วิธีขอวีซ่ายูเออีประเภทท่องเที่ยว ฉบับอัปเดตให้ล่าสุด 2024

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates UAE) หรือชื่อที่คนไทยคุ้นเคยกันอย่างยูเออี ถือเป็นอีกประเทศที่ต้องยอมรับว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยอยากลองสัมผัสสักครั้ง แต่มีเงื่อนไขในการเข้าประเทศยุ่งยากระดับหนึ่ง รวมถึงการขอ “วีซ่ายูเออี” ก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้องด้วยเช่นกัน เอาเป็นว่าใครอยากไปเที่ยวยูเออี ลองศึกษาวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวยูเออีฉบับอัปเดตปี 2023 กันได้เลย 

วีซ่ายูเออี

ติดตาม ข่าวสาร และ โปรโมชั่นต่างๆ

วีซ่ายูเออี, วิธีขอวีซ่ายูเออีประเภทท่องเที่ยว ฉบับอัปเดตให้ล่าสุด 2024

ข้อควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขอวีซ่ายูเออีประเภทท่องเที่ยว 

หากนับเฉพาะคนไทยที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวยูเออี จะมีประเภทวีซ่าทั้งหมด 4 รูปแบบ (ไม่นับรวม Multiple Entry Visa เพราะออกให้เฉพาะผู้ที่ติดต่อธุรกิจกับบริษัทชั้นนำของยูเออี) ซึ่งทุกประเภทวีซ่ายูเออีมีเงื่อนไขสำคัญคือผู้ขอต้องได้รับการอุปถัมภ์ หรือ สปอนเซอร์จากหน่วยงานที่ทางรัฐบาลกำหนด เช่น โรงแรม สายการบิน หรือบริษัทท่องเที่ยว หากแปลให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือคุณต้องยื่นวีซ่ายูเออีกับหน่วยงานกลุ่มดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจสัญชาติยูเออี หรือบริษัทท่องเที่ยวที่มีการตกลงเงื่อนไขกันไว้แล้วนั่นเอง ซึ่งประเภทวีซ่าท่องเที่ยวยูเออีสำหรับคนไทย มีดังนี้ 

 • Special Mission Entry Visa หรือ Entry Service Permit พำนักอาศัยได้ไม่เกิน 14 วัน ขยายเวลาไม่ได้ 
 • Visit Visa พำนักอาศัยได้ไม่เกิน 60 วัน ขยายเวลาได้ แต่รวมแล้วไม่เกิน 90 วัน  
 • Tourist Visa พำนักอาศัยได้ไม่เกิน 30 วัน ขยายเวลาไม่ได้ 
 • Transit Visa ผู้เดินทางผ่านและต้องอยู่ในยูเออีตั้งแต่ 8 ชม. วีซ่าประเภทนี้จะอยู่ได้ไม่เกิน 96 ชม.  

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอวีซ่ายูเออีประเภทท่องเที่ยว 

ผู้ที่สนใจขอวีซ่ายูเออีประเภทท่องเที่ยวต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่ป่วยด้วยโรคติดต่อที่อาจแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น ไม่มีความผิดทางคดีร้ายแรง หรือไม่ถูกศาลสั่งห้ามออกนอกประเทศ รวมถึงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางรัฐบาลยูเออีได้กำหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อการยื่นวีซ่ายูเออีอย่างไร้ปัญหา 

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่ายูเออีประเภทท่องเที่ยว 

ในการยื่นวีซ่ายูเออีการเตรียมเอกสารทุกอย่างให้พร้อมถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ทุกอย่างง่ายดายมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเอกสารสำหรับขอวีซ่ายูเออีจะประกอบด้วย 

