สรุปขั้นตอนการขอวีซ่าโปรตุเกสประเภทท่องเที่ยว อัปเดต 2024

ใครอยากเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ การมีโอกาสไปเที่ยวโปรตุเกสถือเป็นอีกประเทศที่มีความแตกต่างและน่าสนใจมาก ด้วยทำเลตั้งอยู่บนคาบสมุทรแอตแลนติกเหนือ รวมถึงเคยเป็นอดีตประเทศนักล่าอาณานิคมจึงสัมผัสถึงสถาปัตยกรรม ความสวยงามของสถานที่เที่ยว และวิถีชีวิตของผู้คนได้แบบจัดเต็มมาก อย่างไรก็ตามใครที่วางแผนอยากไปเยือนสักครั้งสิ่งที่ต้องมีนั่นคือ “วีซ่าโปรตุเกส” จึงขอสรุปขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวโปรตุเกสแบบละเอียด อัปเดต 2023 ทำตามได้เลย!

ข้อมูลเบื้องต้นควรรู้เกี่ยวกับการขอวีซ่าโปรตุเกสประเภทท่องเที่ยว

สำหรับวีซ่าโปรตุเกสประเภทท่องเที่ยวจะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม “วีซ่าเชงเก้น” (Schengen Visa) เมื่อได้รับอนุมัติจะสามารถอยู่ในประเทศกลุ่มเชงเก้น (รวมถึงโปรตุเกส) ได้ติดต่อกัน 90 วัน ภายใน 180 วัน ดังนั้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีขอวีซ่าโปรตุเกสประเภทนี้จะช่วยให้ทุกคนสามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายมากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลายื่นใหม่หลายรอบนั่นเอง

วีซ่าโปรตุเกส

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่จะขอวีซ่าโปรตุเกสประเภทท่องเที่ยว

เริ่มต้นกันด้วยคุณสมบัติเบื้องต้นหากประสงค์ยื่นวีซ่าโปรตุเกสต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (หากเป็นผู้เยาว์อายุต่ำกว่านั้นต้องมีเอกสารรับรองจากผู้ปกครอง) ไม่เป็นผู้มีคดีผิดกฎหมายร้ายแรงภายในประเทศ หรือเป็นบุคคลที่ศาลสั่งห้ามไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศ สุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่สุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยในระหว่างเดินทางหรือท่องเที่ยว และผู้ที่ขอวีซ่าโปรตุเกสประเภทท่องเที่ยวครั้งแรกต้องผ่านการตรวจไบโอเมตริกซ์ ได้แก่ การสแกนลายนิ้วมือและสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันอัตลักษณ์บุคคลด้วย

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าท่องเที่ยวโปรตุเกส

หากจะบอกว่านี่เป็นเรื่องสำคัญลำดับต้น ๆ ในการยื่นวีซ่าโปรตุเกสคงไม่ใช่เรื่องผิดนัก เพราะถ้าเอกสารฉบับใดขาดหายหรือยื่นไม่ครบถ้วนทางศูนย์รับยื่นฯ และสถานทูตจะแจ้งให้ยื่นเพิ่มซึ่งเป็นเรื่องเสียเวลามาก นี่คือลิสต์เอกสารทั้งหมดสำหรับผู้ที่วางแผนขอวีซ่าโปรตุเกส เตรียมให้ครบได้เลย

