luma logo travel insurance

เพื่อนรู้ใจทุกเรื่องการเดินทาง

ไปเที่ยวสโลวีเนีย

ประกันเดินทางสโลวีเนีย, ประกันเดินทาง สโลวีเนีย

สำนักงานทั่วโลก

ประกันเดินทางสโลวีเนีย ไปประเทศสโลวีเนียครั้งนี้ ไม่ต้องห่วง ทีมงานพร้อมดูแลทุกเวลา และ ทั่วโลก

ประกันเดินทางสโลวีเนีย, ประกันเดินทาง สโลวีเนีย

ทีมแพทย์ของ LUMA

ทีมแพทย์ของ LUMA พร้อมให้บริการตลอดการเดินทางไปประเทศสโลวีเนีย เป็นบริษัทประกันเดินทางที่เดียวในเอเชียที่มีทีมแพทย์ภายใน

trip cancellation

สามารถยกเลิก และ คืนเงิน

LUMA เข้าใจ ว่าบางครั้งมีเหตุด่วนเกิดขึ้นที่ไม่ได้คาดถึง ซื้อประกันเดินทางไปสโลวีเนียกับ LUMA สามารถยกเลิกประกันเดินทาง ก่อนวันที่ประกันจะเริ่ม และรับเงินคืน 100%

LUMA GO ประกันเดินทางไปสโลวีเนีย

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

249

/สัปดาห์

2/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

385

/สัปดาห์

3/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

แผน 2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

600

/สัปดาห์

4/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

765

/สัปดาห์

5/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองเที่ยวบิน

เที่ยวบินล่าช้า

คุ้มครองสัมภาระ

กระเป๋าเดินทางล่าช้า

กระเป๋าเดินทางเสียหาย

การสูญเสียเอกสารเดินทาง

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

249

/สัปดาห์

1,000,000 ฿

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

385

/สัปดาห์

2,000,000 ฿

pakistan travel insurance plan

แผน  2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

600

/สัปดาห์

3,000,000 ฿

50,000 ฿

20,000 ฿

30,000 ฿

10,000 ฿

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

765

/สัปดาห์

5,000,000 ฿

50,000 ฿

25,000 ฿

50,000 ฿

30,000 ฿

ประกันเดินทางไปสโลวีเนีย ควรคุ้มครองอะไร?

ประกันเดินทางสโลวีเนีย, ประกันเดินทาง สโลวีเนีย

ความคุ้มครองกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ในประเทศสโลวีเนีย

รวมถึงค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกสำหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดจากความทุพพลภาพ/อาการที่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาหรือคงอยู่ในประเทศสโลวีเนียตลอดระยะเวลาของกรมธรรม์

covid cover

ครอบคลุมการรักษา Covid-19 ในสโลวีเนีย

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาที่จำเป็นทางการแพทย์สำหรับเชื้อ Covid-19

ประกันเดินทางสโลวีเนีย, ประกันเดินทาง สโลวีเนีย

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางของคุณในสโลวีเนีย

ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ รวมถึงภัยธรรมชาติที่พบบ่อยที่สุดในสโลวีเนีย

trip cancellation

การยกเลิกการเดินทางไปสโลวีเนีย

สามารถยกเลิก แผนประกันเดินทางไปประเทศสโลวีเนีย หากมีการยกเลิกทริปกระทันหัน แต่แจ้งยกเลิกก่อนวันที่กรมธรรม์เริ่มความคุ้มครอง และได้รับการคืนเงิน 100%

อะไรที่ไม่คุ้มครอง?

ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนเริ่มกรมธรรม์

การเจ็บป่วย โรค หรือสภาพร่างกายใด ๆ ที่เป็นมาก่อนวันเริ่มกรมธรรม์ไม่ว่าผู้เอาประกันจะทราบหรือไม่ทราบ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

ไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง

ไม่คุ้มครองเหตุการที่คาดไม่ถึง เช่น การก่อการร้าย สงคราม การรุกราน และความไม่สงบภายในประเทศ โปรดอ่านกรมธรรม์อย่างละเอียด

ไม่คุ้มครองการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

ครอบคลุมเฉพาะการเดินทางเพื่อการพักผ่อน หรือ การทำธุรกิจ (งานธุรการ และงานที่ไม่ใช้แรงร่างกายเท่านั้น) ไม่คุ้มครองการเดินทางเพื่อรับการรักษาพยาบาลที่ประเทศสโลวีเนีย

ไปสโลวีเนีย จำเป็นต้องซื้อประกันเดินทางไหม?

