luma logo travel insurance

เพื่อนรู้ใจทุกเรื่องการเดินทาง

ไปเที่ยวมอลตา

ประกันเดินทางมอลตา, ประกันเดินทาง มอลตา

สำนักงานทั่วโลก

ประกันเดินทางมอลตา ไปประเทศมอลตาครั้งนี้ ไม่ต้องห่วง ทีมงานพร้อมดูแลทุกเวลา และ ทั่วโลก

ประกันเดินทางมอลตา, ประกันเดินทาง มอลตา

ทีมแพทย์ของ LUMA

ทีมแพทย์ของ LUMA พร้อมให้บริการตลอดการเดินทางไปประเทศมอลตา เป็นบริษัทประกันเดินทางที่เดียวในเอเชียที่มีทีมแพทย์ภายใน

trip cancellation

สามารถยกเลิก และ คืนเงิน

LUMA เข้าใจ ว่าบางครั้งมีเหตุด่วนเกิดขึ้นที่ไม่ได้คาดถึง ซื้อประกันเดินทางไปมอลตากับ LUMA สามารถยกเลิกประกันเดินทาง ก่อนวันที่ประกันจะเริ่ม และรับเงินคืน 100%

LUMA GO ประกันเดินทางไปมอลตา

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

249

/สัปดาห์

2/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

385

/สัปดาห์

3/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

แผน 2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

600

/สัปดาห์

4/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

765

/สัปดาห์

5/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองเที่ยวบิน

เที่ยวบินล่าช้า

คุ้มครองสัมภาระ

กระเป๋าเดินทางล่าช้า

กระเป๋าเดินทางเสียหาย

การสูญเสียเอกสารเดินทาง

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

249

/สัปดาห์

1,000,000 ฿

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

385

/สัปดาห์

2,000,000 ฿

pakistan travel insurance plan

แผน  2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

600

/สัปดาห์

3,000,000 ฿

50,000 ฿

20,000 ฿

30,000 ฿

10,000 ฿

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

765

/สัปดาห์

5,000,000 ฿

50,000 ฿

25,000 ฿

50,000 ฿

30,000 ฿

ประกันเดินทางไปมอลตา ควรคุ้มครองอะไร?

ประกันเดินทางมอลตา, ประกันเดินทาง มอลตา

ความคุ้มครองกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ในประเทศมอลตา

รวมถึงค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกสำหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดจากความทุพพลภาพ/อาการที่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาหรือคงอยู่ในประเทศมอลตาตลอดระยะเวลาของกรมธรรม์

covid cover

ครอบคลุมการรักษา Covid-19 ในมอลตา

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาที่จำเป็นทางการแพทย์สำหรับเชื้อ Covid-19

ประกันเดินทางมอลตา, ประกันเดินทาง มอลตา

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางของคุณในมอลตา

ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ รวมถึงภัยธรรมชาติที่พบบ่อยที่สุดในมอลตา

trip cancellation

การยกเลิกการเดินทางไปมอลตา

สามารถยกเลิก แผนประกันเดินทางไปประเทศมอลตา หากมีการยกเลิกทริปกระทันหัน แต่แจ้งยกเลิกก่อนวันที่กรมธรรม์เริ่มความคุ้มครอง และได้รับการคืนเงิน 100%

อะไรที่ไม่คุ้มครอง?

ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนเริ่มกรมธรรม์

การเจ็บป่วย โรค หรือสภาพร่างกายใด ๆ ที่เป็นมาก่อนวันเริ่มกรมธรรม์ไม่ว่าผู้เอาประกันจะทราบหรือไม่ทราบ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

ไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง

ไม่คุ้มครองเหตุการที่คาดไม่ถึง เช่น การก่อการร้าย สงคราม การรุกราน และความไม่สงบภายในประเทศ โปรดอ่านกรมธรรม์อย่างละเอียด

ไม่คุ้มครองการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

ครอบคลุมเฉพาะการเดินทางเพื่อการพักผ่อน หรือ การทำธุรกิจ (งานธุรการ และงานที่ไม่ใช้แรงร่างกายเท่านั้น) ไม่คุ้มครองการเดินทางเพื่อรับการรักษาพยาบาลที่ประเทศมอลตา

ไปมอลตา จำเป็นต้องซื้อประกันเดินทางไหม?

