สรุปทุกขั้นตอนการขอวีซ่าไอซ์แลนด์ประเภทท่องเที่ยวปี 2024

“ไอซ์แลนด์” ดินแดนที่หลายคนต่างยกย่องให้เป็นพื้นที่แห่งการล่าแสงเหนือพร้อมสัมผัสกับอากาศอันแสนหนาวเย็นแบบสุดขั้ว เป็นเหตุผลที่ทำให้คนไทยจำนวนไม่น้อยอยากมีโอกาสไปเที่ยวไอซ์แลนด์สักครั้ง ซึ่งการที่คุณจะเดินทางไปยังประเทศแห่งนี้ “วีซ่าไอซ์แลนด์” คือสิ่งสำคัญไม่แพ้กับแผนเดินทางและเงินในกระเป๋า สำหรับใครอยากรู้ว่าวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวไอซ์แลนด์ต้องทำยังไงบ้าง ตามมาศึกษากันอย่างละเอียดได้เลย 

ข้อมูลควรรู้เกี่ยวกับการขอวีซ่าไอซ์แลนด์ประเภทท่องเที่ยว 

ก่อนไปทำความเข้าใจวิธีขอวีซ่าไอซ์แลนด์ประเภทท่องเที่ยวต้องขออธิบายก่อนว่าใครวางแผนเดินทางไปที่นี่การขอวีซ่าไอซ์แลนด์ดังกล่าวถูกจัดอยู่ในกลุ่มของวีซ่าเชงเก้น แต่ด้วยความที่ไอซ์แลนด์เคยเป็นดินแดนของประเทศเดนมาร์ก แม้ปัจจุบันจะประกาศเอกราชแล้วแต่ก็ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ดังนั้นสถานทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทยจึงเป็นผู้ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารทั้งหมด หากได้วีซ่าจะสามารถท่องเที่ยวและพำนักอาศัยในไอซ์แลนด์ได้ไม่เกิน 90 วัน ภายใน 180 วัน 

วีซ่าไอซ์แลนด์

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าไอซ์แลนด์ประเภทท่องเที่ยว 

อย่างที่อธิบายไปว่าการยื่นวีซ่าไอซ์แลนด์จะมีสถานทูตเดนมาร์กเป็นผู้ตรวจสอบและอนุมัติ ดังนั้นเอกสารที่ต้องใช้ขอวีซ่าไอซ์แลนด์จึงมีรูปแบบเดียวกันกับการขอวีซ่าเดนมาร์กทั้งหมด มาเช็กลิสต์กันทีละข้อเลยว่ามีอะไรกันบ้าง 

 1. 1.Cover Letter ผู้ขอวีซ่าต้องกรอกข้อมูลของตัวผู้ขอวีซ่าผ่านระบบออนไลน์ตามหัวกระดาษเดนมาร์ก  จากนั้นก็ปริ้นท์ออกมาแนบไว้ในวันยื่นเอกสาร ทั้งนี้ต้องแนบเอกสาร เพื่อระบุประเภทเอกสารทุกอย่างให้ครบพร้อมเซ็นลายเซ็นผู้ขอ
 2. 2.หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงฉบับปัจจุบัน มีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่จะเดินทางออกจากไอซ์แลนด์ มีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า ถ่ายสำเนาหน้าแรก และหากหน้าไหนมีการแก้ไข หรือมีวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น อังกฤษ หรือสหรัฐฯ ก็ถ่ายสำเนาแนบมาด้วยพร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 3. 3.รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีอ่อน ขนาดกว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. ไม่สวมแว่นตาดำ หมวก หรืออุปกรณ์ปิดบังใบหน้า ยกเว้นแต่งตัวตามหลักทางศาสนา มองเห็นตั้งแต่ศีรษะถึงหัวไหล่ ไม่ยิ้มเห็นฟัน 1 รูป
 4. 4.เอกสารยืนยันการทำงานของผู้ขอวีซ่าตามลักษณะอาชีพของแต่ละบุคคล ทุกฉบับต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ดังนี้
 • พนักงานบริษัท ต้องยื่นจดหมายรับรองการทำงานจากองค์กรที่ตนเองสังกัด ระบุจำนวนวันและระยะเวลาในการลาระหว่างทริปให้ชัดเจน 
 • เจ้าของธุรกิจ ต้องยื่นหนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 • นักเรียน นักศึกษา ต้องยื่นจดหมายรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ออกโดยสถาบันที่ตนเองกำลังศึกษา 
 1. 5.ประกันเดินทางต่างประเทศ ระบุคุ้มครองครอบคลุมทั้งการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุวงเงินไม่ต่ำกว่า 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท (เวลายื่นเอกสาร ใช้ทั้ง กรมธรรม์ประกันภัย และ ตารางผลประโยชน์)
 2. 6.เอกสารสถานะด้านการเงิน เช่น สมุดบัญชีออมทรัพย์มีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement) 3 เดือนขึ้นไป
 3. 7.เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 4. 8.เอกสารการจองโรงแรมตลอดระยะเวลาพำนักในไอซ์แลนด์
 5. 9.แผนการเดินทางทั้งหมดระหว่างอยู่ในไอซ์แลนด์อย่างละเอียด
 6. 10.เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี
 7. 11.กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีสูติบัตร และเอกสารยืนยันจากพ่อแม่ผู้ปกครองออกให้โดยอำเภอเป็นภาษาอังกฤษ ขณะที่เด็กเดินทางกับพ่อหรือแม่แค่คนเดียวต้องมีเอกสารยืนยันจากอีกฝ่าย โดยเอกสารทั้งหมดต้องใช้ทั้งตัวจริง (ยื่นขอวีซ่า) และสำเนา (ยื่นแสดง ตม. ปลายทาง)
วีซ่าไอซแลนด์

