สรุปขั้นตอนการขอวีซ่าโปรตุเกสประเภทท่องเที่ยว อัปเดต 2024

ใครอยากเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ การมีโอกาสไปเที่ยวโปรตุเกสถือเป็นอีกประเทศที่มีความแตกต่างและน่าสนใจมาก ด้วยทำเลตั้งอยู่บนคาบสมุทรแอตแลนติกเหนือ รวมถึงเคยเป็นอดีตประเทศนักล่าอาณานิคมจึงสัมผัสถึงสถาปัตยกรรม ความสวยงามของสถานที่เที่ยว และวิถีชีวิตของผู้คนได้แบบจัดเต็มมาก อย่างไรก็ตามใครที่วางแผนอยากไปเยือนสักครั้งสิ่งที่ต้องมีนั่นคือ “วีซ่าโปรตุเกส” จึงขอสรุปขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวโปรตุเกสแบบละเอียด อัปเดต 2023 ทำตามได้เลย!

ข้อมูลเบื้องต้นควรรู้เกี่ยวกับการขอวีซ่าโปรตุเกสประเภทท่องเที่ยว

สำหรับวีซ่าโปรตุเกสประเภทท่องเที่ยวจะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม “วีซ่าเชงเก้น” (Schengen Visa) เมื่อได้รับอนุมัติจะสามารถอยู่ในประเทศกลุ่มเชงเก้น (รวมถึงโปรตุเกส) ได้ติดต่อกัน 90 วัน ภายใน 180 วัน ดังนั้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีขอวีซ่าโปรตุเกสประเภทนี้จะช่วยให้ทุกคนสามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายมากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลายื่นใหม่หลายรอบนั่นเอง

วีซ่าโปรตุเกส

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่จะขอวีซ่าโปรตุเกสประเภทท่องเที่ยว

เริ่มต้นกันด้วยคุณสมบัติเบื้องต้นหากประสงค์ยื่นวีซ่าโปรตุเกสต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (หากเป็นผู้เยาว์อายุต่ำกว่านั้นต้องมีเอกสารรับรองจากผู้ปกครอง) ไม่เป็นผู้มีคดีผิดกฎหมายร้ายแรงภายในประเทศ หรือเป็นบุคคลที่ศาลสั่งห้ามไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศ สุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่สุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยในระหว่างเดินทางหรือท่องเที่ยว และผู้ที่ขอวีซ่าโปรตุเกสประเภทท่องเที่ยวครั้งแรกต้องผ่านการตรวจไบโอเมตริกซ์ ได้แก่ การสแกนลายนิ้วมือและสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันอัตลักษณ์บุคคลด้วย

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าท่องเที่ยวโปรตุเกส

หากจะบอกว่านี่เป็นเรื่องสำคัญลำดับต้น ๆ ในการยื่นวีซ่าโปรตุเกสคงไม่ใช่เรื่องผิดนัก เพราะถ้าเอกสารฉบับใดขาดหายหรือยื่นไม่ครบถ้วนทางศูนย์รับยื่นฯ และสถานทูตจะแจ้งให้ยื่นเพิ่มซึ่งเป็นเรื่องเสียเวลามาก นี่คือลิสต์เอกสารทั้งหมดสำหรับผู้ที่วางแผนขอวีซ่าโปรตุเกส เตรียมให้ครบได้เลย

