สรุปทุกขั้นตอนวิธีขอวีซ่าฮังการีประเภทท่องเที่ยวฉบับปี 2023

อีกหนึ่งประเทศที่ชาวไทยอยากมีโอกาสแวะเวียนไปสัมผัสสักครั้งสำหรับ “ฮังการี” ดินแดนในแถบยุโรปกลางแม้ไม่มีพื้นที่ติดทะเลแต่ก็มีประวัติศาสตร์ยาวนาน สถาปัตยกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวสุดงดงามเยอะมาก ซึ่งก่อนจะไปเที่ยวฮังการีสิ่งสำคัญที่ต้องมีย่อมหนีไม่พ้น “วีซ่าฮังการี” ใครที่กำลังวางแผนจะเดินทางมาหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวฮังการีแบบละเอียดฉบับปี 2023 กันเลย ทำตามไม่ยาก 

ข้อมูลเบื้องต้นควรรู้ในการขอวีซ่าฮังการีประเภทท่องเที่ยว 

ก่อนจะไปศึกษาวิธีขอวีซ่าฮังการีประเภทท่องเที่ยวอยากพาทุกคนมาทำความรู้จักข้อมูลเบื้องต้นกันสักเล็กน้อย วีซ่าฮังการีประเภทท่องเที่ยวปัจจุบันคนไทยจะใช้เป็น “วีซ่าเชงเก้น” สามารถตะลุยเที่ยวและพำนักอาศัยอยู่ในฮังการีรวมถึงประเทศกลุ่มเชงเก้นติดต่อกันไม่เกิน 90 วัน ภายใน 180 วัน ซึ่งการเตรียมความพร้อมให้ดีย่อมช่วยเพิ่มโอกาสการขอวีซ่าผ่านง่ายขึ้น 

วีซ่าฮังการี

คุณสมบัติผู้ต้องการขอวีซ่าฮังการีประเภทท่องเที่ยว 

เริ่มจากคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ต้องการขอวีซ่าฮังการีต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (กรณีเด็กอายุต่ำกว่านี้เมื่อยื่นวีซ่าฮังการีต้องมีเอกสารรับรองจากพ่อแม่แนบด้วยเสมอ) ไม่เป็นผู้กระทำผิดตามกฎหมายรุนแรงหรือถูกสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศโดยคำสั่งของศาล สุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรง พร้อมต่อการเดินทางไปยังต่างประเทศแบบไม่น่ากังวลใจใด ๆ 

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าท่องเที่ยวฮังการี 

มาถึงสิ่งสำคัญมาก ๆ สำหรับคนที่ต้องการยื่นวีซ่าฮังการีนั่นคือการเตรียมเอกสารทุกอย่างให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสถานทูตและศูนย์รับยื่นวีซ่าฯ เพื่อความรวดเร็วต่อขั้นตอนการดำเนินการขอวีซ่าฮังการี ไม่ต้องรอหรือเสียเวลาเตรียมซ้ำใหม่หลายรอบ โดยมีเอกสารทั้งหมดดังนี้ 

 1. 1.แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าประเทศฮังการี กรอกข้อมูลทุกอย่างให้ครบถ้วน (กรอกแบบฟอร์มคลิก) จากนั้นปริ้นท์เอกสารนำมาเป็นหลักฐานแนบในวันนัดหมายกับทางศูนย์รับบริการฯ 
 2. 2.หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน และต้องไม่น้อยกว่า 3 เดือน หลังออกจากกลุ่มประเทศเชงเก้น มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า ถ่ายสำเนาหน้าแรกที่มีข้อมูลรูปถ่าย (แนบหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้วยถ้ามี)
 3. 3.รูปถ่ายสีหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสีขาว ขนาดกว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. ไม่สวมแว่นตาดำ หมวก หรืออุปกรณ์ปกคลุมใบหน้ายกเว้นการสวมใส่ตามหลักศาสนา เห็นตั้งแต่ศีรษะถึงหัวไหล่ เห็นคิ้วและใบหู จำนวน 1 ใบ
 4. 4.เอกสารรับรองสถานะด้านการทำงานหรือการศึกษาของผู้ขอวีซ่า แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ แปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ดังนี้
 • พนักงานบริษัท เอกสารรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่ตนเองเป็นพนักงานอยู่ 
 • เจ้าของธุรกิจ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 • นักเรียน นักศึกษา เอกสารรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ออกให้โดยสถาบันที่ตนเองกำลังศึกษาปัจจุบัน 
 1. 5.เอกสารหลักฐานด้านการเงิน ใช้เป็นรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement) ของบัญชีออมทรัพย์ 3 เดือนล่าสุด และหนังสือรับรองจากธนาคาร มีรายการเดินบัญชีไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า (พร้อมถ่ายสำเนาทุกฉบับ)
 2. 6.เอกสารจองตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ
 3. 7.เอกสารจองที่พักโรงแรมตลอดการพำนักอาศัยและท่องเที่ยวในฮังการี
 4. 8.แผนการท่องเที่ยวฮังการีอย่างละเอียด
 5. 9.ประกันเดินทางต่างประเทศ ให้ความคุ้มครองทั้งการเจ็บป่วยและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่ต่ำกว่า 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท (เวลายื่นเอกสาร ใช้ทั้ง กรมธรรม์ประกันภัย และ ตารางผลประโยชน์)
 6. 10.หากเคยมีวีซ่าเขงเก้นต้องแนบหลักฐานสำเนาเอกสารทั้งหมดติดไปด้วย
 7. 11.เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 8. 12.กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีสูติบัตรตัวจริงพร้อมสำเนา เอกสารรับรองจากพ่อแม่ออกให้โดยอำเภอ หากเดินทางกับคนใดคนหนึ่งอีกฝ่ายต้องออกหนังสือรับรองให้ด้วย หรือถ้าไปกับคนอื่นพ่อแม่ต้องออกหนังสือยืนยันความสัมพันธ์ของบุคคลทั้งคู่มีลายเซ็นของตนเองกำกับไว้ ทั้งนี้หากผู้ปกครองสนับสนุนค่าใช้จ่ายต้องมีเอกสารยืนยันด้วย
เที่ยวฮังการี

ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวฮังการี 

หลังจากศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ เพื่อใช้ยื่นวีซ่าฮังการีประเภทท่องเที่ยวกันไปเรียบร้อย สิ่งต่อมาที่อยากอธิบายต่อนั่นคือค่าธรรมเนียมที่จะเกิดขึ้นเมื่อขอวีซ่าฮังการี สามารถวางแผนและเตรียมจำนวนเงินให้เพียงพอและดำเนินการชำระตามขั้นตอนที่กำหนดต่อไปได้เลย 

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ผู้ใหญ่ 80 EUR หรือประมาณ 3,021 บาท 
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า เด็กอายุ 6-12 ปี 40 EUR หรือประมาณ 1,511 บาท 
 • เด็กอายุ 0-11 ปี ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมวีซ่า 
 • ค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า TLS Contact 600 บาท / ท่าน 

ทั้งนี้ทางศูนย์ยังมีบริการพิเศษเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกเพิ่มมากขึ้นในการยื่นขอวีซ่า ประกอบไปด้วย 

 • ค่าบริการพรีเมียมเลาจน์ 1,700 บาท 
 • ค่าบริการคิวนัดหมายพิเศษ / คิวนัดหมายพิเศษวันเสาร์ 1,700 บาท 
 • ค่าบริการกรอกใบสมัคร 500 บาท 
 • ค่าบริการส่งหนังสือเดินทางกลับคืนด้วย EMS 200 บาท 
 • ค่าบริการถ่ายรูป 250 บาท 
 • ค่าบริการถ่ายเอกสารหน้าละ 8 บาท 

ทางศูนย์บริการฯ ยินดีรับชำระเงินทั้งรูปแบบเงินสด เงินโอน และบัตรเครดิต (กรณีใช้บัตรเครดิตจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 100 บาท) 

วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวฮังการีรวมทุกขั้นตอนให้ครบ 

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวฮังการีแบบครบถ้วนทุกขั้นตอนจะช่วยให้ทุกคนดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และไม่ต้องยุ่งยากกับการแก้ไข หรือเพิ่มเติมเอกสารใหม่ใด ๆ ทั้งสิ้น รอผลอนุมัติตั้งแต่ครั้งแรกกันเลย 

รวมขั้นตอนวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวฮังการี 

 1. 1.วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวฮังการี ขั้นตอนแรกต้องทำนัดกับ TLS Contact (คลิกที่นี่) ทำการสมัครเป็นสมาชิก กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นล็อกอินอีกครั้ง เลือกประเภทวีซ่า เลือกวัน-เวลาที่ต้องการไปยื่นเอกสาร เสร็จแล้วปริ้นท์ใบนัดเพื่อใช้ยืนยันในวันขอจริง
 2. 2.เมื่อถึงวันนัดให้เดินทางไปยังศูนย์ยื่นวีซ่าฯ ยื่นเอกสารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมด หากไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ ก็ทำการชำระเงินเป็นสกุลเงินบาท และต่อด้วยขั้นตอนการตรวจอัตลักษณ์ส่วนบุคคล (สแกนลายนิ้วมือ, สแกนใบหน้า) สำหรับคนที่ยังไม่เคยทำวีซ่ามาก่อน
 3. 3.ขั้นตอนสุดท้ายศูนย์บริการฯ จะส่งข้อมูลทั้งหมดไปยังสถานทูตฮังการี ซึ่งทางสถานทูตสามารถเรียกผู้ขอวีซ่าไปสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ เมื่อทุกขั้นตอนครบถ้วนศูนย์ฯ จะแจ้งให้ไปรับเล่มหนังสือเดินทางคืน หรือถ้าเลือกส่งคืนผ่าน EMS ก็รอรับ EMS เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีขอวีซ่าฮังการีประเภทท่องเที่ยว เหลือแค่รอลุ้นผลว่าจะผ่านหรือไม่
ขอวีซ่าฮังการี

