ขั้นตอนขอวีซ่าโปแลนด์ประเภทท่องเที่ยว อัปเดต 2024

“โปแลนด์” ดินแดนแถบยุโรปตอนกลางซึ่งปัจจุบันชาวไทยนิยมเดินทางไปสัมผัสกับบรรยากาศ ความงดงามของสถาปัตยกรรมต่าง ๆ มากขึ้น ใครที่วางแผนอยากลองเที่ยวโปแลนด์สักครั้ง นอกจากการเตรียมเงินในกระเป๋าให้พร้อมอีกสิ่งที่ห้ามลืมเด็ดขาดนั่นคือ “วีซ่าโปแลนด์” ประเภทท่องเที่ยวสำหรับคนไม่ได้มีญาติ เพื่อนใด ๆ อาศัยอยู่ที่นั่น ขอพาทุกคนมาศึกษาวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวโปแลนด์กันแบบละเอียดทุกขั้นตอนเลยดีกว่าแต่ละสเต็ปต้องทำอะไรบ้าง 

ข้อควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขอวีซ่าโปแลนด์ประเภทท่องเที่ยว 

สำหรับใครที่สนใจอยากเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ด้วยการเที่ยวโปแลนด์ ต้องเข้าใจก่อนว่าวีซ่าโปแลนด์ประเภทท่องเที่ยวถูกจัดอยู่ในกลุ่มของวีซ่าเชงเก้น หากดำเนินการผ่านตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วสามารถพำนักอาศัยอยู่ในโปแลนด์ได้ไม่เกิน 90 วัน ภายใน 180 วัน ซึ่งวิธีขอวีซ่าโปแลนด์ประเภทนี้ไม่ได้ยากอย่างที่คิด เหมาะกับการสัมผัสสิ่งที่คุณอาจไม่เคยพบเจอมาก่อนในหลายมิติจริง ๆ 

วีซ่าโปแลนด์

คุณสมบัติสำหรับคนที่ต้องการขอวีซ่าโปแลนด์ประเภทท่องเที่ยว 

หากคุณต้องการยื่นวีซ่าโปแลนด์ คุณสมบัติสำคัญเบื้องต้นต้องมีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์ กรณีเด็กอายุต่ำกว่านี้แล้วจะขอวีซ่าโปแลนด์ต้องมีเอกสารรับรองจากพ่อแม่ผู้ปกครองออกให้โดยอำเภอเป็นภาษาอังกฤษ ไม่เป็นผู้มีคดีความร้ายแรง ไม่เป็นผู้ถูกศาลสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศ มีสุขภาพแข็งแรงไม่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยระหว่างท่องเที่ยวหรือพำนักในโปแลนด์  

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่าโปแลนด์ประเภทท่องเที่ยว 

เป็นเรื่องสำคัญเมื่อต้องการขอวีซ่าโปแลนด์ต้องเตรียมให้พร้อมเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาดำเนินการใหม่โดยเฉพาะการจองคิวจนอาจทำให้ไม่ทันกับเวลาที่วางแผนเอาไว้ ซึ่งเอกสารสำหรับใช้ยื่นวีซ่าโปแลนด์ ประกอบไปด้วย 

