สรุปให้ทุกขั้นตอนการขอวีซ่าสโลวาเกียประเภทท่องเที่ยว 2023

“สโลวาเกีย” หรือหลายคนอาจเรียก “สโลวัก” ดินแดนยุโรปกลางแม้ไม่ได้มีทางออกสู่ทะเลแต่การันตีความสวยงามของทั้งสถาปัตยกรรม แหล่งท่องเที่ยว และผู้คนน่ารักไม่เป็นสองรองใครบนโลกนี้แน่ ซึ่งใครอยากเที่ยวสโลวาเกีย สิ่งสำคัญที่ต้องมีนั่นคือ “วีซ่าสโลวาเกีย” แล้วจะต้องทำยังไง มีขั้นตอนอะไรบ้าง มาศึกษาวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวสโลวาเกีย ฉบับปี 2023 สำหรับสายเที่ยวเพื่อออกไปเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับชีวิตกันเลย! 

ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรรู้ก่อนขอวีซ่าสโลวาเกียประเภทท่องเที่ยว 

วีซ่าสโลวาเกียประเภทท่องเที่ยวถูกแยกหมวดไว้ในกลุ่มวีซ่าพำนักระยะสั้น เพื่อการท่องเที่ยว (Type C) ซึ่งคนไทยที่ไปเที่ยวจะต้องขอ “วีซ่าเชงเก้น” พร้อมข้อแนะนำวิธีขอวีซ่าสโลวาเกียควรเลือก Multiple Entry Visa เพื่อให้สามารถเข้า-ออกได้หลายประเทศในกลุ่มเชงเก้น และเข้าออกหลายครั้งจนวีซ่าหมดอายุ ทั้งนี้มีระยะเวลาการท่องเที่ยวและพำนักอาศัยทั้งในสโลวาเกียและประเทศกลุ่มเชงเก้นไม่เกิน 90 วัน ภายใน 180 วัน 

คุณสมบัติของผู้ขอวีซ่าสโลกวาเกียประเภทท่องเที่ยว 

ใครวางแผนจะยื่นวีซ่าสโลวาเกียต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป กรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่านี้หากขอวีซ่าสโลวาเกียต้องมีเอกสารรับรองจากพ่อแม่ออกโดยอำเภอแนบด้วยเสมอ ไม่เป็นผู้ทำผิดตามกฎหมายคดีร้ายแรงหรือถูกศาลสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศ มีสภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรง ไม่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคภัยที่มีความรุนแรงเพื่อการเดินทาง การท่องเที่ยวที่ปลอดภัย 

วีซ่าสโลวาเกีย

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าท่องเที่ยวสโลวาเกีย 

เรื่องของการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่าสโลวาเกียถือเป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อให้ผู้ที่ต้องการขอวีซ่าสโลวาเกียมั่นใจว่ามีโอกาสผ่านตามที่ตนเองคาดหวังเอาไว้ และไม่ต้องเสียเวลาจองคิวเดินทางไปทำวีซ่าด้วยตนเองใหม่หลายรอบ ซึ่งเอกสารทั้งหมดประกอบไปด้วย 

