luma logo travel insurance

เพื่อนรู้ใจทุกเรื่องการเดินทาง

ไปเที่ยวมาเก๊า

ประกันเดินทางมาเก๊า, ประกันเดินทาง มาเก๊า

สำนักงานทั่วเอเชีย

ประกันเดินทางมาเก๊า ไปประเทศมาเก๊าครั้งนี้ ไม่ต้องห่วง ทีมงานพร้อมดูแลทุกเวลา และ ทั่วเอเชีย

ประกันเดินทางมาเก๊า, ประกันเดินทาง มาเก๊า

ทีมแพทย์ของ LUMA

ทีมแพทย์ของ LUMA พร้อมให้บริการตลอดการเดินทางไปประเทศมาเก๊า เป็นบริษัทประกันเดินทางที่เดียวในเอเชียที่มีทีมแพทย์ภายใน

trip cancellation

สามารถยกเลิก และ คืนเงิน

LUMA เข้าใจ ว่าบางครั้งมีเหตุด่วนเกิดขึ้นที่ไม่ได้คาดถึง ซื้อประกันเดินทางไปมาเก๊ากับ LUMA สามารถยกเลิกประกันเดินทาง ก่อนวันที่ประกันจะเริ่ม และรับเงินคืน 100%

ติดตาม ข่าวสาร และ โปรโมชั่นต่าง ๆ

ประกันเดินทางมาเก๊า, ประกันเดินทาง มาเก๊า

LUMA GO ประกันเดินทางไปมาเก๊า

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

199

/สัปดาห์

2/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

299

/สัปดาห์

3/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

แผน 2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

469

/สัปดาห์

4/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

599

/สัปดาห์

5/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองเที่ยวบิน

เที่ยวบินล่าช้า

คุ้มครองสัมภาระ

กระเป๋าเดินทางล่าช้า

กระเป๋าเดินทางเสียหาย

การสูญเสียเอกสารเดินทาง

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

199

/สัปดาห์

1,000,000 ฿

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

299

/สัปดาห์

2,000,000 ฿

pakistan travel insurance plan

แผน  2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

469

/สัปดาห์

3,000,000 ฿

50,000 ฿

20,000 ฿

30,000 ฿

10,000 ฿

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

599

/สัปดาห์

5,000,000 ฿

50,000 ฿

25,000 ฿

50,000 ฿

30,000 ฿

ประกันเดินทางไปมาเก๊า ควรคุ้มครองอะไร?

ประกันเดินทางมาเก๊า, ประกันเดินทาง มาเก๊า

ความคุ้มครองกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ในประเทศมาเก๊า

รวมถึงค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกสำหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดจากความทุพพลภาพ/อาการที่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาหรือคงอยู่ในประเทศมาเก๊า ตลอดระยะเวลาของกรมธรรม์

covid cover

ครอบคลุมการรักษา Covid-19 ในมาเก๊า

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาที่จำเป็นทางการแพทย์สำหรับเชื้อ Covid-19

ประกันเดินทางมาเก๊า, ประกันเดินทาง มาเก๊า

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางของคุณในมาเก๊า

ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ รวมถึงภัยธรรมชาติที่พบบ่อยที่สุดในมาเก๊า เช่น น้ำท่วมหนัก ดินถล่ม ไต้ฝุ่น และ แผ่นดินไหว

trip cancellation

การยกเลิกการเดินทางไปมาเก๊า

สามารถยกเลิก แผนประกันเดินทางไปประเทศมาเก๊า หากมีการยกเลิกทริปกระทันหัน แต่แจ้งยกเลิกก่อนวันที่กรมธรรม์เริ่มความคุ้มครอง และได้รับการคืนเงิน 100%

อะไรที่ไม่คุ้มครอง?

ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนเริ่มกรมธรรม์

การเจ็บป่วย โรค หรือสภาพร่างกายใด ๆ ที่เป็นมาก่อนวันเริ่มกรมธรรม์ไม่ว่าผู้เอาประกันจะทราบหรือไม่ทราบ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

ไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง

ไม่คุ้มครองเหตุการที่คาดไม่ถึง เช่น การก่อการร้าย สงคราม การรุกราน และความไม่สงบภายในประเทศมาเก๊า โปรดอ่านกรมธรรม์อย่างละเอียด

ไม่คุ้มครองการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

ครอบคลุมเฉพาะการเดินทางเพื่อการพักผ่อน หรือ การทำธุรกิจ (งานธุรการ และงานที่ไม่ใช้แรงร่างกายเท่านั้น) ไม่คุ้มครองการเดินทางเพื่อรับการรักษาพยาบาลที่ประเทศมาเก๊า

ไปมาเก๊า จำเป็นต้องซื้อประกันเดินทางไหม?

ทุกคนที่วางแผนไปมาเก๊าและพำนักระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน ติดต่อธุรกิจ หรือเรียนคอร์สระยะสั้นไม่เกิน 30 วัน จำเป็นต้องซื้อประกันเดินทางมาเก๊าติดตัวเอาไว้ด้วยเสมอ เพราะประกันเดินทางต่างประเทศดังกล่าวสามารถให้ความคุ้มครองคุณหลัก ๆ หลายด้าน ประกอบไปด้วย 

 

  1. 1. ความคุ้มครองด้านการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ

หากเกิดเหตุการณ์ความเจ็บป่วยระหว่างพำนักอยู่ในมาเก๊า เช่น ไข้หวัดจากสภาพอากาศเปลี่ยน อาหารเป็นพิษ ท้องร่วง ท้องเสีย จากการทานอาหารไม่คุ้นชิน การติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงอาการบาดเจ็บต่าง ๆ เช่น หกล้ม ลื่นล้ม รถเฉี่ยวชน แมลงสัตว์กัดต่อย ประกันเดินทางมาเก๊าจะให้ความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาลทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน สบายใจด้านค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้เลย 

 

  1. 2. ความคุ้มครองด้านการเดินทางกับสายการบิน

เมื่อเกิดกรณีการเดินทางผิดเวลาไปจากเดิมทั้งสายการบินล่าช้า ไฟล์ทดีเลย์ ยกเลิกไฟล์ทบิน ด้วยเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ทั้งาสภาพอากาศแปรปรวน เครื่องยนต์ขัดข้อง การถูกข่มขู่จากผู้ไม่หวังดี เมื่อต้องเลื่อนกำหนดเกินระยะเวลาที่กำหนดสามารถเคลมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าไฟล์ทบินเที่ยวใหม่ได้เลย และยังได้รับเงินชดเชยด้วย 

 

  1. 3. ความคุ้มครองด้านสัมภาระระหว่างโดยสารเครื่องบิน

กรณีที่คุณมีปัญหาเกี่ยวกับสัมภาระในระหว่างการโดยสารเครื่องบินจากต้นทางถึงปลายทาง เช่น สัมภาระเสียหาย สูญหาย ล่าช้า ด้วยสาเหตุต่าง ๆ ทั้งความผิดพลาดที่เกิดจากสายการบิน สนามบิน หรืออื่นใดก็ตาม กรณีนี้สามารถเคลมประกันเดินทางได้ตามเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้เช่นกัน อาทิ การได้รับเงินชดเชย การซ่อมแซมกระเป๋า เป็นต้น  

 

  1. 4. ความคุ้มครองด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม

นอกจากการให้ความคุ้มครองตามที่กล่าวมาแล้ว ประกันเดินทางมาเก๊ายังสามารถให้ความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในกรมธรรม์อีกด้วย เช่น การส่งตัวผู้ป่วยกลับไปรักษายังประเทศต้นทาง การส่งศพกลับภูมิลำเนา เอกสารเดินทางเสียหาย สินทรัพย์สูญหายในห้องพัก การถูกปล้น จี้ ชิงทรัพย์ต่าง ๆ จากเหตุไม่คาดฝัน เป็นต้น 

ประกันเดินทางมาเก๊า มีกี่ประเภท?

