luma logo travel insurance

เพื่อนรู้ใจทุกเรื่องการเดินทาง

ไปเที่ยวสโลวาเกีย

ประกันเดินทางสโลวาเกีย, ประกันเดินทาง สโลวาเกีย

สำนักงานทั่วโลก

ประกันเดินทางสโลวาเกีย ไปประเทศสโลวาเกียครั้งนี้ ไม่ต้องห่วง ทีมงานพร้อมดูแลทุกเวลา และ ทั่วโลก

ประกันเดินทางสโลวาเกีย, ประกันเดินทาง สโลวาเกีย

ทีมแพทย์ของ LUMA

ทีมแพทย์ของ LUMA พร้อมให้บริการตลอดการเดินทางไปประเทศสโลวาเกีย เป็นบริษัทประกันเดินทางที่เดียวในเอเชียที่มีทีมแพทย์ภายใน

trip cancellation

สามารถยกเลิก และ คืนเงิน

LUMA เข้าใจ ว่าบางครั้งมีเหตุด่วนเกิดขึ้นที่ไม่ได้คาดถึง ซื้อประกันเดินทางไปสโลวาเกียกับ LUMA สามารถยกเลิกประกันเดินทาง ก่อนวันที่ประกันจะเริ่ม และรับเงินคืน 100%

LUMA GO ประกันเดินทางไปสโลวาเกีย

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

249

/สัปดาห์

2/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

385

/สัปดาห์

3/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

แผน 2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

600

/สัปดาห์

4/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

765

/สัปดาห์

5/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองเที่ยวบิน

เที่ยวบินล่าช้า

คุ้มครองสัมภาระ

กระเป๋าเดินทางล่าช้า

กระเป๋าเดินทางเสียหาย

การสูญเสียเอกสารเดินทาง

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

249

/สัปดาห์

1,000,000 ฿

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

385

/สัปดาห์

2,000,000 ฿

pakistan travel insurance plan

แผน  2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

600

/สัปดาห์

3,000,000 ฿

50,000 ฿

20,000 ฿

30,000 ฿

10,000 ฿

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

765

/สัปดาห์

5,000,000 ฿

50,000 ฿

25,000 ฿

50,000 ฿

30,000 ฿

ประกันเดินทางไปสโลวาเกีย ควรคุ้มครองอะไร?

ประกันเดินทางสโลวาเกีย, ประกันเดินทาง สโลวาเกีย

ความคุ้มครองกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ในประเทศสโลวาเกีย

รวมถึงค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกสำหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดจากความทุพพลภาพ/อาการที่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาหรือคงอยู่ในประเทศสโลวาเกียตลอดระยะเวลาของกรมธรรม์

covid cover

ครอบคลุมการรักษา Covid-19 ในสโลวาเกีย

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาที่จำเป็นทางการแพทย์สำหรับเชื้อ Covid-19

ประกันเดินทางสโลวาเกีย, ประกันเดินทาง สโลวาเกีย

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางของคุณในสโลวาเกีย

ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ รวมถึงภัยธรรมชาติที่พบบ่อยที่สุดในสโลวาเกีย

trip cancellation

การยกเลิกการเดินทางไปสโลวาเกีย

สามารถยกเลิก แผนประกันเดินทางไปประเทศสโลวาเกีย หากมีการยกเลิกทริปกระทันหัน แต่แจ้งยกเลิกก่อนวันที่กรมธรรม์เริ่มความคุ้มครอง และได้รับการคืนเงิน 100%

อะไรที่ไม่คุ้มครอง?

ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนเริ่มกรมธรรม์

การเจ็บป่วย โรค หรือสภาพร่างกายใด ๆ ที่เป็นมาก่อนวันเริ่มกรมธรรม์ไม่ว่าผู้เอาประกันจะทราบหรือไม่ทราบ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

ไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง

ไม่คุ้มครองเหตุการที่คาดไม่ถึง เช่น การก่อการร้าย สงคราม การรุกราน และความไม่สงบภายในประเทศ โปรดอ่านกรมธรรม์อย่างละเอียด

ไม่คุ้มครองการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

ครอบคลุมเฉพาะการเดินทางเพื่อการพักผ่อน หรือ การทำธุรกิจ (งานธุรการ และงานที่ไม่ใช้แรงร่างกายเท่านั้น) ไม่คุ้มครองการเดินทางเพื่อรับการรักษาพยาบาลที่ประเทศสโลวาเกีย

ไปสโลวาเกีย จำเป็นต้องซื้อประกันเดินทางไหม?