 1. 1. สำเนาสีหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีใบหน้าและข้อมูลของผู้ขอวีซ่าจำนวน 1 ฉบับ โดยพาสปอร์ตต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน พร้อมสำเนาสีหน้าสุดท้าย
 2. 2. รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว มองเห็นศีรษะจนถึงหัวไหล่ ไม่สวมแว่นตาดำ หมวก หรืออุปกรณ์ปิดบังใบหน้ายกเว้นการสวมใส่ตามหลักศาสนา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 3. 3. สำเนาทะเบียนบ้าน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
 4. 4. สำเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
 5. 5. เอกสารยืนยันการทำงานแบ่งตามลักษณะอาชีพของแต่ละบุคคล แปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ได้แก่
 • พนักงานบริษัท ต้องมีจดหมายรับรองการทำงานจากองค์กรที่ตนเองสังกัดอยู่ ระบุ ชื่อ-สกุล อายุงาน ตำแหน่งงาน เงินเดือน จำนวนวันและระยะเวลาในการลาหยุดชัดเจน 
 • เจ้าของธุรกิจ ต้องมีหนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 • นักเรียน นักศึกษา ต้องมีจดหมายรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่ออกให้โดยสถาบันที่ตนเองกำลังศึกษาในปัจจุบัน 
 1. 6. เอกสารรับรองทางการเงิน มีเงื่อนไขว่าเงินเก็บในบัญชีต้องมีไม่ต่ำกว่า 8,000 USD (ประมาณ 3 แสนบาท) ทั้งนี้หากไม่เพียงพอจะใช้เป็นรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement) แทนก็ได้
 2. 7. เอกสารรับรองรายได้ต่อปี (ใบรับรองเงินเดือน) ต้องไม่ต่ำกว่า 8,000 USD แต่กรณีไม่ถึงให้ยื่นตามความจริง
 3. 8. สำเนาสีวีซ่ากรณีมีวีซ่าประเทศเหล่านี้ ยูเออี (ฉบับเก่า) สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา หรือวีซ่าเชงเก้น
 4. 9. เอกสารการจองโรงแรมตลอดระยะเวลาพำนักอาศัย
 5. 10. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 6. 11. กรณีอายุต่ำกว่า 21 ปี ต้องแนบเอกสารสูติบัตรฉบับแปลภาษาอังกฤษด้วย
 7. 12. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ต้องการขอวีซ่าท่องเที่ยวยูเออีโดยไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง บริษัท ญาติพี่น้อง หรือเพื่อนคนอื่นออกเงินให้ต้องมีเอกสารตามที่รัฐบาลยูเออีกำหนด ดังนี้ 

 1. 1. บริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ต้องแนบ หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสัญญาการจ้างงานฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 2. 2. ผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องแนบสำเนาสีพาสปอร์ตและสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลผู้นั้น รวมถึงแสดงเอกสารยืนยันรายได้ขั้นต่ำต่อเดือนของบุคคลดังกล่าวแยกตามความสัมพันธ์ ได้แก่
 • บุคคลในครอบครัว เช่น พ่อแม่ ลูก พ่อแม่บุญธรรม 4,000 AED 
 • พี่น้องแท้ตามสายเลือด 5,500 AED 
 • พี่น้องตามกฎหมาย (เขย, สะใภ้) 7,000 AED 
 • เพื่อน หรือความสัมพันธ์รูปแบบอื่น 10,000 AED 
วีซ่ายูเออี

ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าท่องเที่ยวยูเออี 

ในส่วนของค่าธรรมเนียมสำหรับคนต้องการยื่นวีซ่ายูเออีจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่ายูเออีที่ตนเองเลือกทำ ซึ่งแบ่งออกได้ ดังนี้ 

 • วีซ่าเปลี่ยนเครื่องพำนักไม่เกิน 48 ชม. 10 USD 
 • วีซ่าเปลี่ยนเครื่องพำนักไม่เกิน 96 ชม. 49 USD 
 • วีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้นไม่เกิน 30 วัน เข้าประเทศครั้งเดียว 90 USD และค่าบริการเพิ่มเติม 
 • วีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้นไม่เกิน 30 วัน เข้าประเทศหลายครั้ง 136 USD และค่าบริการเพิ่มเติม 
 • วีซ่าท่องเที่ยวระยะยาวไม่เกิน 60 วัน เข้าประเทศครั้งเดียว 177 USD และค่าบริการเพิ่มเติม 
 • วีซ่าท่องเที่ยวระยะยาวไม่เกิน 60 วัน เข้าประเทศหลายครั้ง 231 USD และค่าบริการเพิ่มเติม 