เมื่อใดก็ตามที่วางแผนจะเดินทางไปยังสโลวีเนียและพำนักอาศัยในระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน ทั้งการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน ติดต่อธุรกิจ หรือการเรียนคอร์สระยะสั้น จำเป็นต้องซื้อประกันเดินทางต่างประเทศติดเอาไว้เสมอ เนื่องจากการจะเข้าไปยังประเทศสโลวีเนียต้องใช้วีซ่าเชงเก้น และการขอวีซ่าดังกล่าวต้องมีเอกสารยืนยันการซื้อประกันเดินทางภายใต้การรับรองของ Schengen Approved Visa ด้วยวงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท ประกอบอยู่ด้วยเสมอ 

ประกันเดินทางสโลวีเนียให้ความคุ้มครองเรื่องใดบ้าง?

เมื่อทำการซื้อประกันเดินทางสโลวีเนียเรียบร้อยแล้ว นอกจากใช้เพื่อยื่นขอวีซ่าเชงเก้นยังให้ความคุ้มครองกับผู้เอาประกันเพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งหลัก ๆ แล้วจะแบ่งออกเป็น 4 เรื่อง ดังนี้ 

 

  1. 1. ความคุ้มครองทางร่างกาย

เมื่อผู้เอาประกันภัยเกิดการเจ็บป่วยระหว่างพำนักอาศัยในสโลวีเนีย เช่น เป็นไข้หวัดจากสภาพอาการหนาวเย็น อาหารเป็นพิษ ท้องเสีย ท้องร่วง จากการทานอาหารไม่คุ้นเคย การติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่าง ๆ เช่น หกล้ม ลื่นล้ม ตกบันได รถเฉี่ยวชน การถูกแมลงสัตว์กัดต่อย ก็สามารถใช้ประกันเดินทางในการเข้ารักษาตัวกับโรงพยาบาลได้ทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 

 

  1. 2. ความคุ้มครองการโดยสารเครื่องบิน

หากเกิดเหตุไม่คาดฝันเกี่ยวกับสายการบินหรือเที่ยวบินที่ต้องเดินทาง เช่น ไฟล์ทล่าช้า เที่ยวบินดีเลย์ ยกเลิกไฟล์ทบิน และผู้เอาประกันภัยต้องอยู่สนามบินเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้เนื่องด้วยเหตุผลต่าง ๆ อาทิ สภาพอากาศแปรปรวน เครื่องบินขัดข้อง ถูกข่มขู่จากผู้ไม่หวังดี มีการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าไฟล์ทบินเที่ยวใหม่ สามารถนำหลักฐานดังกล่าวไปยื่นเคลมได้รวมถึงยังได้รับเงินชดเชยเพิ่มเติมจากทางบริษัทประกันตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้อีกด้วย 

 

  1. 3. ความคุ้มครองสัมภาระระหว่างเดินทาง

เรื่องของสัมภาระระหว่างการเดินทางก็จะได้รับความคุ้มครองเมื่อมีประกันเดินทางสโลวีเนียด้วย ทั้งปัญหาสัมภาระสูญหาย เสียหาย ล่าช้า เมื่อเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นสามารถนำหลักฐาน เช่น ภาพถ่าย เอกสารจากสายการบินมายื่นเรื่องเคลมประกันกับทางบริษัทประกันได้ทันที จะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากโดยเฉพาะการต้องต่อเครื่อง 

 