ผู้ที่วางแผนจะเดินทางไปสโลวาเกียและพำนักอาศัยระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน ทั้งจุดประสงค์ด้านการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน ติดต่อธุรกิจ เรียนคอร์สระยะสั้น การซื้อประกันเดินทางสโลวาเกียคือสิ่งจำเป็นที่ต้องทำ เนื่องจากนี่คือหนึ่งในเอกสารที่ต้องใช้ยื่นสถานทูตเพื่อขอวีซ่าเชงเก้นเข้าประเทศ ซึ่งประกันดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติ Schengen Approved Visa โดยต้องมีวงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท หากไม่มีเอกสารดังกล่าวจะไม่สามารถขอได้และต้องดำเนินการใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นทั้งหมดโดยเฉพาะการจองคิวเพื่อยื่นเอกสารที่มักใช้เวลานาน

ประกันเดินทางสโลวาเกีย คุ้มครองอะไรบ้าง?

อย่างที่บอกเอาไว้ว่าการเดินทางไปสโลวาเกียต้องซื้อประกันเดินทางเสมอ ซึ่งผู้ที่มีประกันเดินทางสโลวาเกียจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในแผนกรมธรรม์ ปกติมักแบ่งออกเป็น 4 เรื่องหลัก ๆ ดังนี้

 

  1. 1. ความคุ้มครองด้านสุขภาพและการบาดเจ็บ

เมื่อเดินทางไปยังสโลวาเกียแล้วเกิดปัญหาต่าง ๆ ด้านสุขภาพที่มีสาเหตุระหว่างพำนักอาศัยในประเทศ เช่น ไข้หวัดจากสภาพอากาศหนาวเย็น อาหารเป็นพิษจากการทานอาหารไม่คุ้นชิน รวมถึงการบาดเจ็บ อาทิ ลื่นล้ม รถเฉี่ยวชน แมลงสัตว์กัดต่อย ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั้งเคสผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ประกันเดินทางจะให้ความคุ้มครองด้านค่ารักษาแบบครอบคลุม

 

  1. 2. ความคุ้มครองเกี่ยวกับเที่ยวบินเดินทาง

กรณีเกิดเหตุเกี่ยวข้องกับเที่ยวบินเดินทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ทดีเลย์ เที่ยวบินล่าช้า ยกเลิกไฟล์ท จากสาเหตุมากมาย อาทิ สภาพอากาศแปรปรวน เครื่องบินขัดข้อง ถูกข่มขู่จากผู้ไม่หวังดี และต้องรอคอยที่สนามบินจนครบระยะเวลาที่กำหนด ประกันเดินทางจะให้เงินชดเชยค่าเสียเวลา รวมถึงยังสามารถเบิกเคลมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามความเหมาะสม เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าไฟล์ทบินเที่ยวใหม่ เป็นต้น

 

  1. 3. ความคุ้มครองสัมภาระระหว่างเดินทาง

ในระหว่างการเดินทางบนเที่ยวบินเมื่อถึงปลายทางแล้วสัมภาระที่โดยสารมาด้วยเกิดการเสียหาย สูญหาย ล่าช้า ผู้เอาประกันสามารถเบิกเคลมประกันตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ได้ ซึ่งทางบริษัทประกันจะมีการชดเชยให้ตามความเหมาะสมที่เกิดขึ้น เช่น การจ่ายเป็นเงินชดเชย การซ่อมแซมสัมภาระ การจ่ายเงินตามจำนวนที่มีการเบิกเคลมกับทางบริษัท เป็นต้น

 