ผู้ที่วางแผนจะเดินทางไปมอลตาและพำนักอาศัยระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน ทั้งการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน ติดต่อธุรกิจ เรียนคอร์สระยะสั้นใด ๆ ก็ตาม จำเป็นต้องซื้อประกันเดินทางมอลตาด้วยทุกครั้ง เหตุเพราะนี่คือส่วนหนึ่งของเอกสารที่ต้องใช้ยื่นกับสถานทูตเพื่อขอวีซ่าเชงเก้นสำหรับเดินทางเข้าประเทศ หากไม่มีเอกสารดังกล่าวจะต้องดำเนินการใหม่ทั้งหมด รวมถึงประกันเดินทางยังต้องผ่านการอนุมัติของ Schengen Approved Visa โดยมีวงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาทด้วย อย่าลืมเรื่องนี้เป็นอันขาด 

ประกันเดินทางมอลตา ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง?

เมื่อการเดินทางไปมอลตาระยะสั้นจำเป็นต้องมีประกันเดินทางต่างประเทศเพื่อใช้ขอวีซ่าเชงเก้น ในอีกด้านหนึ่งก็ยังสามารถให้ความคุ้มครองกับผู้เอาประกันภัยกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันต่าง ๆ ได้ด้วย โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

 

  1. 1. ความคุ้มครองด้านร่างกาย

หากผู้เอาประกันเจ็บป่วยระหว่างพำนักอาศัยในมอลตา เช่น ไข้หวัดจากสภาพอากาศหนาวเย็น อาหารเป็นพิษจากการทานอาหารไม่คุ้นชิน การติดเชื้อโควิด-19 การเจ็บป่วยอื่น ๆ ที่ไม่ได้มีสาเหตุจากช่วงก่อนเดินทางมาถึงมอลตา และยังรวมกับการเกิดอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บ อาทิ หกล้ม ลื่นล้ม รถเฉี่ยวชน ตกบันได แมลงสัตว์กัดต่อย สามารถเคลมค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน สบายใจไร้กังวล ไม่ต้องจ่ายแพง ๆ แน่นอน 

 

  1. 2. ความคุ้มครองด้านการเดินทางกับเครื่องบิน

หากเกิดเหตุไม่คาดฝันเกี่ยวกับไฟล์ทบินเดินทาง เช่น เที่ยวบินล่าช้า ไฟล์ทดีเลย์ ยกเลิกเที่ยวบิน อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ อาทิ สภาพอากาศแปรปรวน เครื่องบินขัดข้อง ถูกข่มขู่จากผู้ไม่หวังดี ฯลฯ ต้องอยู่สนามบินล่าช้ากว่าเวลาปกติตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ สามารถเคลมประกันค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นได้ เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าไฟล์ทบินเที่ยวใหม่ รวมถึงยังสามารถได้รับเงินชดเชยค่าเสียเวลาอีกด้วย 

 

  1. 3. ความคุ้มครองด้านสัมภาระระหว่างเดินทาง

ในการเดินทางบนเครื่องบินหากสัมภาระของคุณเกิดการสูญหาย เสียหาย ล่าช้า ก็สามารถทำเรื่องของยื่นเคลมประกันกับทางสายการบินได้เลย ทางบริษัทประกันและสายการบินจะประเมินพร้อมชดเชยให้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งการจ่ายเงิน การซ่อมแซมกระเป๋า เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดกับไฟล์ทที่ต้องมีการเปลี่ยนเที่ยวบิน 

 

  1. 4. ความคุ้มครองเพิ่มเติมด้านอื่น ๆ

ยังมีความคุ้มครองอื่น ๆ ที่ประกันเดินทางมอลตาพร้อมให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เช่น การส่งตัวผู้ป่วยกลับไปรักษายังประเทศต้นทาง การส่งศพกลับภูมิลำเนา ชดเชยเอกสารเดินทางเสียหาย คุ้มครองการถูกปล้น จี้ ชิงทรัพย์ สินทรัพย์ในที่พักสูญหาย คุ้มครองเงินสดสูญหาย เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากกรมธรรม์ที่ซื้อ 

ประกันเดินทางมอลตา ควรซื้อตอนไหน?

