สิทธิรักษาพยาบาล 3 ระบบของไทย

สิทธิรักษาพยาบาลในประเทศไทย คือ สิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคน ที่รัฐบาลมอบให้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

สิทธิรักษาพยาบาลของไทยมีอะไรบ้าง 

คนไทยทุกคนมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากภาครัฐ โดยมีระบบหลัก 3 ระบบ ดังนี้

 

 1. สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ
 2. สิทธิประกันสังคม
 3. สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (30 บาทรักษาทุกโรค/บัตรทอง)

สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ คือ 

สิทธิรักษาพยาบาลที่ข้าราชการและบุคคลในครอบครัว เช่น บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับจากรัฐบาล 

 

สิทธิประโยชน์ของสิทธิ มีดังนี้

 

 1. ผู้ป่วยนอก ไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายไปก่อนแล้วนำมาเบิกทีหลัง
 2. ผู้ป่วยใน ไม่ต้องมีหนังสือรับรองไปยื่นก่อนเข้ารับการรักษา

 

ผู้มีสิทธิใช้บริการ ได้แก่

 

 • ข้าราชการ
 • พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ลูกจ้างประจำของหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่ข้าราชการ
 • ผู้รับบำนาญ
 • ลูกจ้างต่างประเทศที่ได้รับค่าจ้างแบบเงินงบประมาณรายจ่าย
 • บุคคลในครอบครัว
สิทธิรักษาพยาบาล

สิทธิประกันสังคม คือ 

 

ประกันสังคม เป็นระบบเพื่อดูแลผู้ใช้แรงงานในประเทศไทย โดยผู้ใช้แรงงานที่ส่งเงินสมทบจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ หากผู้ประกันตนออกจากงานหรือหยุดส่งเงินสมทบเป็นเวลา 6 เดือน สิทธิประกันสังคมของบุคคลนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นบัตรทองแทน

 

สิทธิของประกันสังคม กรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ได้แก่

 

 • รักษาพยาบาลฟรีที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 • เบิกค่าจ้างที่ขาดหายไป 50% ของค่าจ้างเฉลี่ยตามที่หยุดงาน ครั้งละไม่เกิน 90 วัน และไม่เกิน 180 วันภายใน 1 ปี ยกเว้นโรคเรื้อรัง จะได้ไม่เกิน 365 วัน

 

สิทธิของประกันสังคมกรณีพิการทุพพลภาพ ได้แก่

 

 • ได้รับเงินทดแทนกรณีพิการทุพพลภาพ 50% ของค่าจ้างเฉลี่ยตลอดชีวิต สามารถเข้ารักษาในฐานะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมด้วยความสนับสนุนในค่ารถพยาบาลและค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ

 

สิทธิของประกันสังคมกรณีเสียชีวิต ได้แก่

 

 • กรณีเสียชีวิตจะได้ค่าทำศพ 50,000 บาท รวมถึงเงินสงเคราะห์กรณีจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป

 

ผู้มีสิทธิใช้บริการ ได้แก่

 

 1. ผู้ประกันตนตามภาคบังคับ หรือ มาตรา 33 

 

คือ บุคคลที่เป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างประจำ และมีอายุระหว่าง 15 – 60 ปี

 

 1. ผู้ประกันตนตามสมัครใจ

 

คือ บุคคลทั่วไปที่ไม่เข้าเงื่อนไขบังคับของ พ.ร.บ. ประกันสังคม เพราะมีสิทธิอื่นอยู่แล้ว เช่น

 

 • ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ออกจากงานแล้ว และต้องการแจ้งความต้องการเพื่อประกันตนต่อภายใน 6 เดือน รวมถึงเคยจ่ายเงินเข้ากองทุนสมทบมาก่อนตามมาตรา 33 ไม่น้อยกว่า 12 เดือน
 • ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ หรือเป็นฟรีแลนซ์ ซึ่งจะต้องมีอายุระหว่าง 15-65 ปี และได้แจ้งความต้องการขอประกันตน
 • ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ รายวัน รายชั่วโมงของหน่วยงานราชการ แต่ไม่รวมลูกจ้างรายเดือน  
 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา
 • ครูโรงเรียนเอกชน 

ติดตาม ข่าวสาร และ โปรโมชั่นต่างๆ

สิทธิรักษาพยาบาล, สิทธิรักษาพยาบาล 3 ระบบของไทย

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คือ 

 