ผู้ที่วางแผนเตรียมเดินทางไปยังมาเก๊า การเลือกทำประกันมาเก๊าจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ขึ้นอยู่กับความถี่ในการเดินทางของแต่ละคน ดังนี้ 

 

  1. 1. ประกันเดินทางรายเที่ยว – รูปแบบของประกันเดินทางที่จะระบุความคุ้มครองตามช่วงเวลาที่กำหนดเอาไว้เพียงระยะสั้น ๆ เหมาะกับคนที่เดินทางไปมาเก๊าไม่บ่อยมากนักเฉลี่ยไม่เกิน 2 ครั้ง / ปี มีราคาถูก ให้ความคุ้มครองครอบคลุมกับสิ่งที่ผู้เอาประกันภัยต้องการ หาซื้อได้ง่ายมาก

 

  1. 2. ประกันเดินทางรายปี – รูปแบบของประกันเดินทางที่จะให้ความคุ้มครองตลอดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มต้น เหมาะกับคนที่ต้องเดินทางไปมาเก๊าบ่อย ๆ เฉลี่ยปีละมากกว่า 3 ครั้ง แต่มีเงื่อนไขว่าการเดินทางแต่ละครั้งต้องพำนักอาศัยไม่เกิน 30 วัน อันเป็นไปตามเงื่อนไขการอยู่อาศัยชั่วคราวของมาเก๊า

เลือกซื้อประกันเดินทางมาเก๊ายังไง?

  1. 1. ต้องเลือกจากบริษัทประกันที่มีความน่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ มีชื่อเสียงในระดับหนึ่ง เป็นพันธมิตรกับบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น บริษัทประกันอื่น สายการบิน โรงพยาบาล หน่วยงานให้ความช่วยเหลือ เพื่อความสะดวกในการประสานงานเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลและทำตามขั้นตอนอื่น ๆ

 

  1. 2. เลือกแผนกรมธรรม์ที่เหมาะสมกับการเดินทางของตนเอง การซื้อประกันเดินทางมาเก๊าไม่จำเป็นต้องเลือกแผนแพงที่สุด แต่เลือกให้เหมาะกับตนเองมากที่สุดตามสไตล์หรือแผนที่วางเอาไว้

 

  1. 3. ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ของเอกสารประกันเดินทางให้ครบถ้วน เพื่อลดข้อผิดพลาดของการซื้อและการเคลม โดยเฉพาะเรื่องของเงื่อนไข ข้อกำหนด ข้อยกเว้น และวงเงินการเคลมประกันภัยในแต่ละเรื่อง

 

  1. 4. ทำการซื้อประกันเดินทางมาเก๊าผ่านช่องทางที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น การซื้อผ่านช่องทางหลักของบริษัทประกันโดยตรง การซื้อผ่านตัวแทนขายประกัน หรือการซื้อกับคนกลางที่มีชื่อเสียง ไว้วางใจได้

ประกันเดินทางมาเก๊า ควรซื้อตอนไหน?

ผู้ที่วางแผนจะเดินทางไปยังมาเก๊า สามารถซื้อประกันเดินทางมาเก๊าได้ล่วงหน้าโดยขอแนะนำให้ซื้อก่อนถึงวันเดินทางอย่างน้อย 7-10 วัน เพื่อให้บริษัทประกันออกเอกสารต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน และดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วน อย่างไรก็ตามสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาว่าง ไม่สะดวก หรืองานยุ่งมาก ๆ ไม่ได้ซื้อประกันเดินทางไว้ล่วงหน้าอย่าพึ่งกังวลใจ เพราะปัจจุบันมีบริการซื้อประกันเดินทางออนไลน์ ช่วยเพิ่มความสะดวกมากขึ้น สามารถซื้อก่อนเดินทางได้เพียงไม่กี่ชั่วโมง อนุมัติเร็วทันใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องความคุ้มครองใด ๆ ทั้งสิ้น 

ประกันเดินทางมาเก๊า คุ้มค่าหรือไม่?