 1. 1.เอกสารแบบฟอร์มยื่นสมัครวีซ่าท่องเที่ยวโปรตุเกส ต้องทำการล็อกอินเข้าไปที่ศูนย์รับยื่นฯ TLS Contact  จากนั้นสร้างบัญชีและกรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน 
 2. 2.หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 9 เดือน และต้องไม่ต่ำกว่า 3 เดือนนับตั้งแต่วันออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น เหลือหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า แนบสำเนาหน้ารูปถ่ายและทุกหน้าที่มีตราประทับ หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้นำติดมาด้วยพร้อมสำเนา
 3. 3.รูปถ่ายสีพื้นหลังขาวหน้าตรงถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาดกว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. ห้ามมีแว่นตาดำ หมวก ผ้าคลุมบดบังใบหน้า ยกเว้นการแต่งตัวตามข้อกำหนดทางศาสนา ใบหูและคิ้วต้องปรากฏบนรูป ครอบคลุมตั้งแต่ศีรษะถึงหัวไหล่ ห้ามสวมต่างหู สร้อยคอ และคอนแทคเลนส์ทุกชนิด
 4. 4.เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 5. 5.เอกสารการจองโรงแรมที่พักตลอดการอยู่ในโปรตุเกส
 6. 6.แผนการเดินทางท่องเที่ยวแบบละเอียด ระบุวันเดินทางเข้า-ออกประเทศกลุ่มเชงเก้น และแผนเดินทางไปยังประเทศอื่น ๆ (ถ้ามี)
 7. 7.ประกันเดินทางต่างประเทศ ต้องครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลจากกรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท (เวลายื่นเอกสาร ใช้ทั้ง กรมธรรม์ประกันภัย และ ตารางผลประโยชน์)
 8. 8.รายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง (Statement) อย่างน้อย 3 เดือน ทั้งตัวจริงและสำเนา
 9. 9.เอกสารยืนยันสถานะด้านการทำงานหรือการศึกษาของผู้ขอวีซ่า จำแนกประเภทออกได้ ดังนี้
 • พนักงานบริษัท เอกสารรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่ตนเองสังกัดอยู่ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุงาน จำนวนวัน และเหตุผลในการลาหยุดให้ชัดเจน พร้อมสลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
 • เจ้าของธุรกิจ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • นักเรียน นักศึกษา เอกสารรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ซึ่งออกโดยสถาบันที่ตนเองศึกษาอยู่
 1. 10.เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 2. 11.กรณีผู้เยาว์ต้องการขอวีซ่าต้องมีสำเนาสูติบัตร สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของพ่อแม่ หลักฐานการปกครองผู้เยาว์ (แปลอังกฤษหรือโปรตุเกสและผ่านการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศไทย ทั้งหมด) หากผู้เยาว์เดินทางตามลำพังต้องมีหนังสือยินยอมออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น อำเภอ ส่วนผู้เยาว์เดินทางกับผู้ปกครองท่านเดียว ให้อีกท่านออกหนังสือยินยอม และหากผู้ปกครองท่านหนึ่งเสียชีวิตต้องมีสำเนาใบมรณะบัตรยืนยันด้วย
ขอวีซ่าโปรตุเกส

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าโปรตุเกสประเภทท่องเที่ยว

หลังจากศึกษาเกี่ยวกับเอกสารขอวีซ่าโปรตุเกสกันครบถ้วนแล้ว อีกสิ่งที่ต้องรู้ไว้ด้วยนั่นคือค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการยื่นวีซ่าโปรตุเกสเพื่อจะได้เตรียมในส่วนนี้ให้พร้อม สามารถแบ่งออกตามข้อกำหนดของทางศูนย์รับยื่นฯ ที่ระบุอัตราค่าธรรมเนียมเอาไว้ ดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ผู้ใหญ่ 80 EUR หรือประมาณ 3,042 บาท
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า เด็กอายุ 6-12 ปี 40 EUR หรือประมาณ 1,521 บาท
 • เด็กอายุ 0-11 ปี ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า TLS Contact 1,105 บาท / ท่าน

อย่างไรก็ตามเพื่อความสะดวกมากขึ้นของผู้เข้ารับบริการทางศูนย์รับยื่นฯ ก็มีบริการเสริมพิเศษอื่น ๆ ให้ได้เลือกหากต้องการ ดังนี้

 • พรีเมียมเลาจน์ 1,600 บาท
 • ส่งคืนหนังสือเดินทางผ่าน EMS 180 บาท
 • จองคิวนัดหมายพิเศษวันเสาร์ 1,600 บาท
 • บริการกรอกใบสมัคร 180 บาท
 • บริการรูปถ่าย 250 บาท
 • บริการถ่ายเอกสารหน้าละ 8 บาท
 • บริการปริ้นท์เอกสารหน้าละ 60 บาท

ขั้นตอนวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวโปรตุเกสอย่างละเอียด

เมื่อเตรียมเอกสารและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว ก็พร้อมเข้าสู่ขั้นตอนในการยื่นขอวีซ่าโปรตุเกสประเภทท่องเที่ยวกันได้เลย ทั้งนี้ต้องขออธิบายเพิ่มว่าหากใครเคยตรวจไบโอเมตริกซ์แล้วสามารถให้ผู้แทนทำการยื่นขอได้โดยมีเอกสารมอบอำนาจเซ็นรับรอง

วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวโปรตุเกส ทำตามขั้นตอนได้เลย

 1. 1.ลำดับแรกสำหรับวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวโปรตุเกสให้ทำนัดกับ TLS Contact  ทำการล็อกอินให้เรียบร้อย เข้าสู่ขั้นตอนการนัดหมาย เลือกวัน-เวลาที่ต้องการไปยื่นเอกสาร อย่าลืมปริ้นท์เอกสารใบนัดหมายแนบติดตัวไปด้วย
 2. 2.เมื่อถึงวันนัดให้เดินทางไปยังศูนย์ยื่นวีซ่าฯ ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยื่นเอกสารทั้งหมดให้ตรวจสอบ ทำการชำระเงินเป็นสกุลเงินบาท ต่อด้วยขั้นตอนการตรวจอัตลักษณ์ส่วนบุคคล (สแกนลายนิ้วมือ, สแกนใบหน้า) สำหรับคนที่ยังไม่เคยทำวีซ่ามาก่อน
 3. 3.ทางศูนย์ฯ จะส่งข้อมูลทั้งหมดให้สถานทูตพิจารณา ซึ่งทางสถานทูตอาจมีการเรียกผู้ขอวีซ่าไปสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ หลังจากทำทุกขั้นตอนครบก็เดินทางไปรับเล่มหนังสือเดินทางคืน หรือใครเลือกส่งคืนผ่าน EMS ก็รออยู่บ้านได้เลย สุดท้ายรอผลการอนุมัติวีซ่าว่าผ่านหรือไม่ เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีขอวีซ่าโปรตุเกสประเภทท่องเที่ยว

สถานที่ขอวีซ่าท่องเที่ยวโปรตุเกสต้องดำเนินการที่ไหน

อย่างที่อธิบายเอาไว้เกี่ยวกับวิธีขอวีซ่าโปรตุเกสประเภทท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่จะยื่นวีซ่าโปรตุเกสต้องทำการติดต่อกับศูนย์บริการ TLS Contact เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ หากคุณเตรียมยื่นขอวีซ่าโปรตุเกสทุกประเภทสามารถเช็กรายละเอียดของศูนย์ได้เลย

ศูนย์วีซ่าโปรตุเกส (TLS Contact)

ที่อยู่: 12/1 ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ 175 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์: 02-838-6699 (เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น.)

เว็บไซต์: pt.tlscontact.com/th/BKK

บริการรับยื่นวีซ่า (เฉพาะนัดหมาย): เวลา 08.00 – 12.30 น. และ 13.30 – 16.30 น.

บริการรับหนังสือเดินทางคืน (ไม่ต้องนัดหมาย): เวลา 08.00 – 16.30 น.

วีซ่าโปรตุเกส

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าโปรตุเกสประเภทท่องเที่ยว

ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ น่าสนใจสำหรับผู้ที่จะขอวีซ่าโปรตุเกสประเภทท่องเที่ยวหรือดำเนินการขอเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าทริปการเดินทางของคุณจะสมบูรณ์แบบและเป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้มากที่สุด ดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการขอวีซ่าท่องเที่ยวโปรตุเกส

ผู้ที่ยื่นวีซ่าโปรตุเกสหลังทำตามขั้นตอนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทางศูนย์รับยื่นฯ และสถานทูตจะใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโปรตุเกสประมาณ 15 วันทำการ  หากผ่านการอนุมัติก็สามารถไปเที่ยวโปรตุเกสตามแผนของตนเองได้เลย ทั้งนี้สามารถยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเชงเก้นได้ล่วงหน้าไม่เกิน 180 วัน

ถือวีซ่าท่องเที่ยวโปรตุเกสเดินทางไปที่ไหนได้บ้าง

เมื่อคุณมีวีซ่าโปรตุเกสประเภทท่องเที่ยวแล้วก็สามารถเดินทางไปเที่ยวโปรตุเกสได้ทุกจุดโดยเฉพาะเมืองใหญ่สำคัญที่มีชื่อเสียง เช่น กรุงลิสบอน (Lisbon), เกาะมาเดรา (Madeira Island), เมืองซินตรา (Sintra), เมืองลากอส (Lagos), เมืองปอร์โต (Porto), เมืองซาเกรส (Sagres) และอื่น ๆ วางแผนเอาไว้ตรงไหนก็ตะลุยเปิดประสบการณ์ชีวิตกันเลย

สรุป

นี่คือวิธีขอวีซ่าโปรตุเกสประเภทท่องเที่ยวแบบละเอียดฉบับอัปเดต 2023 ที่ทุกคนสามารถนำไปศึกษาและทำตามทีละขั้นตอนได้เลย อย่างไรก็ตามหากเตรียมตัวเดินทางไปเที่ยวโปรตุเกสสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ “ประกันเดินทางต่างประเทศ” ซึ่งขอแนะนำ “ประกันเดินทางต่างประเทศ” เดินทางไปไหนก็อุ่นใจทั่วโลก ราคาเริ่มต้นเพียง 199 บาท แต่ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท ใช้ยื่นวีซ่าทั่วโลกผ่านง่ายมาก คุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19 มีบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน และอื่น ๆ ครบครัน ซื้อง่ายมากผ่านออนไลน์รอรับกรมธรรม์ทางอีเมล สะดวกและตอบโจทย์กับคนยุคใหม่สายเที่ยวของจริง