  1. 4. ความคุ้มครองอื่น ๆ เพิ่มเติม

นอกจากความคุ้มครองเบื้องต้นที่ระบุไปแล้ว ประกันเดินทางสโลวาเกียยังให้ความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติมตามที่ผู้เอาประกันได้ซื้อเอาไว้ตามแผนของตนเองด้วย เช่น การส่งตัวผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อยังประเทศต้นทาง การส่งศพกลับภูมิลำเนา คุ้มครองด้านเอกสารเดินทางเสียหาย การถูกปล้น จี้ ชิงทรัพย์ สินทรัพย์ในห้องพักสูญหาย และอื่น ๆ ซึ่งมีทั้งการให้เงินชดเชยและการเคลมตามความเป็นจริง

ประกันเดินทางสโลวาเกีย มีกี่ประเภท

ผู้ที่เตรียมจะซื้อประกันเดินทางสโลวาเกียสำหรับเดินทางและพำนักอาศัยระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน ปกติแล้วจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ขึ้นอยู่กับความถี่ของการเดินทางแต่ละคน ดังนี้

 

  1. 1. ประกันเดินทางรายเที่ยว – รูปแบบของประกันเดินทางที่จะมีการให้ความคุ้มครองตามช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ได้ระบุเอาไว้ในเอกสารกรมธรรม์ เหมาะกับคนที่เดินทางไปสโลวาเกียไม่บ่อยนัก ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง มีราคาถูก ให้ความคุ้มครองพื้นฐานเบื้องต้นตามที่รายละเอียดครบถ้วน

 

  1. 2. ประกันเดินทางรายปี – รูปแบบของประกันเดินทางที่จะให้ความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มต้นคุ้มครอง เหมาะกับคนที่เดินทางไปบ่อยเฉลี่ยปีละมากกว่า 3 ครั้ง แต่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือต้องพำนักอาศัยในสโลวาเกียไม่เกิน 90 วัน / ครั้ง และเดินทางเข้าประเทศสโลวาเกียไม่เกิน 3 ครั้ง นับจากเดินทางออกนอกเมืองไทย 1 ครั้ง

ประกันเดินทางสโลวาเกีย ควรซื้อตอนไหน?

ด้วยการที่นักเดินทางจำเป็นต้องใช้เอกสารประกันเดินทางสโลวาเกียเพื่อยื่นขอวีซ่าเชงเก้น จึงอยากแนะนำให้ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศล่วงหน้าก่อนถึงวันยื่นเอกสารทั้งหมดกับสถานทูตไม่ต่ำกว่า 7-10 วัน เพื่อให้ทางบริษัทประกันดำเนินการทำเอกสารต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดไปยังที่อยู่ของผู้เอาประกันตามที่ระบุเอาไว้ การยื่นวีซ่าจะเป็นเรื่องง่ายขึ้นกว่าเดิม ไม่ต้องเสียเวลาจองคิวและรอคิวใหม่ให้ยุ่งยาก

เลือกซื้อประกันเดินทางสโลวาเกียอย่างไร?

  1. 1. เลือกซื้อกับบริษัทประกันที่มีชื่อเสียง มีความน่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ เป็นพันธมิตรกับหน่วยงานต่างประเทศอื่น ๆ เช่น บริษัทประกันต่างประเทศ สายการบิน สนามบิน โรงพยาบาล เพื่อช่วยให้เกิดความสะดวกมากขึ้นหากมีกรณีต้องเคลม

 

  1. 2. ซื้อประกันเดินทางสโลวาเกียที่เหมาะกับตนเอง ไม่จำเป็นต้องซื้อแพงที่สุด แต่ควรประเมินว่าราคาและความคุ้มครองแบบไหนตอบโจทย์มากที่สุด ภายใต้เงื่อนไขต้องผ่าน Schengen Approved Visa เท่านั้น

 

  1. 3. ซื้อผ่านช่องทางที่มีความน่าเชื่อถือป้องกันการถูกหลอก ตัวอย่างช่องทางแนะนำ เช่น แพลตฟอร์ม Official ของทางบริษัทประกันเอง ซื้อผ่านตัวแทนประกัน หรือการซื้อผ่านช่องทางคนกลางออนไลน์ที่มีชื่อเสียง น่าเชื่อถือ ก็ได้เช่นกัน

ประกันเดินทางสโลวาเกีย คุ้มค่าหรือไม่?