 1. 1.เอกสารแบบฟอร์มยื่นสมัครวีซ่าท่องเที่ยวโปรตุเกส ต้องทำการล็อกอินเข้าไปที่ศูนย์รับยื่นฯ TLS Contact  จากนั้นสร้างบัญชีและกรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน 
 2. 2.หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 9 เดือน และต้องไม่ต่ำกว่า 3 เดือนนับตั้งแต่วันออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น เหลือหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า แนบสำเนาหน้ารูปถ่ายและทุกหน้าที่มีตราประทับ หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้นำติดมาด้วยพร้อมสำเนา
 3. 3.รูปถ่ายสีพื้นหลังขาวหน้าตรงถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาดกว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. ห้ามมีแว่นตาดำ หมวก ผ้าคลุมบดบังใบหน้า ยกเว้นการแต่งตัวตามข้อกำหนดทางศาสนา ใบหูและคิ้วต้องปรากฏบนรูป ครอบคลุมตั้งแต่ศีรษะถึงหัวไหล่ ห้ามสวมต่างหู สร้อยคอ และคอนแทคเลนส์ทุกชนิด
 4. 4.เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 5. 5.เอกสารการจองโรงแรมที่พักตลอดการอยู่ในโปรตุเกส
 6. 6.แผนการเดินทางท่องเที่ยวแบบละเอียด ระบุวันเดินทางเข้า-ออกประเทศกลุ่มเชงเก้น และแผนเดินทางไปยังประเทศอื่น ๆ (ถ้ามี)
 7. 7.ประกันเดินทางต่างประเทศ ต้องครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลจากกรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท (เวลายื่นเอกสาร ใช้ทั้ง กรมธรรม์ประกันภัย และ ตารางผลประโยชน์)
 8. 8.รายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง (Statement) อย่างน้อย 3 เดือน ทั้งตัวจริงและสำเนา
 9. 9.เอกสารยืนยันสถานะด้านการทำงานหรือการศึกษาของผู้ขอวีซ่า จำแนกประเภทออกได้ ดังนี้
 • พนักงานบริษัท เอกสารรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่ตนเองสังกัดอยู่ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุงาน จำนวนวัน และเหตุผลในการลาหยุดให้ชัดเจน พร้อมสลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
 • เจ้าของธุรกิจ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • นักเรียน นักศึกษา เอกสารรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ซึ่งออกโดยสถาบันที่ตนเองศึกษาอยู่
 1. 10.เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 2. 11.กรณีผู้เยาว์ต้องการขอวีซ่าต้องมีสำเนาสูติบัตร สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของพ่อแม่ หลักฐานการปกครองผู้เยาว์ (แปลอังกฤษหรือโปรตุเกสและผ่านการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศไทย ทั้งหมด) หากผู้เยาว์เดินทางตามลำพังต้องมีหนังสือยินยอมออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น อำเภอ ส่วนผู้เยาว์เดินทางกับผู้ปกครองท่านเดียว ให้อีกท่านออกหนังสือยินยอม และหากผู้ปกครองท่านหนึ่งเสียชีวิตต้องมีสำเนาใบมรณะบัตรยืนยันด้วย
ขอวีซ่าโปรตุเกส

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าโปรตุเกสประเภทท่องเที่ยว

หลังจากศึกษาเกี่ยวกับเอกสารขอวีซ่าโปรตุเกสกันครบถ้วนแล้ว อีกสิ่งที่ต้องรู้ไว้ด้วยนั่นคือค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการยื่นวีซ่าโปรตุเกสเพื่อจะได้เตรียมในส่วนนี้ให้พร้อม สามารถแบ่งออกตามข้อกำหนดของทางศูนย์รับยื่นฯ ที่ระบุอัตราค่าธรรมเนียมเอาไว้ ดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ผู้ใหญ่ 80 EUR หรือประมาณ 3,042 บาท
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า เด็กอายุ 6-12 ปี 40 EUR หรือประมาณ 1,521 บาท
 • เด็กอายุ 0-11 ปี ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า TLS Contact 1,105 บาท / ท่าน

อย่างไรก็ตามเพื่อความสะดวกมากขึ้นของผู้เข้ารับบริการทางศูนย์รับยื่นฯ ก็มีบริการเสริมพิเศษอื่น ๆ ให้ได้เลือกหากต้องการ ดังนี้

 • พรีเมียมเลาจน์ 1,600 บาท
 • ส่งคืนหนังสือเดินทางผ่าน EMS 180 บาท
 • จองคิวนัดหมายพิเศษวันเสาร์ 1,600 บาท
 • บริการกรอกใบสมัคร 180 บาท
 • บริการรูปถ่าย 250 บาท
 • บริการถ่ายเอกสารหน้าละ 8 บาท
 • บริการปริ้นท์เอกสารหน้าละ 60 บาท

ขั้นตอนวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวโปรตุเกสอย่างละเอียด

เมื่อเตรียมเอกสารและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว ก็พร้อมเข้าสู่ขั้นตอนในการยื่นขอวีซ่าโปรตุเกสประเภทท่องเที่ยวกันได้เลย ทั้งนี้ต้องขออธิบายเพิ่มว่าหากใครเคยตรวจไบโอเมตริกซ์แล้วสามารถให้ผู้แทนทำการยื่นขอได้โดยมีเอกสารมอบอำนาจเซ็นรับรอง

วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวโปรตุเกส ทำตามขั้นตอนได้เลย

 1. 1.ลำดับแรกสำหรับวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวโปรตุเกสให้ทำนัดกับ TLS Contact  ทำการล็อกอินให้เรียบร้อย เข้าสู่ขั้นตอนการนัดหมาย เลือกวัน-เวลาที่ต้องการไปยื่นเอกสาร อย่าลืมปริ้นท์เอกสารใบนัดหมายแนบติดตัวไปด้วย
 2. 2.เมื่อถึงวันนัดให้เดินทางไปยังศูนย์ยื่นวีซ่าฯ ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยื่นเอกสารทั้งหมดให้ตรวจสอบ ทำการชำระเงินเป็นสกุลเงินบาท ต่อด้วยขั้นตอนการตรวจอัตลักษณ์ส่วนบุคคล (สแกนลายนิ้วมือ, สแกนใบหน้า) สำหรับคนที่ยังไม่เคยทำวีซ่ามาก่อน
 3. 3.ทางศูนย์ฯ จะส่งข้อมูลทั้งหมดให้สถานทูตพิจารณา ซึ่งทางสถานทูตอาจมีการเรียกผู้ขอวีซ่าไปสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ หลังจากทำทุกขั้นตอนครบก็เดินทางไปรับเล่มหนังสือเดินทางคืน หรือใครเลือกส่งคืนผ่าน EMS ก็รออยู่บ้านได้เลย สุดท้ายรอผลการอนุมัติวีซ่าว่าผ่านหรือไม่ เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีขอวีซ่าโปรตุเกสประเภทท่องเที่ยว

สถานที่ขอวีซ่าท่องเที่ยวโปรตุเกสต้องดำเนินการที่ไหน

อย่างที่อธิบายเอาไว้เกี่ยวกับวิธีขอวีซ่าโปรตุเกสประเภทท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่จะยื่นวีซ่าโปรตุเกสต้องทำการติดต่อกับศูนย์บริการ TLS Contact เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ หากคุณเตรียมยื่นขอวีซ่าโปรตุเกสทุกประเภทสามารถเช็กรายละเอียดของศูนย์ได้เลย

ศูนย์วีซ่าโปรตุเกส (TLS Contact)

ที่อยู่: 12/1 ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ 175 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์: 02-838-6699 (เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น.)

เว็บไซต์: pt.tlscontact.com/th/BKK

บริการรับยื่นวีซ่า (เฉพาะนัดหมาย): เวลา 08.00 – 12.30 น. และ 13.30 – 16.30 น.

บริการรับหนังสือเดินทางคืน (ไม่ต้องนัดหมาย): เวลา 08.00 – 16.30 น.

วีซ่าโปรตุเกส

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าโปรตุเกสประเภทท่องเที่ยว

ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ น่าสนใจสำหรับผู้ที่จะขอวีซ่าโปรตุเกสประเภทท่องเที่ยวหรือดำเนินการขอเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าทริปการเดินทางของคุณจะสมบูรณ์แบบและเป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้มากที่สุด ดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการขอวีซ่าท่องเที่ยวโปรตุเกส

ผู้ที่ยื่นวีซ่าโปรตุเกสหลังทำตามขั้นตอนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทางศูนย์รับยื่นฯ และสถานทูตจะใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโปรตุเกสประมาณ 15 วันทำการ  หากผ่านการอนุมัติก็สามารถไปเที่ยวโปรตุเกสตามแผนของตนเองได้เลย ทั้งนี้สามารถยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเชงเก้นได้ล่วงหน้าไม่เกิน 180 วัน

ถือวีซ่าท่องเที่ยวโปรตุเกสเดินทางไปที่ไหนได้บ้าง

เมื่อคุณมีวีซ่าโปรตุเกสประเภทท่องเที่ยวแล้วก็สามารถเดินทางไปเที่ยวโปรตุเกสได้ทุกจุดโดยเฉพาะเมืองใหญ่สำคัญที่มีชื่อเสียง เช่น กรุงลิสบอน (Lisbon), เกาะมาเดรา (Madeira Island), เมืองซินตรา (Sintra), เมืองลากอส (Lagos), เมืองปอร์โต (Porto), เมืองซาเกรส (Sagres) และอื่น ๆ วางแผนเอาไว้ตรงไหนก็ตะลุยเปิดประสบการณ์ชีวิตกันเลย