You May Also Like

วีซ่าเช็ก
เดินทาง

อัปเดตการขอวีซ่าเช็กประเภทท่องเที่ยวล่าสุด 2024

สาธารณรัฐเช็ก หรือเช็กเกีย หนึ่งในประเทศทางยุโรปตอนกลางที่มีความงดงามทั้งด้านวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยว สถาปัตยกรรม รวมถึงยังเป็นหนึ่งในดินแดนที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอันดับต้น ๆ ของโลก จึงไม่แปลกที่หลายคนอยากมีโอกาสสัมผัสกับความแตกต่าง แต่ใครที่วางแผนอยากเที่ยวเช็ก สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามนั่นคือ “วีซ่าเช็ก” จึงขออัปเดตทุกขั้นตอนวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวเช็กอย่างละเอียดให้ทุกคนทำตามกันได้เลย  สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการขอวีซ่าเช็กประเภทท่องเที่ยว  สำหรับวีซ่าเช็กประเภทท่องเที่ยวจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มของวีซ่าเชงเก้น เนื่องจากเช็กคืออีกประเทศที่ตัดสินใจเข้ารวมกลุ่มดังกล่าว ซึ่งการขอวีซ่าท่องเที่ยวนี้คือประเภทของวีซ่าระยะสั้น สามารถพำนักอาศัยในเช็กได้ไม่เกิน 90 วัน …

นิวซีแลนด์ เกาะใต้
เดินทาง

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ เที่ยวไหนดี รวมข้อมูลที่ควรรู้ก่อนเดินทาง

“นิวซีแลนด์” ประเทศในแถบโซนโอเชียเนียถือเป็นอีกจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวชาวไทยสนใจและเดินทางไปเยี่ยมชมมากขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากการสัมผัสกับแสงแรกของปีแล้วประเทศแห่งนี้ยังมีความแตกต่างในอีกหลายด้านโดยเฉพาะการแบ่งเกาะออกเป็นฝั่งเหนือกับฝั่งใต้ ซึ่งใครอยากรู้ว่านิวซีแลนด์ เกาะใต้ มีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหน ที่เที่ยวยอดฮิตห้ามพลาดคือจุดไหนบ้าง ลองมาหาข้อมูลทั้งหมดก่อนการเดินทางได้เลย  ทำความรู้จักกับนิวซีแลนด์ เกาะใต้  นิวซีแลนด์ เกาะใต้ หรือ South Island of New Zealand คือ …

เที่ยวออสเตรเลีย ช่วงไหนดี
เดินทาง

เที่ยวออสเตรเลีย ช่วงไหนดี แต่ละฤดูกาลมีอะไรน่าสัมผัสบ้าง

ด้วยประเทศออสเตรเลียเป็นเกาะขนาดใหญ่ ทำให้ฤดูกาลของแต่ละเมือง แต่ละโซน อาจไม่ได้มีอุณหภูมิเหมือนกันทั้งหมด แต่โดยรวมแล้วก็ยังถือว่าใช้ข้อมูลใกล้เคียงและค่าเฉลี่ยที่ไม่ได้แตกต่างมากนักเป็นตัวชี้วัดสำหรับคนที่กำลังวางแผนเดินทางไปเยือนได้เช่นกัน ซึ่งใครที่สงสัยว่าควรเที่ยวออสเตรเลีย ช่วงไหนดี แล้วแต่ละฤดูกาลสภาพอากาศเป็นอย่างไร มีจุดไหนตอบโจทย์บ้าง มาค้นหาข้อมูลแล้วเตรียมวางลิสต์ใส่แพลนท่องเที่ยวกันได้เลย สภาพภูมิอากาศของออสเตรเลีย  ลำดับแรกอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจกันสักเล็กน้อย ตามที่เกริ่นเอาไว้ว่าออสเตรเลียเป็นประเทศเกาะขนาดใหญ่ พื้นที่แต่ละแห่งจึงมีอุณหภูมิไม่เหมือนกัน เมื่อบวกกับการตั้งอยู่บริเวณซีกโลกใต้สภาพอากาศจึงหลากหลายไปตามตำแหน่งที่ตั้ง ภูมิประเทศ และฤดูกาล มีตั้งแต่พื้นที่เขตร้อนจัดซึ่งมักอยู่ทางตอนเหนือและตอนกลางของประเทศ (พื้นที่ทะเลทราย) ไปจนถึงเขตอบอุ่นทางฝั่งชายทะเลตะวันออกกับตะวันตก …