ด้วยการเดินทางไปมอลตาจำเป็นต้องทำวีซ่าเชงเก้น ซึ่งหนึ่งในเอกสารที่ต้องใช้ก็คือประกันเดินทางที่ผ่านอนุมัติ Schengen Approved Visa ด้วยเหตุนี้จึงอยากแนะนำให้ผู้ที่จะเดินทางซื้อประกันเดินทางมอลตาไว้ล่วงหน้าก่อนถึงวันนัดยื่นเอกสารกับสถานทูตประมาณ 7-10 วัน เพื่อเป็นการให้บริษัทประกันได้จัดเตรียมเอกสารทั้งหมดอย่างครบถ้วนและส่งถึงปลายทางของผู้รับทันเวลา อย่าลืมว่าหากไม่มีเอกสารดังกล่าวจะไม่สามารถยื่นตามขั้นตอนได้และต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดซึ่งเป็นเรื่องที่เสียเวลามาก 

เลือกซื้อประกันเดินทางมอลตายังไงดี?

  1. 1. การซื้อประกันเดินทางมอลตาต้องซื้อกับบริษัทประกันที่มีชื่อเสียง น่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ มีพันธมิตรกับหน่วยงานในต่างประเทศหลายแห่ง เช่น สายการบิน บริษัทประกันอื่น โรงพยาบาล ฯลฯ เพื่อเวลาต้องประสานงานแล้วจะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น

 

  1. 2. เลือกซื้อแผนประกันเดินทางที่เหมาะกับตนเอง แต่ไม่จำเป็นต้องเลือกแผนราคาแพงที่สุด ลองประเมินถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องทำ มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน ที่สำคัญประกันต้องผ่านการอนุมัติ Schengen Approved Visa ด้วย

 

  1. 3. ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ของกรมธรรม์ให้ละเอียดครบถ้วนเพื่อความมั่นใจ โดยเฉพาะการอ่านรายละเอียดเรื่องของการให้ความคุ้มครอง ข้อกำหนด ข้อยกเว้นต่าง ๆ

 

  1. 4. ทำการซื้อประกันเดินทางผ่านช่องทางที่น่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ เช่น ช่องทาง Official ของบริษัทประกัน การซื้อผ่านตัวแทนประกันภัย หรือการซื้อกับคนกลางที่มีชื่อเสียง เป็นต้น

ประกันเดินทางมอลตา มีกี่ประเภท?

ปกติแล้วผู้ที่สนใจเลือกซื้อประกันเดินทางมอลตาเพื่อเดินทางไปยังมอลตา จะสามารถเลือกซื้อได้ 2 ประเภท ขึ้นอยู่กับความถี่ในการเดินทางที่เกิดขึ้น ได้แก่ 

 

  1. 1. ประกันเดินทางรายเที่ยว – รูปแบบประกันเดินทางที่จะให้ความคุ้มครองเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ ระหว่างพำนักอาศัยในมอลตา เหมาะกับคนที่เดินทางไปไม่บ่อยนักเฉลี่ยไม่เกิน 2 ครั้ง / ปี มีราคาถูก เลือกแผนได้ตามชอบ คุ้มครองพื้นฐานครบถ้วน

 

  1. 2. ประกันเดินทางรายปี – รูปแบบประกันเดินทางที่ให้ความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นคุ้มครอง เหมาะกับคนที่เดินทางไปมอลตาบ่อยเฉลี่ยมากกว่า 3 ครั้ง / ปี แต่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือ การพำนักอาศัยแต่ละครั้งต้องไม่เกิน 90 วัน และต้องเดินทางเข้ามอลตาไม่เกิน 3 ครั้ง นับตั้งแต่เดินทางออกนอกเมืองไทย 1 ครั้ง

ประกันเดินทางมอลตา คุ้มค่าไหม?