ยืนยันว่าการมีประกันเดินทางสโลวาเกียเป็นเรื่องคุ้มค่าอย่างแน่นอน เพราะต้องไม่ลืมว่าการเกิดเหตุไม่คาดฝันทุกอย่างสามารถมีได้เสมอ การมีประกันเดินทางจึงช่วยลดภาระด้านค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเสมือนผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ไม่ยาก เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยกระเป๋าเดินทางเสียหาย อีกเหตุผลสำคัญต้องอย่าลืมด้านค่าครองชีพในประเทศแถบยุโรปสูงกว่าเมืองไทยมาก หากต้องรักษาตัวก็จะได้สบายใจมากขึ้น จ่ายเงินหลักร้อยซื้อประกันเดินทางแต่คุ้มครองหลักล้าน

การเคลมประกันเดินทางสโลวาเกีย ยุ่งยากไหม?

ผู้ที่ต้องการเคลมประกันเดินทางสโลวาเกีย กรณีที่เกิดเหตุต่าง ๆ ขึ้นกับตนเอง หากเป็นการรักษาตัวในโรงพยาบาลถ้าอยู่ในสถานะผู้ป่วยนอก แนะนำให้สำรองจ่ายด้วยตนเองก่อนจากนั้นจึงนำใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์เพื่อทำการเคลมกับบริษัทประกันตามขั้นตอนที่กำหนดเอาไว้ แต่ถ้าต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แนะนำให้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทประกัน ระบุข้อมูลทุกอย่างให้ครบถ้วน ทางเจ้าหน้าที่จะทำการประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คุณรักษาตัวได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องสำรองจ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

 

ขณะที่การเคลมประกันเดินทางในเรื่องอื่น ๆ เช่น สัมภาระเสียหาย สูญหาย ล่าช้า ไฟล์ทเที่ยวบินดีเลย์ ยกเลิก การถูกปล้น จี้ ชิงทรัพย์ การถูกขโมยเงินสด สินทรัพย์ในที่พัก หรือแม้แต่เอกสารเดินทางสูญหายใด ๆ ก็ตาม แนะนำให้ขอหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สายการบิน สนามบิน โรงแรม ใบบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจเพื่อประกอบการยื่นขอเคลมประกันด้วย

ซื้อประกันเดินทางสโลวาเกีย ที่ไหนดี?

การมีประกันเดินทางสโลวาเกียคือสิ่งสำคัญที่ไม่อยากให้มองข้ามเมื่อต้องเดินทางไปยังประเทศดังกล่าว จึงขอแนะนำประกันเดินทาง “LUMA GO” จาก LUMA เริ่มต้นด้วยแผน 1 ในราคาเบา ๆ แค่ 299 บาท แต่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท ผ่านการรับรอง Schengen Approved Visa เรียบร้อย ใช้ยื่นเป็นเอกสารทำวีซ่าได้อย่างง่ายดาย เอกสารครบถ้วน ไม่ต้องกังวลใจ หรือใครสนใจเลือกแผนสูงสุดก็ให้ความคุ้มครองได้ถึง 5 ล้านบาท ครอบคลุมทุกด้านการเดินทางทั้งตัวบุคคลและสัมภาระ มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม. คุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19 เดินทางมั่นใจในทุกทริป เปิดประสบการณ์ใหม่กันได้เลย

การขอวีซ่าสโลวาเกีย ไม่ยาก เพียงไม่กี่ขั้นตอน เตรียมตัว เตรียมเอกสารให้พร้อม เก็บกระเป๋าไปเที่ยวกันเลย

เที่ยวสบายใจ ไร้กังวล คุ้มครองครบทั้งบุคคล สัมภาระ และเที่ยวบิน จบครบในประกันเชงเก้น!

ข้อมูลเกี่ยวกับเดินทางต่างประเทศ

ติดต่อลูม่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
แชทกับเจ้าหน้าที่ของเรา

แชทกับเราผ่าน Facebook Messenger

แชทกับเราผ่าน LINE