  1. 4. ความคุ้มครองเพิ่มเติมด้านอื่น ๆ

นอกจากการได้รับความคุ้มครองตามที่กล่าวมาแล้วประกันเดินทางต่างประเทศยังให้ความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ของแต่ละแผนประกันด้วย เช่น การส่งตัวกลับไปรักษาต่อที่ประเทศต้นทาง การส่งศพกลับภูมิลำเนา คุ้มครองเอกสารเดินทางเสียหาย การถูกปล้น จี้ ชิงทรัพย์ การถูกขโมยสัมภาระจากที่พัก และอื่น ๆ  

ประกันเดินทางสโลวีเนีย มีกี่ประเภท

ปกติแล้วผู้ที่สนใจซื้อประกันเดินทางสโลวีเนีย จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ขึ้นอยู่กับความถี่ในการเดินทางเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ดังนี้ 

 

  1. 1. ประกันเดินทางรายเที่ยว – รูปแบบของประกันเดินทางที่จะมีการกำหนดระยะเวลาคุ้มครองเพียงชั่วระยะหนึ่ง เหมาะกับคนที่เดินทางไปสโลวีเนียไม่บ่อยนักเฉลี่ยไม่เกิน 2 ครั้ง / ปี มีราคาถูก ให้ความคุ้มครองตามที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อ

 

  1. 2. ประกันเดินทางรายปี – รูปแบบของประกันเดินทางที่จะให้ความคุ้มครองระหว่างพำนักอาศัยอยู่ในสโลวีเนียเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มต้น เหมาะกับคนที่เดินทางไปประเทศสโลวีเนียบ่อยเฉลี่ยปีละมากกว่า 3 ครั้ง แต่มีเงื่อนไขว่าการพำนักแต่ละครั้งต้องไม่เกิน 90 วัน และต้องเดินทางเข้าสโลวีเนียไม่เกิน 3 ครั้ง นับตั้งแต่เดินทางออกนอกประเทศไทย 1 ครั้ง

เลือกซื้อประกันเดินทางสโลวีเนีย ยังไงให้คุ้มค่า?

  1. 1. เลือกซื้อประกันเดินทางจากบริษัทประกันที่มีชื่อเสียง น่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ เป็นพันธมิตรกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นบริษัทประกัน สายการบิน โรงพยาบาล เพื่อความสะดวกรวดเร็วเมื่อต้องประสานงาน

 

  1. 2. เลือกแผนประกันเดินทางสโลวีเนียที่เหมาะกับตนเอง ไม่จำเป็นต้องเลือกแผนแพงที่สุดแต่อย่างน้อยต้องผ่านการยืนยันจาก Schengen Approved Visa มีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท ขึ้นไป

 

  1. 3. ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับกรมธรรม์ให้ครบถ้วน โดยเฉพาะการอ่านรายละเอียดในเรื่องของความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น หากต้องทำการเคลมจริงแล้วจะได้ไม่เกิดปัญหาอื่นตามมาภายหลัง

 

  1. 4. ทำการซื้อกรมธรรม์ประกันเดินทางผ่านช่องทางที่น่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ เช่น การซื้อกับ Official ของบริษัทประกันภัยนั้น ๆ การซื้อผ่านตัวแทนประกัน หรือการซื้อกับแพลตฟอร์มคนกลางที่มีชื่อเสียง เป็นต้น

ควรซื้อประกันเดินทางสโลวีเนียตอนไหน?

อย่างที่อธิบายเอาไว้ว่าประกันเดินทางสโลวีเนียต้องถูกใช้สำหรับเป็นเอกสารการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น จึงอยากแนะนำให้ผู้ที่จะเดินทางไปสโลวีเนียทำการซื้อประกันเดินทางดังกล่าวก่อนถึงวันยื่นเอกสารวีซ่ากับทางสถานทูตอย่างน้อย 7-10 วัน เพื่อทางบริษัทประกันจะได้จัดเตรียมเอกสารและส่งให้ถึงที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย สามารถนำเอกสารประกันทั้งหมดไปเป็นส่วนหนึ่งของการยื่นขอวีซ่าได้เลย อย่าลืมว่าหากเอกสารไม่ครบถ้วนทางสถานทูตจะไม่อนุมัติและต้องดำเนินการใหม่ทั้งหมดซึ่งเป็นเรื่องเสียเวลามาก 

ประกันเดินทางสโลวีเนีย คุ้มค่าหรือไม่?