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า ‘บัตรทอง 30 บาท’ เป็นระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่รัฐบาลไทยจัดให้แก่ประชาชนคนไทยทุกคน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

 

สิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลของสิทธิ มีดังนี้

 

 • เข้ารับการตรวจวินิจฉัย
 • เข้ารับการรักษาโรคทั่วไป
 • เข้ารับการรักษาโรคเรื้อรัง หรือโรคเฉพาะทาง เช่น มะเร็ง เบาหวาน ไตวาย เป็นต้น
 • เข้ารับบริการคลอดบุตรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • การส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ายา ตามที่ระบุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ แต่จะต้องจ่ายค่ารักษาและค่ายา 30 บาททุกครั้งหากเข้ารักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับชุมชนขึ้นไป (10 เตียงขึ้นไป)

 

ผู้มีสิทธิใช้บริการ ได้แก่

 

ครอบคลุมคนไทยทุกคนที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และไม่มีสิทธิของข้าราชการ ประกันสังคม รัฐวิสาหกิจ ครูเอกชน หรือสิทธิอื่น ๆ ที่ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรัฐ

 

ข้อยกเว้นของความคุ้มครอง ได้แก่

 

 1. 1. เข้ารับบริการทางการแพทย์เพื่อความสวยงาม โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
 2. 2. การปลูกถ่ายอวัยวะที่อยู่นอกบัญชีหมายเลข 3
 3. 3. การตรวจวินิจฉัยหรือรักษาเกินจำเป็น
 4. 4. การรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างการค้นคว้าหรือทดลอง
 5. 5. การบริการทางการแพทย์อื่น ๆ ตามที่ สปสช. กำหนด

บุคคลหนึ่งมีสิทธิรักษาพยาบาลมากกว่าสิทธิเดียวได้หรือไม่

 

คนไทยสามารถมีสิทธิรักษาพยาบาลมากกว่า 1 สิทธิได้ โดยจะถูกแบ่งออกเป็น ‘สิทธิหลัก’ และ ‘สิทธิรอง’ โดยในบุคคลหนึ่งสามารถมีได้ทั้งสิทธิหลักและรอง หรือสิทธิหลักในบุคคลเดียวทั้ง 2 สิทธิ หรือสิทธิรองในบุคคลเดียวทั้ง 2 สิทธิก็ได้เช่นกัน

 

สิทธิหลัก หมายถึง สิทธิการรักษาพยาบาลที่บุคคลได้รับโดยตรงจากการทำงาน เมื่อสังกัดองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ทั้งภายใต้รัฐและเอกชน 

 

ส่วน สิทธิรอง หมายถึง สิทธิการรักษาพยาบาลที่บุคคลได้รับโดยอาศัยสิทธิหลักของบุคคลอื่น เช่น บุตรหรือคู่สมรสของข้าราชการจะมีสิทธิรองจากบิดามารดาหรือคู่สมรส

กรณีบุคคลที่มี สิทธิหลักสองสิทธิ หมายถึง บุคคลคนเดียวกันมีสิทธิการรักษาพยาบาลสิทธิหลักสองสิทธิ์ ในเวลาเดียวกัน เช่น ผู้ที่เป็นข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญ แล้วได้มีการไปสมัครงานหรือเคยทำงานเป็นพนักงานบริษัท และได้ส่งเงินสมทบในกองทุนประกันสังคม จะทำให้มีสิทธิทั้งสองสิทธิในคน ๆ เดียว และการเลือกใช้สิทธิใดจะขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นเอง

กรณีที่มี สิทธิหลักและสิทธิรองในบุคคลเดียวกัน หมายถึง บุคคลคนเดียวกันมีสิทธิการรักษาพยาบาลทั้ง สิทธิหลักและสิทธิรองในเวลาเดียวกัน เช่น บุคคลที่เป็นข้าราชการและมีคู่สมรสที่มีสิทธิของรัฐวิสาหกิจหรือประกันสังคม ทั้งนี้ทั้นนั้น การใช้สิทธิการรักษาจะต้องใช้สิทธิหลักของตนเองก่อน แล้วถ้าหากว่าสิทธิรองครอบคลุมค่าใช้จ่ายมากกว่า สามารถนำใบเสร็จไปเบิกส่วนต่างที่จ่ายไปก่อนหน้ากับสิทธิรองทีหลังได้