สถานที่ดำเนินการขอวีซ่าท่องเที่ยวฮังการี 

จากวิธีขอวีซ่าฮังการีตั้งแต่การเตรียมเอกสารจนถึงขั้นตอนทั้งหมดถือว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงแค่ทำตามทั้งหมดให้ครบถ้วน ซึ่งการยื่นวีซ่าฮังการีปัจจุบันจะมีศูนย์บริการรับทำวีซ่าฮังการีเพียงแห่งเดียวในเมืองไทยนั่นคือ 

ศูนย์บริการรับยื่นวีซ่า TLS Contact ฮังการี 

ที่อยู่: ชั้น 12 สาทรซิตี้ ทาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

เว็บไซต์: hu.tlscontact.com/ 

โทรศัพท์: 02-838-6622 (ติดต่อได้เฉพาะวันจันทร์วันศุกร์ เวลา 08.00 – 12.30 น. และ 13.30 – 16.30 น.) 

วันเวลาทำการ 

 • กรณีทำงานตามปกติ: วันจันทร์วันศุกร์ เวลา 08.00 – 12.15 น. และ 13.30 – 15.45 น. 
 • คิวนัดหมายพิเศษ: วันจันทร์วันศุกร์ เวลา 06.30 – 07.45 น. / 12.30 – 13.15 / 16.00 – 17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00 – 14.00 น.  
 • คืนเล่มหนังสือเดินทาง วันจันทร์วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น. 

ขอวีซ่าท่องเที่ยวฮังการีใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ 

สำหรับคนที่จะไปเที่ยวฮังการี และทำการขอวีซ่าฮังการีเรียบร้อย ทางสถานทูตจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 15 วันทำการ และคนที่จะยื่นวีซ่าฮังการีสามารถดำเนินการล่วงหน้าได้ 180 วัน ก่อนถึงวันเดินทางจริงด้วย 

ถือวีซ่าท่องเที่ยวฮังการี เดินทางไปไหนได้บ้าง 

เมื่อคุณมีวีซ่าฮังการีอยู่ในมือเรียบร้อย การเที่ยวฮังการีก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป สามารถเดินทางตะลุยได้ทุกเมืองตามชอบ เช่น กรุงบูดาเปสต์ (Budapest), เมืองเซเกด (Szeged), เมืองเปช (Pecs), เมืองเอสแตกอม (Esztergom) เป็นต้น รับรองไม่ผิดหวังกับความสวยงามในแบบยุโรปสุดคลาสสิก 

สรุป 

วิธีขอวีซ่าฮังการีประเภทท่องเที่ยวไม่ได้ยากอย่างที่หลายคนกังวลใจ แค่ทำตามทีละสเต็ปก็มีโอกาสผ่านฉลุยพร้อมออกไปเที่ยวฮังการีกันให้หนำใจ แต่อีกสิ่งที่อย่าลืมเด็ดขาดในการขอวีซ่านั่นคือ “ประกันเดินทางต่างประเทศ” สำหรับใช้ทั้งยื่นวีซ่าและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากการเจ็บป่วย ซึ่งขอแนะนำ “ประกันเดินทาง LUMA GO” ตัวเลือกชั้นยอดที่ได้รับความไว้วางใจจากนักท่องเที่ยวกว่า 60,000 คน ราคาเริ่มต้นเพียง 199 บาท ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท ใช้ยื่นวีซ่าทั่วโลกได้แน่นอน พร้อมคุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19 สมัครง่ายมากผ่านช่องทางออนไลน์ คุ้มค่าไปกับการสร้างทริปสุดพิเศษกันเลย 

 

