luma logo travel insurance

เพื่อนรู้ใจทุกเรื่องการเดินทาง

ไปเที่ยวอิตาลี 

ประกันเดินทางอิตาลี, ประกันเดินทาง อิตาลี

สำนักงานทั่วโลก

ประกันเดินทางอิตาลี  ไปเที่ยวอิตาลี ครั้งนี้ ไม่ต้องห่วง เพราะมีทีมงานพร้อมดูแลทุกเวลา และ ทั่วโลก

ประกันเดินทางอิตาลี, ประกันเดินทาง อิตาลี

ทีมแพทย์ของ LUMA

ทีมแพทย์ของ LUMA พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมแพทย์ภายในของบริษัท

trip cancellation

สามารถยกเลิก และ คืนเงิน

LUMA เข้าใจ ว่าบางครั้งมีเหตุด่วนเกิดขึ้นที่ไม่ได้คาดถึง ซื้อประกันเดินทางไปอิตาลี กับ LUMA สามารถยกเลิกประกันเดินทาง ก่อนวันที่ประกันจะเริ่ม และรับเงินคืน 100%

ติดตาม ข่าวสาร และ โปรโมชั่นต่าง ๆ

ประกันเดินทางอิตาลี, ประกันเดินทาง อิตาลี

LUMA GO ประกันเดินทางไปอิตาลี 

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

249

/สัปดาห์

2/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

385

/สัปดาห์

3/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

แผน 2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

600

/สัปดาห์

4/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

765

/สัปดาห์

5/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองเที่ยวบิน

เที่ยวบินล่าช้า

คุ้มครองสัมภาระ

กระเป๋าเดินทางล่าช้า

กระเป๋าเดินทางเสียหาย

การสูญเสียเอกสารเดินทาง

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

249

/สัปดาห์

1,000,000 ฿

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

385

/สัปดาห์

2,000,000 ฿

pakistan travel insurance plan

แผน  2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

600

/สัปดาห์

3,000,000 ฿

50,000 ฿

20,000 ฿

30,000 ฿

10,000 ฿

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

765

/สัปดาห์

5,000,000 ฿

50,000 ฿

25,000 ฿

50,000 ฿

30,000 ฿

ประกันเดินทางไปอิตาลี ควรคุ้มครองอะไร?

ประกันเดินทางอิตาลี, ประกันเดินทาง อิตาลี

ความคุ้มครองกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ในประเทศอิตาลี 

รวมถึงค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกสำหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดจากความทุพพลภาพ/อาการที่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาหรือคงอยู่ในประเทศอิตาลี ตลอดระยะเวลาของกรมธรรม์

covid cover

ครอบคลุมการรักษา Covid-19 ในอิตาลี 

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาที่จำเป็นทางการแพทย์สำหรับเชื้อ Covid-19

ประกันเดินทางอิตาลี, ประกันเดินทาง อิตาลี

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นระหว่างการเดิน

ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ รวมถึงภัยธรรมชาติที่พบบ่อยที่สุดในอิตาลี 

trip cancellation

การยกเลิกการเดินทางไปอิตาลี 

สามารถยกเลิก แผนประกันเดินทางไปประเทศอิตาลี  หากมีการยกเลิกทริปกระทันหัน หรือวีซ่าไม่ผ่าน แต่แจ้งยกเลิกก่อนวันที่กรมธรรม์เริ่มความคุ้มครอง และได้รับการคืนเงิน 100%

อะไรที่ไม่คุ้มครอง?

ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนเริ่มกรมธรรม์

การเจ็บป่วย โรค หรือสภาพร่างกายใด ๆ ที่เป็นมาก่อนวันเริ่มกรมธรรม์ไม่ว่าผู้เอาประกันจะทราบหรือไม่ทราบ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

ไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง

ไม่คุ้มครองเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น การก่อการร้าย สงคราม การรุกราน และความไม่สงบภายในประเทศ โปรดอ่านกรมธรรม์อย่างละเอียด

ไม่คุ้มครองการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

ครอบคลุมเฉพาะการเดินทางเพื่อการพักผ่อน หรือ การทำธุรกิจ (งานธุรการ และงานที่ไม่ใช้แรงร่างกายเท่านั้น) ไม่คุ้มครองการเดินทางเพื่อรับการรักษาพยาบาลที่ประเทศอิตาลี 

ไปอิตาลี จำเป็นต้องมีประกันเดินทางหรือไม่?

การเดินทางไปอิตาลีในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ไม่เกิน 90 วัน จำเป็นต้องมีประกันเดินทางต่างประเทศ หรือประกันเดินทางอิตาลีติดตัวเอาไว้เสมอ ด้วยเหตุผลหลัก 3 ประเด็น ที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถท่องเที่ยวหรือทำตามวัตถุประสงค์ของตนเองได้อย่างสบายใจ 

 

 1. 1. ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น

อิตาลีถือเป็น 1 ใน 26 ประเทศของยุโรปที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น ใครจะเดินทางไปพำนักอาศัยระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน ภายใน 180 วัน เช่น ท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน เรียนคอร์สระยะสั้น ต้องดำเนินการขอวีซ่าเชงเก้น ซึ่งนอกจากเอกสารทั่วไปที่ทางสถานทูตฯ ต้องการแล้ว “ประกันเดินทางต่างประเทศ” ที่ผ่านการรับรอง Schengen Approved ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องใช้แสดงหลักฐาน โดยประกันที่ผ่านการอนุมัติจะมีวงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 EUR หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท หากยังไม่ได้ทำประกันเดินทางอิตาลีก็ไม่มีสิทธิ์ยื่นขอวีซ่าได้นั่นเอง 

 