การเลือกซื้อประกันเดินทางมอลตาถือเป็นสิ่งที่คุ้มค่าอย่างมาก เพราะเบื้องต้นผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศนี้ก็ต้องมีประกันเดินทางสำหรับใช้ยื่นทำวีซ่าเชงเก้นอยู่แล้ว บวกกับการให้ความคุ้มครองในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการรักษาพยาบาลซึ่งในยุโรปทุกคนจะรู้ดีว่ามีค่าครองชีพสูงมาก หากต้องจ่ายเองทั้งหมดคงเป็นเรื่องลำบากแน่ แต่ใช้ประกันแล้วทุกอย่างก็ง่ายดาย ไม่ต้องเสียเงินแพง ๆ แถมยังได้เงินชดเชยในบางกรณีอีกด้วย 

การเคลมประกันเดินทางมอลตา ยุ่งยากไหม?

สำหรับการเคลมประกันเดินทางมอลตาไม่ใช่เรื่องยากใด ๆ ทั้งสิ้นกรณีต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหากเป็นผู้ป่วยนอกแนะนำให้สำรองจ่ายด้วยตนเองก่อน จากนั้นำใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์กลับมาดำเนินการตามขั้นตอนการยื่นเคลมประกัน แต่ถ้าเป็นกรณีของผู้ป่วยในแนะนำให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่แล้วแจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วน บริษัทประกันจะทำการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การรักษาตัวสะดวกที่สุด ไม่ต้องสำรองจ่ายใด ๆ 

 

ขณะที่เหตุการณ์อื่น ๆ ที่ต้องมีการเคลมประกันเดินทาง เช่น เที่ยวบินล่าช้า ไฟล์ทดีเลย์ ยกเลิกเที่ยวบิน สัมภาระสูญหาย เสียหาย ล่าช้า การถูกปล้น จี้ ชิงทรัพย์ และอื่น ๆ แนะนำให้ขอเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันสิ่งที่เกิด เช่น สายการบิน สนามบิน ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอเคลมประกันและขอเงินชดเชย 

ซื้อประกันเดินทางมอลตา ที่ไหนดี?

การเดินทางไปมอลตาจำเป็นต้องมีประกันเดินทางมอลตาเพื่อทำวีซ่าเชงเก้นและคุ้มครองค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน จึงขอแนะนำประกันเดินทาง LUMA GO” จาก LUMA เริ่มต้นด้วยแผน 1 ในราคาเบา ๆ แค่ 299 บาท แต่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท ผ่านการรับรอง Schengen Approved Visa เรียบร้อย สามารถยื่นเป็นเอกสารทำวีซ่าได้อย่างง่ายดาย หรือใครสนใจเลือกแผนสูงสุดก็ให้ความคุ้มครองได้ถึง 5 ล้านบาท ครอบคลุมทุกด้านการเดินทางทั้งตัวบุคคลและสัมภาระ มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม. คุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19 ไปมอลตาอย่างสบายใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องใดทั้งสิ้น 

การขอวีซ่าท่องเที่ยวมอลตาเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เมื่อมีแผนจะไปเที่ยวมอลตา ศึกษาขั้นตอนอย่างละเอียด แล้วออกเดินทางเลย

วีซ่าเชงเก้นคืออะไร มีกี่ประเภท รวมประเทศไหนบ้าง ขั้นตอนและเอกสารสำหรับขอวีซ่าเชงเก้น

ข้อมูลเกี่ยวกับเดินทางต่างประเทศ

ติดต่อลูม่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
แชทกับเจ้าหน้าที่ของเรา

แชทกับเราผ่าน Facebook Messenger

แชทกับเราผ่าน LINE