การซื้อประกันเดินทางสโลวีเนียเป็นสิ่งที่คุ้มค่าและต้องทำอย่างมากหากวางแผนเดินทางไปยังประเทศดังกล่าว เพราะนอกจากการใช้เพื่อขอวีซ่าเชงเก้นแล้ว กรณีเกิดการเจ็บป่วย บาดเจ็บ ปัญหาสัมภาระระหว่างเดินทาง ปัญหาด้านเที่ยวบิน หรือเรื่องอื่น ๆ ก็สามารถเคลมประกันเพื่อจ่ายค่ารักษาหรือจ่ายเงินชดเชยตามความเหมาะสมได้ อย่าลืมว่าด้วยค่าครองชีพที่สูงกว่าเมืองไทย กรณีต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลคงต้องมีค่าใช้จ่ายสูงแบบไม่ต้องสงสัย การเลือกซื้อประกันเดินทางราคาหลักร้อยแต่คุ้มครองถึงหลักล้านยังไงก็คุ้มกว่าแน่นอน 

การเคลมประกันเดินทางสโลวีเนียยุ่งยากไหม?

สำหรับผู้ที่ต้องการเคลมประกันเดินทางสโลวีเนีย ยืนยันว่าเป็นเรื่องง่ายดายมาก ๆ หากคุณเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บและต้องรักษาตัวแบบผู้ป่วยนอก แนะนำให้ทำการสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปก่อน จากนั้นจึงนำเอกสารใบเสร็จและใบรับรองแพทย์มาทำการเบิกเคลมตามขั้นตอนที่เมืองไทย แต่ถ้าต้องเป็นผู้ป่วยในควรแจ้งกับบริษัทประกันพร้อมบอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะทำการประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คุณรักษาตัวได้แบบไม่ต้องสำรองจ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

กรณีเป็นเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ต้องการเคลมประกันเดินทางทั้งเรื่องของเที่ยวบินล่าช้า ไฟล์ทดีเลย์ ไฟล์ทยกเลิก สัมภาระเสียหาย สูญหาย ถูกปล้น จี้ ชิงทรัพย์ เอกสารเดินทางเสียหาย หรือที่ถูกระบุความคุ้มครองไว้ในกรมธรรม์แนะนำให้ขอเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สายการบิน สนามบิน ใบบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเคลม 

ซื้อประกันเดินทางสโลวีเนีย ที่ไหนดี?

เมื่อการซื้อประกันเดินทางสโลวีเนียเป็นสิ่งสำคัญเพราะต้องใช้ทั้งขอวีซ่าและคุ้มครองจากเหตุการณ์ต่าง ๆ จึงขอแนะนำประกันเดินทาง LUMA GO” จาก LUMA เริ่มต้นด้วยแผน 1 ในราคาเบา ๆ แค่ 299 บาท แต่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท ผ่านการรับรอง Schengen Approved Visa เรียบร้อย สามารถยื่นเป็นเอกสารทำวีซ่าได้แบบไร้กังวล หรือใครสนใจเลือกแผนสูงสุดก็ให้ความคุ้มครองได้ถึง 5 ล้านบาท ครอบคลุมทุกด้านการเดินทางทั้งตัวบุคคลและสัมภาระ มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม. คุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19 เดินทางไปสโลวีเนียเมื่อไหร่ก็สบายใจหายห่วงทุกทริป 

การขอวีซ่าไปเที่ยวสโลวีเนีย ไม่ยาก เพียงทำตามขั้นตอนดังนี้ เตรียมเอกสารให้พร้อม แล้วออกเดินทางได้เลย

การซื้อประกันเชงเก้นเพื่อนำไปยื่นขอวีซ่าเชงเก้นควรซื้อตอนไหนจึงจะดีที่สุด หาคำตอบได้ที่นี่เลย

ข้อมูลเกี่ยวกับเดินทางต่างประเทศ

ติดต่อลูม่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
แชทกับเจ้าหน้าที่ของเรา

แชทกับเราผ่าน Facebook Messenger

แชทกับเราผ่าน LINE