กรณีบุคคลที่มี สิทธิรองในคนเดียวกันสองสิทธิ หมายถึง บุคคลคนเดียวกันมีสิทธิรองจากสิทธิหลักของบุคคลอื่นสองสิทธิ์ในเวลาเดียวกัน กรณีนี้คือบุตรที่ได้รับสิทธิรองจากบิดามารดาเป็นสองสิทธิในคนเดียว แต่เมื่อบุตรอายุครบ 20 ปีและยังไม่ได้มีการทำงาน สิทธิหลักจะถูกเปลี่ยนเป็นบัตรทองแทน ตามที่ระบุไว้ในระเบียบ พ.ร.บ. ของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2545

สรุป 

 

สิทธิรักษาพยาบาลหลัก 3 ระบบของไทยมีเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงสำหรับกลุ่มบุคคลที่มีรายได้และอาชีพแตกต่างกัน รวมถึงยังมีความคุ้มครองครอบคลุมไปยังบุคคลในครอบครัวด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้น อย่าลืมเช็คสิทธิหลักและสิทธิรองของตัวเองก่อนใช้สิทธิรักษาพยาบาล เพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาหรือเสียสิทธิความคุ้มครองที่มี 

Table of Contents

You May Also Like

วีซ่าออสเตรเลีย
บทความ

อัปเดตการขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว ฉบับปี 2024

การไปเที่ยวออสเตรเลียจัดเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของหลายคน นอกจากความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมแล้ว ยังมีเรื่องน่าสนใจทั้งสัตว์ป่า ชุมชนคนไทย และอีกมากมาย ซึ่งใครวางแผนอยากสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่แบบนี้ก็จำเป็นต้องมี “วีซ่าออสเตรเลีย” ก่อนเดินทางเข้าประเทศด้วยเช่นกัน จึงขออัปเดตวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียและข้อมูลน่าสนใจฉบับปี 2024 ให้ทุกคนทำตามกันเลย ข้อมูลเบื้องต้นในการขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่สนใจขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยวจะถูกจัดอยู่ในหมวดของ Visitor Visa สามารถใช้ได้ทั้งจุดประสงค์การท่องเที่ยว ทำธุรกิจ เยี่ยมญาติ รวมถึงการเรียนคอร์สระยะสั้นไม่เกิน 3 …

New Health Standard คืออะไร
บทความ

New Health Standard คืออะไร

ความหมายของ New Health Standard  New Health Standard คือมาตรฐานของประกันสุขภาพแบบใหม่ ที่มีการบังคับใช้อย่างเป็นทางการมาตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทำไมถึงต้องเปลี่ยนเป็น New Health Standard? เพื่อสร้างมาตรฐานประกันสุขภาพแบบใหม่ให้เหมาะสมกับสังคมสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ในปัจจุบันมีความคืบหน้าไปมากจากเมื่อก่อน …

community rating คือ
บทความ

Community Rating คืออะไร?

Community Rating เป็นหลักการที่ใช้ในการกำหนดระดับค่าเบี้ยประกันหรือค่าบริการทางด้านการแพทย์โดยไม่คำนึงถึงประวัติการเป็นโรคหรือสภาพสุขของบุคคลแต่ละคนในกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมประกันสุขภาพ เพื่อง่ายต่อการเข้าถึงการรักษาและประกันสุขภาพสำหรับทุกคนในกลุ่มนั้น โดยทั่วไปการเสนอราคาหรือการเสนอประกันในระบบ Community Rating จะไม่พิจารณาข้อมูลส่วนบุคคลเช่น อายุหรือประวัติการเป็นโรคของผู้เอาประกัน ทำให้ค่าเบี้ยหรือค่าบริการมีความเท่าเทียมกันหรือใกล้เคียงสำหรับทุกคนในกลุ่มนั้นๆ แม้ว่าบางบุคคลอาจมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมากกว่าบางคนในกลุ่มก็ตาม หรือบางคนอาจมีอาการเรื้อรังที่ต้องการการรักษาบ่อยมากกว่าคนอื่น แต่ค่าเบี้ยหรือค่าบริการยังคงเท่าเทียมกันสำหรับทุกคนในกลุ่มนั้นๆ หลักการ Community Rating มีจุดประสงค์เพื่อให้มีความยุติธรรมและเสมอภาคต่อทุกคนในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพโดยไม่สนใจสถานะสุขภาพหรือความสามารถในการจ่ายเงินของบุคคลแต่ละคนในกลุ่มนั้น ๆ โดยมักจะใช้ในระบบประกันสุขภาพของประเทศหรือระบบที่เปิดให้กับสาธารณชนทั่วไปให้เข้าถึงได้ง่าย ๆ …