อัปเดตขั้นตอนขอวีซ่าสโลวีเนียประเภทท่องเที่ยวฉบับปี 2024

“สโลวีเนีย” ประเทศเล็ก ๆ สุดโรแมนติกแถบยุโรปตอนกลางกำลังเป็นอีกเป้าหมายของนักเดินทางจำนวนมากที่อยากสัมผัสความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการใช้ชีวิตของผู้คน ซึ่งการไปเที่ยวสโลวีเนียของคนไทยจำเป็นต้องใช้ “วีซ่าสโลวีเนีย” เพื่อการผ่านเข้าประเทศอย่างง่ายดาย ใครอยากลองเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับชีวิต มาศึกษาวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวสโลวีเนียฉบับอัปเดตล่าสุดปี 2023 พร้อมทำตามขั้นตอนกันได้เลย 

ข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับการขอวีซ่าสโลวีเนียประเภทท่องเที่ยว 

สำหรับคนไทยที่อยากเดินทางไปสัมผัสกับดินแดนสุดงดงามแห่งนี้ การขอวีซ่าสโลวีเนียจะต้องเป็นประเภทวีซ่าพำนักอาศัยระยะสั้น ท่องเที่ยว ประเภท Type C ซึ่งถูกจัดอยู่ในหมวด “วีซ่าเชงเก้น” สามารถเดินทางได้ครอบคลุม 27 ประเทศในยุโรป สามารถพำนักอาศัยติดต่อกันได้ไม่เกิน 90 วัน ภายใน 180 วัน ซึ่งวิธีขอวีซ่าสโลวีเนียประเภทนี้ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่หลายคนกังวลใจ 

คุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ต้องการขอวีซ่าท่องเที่ยวสโลวีเนีย 

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจอยากขอวีซ่าสโลวีเนียประเภทท่องเที่ยวต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีเอกสารรับรองจากพ่อแม่ออกให้โดยอำเภอและสูติบัตรแนบพร้อมการยื่นวีซ่าสโลวีเนีย) ไม่เป็นผู้กระทำผิดกฎหมายหรือต้องโทษคดีร้ายแรง ไม่ถูกศาลสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศ มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อเหตุไม่คาดฝันระหว่างเดินทางและพำนักอาศัย 

วีซ่าสโลวีเนีย

ขอวีซ่าสโลวีเนียประเภทท่องเที่ยวต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง 

ถือเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจอย่างยิ่งสำหรับคนจะยื่นวีซ่าสโลวีเนียเพื่อไม่ต้องเสียเวลาดำเนินการเพิ่มเติมภายหลัง รวมถึงยังช่วยเพิ่มโอกาสที่วีซ่าสโลวีเนียผ่านเร็วขึ้นกว่าเดิมด้วย ลองมาเช็กลิสต์กันเลยว่าเอกสารที่ต้องใช้ต้องเตรียมสิ่งใดกันบ้าง 