ขั้นตอนและวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวยูเออี 

มาถึงอีกส่วนที่หลายคนอยากทำความเข้าใจมาก ๆ ว่าวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวยูเออีต้องทำยังไงบ้าง แล้วดำเนินการผ่านตัวแทนอุปถัมภ์ไหนสะดวกและตอบโจทย์มากที่สุด มาหาข้อมูลกันได้เลย 

วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวยูเออีผ่านตัวแทนอุปถัมภ์ 

อย่างที่บอกไปว่าการขอวีซ่ายูเออีจะต้องดำเนินการผ่านตัวแทนอุปถัมภ์ หรือสปอนเซอร์ เช่น โรงแรม สายการบิน ซึ่งมีเจ้าของหลักเป็นชาวยูเออี แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ทุกธุรกิจจะรับทำ ทั้งนี้ส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวชาวไทยมักนิยมดำเนินการผ่านสายการบิน ซึ่งวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวยูเออีที่แนะนำคือ 3 สายการบิน โดยเป็นขั้นตอนดำเนินการผ่านออนไลน์ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามกับทางสายการบินโดยตรงได้เลย 

 1. 1. ทำวีซ่าผ่านสายการบิน Emirates 
 2. 2. ทำวีซ่าผ่านสายการบิน Etihad Airways 
 3. 3. ทำวีซ่าผ่านสายการบิน FlyDubai 

วิธีขอวีซ่ายูเออีของแต่ละสายการบินจะแตกต่างออกไป สิ่งสำคัญคือต้องทำการสแกนเอกสารต่าง ๆ หรืออัปโหลดตามขั้นตอนที่สายการบินนั้น ๆ ระบุไว้ด้วย 

วีซ่ายูเออี, วิธีขอวีซ่ายูเออีประเภทท่องเที่ยว ฉบับอัปเดตให้ล่าสุด 2024

ข้อควรรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่ายูเออีประเภทท่องเที่ยว 

หลังจากทำความเข้าใจข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับวีซ่ายูเออีเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามยังมีข้อมูลเพิ่มเติมน่าสนใจที่อยากบอกต่อให้กับทุกคนได้นำไปปรับใช้เพื่อความถูกต้องและความสะดวกต่อในทุกขั้นตอน  

ระยะเวลาในการขอวีซ่าท่องเที่ยวยูเออี 

สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นวีซ่ายูเออีหากดำเนินการกับสปอนเซอร์ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง จะใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่ายูเออีประมาณ 5-7 วันทำการ  

ถือวีซ่าท่องเที่ยวยูเออีไปไหนได้บ้าง 

วีซ่ายูเออีจะออกมาในรูปแบบ E-Visa (Electronic Visa) เมื่อจะใช้งานให้ปริ้นท์สีเฉพาะหน้าแรกใส่กระดาษ A4 เท่านั้น และคุณสามารถเดินทางเที่ยวยูเออีได้ทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเมืองดูไบ (Dubai), กรุงอาบูดาบี (Abu Dhabi), เมืองชาร์จาห์ (Sharjah), เมืองอัจมาน (Ajman), เมืองอุมม์อัลกูเวน (Umm Al Quwain) เป็นต้น 