You May Also Like

ความดันโลหิตสูง
สุขภาพ

ทำความรู้จักโรคความดันโลหิตสูง และ วิธีลดความดันโลหิต

ความดันโลหิตสูงหรือที่เรียกกันว่า ‘ฆาตกรเงียบ’ เพราะเป็นโรคไม่มีอาการบ่งชี้แสดงให้เห็นว่ามีความผิดปกติ แต่จริงๆ แล้วความดันโลหิตสูงคืออะไร และจะป้องกันได้อย่างไร? ความดันโลหิตสูงเป็นภาวะที่พบบ่อยซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงได้หลายอย่าง รวมถึงอาการหัวใจวาย ตาบอด และโรคหลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูงเป็นภาวะที่คุณไม่สามารถรู้สึกได้ โดยปกติจะไม่มีสัญญาณเตือน คุณจึงอาจจะไม่รู้เลยว่ากำลังมีภาวะดังกล่าว ดังนั้นการตรวจวัดระดับความดันโลหิตเป็นประจำจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเริ่มใช้ยาตัวใหม่ตั้งแต่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงยิ่งขึ้นได้ วิธีที่ดีที่สุดที่จะทราบว่าคุณมีภาวะความดันโลหิตสูงหรือไม่ คือการตรวจระดับความดันโลหิตโดยแพทย์ ซึ่งมักตรวจทุกครั้งเมื่อคุณไปโรงพยาบาลในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าภายในปี …

สุขภาพจิตดี
สุขภาพ

ออกกำลังกายช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นได้จริงเหรอ

การออกกำลังกายมักเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีทางกาย สิ่งที่คนส่วนใหญ่คาดหวังว่าจะได้รับจากการออกกำลังกายจึงเป็นรูปร่างสัดส่วนที่ดีและความแข็งแรง แต่คุณอาจจะสังเกตได้ว่า ไม่ว่าจะออกไปเดินเร็วกลางแจ้งหรือยกน้ำหนักในยิม หลังจากออกกำลังกายคุณจะรู้สึกพอใจหรือมีความสุข ความรู้สึกดีเหล่านี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงชั่วคราว ดังที่หลายงานวิจัยพบว่าการออกกำลังกายสามารถช่วยให้ปัญหาสุขภาพจิตดีขึ้นได้ การออกกำลังหายจึงมีข้อดีนอกเหนือไปจากสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่ยังช่วยบรรเทาความเครียดชั่วคราว คลายความวิตกกังวล และช่วยให้ปัญหาสุขภาพจิตดีขึ้น ตัวอย่างเช่น ในปี 2007 นักวิจัยจากอิสราเอลค้นพบว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเพียงหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง เมื่อต้นปี 2017 สถาบันการกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งเยอรมนี พบว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นประจำช่วยเพิ่มความสามารถของผู้เข้าร่วมวิจัยในการจัดการกับความเครียดในชีวิตจริง การออกกำลังกาย …

ดื้อยา
สุขภาพ

การดื้อยา: ทำความรู้จักกับการดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทย

ยาปฏิชีวนะหรือที่เรียกว่ายาต้านแบคทีเรียเป็นยาที่ทำลายหรือชะลอการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย นับตั้งแต่การค้นพบเพนิซิลลินโดยอเล็กซานเดอร์ เฟลมมิงในปี 1928 ยาปฏิชีวนะได้ปกป้องและช่วยชีวิตผู้คนหลายร้อยล้านคนจากโรคติดเชื้อมากมาย อย่างไรก็ตาม ยาปฏิชีวนะใช้เฉพาะกับแบคทีเรียเท่านั้น และไม่สามารถใช้รักษาโรคติดเชื้อไวรัสหรือโรคติดเชื้อปรสิตส่วนใหญ่ได้ และควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมตามที่แพทย์ระบุเท่านั้น การใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินไปจะทำให้แบคทีเรียที่มีประโยชน์หลายล้านล้านชนิดซึ่งมีความจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์และทรัพยากรสิ่งมีชีวิตบนโลกมีจำนวนลดลง แต่ในขณะเดียวกันจุลินทรีย์ดื้อยาจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นและทำให้ยากต่อการรักษาขึ้นเรื่อยๆ การหยุดใช้ยาปฏิชีวนะก่อนที่แพทย์กำหนดจะทำให้การรักษาในอนาคตไม่ได้ผล เนื่องจากแบคทีเรียที่ยังมีชีวิตอยู่ได้สัมผัสกับยาปฏิชีวนะไปแล้ว และอาจเกิดการดื้อต่อยาปฏิชีวนะได้ หากมีการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่ถูกวิธีและเกินจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ จะส่งผลให้เกิดความสูญเสียมากกว่าเกิดประโยชน์ เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สร้างภัยพิบัติให้กับอารยธรรมยุคใหม่ การดื้อยาปฏิชีวนะกลายเป็นความท้าทายอีกประการหนึ่งที่ประชากรโลกทั่วโลกกำลังเผชิญ ปัญหาเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทย จากการศึกษาวิจัยสำคัญที่ถูกอ้างอิงอย่างกว้างขวางและตีพิมพ์ในปี …