 1. 1.แบบฟอร์มการสมัครวีซ่าพร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วน (คลิกกรอกแบบฟอร์มที่นี่ ดาวน์โหลดไฟล์ Application for Schengen visa) จากนั้นปริ้นท์ออกมาแนบไว้กับเอกสารอื่น ๆ ในวันไปยื่นขอวีซ่า
 2. 2.หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ขนาดรูปสีบนหน้าพาสปอร์ต 3 x 3.5 ซม. และต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน หลังเดินทางออกจากประเทศกลุ่มเช้งเก้น
 3. 3.รูปถ่ายสีหน้าตรงพื้นหลังสีขาว ขนาดกว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน ไม่สวมแว่นตาดำ หมวก หรืออุปกรณ์ปิดบังใบหน้ายกเว้นการแต่งตัวตามข้อกำหนดทางศาสนา มองเห็นศีรษะจรดหัวไหล่ เห็นคิ้วและใบหู จำนวน 2 ใบ
 4. 4.เอกสารการทำงานหรือการเรียนเพื่อยืนยันสถานะอาชีพ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม สิ่งสำคัญคือเอกสารทุกฉบับต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ประกอบไปด้วย
 • พนักงานบริษัท ใช้เอกสารรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่ตนเองทำงานอยู่ พร้อมระบุจำนวนวันและระยะเวลาในการลาหยุดให้ครบถ้วน 
 • เจ้าของธุรกิจ ใช้หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 • นักเรียน นักศึกษา ใช้รับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ซึ่งออกโดยสถาบันที่ตนเองกำลังศึกษา 
 1. 5.เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไป – กลับ
 2. 6.เอกสารการจองตั๋วโรงแรมที่พักตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในสโลวาเกีย
 3. 7.ประกันเดินทางต่างประเทศ ให้ความคุ้มครองทั้งการเจ็บป่วยและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ วงเงินขั้นต่ำ 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท (เวลายื่นเอกสาร ใช้ทั้ง กรมธรรม์ประกันภัย และ ตารางผลประโยชน์)
 4. 8.รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนล่าสุด และหนังสือรับรองจากธนาคาร
 5. 9.เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 6. 10.แผนการท่องเที่ยวตลอดทริปที่อยู่ในสโลวาเกียอย่างละเอียด
 7. 11.หากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียวต้องมีเอกสารรับรองจากพ่อแม่ออกให้โดยอำเภอเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแนบสำเนาสูติบัตร กรณีเดินทางกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้อีกฝ่ายทำหนังสือรับรองด้วย รวมถึงเดินทางกับบุคคลอื่น พ่อแม่ต้องมีหนังสือรับรองความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและบุคคลผู้นั้น
วีซ่าสโลวาเกีย

ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าท่องเที่ยวสโลวาเกีย 

ในการยื่นวีซ่าสโลวาเกีย นอกจากการเช็กเอกสารให้ครบถ้วนตามข้อมูลที่ระบุแล้ว เรื่องของค่าธรรมเนียมก็เป็นอีกสิ่งที่ผู้ขอวีซ่าสโลวาเกียต้องทำด้วยเช่นกัน ในกรณีที่ทำวีซ่าไม่ผ่านด้วยเหตุผลอะไรก็ตามสถานทูตฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายทางสถานทูตจะรับเป็นเงินสดสกุลเงินบาทเท่านั้น (อัตราแลกเปลี่ยนตามเรทของสถานทูต) ดังนี้ 

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ผู้ใหญ่ 80 EUR 
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า เด็กอายุ 6 – 12 ปี 40 EUR 
 • เด็กอายุ 0 – 11 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า 

แนะนำขั้นตอนวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวสโลวาเกีย 

หลังจากเตรียมเอกสารต่าง ๆ พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมเพื่อขอวีซ่าเรียบร้อย ก็เข้าสู่ขั้นตอนทั้งหมดสำหรับคนที่กำลังต้องการข้อมูลวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวสโลวาเกีย สามารถทำตามขั้นตอนที่จะระบุต่อไปนี้ได้เลย ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด สะดวกง่ายดายมาก 

วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวสโลวาเกียละเอียดทุกขั้นตอน 

 1. 1. วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวสโลวาเกียลำดับแรกให้ทำการจองนัดหมายกับสถานเอกอัครราชทูตสโลวาเกียประจำประเทศไทย โดยส่งอีเมลเข้าไปที่ [email protected] เพื่อเป็นการจองคิวล่วงหน้า (ระบุหัวอีเมลจองคิวทำวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 2. 2. เมื่อสถานทูตยืนยันวัน-เวลาในการนัดหมายเรียบร้อย พอถึงกำหนดให้เดินทางไปพร้อมเอกสารทั้งหมดที่เตรียมเอาไว้ หลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยอาจมีการสัมภาษณ์ผู้ขอเพิ่มเติม เช่น จุดประสงค์การเดินทาง ระยะเวลาพำนักอาศัยทั้งหมด รายได้ต่อเดือน เหตุผลที่อยากเดินทางไปสโลวาเกีย เป็นต้น 
 3. 3. ขั้นตอนต่อไปหลังการสัมภาษณ์ผู้ที่ไม่เคยทำวีซ่าเชงเก้นมาก่อนต้องเข้าสู่กระบวนการไบโอเมตริกซ์ (สแกนใบหน้าและสแกนลายนิ้วมือ) เพื่อยืนยันอัตลักษณ์ตัวบุคคล ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุผลที่ผู้ขอวีซ่าต้องเดินทางไปด้วยตนเองเท่านั้น 
 4. 4. ทำการชำระเงินค่าใช้จ่ายตาที่สถานทูตแจ้งเอาไว้จากนั้นรอผลการอนุมัติของเจ้าหน้าที่ เป็นอันเรียบร้อยวิธีขอวีซ๋าสโลวาเกียประเภทท่องเที่ยว