ยืนยันว่าการซื้อประกันเดินทางมาเก๊ามีความคุ้มค่าเป็นอย่างมาก เพราะผู้เอาประกันจ่ายเงินเพียงหลักร้อยบาทแต่ได้ความคุ้มครองหลักล้านบาท แม้ค่าครองชีพของมาเก๊าจะใกล้เคียงกับเมืองไทย แต่เมื่อต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในส่วนใหญ่ต้องเป็นโรงพยาบาลเอกชน มีค่าใช้จ่ายสูง การมีประกันเดินทางจึงช่วยลดภาระในส่วนนี้ลงได้เยอะมาก รวมถึงยังคุ้มครองเรื่องของการเดินทางทั้งระหว่างการเดินทางกับสายการบิน สัมภาระ และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม สบายใจไร้กังวลแน่นอน 

การเคลมประกันเดินทางมาเก๊า ยุ่งยากไหม?

ในการเคลมประกันเดินทางมาเก๊า เป็นเรื่องง่ายดายมาก กรณีที่คุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก เช่น บาดเจ็บเล็กน้อย เป็นไข้ ท้องเสีย แนะนำให้สำรองค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้วยตนเองก่อน จากนั้นนำใบรับรองแพทย์และใบเสร็จมาทำการเบิกเคลมตามขั้นตอนของบริษัทประกันได้ตามปกติ แต่ถ้าเป็นผู้ป่วยในจากอาการที่เกิดขึ้น แนะนำให้แจ้งกับบริษัทประกันพร้อมระบุข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เพื่อเจ้าหน้าที่จะประสานงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้เอาประกันสามารถเข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องสำรองจ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

ส่วนกรณีอื่น ๆ ของการเคลมประกันไม่ว่าจะเป็นสายการบินล่าช้า ดีเลย์ ยกเลิกเที่ยวบิน สัมภาระสูญหาย เสียหาย ล่าช้า เอกสารเดินทางเสียหาย การถูกปล้น จี้ ชิงทรัพย์ต่าง ๆ แนะนำให้นำเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สายการบิน สนามบิน ใบบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจมาประกอบการยื่นหลักฐานเพื่อขอเคลมประกันในขั้นตอนที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ 

ซื้อประกันเดินทางมาเก๊า ที่ไหนดี?

ทุกครั้งที่ต้องเดินทางไปมาเก๊าและพำนักอาศัยในระยะสั้น เพื่อความสบายใจในทุกทริปการมีประกันเดินทางมาเก๊าจะตอบโจทย์มาก ขอแนะนำประกันเดินทางต่างประเทศ LUMA GO” จาก LUMA เริ่มต้นด้วยแผน Lite ในราคาเพียง 199 บาท พร้อมให้ความคุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท และยังมีแผนวงเงินคุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท เลือกได้ตามความต้องการ ครอบคลุมทั้งด้านการเดินทางของตัวบุคคลและสัมภาระ มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม. การส่งต่อผู้ป่วยเคลื่อนที่รวดเร็ว คุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19 และอื่น ๆ ครบถ้วน ตะลุยมาเก๊าได้แบบไม่ต้องกังวลใจใด ๆ ทั้งสิ้น 

รวม 5 กิจกรรมเด็ดห้ามพลาด เมื่อมีโอกาสไปเยือนเกาะมาเก๊า เกาะเล็ก ๆ แต่น่าประทับใจ

ไปเที่ยวต่างประเทศครั้งนี้ มาหาข้อมูลกันว่าประกันเดินทางต่างประเทศที่ไหนดี ควรเลือกที่ไหน ให้คุ้มครองอย่างตอบโจทย์

ข้อมูลเกี่ยวกับเดินทางต่างประเทศ

ติดต่อลูม่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
แชทกับเจ้าหน้าที่ของเรา

แชทกับเราผ่าน Facebook Messenger

แชทกับเราผ่าน LINE