 1. 1.เอกสารแบบฟอร์มขอวีซ่า กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วปริ้นท์ออกมาแนบกับเอกสารอื่น ๆ เพื่อใช้ในวันไปยื่นจริง  รวมถึงต้องนำเอกสาร แนบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารทั้งหมดอีกครั้ง
 2. 2.หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับปัจจุบันอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน มีหน้าว่าง 2 หน้า และต้องเหลือมากกว่า 90 วัน หลังเดินทางออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น พร้อมแนบพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 3. 3.รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาดกว้าง 3.5 ซม. ยาว 4.5 ซม. เห็นศีรษะถึงหัวไหล่ ไม่สวมแว่นตาดำ หมวก หรืออุปกรณ์ปิดบังใบหน้ายกเว้นใส่ตามหลักศาสนา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ
 4. 4.ประกันเดินทางต่างประเทศ ครอบคลุมการรักษาทั้งเจ็บป่วยและบาดเจ็บ วงเงินคุ้มครอง 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท ขึ้นไป (เวลายื่นเอกสาร ใช้ทั้ง กรมธรรม์ประกันภัย และ ตารางผลประโยชน์)
 5. 5.เอกสารยืนยันตัวตนสถานะด้านการทำงานตามลักษณะอาชีพของแต่ผู้ขอวีซ่า แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ทุกฉบับต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ประกอบไปด้วย
 • พนักงานบริษัท มีจดหมายรับรองการทำงานจากองค์กรที่ตนเองทำงานอยู่ พร้อมระบุตำแหน่งงาน เงินเดือน อายุการทำงาน จำนวนวันและระยะเวลาในการลาหยุดให้ชัดเจน 
 • เจ้าของธุรกิจ มีหนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 • นักเรียน นักศึกษา มีจดหมายรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ซึ่งออกโดยสถาบันที่กำลงศึกษาอยู่ 
 1. 6.เอกสารจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 2. 7.เอกสารจองตั๋วที่พักโรงแรมระหว่างการพำนักอยู่ในสโลวีเนีย
 3. 8.เอกสารเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 4. 9.แผนการเดินทางระหว่างช่วงที่ท่องเที่ยวแบบละเอียด
 5. 10.หลักฐานด้านการเงินของผู้ขอวีซ่า ได้แก่ รายการเดินบัญชีธนาคารออมทรัพย์ (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน และหนังสือรับรองจากธนาคาร
 6. 11.เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หากเดินทางคนเดียวต้องมีเอกสารรับรองจากพ่อแม่ออกให้โดยอำเภอ กรณีไปกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายต้องมีหนังสือรับรอง หรือไปกับผู้อื่นพ่อแม่ต้องออกหนังสือเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ของบุคคลทั้งคู่ (ภาษาอังกฤษทั้งหมด)

อัตราค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าท่องเที่ยวสโลวีเนีย 

อีกเรื่องที่คนยื่นวีซ่าสโลวีเนียต้องรู้เอาไว้ด้วยนั่นคืออัตราค่าธรรมเนียม ซึ่งเป็นเงินที่จะจ่ายหลังทำการขอวีซ่าสโลวีเนีย ทั้งนี้หากวีซ่าไม่ผ่านก็ไม่สามารถเรียกคืนได้ทุกกรณี แบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ผู้ใหญ่ 80 EUR หรือประมาณ 3,040 บาท 
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า เด็กอายุ 6-12 ปี 40 EUR หรือประมาณ 1,520 บาท 
 • เด็กอายุ 0-11 ปี ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมวีซ่า 
 • ค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS Global 16.40 EUR หรือประมาณ 662 บาท / ท่าน 

อย่างไรก็ตามทางศูนย์รับยื่นวีซ่าฯ ก็ยังมีบริการอื่นเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกโดยคิดอัตราค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดเอาไว้ ได้แก่ 

 • บริการรับคำร้องขอวีซ่าเคลื่อนที่ 43,682.24 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ขอวีซ่าด้วย 
 • ค่าส่งหนังสือเดินทางคืนผ่าน EMS แบบรับประกันความเสียหาย 350 บาท ส่งแบบ EMS ปกติ 240 บาท 
 • ค่าห้องรับรองพิเศษ 2,200 บาท 
 • ค่าซิมการ์ด 535 บาท 
 • ค่าบริการแปลภาษา 500 บาท 
 • ค่าบริการกรอกแบบฟอร์ม 250 บาท 
 • ค่าบริการถ่ายรูป 250 บาท 
 • ค่าบริการ SMS แจ้งผลอัปเดต 75 บาท 
 • ค่าบริการถ่ายเอกสาร แผ่นละ 5 บาท 
วีซ่าสโลวีเนีย

ขั้นตอนวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวสโลวีเนียทำยังไงบ้าง 

เมื่อเตรียมเอกสารพร้อมค่าใช้จ่ายสำหรับขอวีซ่ากันเรียบร้อย คราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวสโลวีเนีย ซึ่งทุกคนสามารถทำตามคำแนะนำที่จะบอกต่อไปนี้ทีละสเต็ปได้เลย ไม่ยุ่งยากอย่างที่กังวลใจ ใคร ๆ ก็ขอวีซ่าได้ 

วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวสโลวีเนียตามขั้นตอนทั้งหมด 

 1. 1. วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวสโลวีเนียขั้นตอนแรกให้ทำนัดกับทาง VFS Global ) ซึ่งจะใช้บริการเดียวกับศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรีย ลงทะเบียนโดยการกรอกข้อมูลส่วนตัวและทำตามขั้นตอนให้เรียบร้อย ล็อกอินเข้าสู่ระบบอีกครั้ง เลือกวัน-เวลาที่ต้องการไปยื่นเอกสาร ปริ้นท์เอกสารใบนัดแนบไว้เป็นหลักฐานวันจริงด้วย
 2. 2. เดินทางไปยังศูนย์ยื่นวีซ่าฯ ตามวันเวลาที่กำหนด ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หากไม่มีปัญหาอะไรจะทำการชำระเงิน (ชำระได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต) ต่อด้วยการตรวจอัตลักษณ์ส่วนบุคคล (สแกนลายนิ้วมือ, สแกนใบหน้า) กรณีที่ยังไม่เคยทำวีซ่ามาก่อน 
 3. 3. ศูนย์ฯ จะส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับทางสถานทูต ซึ่งสถานทูตอาจมีการเรียกผู้ขอวีซ่าไปสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ จากนั้นทางศูนย์ฯ จะแจ้งให้ไปรับเล่มหนังสือเดินทางคืน หรือใครเลือกส่งคืนผ่าน EMS ก็รอรับที่บ้านได้เลย เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีขอวีซ่าสโลวีเนียประเภทท่องเที่ยว สุดท้ายแค่ลุ้นว่าจะผ่านหรือไม่

สถานที่เพื่อทำการขอวีซ่าสโลวีเนียประเภทท่องเที่ยว 

จากวิธีขอวีซ่าสโลวีเนียประเภทท่องเที่ยวปัจจุบันผู้ที่ต้องการขอวีซ่าสโลวีเนียสามารถไปยื่นวีซ่าสโลวีเนียได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น นั่นคือศูนย์บริการ VFS Global (ศูนย์ฯ เดียวกับการทำวีซ่าออสเตรีย)  

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS ประเทศออสเตรีย 

ที่อยู่: เดอะพลาซ่า ชั้น 4 ยูนิตที่ 404 – 405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท์: 02-460-7052  

วัน-เวลาทำการ: วันจันทร์ วันศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

เว็บไซต์: visa.vfsglobal.com/ 

ข้อมูลควรรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่าท่องเที่ยวสโลวีเนีย 

ยังมีข้อมูลน่าสนใจอีกเล็กน้อยมาฝากสำหรับคนที่เตรียมวางแผนขอวีซ่าท่องเที่ยวสโลวีเนียเพื่อให้มั่นใจว่าทริปการเดินทางของคุณจะท่องเที่ยวอย่างสบายใจ ไม่ต้องกังวล พร้อมวางแผนให้ตอบโจทย์กับจุดประสงค์ของตนเองมากที่สุด 

ระยะเวลาในการขอวีซ่าท่องเที่ยวสโลวีเนีย 

ปกติแล้วเมื่อยื่นวีซ่าสโลวีเนียเรียบร้อย ทางสถานทูตฯ จะใช้เวลาพิจารณาว่าคำขอวีซ่าสโลวีเนียผ่านหรือไม่ประมาณ 15 วันทำการ ทั้งนี้สามารถยื่นขอได้ล่วงหน้าไม่เกิน 180 วัน ก่อนวันออกเดินทางไปเที่ยวสโลวีเนีย แนะนำให้ดำเนินการภายในช่วงเวลาที่กำหนดจะได้ไม่ต้องรีบเร่งเกินไป 