สถานที่สำหรับขอวีซ่าท่องเที่ยวสโลวาเกีย 

อย่างที่อธิบายไปในหัวข้อวิธีขอวีซ่าสโลวาเกีย สถานที่สำหรับยื่นวีซ่าสโลวาเกียจะเป็นที่สถานทูตฯ เท่านั้น ไม่มีหน่วยงานรับยื่นอื่น ๆ หากใครสนใจไปเที่ยวประเทศแห่งนี้จึงต้องเดินทางไปขอวีซ่าสโลวาเกียประเภทท่องเที่ยวได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น 

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต ประเทศสาธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทย 

ที่อยู่: 25/9-4 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 9 ถ.สาทรใต้ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์: 02-677-3445-6 

อีเมล: [email protected] 

เว็บไซต์: www.mzv.sk/ 

วัน-เวลาทำการแผนกวีซ่า: วันจันทร์ และ วันพุธ เวลา 09.00 – 12.00 น. (รับเพียงวันละ 2 คิว) 

ข้อมูลเพิ่มเติมควรรู้เกี่ยวกับการทำวีซ่าท่องเที่ยวสโลวาเกีย 

นอกจากเนื้อหาทั้งหมดที่อธิบายมาแล้วก็ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ควรรู้เกี่ยวกับการทำวีซ่าสโลวาเกียประเภทท่องเที่ยวด้วยเพื่อให้นักเดินทางทุกคนมั่นใจว่าตนเองสามารถไปตะลุยเปิดโลกใบใหม่ได้แบบไม่ต้องกังวลใจ อีกทั้งยังมีความพิเศษรออยู่อีกเยอะมาก 

ขอวีซ่าท่องเที่ยวสโลวาเกียใช้เวลานานแค่ไหน 

สำหรับคนที่ยื่นวีซ่าสโลวาเกียหลังดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วทางสถานทูตฯ จะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 15 วันทำการ อย่างไรก็ตามอาจเพิ่มเติมออกได้อีกรวมเป็น 45 วัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตามคุณสามารถดำเนินการขอวีซ่าสโลวาเกียประเภทท่องเที่ยวได้ล่วงหน้า 180 วัน ก่อนถึงวันไปเที่ยวสโลวาเกีย 

ถือวีซ่าสโลวาเกีย เดินทางไปพื้นที่ใดได้บ้าง 

เมื่อคุณผ่านขั้นตอนทั้งหมดและได้รับวีซ่าสโลวาเกียเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถออกเดินทางไปเที่ยวสโลวาเกียได้ทุกพื้นที่ของประเทศแห่งนี้ ซึ่งเมืองแนะนำก็มีอยู่เยอะมาก เช่น กรุงบราติสลาวา (Bratislava), เมืองโคเซตซ์ (Kosice), เมืองโบจ์ไนซ์ (Bojnice), เมืองเลโวกา (Levoca), เทือกเขาทาทรา (High Tatras) เป็นต้น ชอบสไตล์ไหนวางทริปแล้วลุยกันได้เลย 

สรุป 

นี่คือข้อมูลเกี่ยวกับวิธีขอวีซ่าสโลวาเกียประเภทท่องเที่ยวใครอยากเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับชีวิตด้วยการเที่ยวสโลวาเกียสามารถทำตามได้เลย ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด และสิ่งสำคัญที่ต้องมีทุกครั้งในการขอวีซ่ายุโรปนั่นคือ “ประกันเดินทางต่างประเทศ” ขอแนะนำ “ประกันเดินทาง LUMA GO” กับราคาเริ่มต้นเพียง 199 บาท แต่ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท สมัครง่ายผ่านออนไลน์รอรับกรมธรรม์บนอีเมลใช้งานได้ทันที ยื่นวีซ่าทั่วโลกหายห่วง ให้ความคุ้มครองโควิด-19 บริการติดต่อฉุกเฉินตลอด 24 ชม. พร้อมประสานงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ตอบโจทย์ทุกเส้นทาง เหมาะกับไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบ 