 1. 1.แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลเพื่อขอวีซ่าผ่านช่องทางออนไลน์  เมื่อเข้าไปแล้วเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ จากนั้นเลือก Schengen Visa – Fill in form จากนั้นใส่ข้อมูลตามที่หน้าเว็บระบุและทำตามขั้นตอนจนครบ เมื่อได้เป็นเอกสารแล้วปริ้นท์ออกมาสำหรับนำไปยื่น
 2. 2.หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับปัจจุบันมีอายุมากกว่า 3 เดือน นับจากวันที่จะเดินทางกลับเมืองไทย หรือเดินทางออกจากโปแลนด์ มีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 2 หน้า พร้อมถ่ายสำเนาหน้าแรกแนบติดไปด้วย (หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าก็นำไปด้วยเช่นกัน)
 3. 3.สำเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (บางกรณีสถานทูตอาจเรียกขอสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติม)
 4. 4.รูปถ่ายสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาดกว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. ไม่สวมแว่นดำ หมวก หรืออุปกรณ์ปิดบังใบหน้ายกเว้นสวมใส่ตามหลักศาสนา มองเห็นตั้งแต่ศีรษะถึงบ่า ไม่ยิ้มเห็นฟัน จำนวน 2 รูป
 5. 5.เอกสารยืนยันการทำงาน แบ่งออกตามลักษณะอาชีพทุกฉบับต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ซึ่งแต่ละกลุ่มอาชีพ ได้แก่
 • พนักงานบริษัท ต้องใช้จดหมายรับรองการทำงานจากองค์กรที่ตนเองสังกัดอยู่ ระบุตำแหน่งความรับผิดชอบงาน จำนวนเงินเดือน อายุงานที่ทำ และจำนวนวันลาหยุดงานของรอบที่จะเดินทาง 
 • เจ้าของธุรกิจ ต้องใช้หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 • นักเรียน นักศึกษา ต้องใช้จดหมายรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ออกให้โดยสถาบันที่ตนเองกำลังศึกษา 
 1. 6.เอกสารยืนยันด้านสถานะทางการเงิน เช่น รายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement) ไม่น้อยกว่า 3 เดือน หนังสือรับรองจากธนาคาร เล่มสมุดบัญชีตัวจริง เป็นต้น
 2. 7.ประกันเดินทางต่างประเทศ ครอบคลุมทั้งการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท (เวลายื่นเอกสาร ใช้ทั้ง กรมธรรม์ประกันภัย และ ตารางผลประโยชน์)
 3. 8.เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 4. 9.เอกสารการจองโรงแรมที่พักตลอดเวลาที่อยู่ในโปแลนด์
 5. 10.แผนการเดินทางท่องเที่ยวในโปแลนด์อย่างละเอียด
 6. 11.เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 7. 12.กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีสูติบัตร และเอกสารรับรองจากพ่อแม่ผู้ปกครองออกให้โดยอำเภอ หรือกรณีไปกับพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่ง อีกฝ่ายต้องยื่นเอกสารรับรองเพิ่มเติมด้วย

ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวโปแลนด์ 

หลังจากเตรียมเอกสารสำหรับยื่นวีซ่าโปแลนด์กันเรียบร้อยแล้ว อีกสิ่งที่ต้องรู้เอาไว้ในการขอวีซ่าโปแลนด์นั่นคือค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งปัจจุบันในการขอวีซ่าต่อครั้งจะมีค่าบริการสถานทูตคิดเป็นเงินไทยประมาณ 2,947 บาท  

ขั้นตอนทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวโปแลนด์  

เมื่อเอกสารพร้อม ค่าธรรมเนียมครบถ้วน ก็มาถึงขั้นตอนสำคัญที่ทุกคนต้องศึกษาให้ละเอียดนั่นคือ วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวโปแลนด์ โดยต้องบอกว่ามีเงื่อนไขบางอย่างเล็กน้อยที่ควรรู้จะได้ไม่เสียเวลาดำเนินการและยังช่วยเพิ่มโอกาสที่วีซ่าจะผ่านเร็วขึ้นกว่าเดิมด้วย 

วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวโปแลนด์ ต้องทำอะไรบ้าง 

 1. 1.ขั้นตอนแรกสำหรับวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวโปแลนด์ให้ทำการจองคิวผ่านหน้าเว็บสถานทูต  เมื่อเข้าไปแล้วเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ จากนั้นเลือก Schengen Visa – Register form ยืนยันตัวตนด้วยการใส่ตัวอักษรจากภาพ แล้วกำหนดวัน-เวลาที่สะดวกในการขอวีซ่าได้เลย 

ปล. ในการขอวีซ่าโปแลนด์ประเภทท่องเที่ยวจะต้องทำการจองคิวและมีกำหนดการยื่นเรื่องให้ชัดเจนก่อนจากนั้นค่อยทำการกรอกรายละเอียดเอกสารแบบฟอร์มวีซ่า 

 1. 2.เมื่อถึงวันนัดให้เดินทางไปยังสถานทูตโปแลนด์ ติดต่อฝ่ายรับทำวีซ่า จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนตั้งแต่ยื่นเอกสารทั้งหมดให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียบร้อยก็ทำการชำระเงินค่าธรรมเนียม ต่อด้วยการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลโดยการสแกนลายนิ้วมือและใบหน้า หากไม่มีสิ่งใดผิดพลาดก็กลับบ้านได้ทันที
 2. 3.ทางสถานทูตจะทำการพิจารณาความเหมาะสมของผู้ขอวีซ่า จากนั้นจะทำการแจ้งให้รับเอกสารคืนภายหลังรวมถึงแจ้งผลการขอวีซ่า เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีขอวีซ่าโปแลนด์ประเภทท่องเที่ยว
วีซ่าโปแลนด์