ถือวีซ่าท่องเที่ยวสโลวีเนีย ไปพื้นที่ไหนได้บ้าง 

เมื่อทำวีซ่าสโลวีเนียประเภทท่องเที่ยวผ่านเรียบร้อยก็สามารถเดินทางไปเที่ยวสโลวีเนียได้ทุกพื้นที่โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง เช่น กรุงลุบเบลียน่า (Ljubljana) เมืองหลวงเล็ก ๆ ของประเทศ, จัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน (Preseren Square), ทะเลสาบเบลด (Lake Bled), ทะเลสาบโบฮินจ์ (Bohinj Lake), เมืองไพราน (Piran) เป็นต้น 

สรุป 

นี่คือวิธีขอวีซ่าสโลวีเนียประเภทท่องเที่ยวสำหรับคนที่วางแผนอยากไปลองสัมผัสกับความพิเศษกับการเที่ยวสโลวีเนียสักครั้ง อย่างไรก็ตามสิ่งที่ห้ามลืมเด็ดขาดนั่นคือประกันเดินทางต่างประเทศ เพื่อการยื่นวีซ่าและให้ความคุ้มครองขณะท่องเที่ยว ขอแนะนำ ประกันเดินทางสโลวีเนีย  อุ่นใจทุกเส้นทางทั่วโลก ราคาเริ่มต้นเพียง 199 บาท ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท ใช้ยื่นวีซ่าได้ชัวร์ คุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19 บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน และบริการขอความช่วยเหลือตลอด 24 ชม. ซื้อง่ายผ่านอนไลน์ มีไว้ก่อนเดินทางดีที่สุด 

Table of Contents

You May Also Like

ขอวีซ่าฟินแลนด์
บทความ

ประกันเดินทางต่างประเทศที่ไหนดี ปี 2567

วางแผนเที่ยวปีนี้ ประกันเดินทางต่างประเทศที่ไหนดี 2024 ปีนี้มีการวางแผนเที่ยวต่างประเทศมากขึ้น ทาง LUMA ทำการบ้านมาให้แล้ว ว่า ประกันเดินทางต่างประเทศทีไหนดีและควรซื้อจากบริษัทไหน ด้วยการคัดเลือกครั้งนี้ จะดู ความกว้างของการให้บริการ และประเทศที่ครอบคลุม ความคุ้มครองที่มอบให้ เทียบกับเบี้ยราคาค่าประกันว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ โดย LUMA ได้ทำการบ้านมาให้แล้ว ละนำเสนอ 5 …

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่ไหนดี
บทความ

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่ไหนดี 2567

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายมีให้เลือกค่อนข้างเยอะในทุกวันนี้ และด้วยข้อมูลที่คอนข้างเยอะ รายละเอียดที่ต้องสนใจเยอะ ทำให้การตัดสินใจอาจจะลำบากกว่าที่ควรเป็น LUMA ได้ทำการบ้านมาให้แล้ว ว่าบริษัทไหนดีอย่างไร LUMA AXA MTL LMG Pacific Cross Allianz Ayudhya วิริยะประกันภัย April Falcon Insurance ในเมื่อเลือกแล้ว …

วีซ่าออสเตรเลีย
บทความ

อัปเดตการขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว ฉบับปี 2024

การไปเที่ยวออสเตรเลียจัดเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของหลายคน นอกจากความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมแล้ว ยังมีเรื่องน่าสนใจทั้งสัตว์ป่า ชุมชนคนไทย และอีกมากมาย ซึ่งใครวางแผนอยากสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่แบบนี้ก็จำเป็นต้องมี “วีซ่าออสเตรเลีย” ก่อนเดินทางเข้าประเทศด้วยเช่นกัน จึงขออัปเดตวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียและข้อมูลน่าสนใจฉบับปี 2024 ให้ทุกคนทำตามกันเลย ข้อมูลเบื้องต้นในการขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่สนใจขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยวจะถูกจัดอยู่ในหมวดของ Visitor Visa สามารถใช้ได้ทั้งจุดประสงค์การท่องเที่ยว ทำธุรกิจ เยี่ยมญาติ รวมถึงการเรียนคอร์สระยะสั้นไม่เกิน 3 …