You May Also Like

สุขภาพจิตดี
สุขภาพ

ออกกำลังกายช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นได้จริงเหรอ

การออกกำลังกายมักเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีทางกาย สิ่งที่คนส่วนใหญ่คาดหวังว่าจะได้รับจากการออกกำลังกายจึงเป็นรูปร่างสัดส่วนที่ดีและความแข็งแรง แต่คุณอาจจะสังเกตได้ว่า ไม่ว่าจะออกไปเดินเร็วกลางแจ้งหรือยกน้ำหนักในยิม หลังจากออกกำลังกายคุณจะรู้สึกพอใจหรือมีความสุข ความรู้สึกดีเหล่านี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงชั่วคราว ดังที่หลายงานวิจัยพบว่าการออกกำลังกายสามารถช่วยให้ปัญหาสุขภาพจิตดีขึ้นได้ การออกกำลังหายจึงมีข้อดีนอกเหนือไปจากสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่ยังช่วยบรรเทาความเครียดชั่วคราว คลายความวิตกกังวล และช่วยให้ปัญหาสุขภาพจิตดีขึ้น ตัวอย่างเช่น ในปี 2007 นักวิจัยจากอิสราเอลค้นพบว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเพียงหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง เมื่อต้นปี 2017 สถาบันการกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งเยอรมนี พบว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นประจำช่วยเพิ่มความสามารถของผู้เข้าร่วมวิจัยในการจัดการกับความเครียดในชีวิตจริง การออกกำลังกาย …

ดื้อยา
สุขภาพ

การดื้อยา: ทำความรู้จักกับการดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทย

ยาปฏิชีวนะหรือที่เรียกว่ายาต้านแบคทีเรียเป็นยาที่ทำลายหรือชะลอการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย นับตั้งแต่การค้นพบเพนิซิลลินโดยอเล็กซานเดอร์ เฟลมมิงในปี 1928 ยาปฏิชีวนะได้ปกป้องและช่วยชีวิตผู้คนหลายร้อยล้านคนจากโรคติดเชื้อมากมาย อย่างไรก็ตาม ยาปฏิชีวนะใช้เฉพาะกับแบคทีเรียเท่านั้น และไม่สามารถใช้รักษาโรคติดเชื้อไวรัสหรือโรคติดเชื้อปรสิตส่วนใหญ่ได้ และควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมตามที่แพทย์ระบุเท่านั้น การใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินไปจะทำให้แบคทีเรียที่มีประโยชน์หลายล้านล้านชนิดซึ่งมีความจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์และทรัพยากรสิ่งมีชีวิตบนโลกมีจำนวนลดลง แต่ในขณะเดียวกันจุลินทรีย์ดื้อยาจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นและทำให้ยากต่อการรักษาขึ้นเรื่อยๆ การหยุดใช้ยาปฏิชีวนะก่อนที่แพทย์กำหนดจะทำให้การรักษาในอนาคตไม่ได้ผล เนื่องจากแบคทีเรียที่ยังมีชีวิตอยู่ได้สัมผัสกับยาปฏิชีวนะไปแล้ว และอาจเกิดการดื้อต่อยาปฏิชีวนะได้ หากมีการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่ถูกวิธีและเกินจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ จะส่งผลให้เกิดความสูญเสียมากกว่าเกิดประโยชน์ เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สร้างภัยพิบัติให้กับอารยธรรมยุคใหม่ การดื้อยาปฏิชีวนะกลายเป็นความท้าทายอีกประการหนึ่งที่ประชากรโลกทั่วโลกกำลังเผชิญ ปัญหาเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทย จากการศึกษาวิจัยสำคัญที่ถูกอ้างอิงอย่างกว้างขวางและตีพิมพ์ในปี …

HPV คือ
สุขภาพ

HPV คืออะไร อาการ เป็นอย่างไร ควรทำความเข้าใจให้ดี

เรื่องสุขภาพ ยิ่งรู้ก็มากยิ่งดี และถ้ายิ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรค HPV (Human Papillomavirus) การรู้จักและทำความเข้าใจไวรัสชนิดนี้ที่พบได้อย่างแพร่หลาย ก็อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้เช่นกัน HPV เป็นไวรัสที่พบได้ทั่วไปมีมากกว่า 100 ชนิด และอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพได้หลายอย่าง ตั้งแต่หูดไปจนถึงมะเร็ง ในบทความนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับเชื้อ HPV ทั้งการแพร่เชื้อ ปัจจัยเสี่ยง การป้องกัน …