สรุป

นี่คือวิธีขอวีซ่าโปรตุเกสประเภทท่องเที่ยวแบบละเอียดฉบับอัปเดต 2023 ที่ทุกคนสามารถนำไปศึกษาและทำตามทีละขั้นตอนได้เลย อย่างไรก็ตามหากเตรียมตัวเดินทางไปเที่ยวโปรตุเกสสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ “ประกันเดินทางต่างประเทศ” ซึ่งขอแนะนำ “ประกันเดินทางต่างประเทศ” เดินทางไปไหนก็อุ่นใจทั่วโลก ราคาเริ่มต้นเพียง 199 บาท แต่ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท ใช้ยื่นวีซ่าทั่วโลกผ่านง่ายมาก คุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19 มีบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน และอื่น ๆ ครบครัน ซื้อง่ายมากผ่านออนไลน์รอรับกรมธรรม์ทางอีเมล สะดวกและตอบโจทย์กับคนยุคใหม่สายเที่ยวของจริง

You May Also Like

ค่ารักษา RSV
สุขภาพ

ค่ารักษา RSV ในโรงพยาบาลเท่าไหร่

การรักษาอาร์เอสวี (RSV) ปัจจุบันยังไม่มีวิธีและยารักษา RSV เฉพาะ การรักษาจะมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาอาการและป้องกันภาวะแทรกซ้อน โดยแพทย์จะสั่งยาเพื่อรักษาตามอาการ เช่น ยาแก้ปวด ยาแก้ไอ ยาละลายเสมหะ หรือยาขยายหลอดลม รวมไปถึงรักษาแบบประคับประคองอาการโดยให้พักผ่อนให้เพียงพอ ให้ทานอาหารอ่อน ในเด็กบางรายที่มีเสมหะเหนียวมากต้องทำการพ่นยาขยายหลอดลมผ่านทางออกซิเจนละอองฝอย เคาะปอด และดูดเสมหะออก การรักษา RSV มักใช้เวลาประมาณ …

ประกันเดินทางต่างประเทศช่วยได้ยังไงบ้าง
เดินทาง

เมื่อมีประกันเดินทางต่างประเทศช่วยได้ยังไงบ้าง มาหาคำตอบเลย

ทุกครั้งเมื่อวางแผนเตรียมเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ หรือด้วยเหตุผลใดก็ตามมักมีคำบอกเตือนจากคนรอบข้างกันอยู่เสมอว่าควรทำประกันเดินทางต่างประเทศติดไว้ด้วย เผื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็ยังสบายใจด้านค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามสำหรับใครที่ยังมีข้อสงสัยว่าหากเกิดเหตุดังกล่าวจริงประกันเดินทางช่วยได้ยังไงบ้าง ตอบโจทย์ความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน ขอพาทุกคนมาหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องของประกันเดินทางกันเลยดีกว่า! ความแตกต่างของประกันเดินทางกับประกันบุคคลประเภทอื่น  สิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนมากคือเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ระบุเอาไว้ โดยประกันเดินทางจะให้ความคุ้มครองเมื่อคุณท่องเที่ยวในประเทศแล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันทำให้ต้องเข้าโรงพยาบาล ขณะที่ประกันเดินทางต่างประเทศก็คุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันพำนักอาศัยอยู่ต่างประเทศเป็นการชั่วคราว เช่น ไปเที่ยว เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน ติดต่อธุรกิจ หรือเรียนคอร์สระยะสั้น แล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันจนต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลที่ต่างประเทศ ประกันตัวนี้จะให้ความคุ้มครองทันที เพียงแค่แจ้งรายละเอียดให้กับบริษัทรับรู้เท่านั้น   ประกันเดินทางช่วยได้ยังไงบ้าง  …

ประกันอุบัติเหตุ คืออะไร
สุขภาพ

ประกันอุบัติเหตุ คืออะไร วันนี้มาทำความเข้าใจกัน

ประกันอุบัติเหตุคือการซื้อกรมธรรม์เพื่อป้องกันตัวเองหรือครอบครัวในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ประกันชนิดนี้สามารถจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้เอาประกันหรือครอบครัวของเขาในกรณีที่เกิดเหตุ สำหรับการคำนวณค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เช่น อาชีพของผู้เอาประกัน อายุ และประวัติการสุขภาพ การสมัครประกันอุบัติเหตุอาจมีการเบี้ยประกันที่ต่างกันตามแต่ละบริษัทประกันและประเภทของกรมธรรม์ที่เลือก ประกันอุบัติเหตุ มีกี่แบบ? ประกันอุบัติเหตุสามารถแบ่งออกเป็นหลายแบบตามลักษณะการคุ้มครองและข้อกำหนดต่างๆ ตามที่บริษัทประกันแต่ละแห่งกำหนดไว้ แต่โดยทั่วไปแล้ว มีแบบประกันอุบัติเหตุหลักๆ ดังนี้: ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident Insurance): ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล …