมธรรม์ที่จะซื้อให้ละเอียดมากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องของความคุ้มครอง เงื่อนไข ข้อกำหนด ข้อยกเว้น เพื่อให้มั่นใจว่ากรณีต้องเคลมประกันจริง ๆ แล้วจะไม่มีปัญหาอื่นตามมาภายหลัง

 

  1. 4. เลือกซื้อประกันเดินทางลิทัวเนียผ่านช่องทางที่มีความน่าเชื่อถือและไว้ใจได้ เช่น ช่องทาง Official ของบริษัทประกัน หรือซื้อผ่านตัวแทนประกัน หรือคนกลางที่คนรู้จัก น่าเชื่อถือ

ประกันเดินทางลิทัวเนีย คุ้มค่าหรือไม่?

ยืนยันว่าการซื้อประกันเดินทางลิทัวเนียมีความคุ้มค่าต่อตัวผู้เอาประกันเป็นอย่างมาก เพราะต้องไม่ลืมว่าปกติค่าครองชีพในทวีปยุโรปจัดอยู่ในเกณฑ์สูงอยู่แล้ว หากคุณต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลระหว่างพำนักอาศัยด้วยสาเหตุต่าง ๆ ทั้งการเจ็บป่วยและบาดเจ็บแล้วต้องจ่ายเงินเองคงแพงมาก แต่เมื่อซื้อประกันเดินทางเพียงหลักร้อยบาท ได้วงเงินคุ้มครองสูงหลักล้านบาท ยังไงก็ดีกว่าแน่นอน และที่สำคัญยังต้องใช้สำหรับการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นอีกด้วย ขณะที่กรณีเกิดเหตุอื่น ๆ เช่น เที่ยวบินล่าช้า ไฟล์ทดีเลย์ ยกเลิกเที่ยวบิน สัมภาระเสียหาย สูญหาย ล่าช้า การถูกปล้น จี้ ชิงทรัพย์ต่าง ๆ ก็สามารถทำเรื่องของเคลมประกันเพื่อรับเงินชดเชยได้เช่นกัน 

การเคลมประกันเดินทางลิทัวเนีย ยุ่งยากไหม?

สำหรับคนที่ต้องการเคลมประกันเดินทางลิทัวเนีย ยืนยันว่าเป็นสิ่งที่ง่ายดายอย่างมาก หากเกิดการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยนอกแนะนำให้สำรองจ่ายด้วยตนเองก่อน จากนั้นนำใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินกลับมาเบิกเคลมตามขั้นตอนของบริษัทประกัน แต่ถ้าเป็นผู้ป่วยใน ต้องนอนโรงพยาบาลให้ทำการติดต่อกลับมายังเจ้าหน้าที่ของบริษัท แจ้งรายละเอียดทุกอย่างให้ครบถ้วน ทางเจ้าหน้าที่จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คุณทำการรักษาได้แบบสบายใจ ไม่ต้องสำรองจ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

ขณะที่การเคลมประกันกรณีอื่น ๆ เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นไฟล์ทบินยกเลิก เที่ยวบินดีเลย์ ล่าช้า สัมภาระระหว่างเดินทางสูญหาย เสียหาย ล่าช้า เอกสารเดินทางเสียหาย การถูกปล้น จี้ ชิงทรัพย์ หรือสินทรัพย์ในที่พักสูญหาย แนะนำให้ขอเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สนามบิน สายการบิน ใบบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ เพื่อใช้ประกอบการยื่นเคลมประกันและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดเอาไว้หลังกลับถึงเมืองไทยได้เลย 

ซื้อประกันเดินทางลิทัวเนีย ที่ไหนดี?

เมื่อมีแผนต้องเดินทางไปลิทัวเนียการซื้อประกันเดินทางลิทัวเนียสำคัญมาก เพราะอาจเกิดเหตุไม่คาดฝันได้ทุกเวลา จึงขอแนะนำประกันเดินทาง LUMA GO” จาก LUMA เริ่มต้นด้วยแผน 1 ในราคาเบา ๆ แค่ 299 บาท แต่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท สบายใจได้จริงเพราะผ่านการรับรอง Schengen Approved Visa เรียบร้อย ใช้ยื่นเป็นเอกสารทำวีซ่าได้อย่างง่ายดาย หรือใครสนใจเลือกแผนสูงสุดก็ให้ความคุ้มครองได้ถึง 5 ล้านบาท ครอบคลุมทุกด้านการเดินทางทั้งตัวบุคคลและสัมภาระ มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม. คุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19 เปิดทริปการไปลิทัวเนียได้ทุกสไตล์แบบไร้กังวล 

เอกสารที่ต้องใช้ ขั้นตอนการยื่น และการเตรียมตัวเพื่อขอวีซ่าท่องเที่ยวลิทัวเนีย ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก แล้วไปตะลุยแดนลิทัวเนียกันเลย

จะทำอย่างไรถ้าหากวีซ่าเชงเก้นไม่ผ่าน สาเหตุ และขั้นตอนการปฏิบัติตัวเมื่อถูกปฏิเสธวีซ่าเชงเก้น

ข้อมูลเกี่ยวกับเดินทางต่างประเทศ

ติดต่อลูม่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
แชทกับเจ้าหน้าที่ของเรา

แชทกับเราผ่าน Facebook Messenger

แชทกับเราผ่าน LINE