สถานที่สำหรับขอวีซ่าท่องเที่ยวโปแลนด์ 

จากขั้นตอนวิธีขอวีซ่าโปแลนด์หากคุณเตรียมเอกสารต่าง ๆ ครบถ้วนจะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลย แต่สิ่งสำคัญที่ควรรู้อีกอย่างคือปัจจุบันการยื่นวีซ่าโปแลนด์สามารถทำได้เพียงแห่งเดียวนั่นคือสถานเอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย (ไม่สามารถทำวีซ่าโปแลนด์กับศูนย์บริการอื่นได้) 

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐโปแลนด์ ประจำประเทศไทย 

ที่อยู่: ห้อง 605-607 ชั้น 6 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท์: 02-079-7300,  

อีเมล: [email protected] 

เว็บไซต์: www.gov.pl/web/thailand 

วัน-เวลาให้บริการ: เฉพาะวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำวีซ่าท่องเที่ยวโปแลนด์ 

นอกจากข้อมูลต่าง ๆ ที่ระบุเอาไว้ทั้งหมดแล้ว เพื่อให้การวางแผนท่องเที่ยวของคุณเป็นไปอย่างที่ใจคาดหวัง จึงอยากแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำวีซ่าท่องเที่ยวโปแลนด์ให้ศึกษากันอีกเล็กน้อย จะช่วยสร้างความมั่นใจและเพิ่มความน่าตื่นเต้นก่อนเดินทางได้อย่างแน่นอน 

ระยะเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวโปแลนด์ 

หลังทำการยื่นวีซ่าโปแลนด์ประเภทท่องเที่ยว ชำระเงิน และตรวจอัตลักษณ์เรียบร้อย ต้องใช้เวลาดำเนินการตรวจสอบความเหมาะสมสำหรับอนุมัติวีซ่าโปแลนด์ประมาณ 10 – 15 วันทำการ ดังนั้นใครที่คิดเที่ยวโปแลนด์ควรวางแผนทำวีซ่าเผื่อเอาไว้สักนิด ซึ่งปกติแล้วคุณสามารถดำเนินการขอวีซ่าล่วงหน้าได้ประมาณ 180 วัน ก่อนถึงวันเดินทาง 

ถือวีซ่าท่องเที่ยวโปแลนด์ สามารถไปที่ไหนได้บ้าง 

เมื่อคุณมีวีซ่าโปแลนด์อยู่กับตัวก็สามารถเดินทางไปเที่ยวโปแลนด์ได้ทุกจุด ทุกเมืองของประเทศแห่งนี้ ซึ่งแลนด์มาร์กยอดนิยมและอยากแนะนำให้ได้สัมผัสกับความพิเศษ เช่น กรุงวอร์ซอ (Warsaw), เมืองวรอตซวาฟ (Wroclaw), หมู่บ้านซาลิพาย (Zalipie Village), ป่าเบียโลวีซา (Białowieza Forest), เทือกเขาทาทรา (Tatra Mountains), ค่ายกักกันเอาชวิทซ์-เบียร์เคเนา (Auschwitz Concentration Camp) และอื่น ๆ ชอบสไตล์ไหนเลือกเลย 

สรุป 

ทั้งหมดนี้คือข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับวิธีขอวีซ่าโปแลนด์ประเภทท่องเที่ยว ซึ่งใครที่วางแผนอยากไปเที่ยวโปแลนด์ก่อนจะถึงขั้นตอนการทำวีซ่าสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้นั่นคือ “ประกันเดินทางต่างประเทศ” เพราะนอกจากคุ้มครองวงเงินกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ยังใช้เป็นส่วนหนึ่งของการทำวีซ่าอีกต่างหาก ขอแนะนำ “ประกันเดินทางต่างประเทศ” จะเดินทางต่างประเทศทริปไหนก็หายห่วง สามารถใช้ยื่นวีซ่าได้ทันที ราคาเริ่มต้นเพียง 199 บาท แต่ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท คุ้มครองโควิด-19 มีทั้งแบบรายเที่ยวและรายปี สมัครง่ายมากผ่านระบบออนไลน์ นักเดินทางกว่า 60,000 คน ต่างไว้วางใจ ครอบคลุมครบถ้วนแน่นอน 

 

Table of Contents