สรุป 

นี่คือข้อมูลเกี่ยวกับวิธีขอวีซ่ายูเออีประเภทท่องเที่ยว สิ่งสำคัญคือต้องทำการขอวีซ่ายูเออีกับสปอนเซอร์ที่คุณสะดวกมากที่สุด เหนือสิ่งอื่นใดเมื่อดำเนินการทุกอย่างเรียบร้อยอย่าลืมซื้อ “ประกันเดินทางต่างประเทศ” ติดตัวไว้เสมอ ขอแนะนำ “ประกันเดินทางต่างประเทศคุ้มค่ามากกว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 199 บาท แต่ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท สมัครง่ายพร้อมรับกรมธรรม์ผ่านช่องทางออนไลน์ คุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19 มีบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน Call Center 24 ชม. ตอบโจทย์ทุกการเดินทางแน่นอน 

Table of Contents

You May Also Like

วีซ่าออสเตรเลีย
บทความ

อัปเดตการขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว ฉบับปี 2024

การไปเที่ยวออสเตรเลียจัดเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของหลายคน นอกจากความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมแล้ว ยังมีเรื่องน่าสนใจทั้งสัตว์ป่า ชุมชนคนไทย และอีกมากมาย ซึ่งใครวางแผนอยากสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่แบบนี้ก็จำเป็นต้องมี “วีซ่าออสเตรเลีย” ก่อนเดินทางเข้าประเทศด้วยเช่นกัน จึงขออัปเดตวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียและข้อมูลน่าสนใจฉบับปี 2024 ให้ทุกคนทำตามกันเลย ข้อมูลเบื้องต้นในการขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่สนใจขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยวจะถูกจัดอยู่ในหมวดของ Visitor Visa สามารถใช้ได้ทั้งจุดประสงค์การท่องเที่ยว ทำธุรกิจ เยี่ยมญาติ รวมถึงการเรียนคอร์สระยะสั้นไม่เกิน 3 …

New Health Standard คืออะไร
บทความ

New Health Standard คืออะไร

ความหมายของ New Health Standard  New Health Standard คือมาตรฐานของประกันสุขภาพแบบใหม่ ที่มีการบังคับใช้อย่างเป็นทางการมาตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทำไมถึงต้องเปลี่ยนเป็น New Health Standard? เพื่อสร้างมาตรฐานประกันสุขภาพแบบใหม่ให้เหมาะสมกับสังคมสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ในปัจจุบันมีความคืบหน้าไปมากจากเมื่อก่อน …

community rating คือ
บทความ

Community Rating คืออะไร?

Community Rating เป็นหลักการที่ใช้ในการกำหนดระดับค่าเบี้ยประกันหรือค่าบริการทางด้านการแพทย์โดยไม่คำนึงถึงประวัติการเป็นโรคหรือสภาพสุขของบุคคลแต่ละคนในกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมประกันสุขภาพ เพื่อง่ายต่อการเข้าถึงการรักษาและประกันสุขภาพสำหรับทุกคนในกลุ่มนั้น โดยทั่วไปการเสนอราคาหรือการเสนอประกันในระบบ Community Rating จะไม่พิจารณาข้อมูลส่วนบุคคลเช่น อายุหรือประวัติการเป็นโรคของผู้เอาประกัน ทำให้ค่าเบี้ยหรือค่าบริการมีความเท่าเทียมกันหรือใกล้เคียงสำหรับทุกคนในกลุ่มนั้นๆ แม้ว่าบางบุคคลอาจมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมากกว่าบางคนในกลุ่มก็ตาม หรือบางคนอาจมีอาการเรื้อรังที่ต้องการการรักษาบ่อยมากกว่าคนอื่น แต่ค่าเบี้ยหรือค่าบริการยังคงเท่าเทียมกันสำหรับทุกคนในกลุ่มนั้นๆ หลักการ Community Rating มีจุดประสงค์เพื่อให้มีความยุติธรรมและเสมอภาคต่อทุกคนในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพโดยไม่สนใจสถานะสุขภาพหรือความสามารถในการจ่ายเงินของบุคคลแต่ละคนในกลุ่มนั้น ๆ โดยมักจะใช้ในระบบประกันสุขภาพของประเทศหรือระบบที่เปิดให้กับสาธารณชนทั่วไปให้เข้าถึงได้ง่าย ๆ …