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าไอซ์แลนด์ประเภทท่องเที่ยว 

เมื่อการขอวีซ่าไอซ์แลนด์ประเภทท่องเที่ยวดำเนินการโดยสถานทูตเดนมาร์ก ดังนั้นค่าธรรมเนียมสำหรับยื่นวีซ่าไอซ์แลนด์ก็มีราคาเท่ากันด้วยนั่นเอง แบ่งออกเป็น 

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ผู้ใหญ่ 80 EUR หรือประมาณ 3,200 บาท 
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า เด็กอายุ 6-12 ปี 40 EUR หรือประมาณ 1,600 บาท 
 • เด็กอายุ 0-11 ปี ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมวีซ่า 
 • ค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS Global ท่านละ 520 บาท 

นอกจากค่าบริการปกติแล้วเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ขอวีซ่าทุกคน ทางศูนย์ฯ จึงมีบริการพิเศษให้ตามเหมาะสม ได้แก่ 

 • บริการส่ง SMS เพื่อแจ้งเตือนผลหรือสถานะล่าสุดของวีซ่า 80 บาท 
 • บริการส่งเอกสารคืนผ่าน EMS 592 บาท  
 • บริการถ่ายเอกสารแผ่นละ 8 บาท 
 • บริการถ่ายรูป 280 บาท / ชุด 
 • บริการปริ้นท์เอกสาร 25 บาท / แผ่น 
 • บริการยื่นเอกสารนอกเวลาทำการปกติ 2,400 บาท  

ขั้นตอนวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวไอซ์แลนด์ ต้องทำอย่างไรบ้าง 

เข้าสู่ขั้นตอนที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดกับวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวไอซ์แลนด์ ซึ่งต้องบอกว่าไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่กังวลใจ ยิ่งใครเคยขอวีซ่าของประเทศเดนมาร์กด้วยแล้วจะใช้รูปแบบเดียวกันทั้งหมด ยกเว้นประเทศที่ระบุเป็นไอซ์แลนด์เท่านั้น  

วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวไอซ์แลนด์ ทำตามนี้ได้เลย 

 1. ขั้นตอนแรกสำหรับวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวไอซ์แลนด์เริ่มจากทำการนัดหมายกับ VFS Global  ใครยังไม่ลงทะเบียนจัดการให้เรียบร้อย ล็อกอินอีกครั้งแล้วเลือกวัน-เวลาที่ตนเองสะดวกได้เลย
 2. เมื่อถึงกำหนดตามนัดหมายให้เดินทางไปยังศูนย์ยื่นวีซ่าฯ รับบัตรคิว รอการเรียกคิวแล้วยื่นเอกสารทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ ต่อด้วยการชำระเงินตามจำนวนที่ระบุเอาไว้ด้านบน (เลือกชำระได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต) ขั้นตอนสุดท้ายทำการตรวจอัตลักษณ์ส่วนบุคคล (สแกนลายนิ้วมือและสแกนใบหน้า) เฉพาะคนที่ยังไม่เคยทำวีซ่ามาก่อน
 3. ทางศูนย์รับยื่นฯ ดำเนินการส่งเอกสารและข้อมูลไปยังสถานทูตเดนมาร์ก ซึ่งทางสถานทูตมีสิทธิ์ขอเรียกสัมภาษณ์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อมีการคืนเอกสารกลับมายังศูนย์ฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์จะส่ง EMS คืนกลับไปให้กับผู้ขอเป็นอันเสร็จสิ้นวิธีขอวีซ่าไอซ์แลนด์ เหลือแค่รอผลอนุมัติเท่านั้น
วีซ่าไอซ์แลนด์

วีซ่าท่องเที่ยวไอซ์แลนด์ขอได้ที่ไหน 

ย้ำกันอีกครั้งจากหัวข้อวิธีขอวีซ่าไอซ์แลนด์ ใครที่จะยื่นวีซ่าไอซ์แลนด์ประเภทท่องเที่ยว สามารถดำเนินการได้กับทางศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่าเดนมาร์ก VFS Global ทางศูนย์ฯ จะดำเนินการไปยังสถานทูตเดนมาร์กเพื่อให้พิจารณาวีซ่าไอซ์แลนด์ในลำดับต่อไป 

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าเดนมาร์ก VFS 

ที่อยู่: เลขที่ 10/104-106 ชั้น 8 อาคารเดอะเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพ 10110 

โทรศัพท์: 02-460-7056 

อีเมล: [email protected] 

เว็บไซต์: visa.vfsglobal.com/ 

วัน-เวลาเปิดทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลาสำหรับยื่นวีซ่าตั้งแต่ 08.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 14.30 น. 

ระยะเวลายื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวไอซ์แลนด์ 

ในการยื่นวีซ่าไอซ์แลนด์ประเภทท่องเที่ยว สำหรับคนที่วางแผนไปเที่ยวไอซ์แลนด์ล่าแสงเหนือจะใช้ระยะเวลาพิจารณาประมาณ 15 วันทำการ ทั้งนี้อาจมีการเพิ่มหรือลดตามความเหมาะสมและความคิดเห็นจากสถานทูต โดยผู้ขอวีซ่าไอซ์แลนด์สามารถดำเนินการได้ล่วงหน้าไม่เกิน 180 วัน ก่อนถึงวันเดินทาง 

มีวีซ่าท่องเที่ยวไอซ์แลนด์ เดินทางไปจุดไหนได้บ้าง 

เมื่อคุณทำวีซ่าไอซ์แลนด์ผ่านเรียบร้อย การไปล่าแสงเหนือหรือตะลุยเที่ยวไอซ์แลนด์ก็ไม่ใช่เรื่องน่ากังวลใจอีกต่อไป สามารถเดินทางได้ทุกพื้นที่ของประเทศ ซึ่งจุดปักหมุดแนะนำห้ามพลาดสำหรับสายเที่ยวตัวจริง เช่น กรุงเรคยาวิก (Reykjavík), คาบสมุทรเรคยาเนส (Reykjanes), ถ้ำน้ำแข็ง Skaftafell Ice Cave, ภูเขาเคิร์กจูเฟล (Kirkjufell), สวีนาเฟลล์โจกุล (Svinafellsjokull), หมู่เกาะแวสต์มานาเอย์ยาร์ (Vestmannaeyjar), เมืองอคูเรย์รี่ (Akureyri) และอื่น ๆ การันตีบรรยากาศดีมากจนแทบไม่อยากกลับเลยทีเดียว 

สรุป 

นี่คือข้อมูลอันน่าสนใจเกี่ยวกับวิธีขอวีซ่าไอซ์แลนด์ ย้ำกันอีกครั้งว่าใครจะเที่ยวไอซ์แลนด์ต้องขอวีซ่าผ่านทางศูนย์รับยื่นของเดนมาร์กเท่านั้น และอีกสิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมก็คือ “ประกันเดินทางต่างประเทศ” ไม่ใช่แค่เอาไว้คุ้มครองยามเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุแต่ยังมีผลต่อการขอวีซ่าอีกต่างหาก ซึ่งใครยังไม่รู้จะเลือกซื้อที่ไหนดี ขอแนะนำ “ประกันเดินทางต่างประเทศ” สนุกกับทุกทริปทั่วโลกได้อย่างสบายใจ จ่ายราคาเบา ๆ เริ่มต้นเพียง 199 บาท แต่ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท ใช้ยื่นวีซ่าได้ทั่วโลก ให้ความคุ้มครองโควิด-19 มี สมัครง่ายผ่านออนไลน์แล้วรับเอกสารทันที ยินดีช่วยเหลือตลอด 24 ชม. ตัวเลือกที่มีผู้ไว้วางใจมากกว่า 60,000 ราย 

Table of Contents