 1. 2. คุ้มครองค่ารักษาพยาลจากการเจ็บป่วย / อุบัติเหตุ

การไปเที่ยวอิตาลี หรือไปด้วยจุดประสงค์ใดก็ตาม โอกาสเกิดเหตุไม่คาดฝันจากความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุมีได้เสมอ เช่น ไข้หวัดจากสภาพอากาศหนาวเย็น เปียกฝน อาหารเป็นพิษ ท้องเสียรุนแรง จากการทานอาหารไม่คุ้นชิน เดินสะดุด หกล้ม ตกบันได รถเฉี่ยวชน ฯลฯ ซึ่งเมื่อเทียบค่ารักษาพยาบาลที่อิตาลีต้องบอกว่าแพงมาก การมีประกันเดินทางต่างประเทศไว้แล้วเกิดเหตุฉุกเฉินแบบนี้คุณสามารถรักษาตัวเองได้แบบเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ก็คุ้มครองตามเงื่อนไข 

 

 1. 3. ให้ความคุ้มครองจากปัญหาเกี่ยวกับเที่ยวบิน

การเดินทางไปต่างประเทศเรื่องเวลาเป็นสิ่งสำคัญหากไฟล์ทบินของคุณดีเลย์ ล่าช้า นั่นเท่ากับความเสียหายเกิดขึ้นทันที จะต้องซื้อตั๋วเที่ยวใหม่ก็แสนแพง แต่ถ้าคุณมีประกันเดินทางอิตาลีแล้วเจอเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินดีเลย์จากสภาพอากาศ ปัญหาทางเทคนิค หรือแม้แต่มีการข่มขู่ คุณจะได้รับค่าชดเชยการเสียเวลา หรือสามารถซื้อตั๋วเที่ยวบินใหม่แล้วนำค่าใช้จ่ายเบิกกับทางบริษัทประกันได้เลย 

 1. ให้ความคุ้มครองสัมภาระสูญหาย เสียหาย

อีกความคุ้มครองจากประกันเดินทางต่างประเทศหากสัมภาระเสียหาย หรือสูญหาย ระหว่างเดินทางสามารถทำการเคลมประกันเพื่อชดเชยความเสียหายดังกล่าวได้เลย ทั้งการโดนกระแทก ถูกโยนระหว่างโหลดขึ้น-ลงเครื่องบิน สัมภาระถูกสลับเที่ยวบินเกิดความล่าช้า สูญหาย และอื่น ๆ  

ประกันเดินทางอิตาลี มีกี่ประเภท?

สำหรับคนที่สนใจซื้อประกันเดินทางอิตาลี หรือประกันเดินทางต่างประเทศทั่วไป ปกติแล้วจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ขึ้นอยู่กับลักษณะและความถี่ในการเดินทาง ดังนี้ 

 1. 1. ประกันเดินทางอิตาลี รายเที่ยว – ประกันเดินทางต่างประเทศที่จะให้ความคุ้มครองแบบจำกัดช่วงเวลาโดยผู้เอาประกันต้องระบุช่วงที่ตนเองจะเดินทางและพำนักอาศัยในประเทศอิตาลีให้ชัดเจน กรมธรรม์มีผลบังคับใช้และสิ้นสุดตามระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ เหมาะกับคนที่นาน ๆ จะเดินทางไปอิตาลี เช่น ไปท่องเที่ยว ไปเยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน เป็นต้น
 2. 2. ประกันเดินทางอิตาลี รายปี – ประกันเดินทางต่างประเทศประเภทนี้จะให้ความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม นับจากวันที่ระบุการเริ่มต้นกรมธรรม์เอาไว้ รูปแบบความคุ้มครองก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามที่ผู้เอาประกันได้ซื้อไว้ เหมาะกับคนที่ต้องเดินทางไปอิตาลีบ่อย ๆ เกิน 4-5 ครั้ง / ปี เช่น ไปเที่ยวหลายรอบ ไปติดต่อธุรกิจ เยี่ยมญาติหลายครั้ง หรือเรียนคอร์สระยะสั้นหลายคอร์ส เป็นต้น

ประกันเดินทางอิตาลี ควรซื้อตอนไหน?

อย่างที่อธิบายเอาไว้ว่าประกันเดินทางอิตาลีถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารที่จำเป็นต้องใช้เมื่อยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ดังนั้นคุณจึงต้องซื้อก่อนทำวีซ่านั่นเอง โดยปกติวีซ่าเชงเก้นสามารถทำล่วงหน้าได้ก่อนวันเดินทางไม่เกิน 180 วัน หากวางแผนเอาไว้แล้วว่าจะทำเมื่อไหร่ก็ให้เตรียมซื้อประกันเดินทางเชงเก้นเพื่อใช้ยื่นร่วมกับเอกสารอื่น ๆ ได้เลย แนะนำให้ซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 5-7 วัน จะสบายใจมากที่สุด 

 

ส่วนใครที่มีวีซ่าเชงเก้นอยู่แล้วและกำลังวางแผนเดินทางไปอิตาลี แนะนำให้ซื้อประกันเดินทางก่อนถึงวันเดินทางจริงอย่างน้อย 5-7 วันเช่นกัน เผื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันจะได้รับมือและแก้ไขได้ทัน แต่ถ้าใครมีมีเวลา หรือลืมจริง ๆ ยุคนี้ก็สามารถซื้อประกันเดินทางออนไลน์ได้ง่าย ๆ พร้อมรับกรมธรรม์ผ่านอีเมล สะดวก รวดเร็ว ซื้ออย่างน้อยแค่ 1 วันก่อนบินก็ไม่มีปัญหา 

เลือกซื้อประกันเดินทางอิตาลียังไงให้เหมาะกับตนเอง?

 1. 1. เลือกบริษัทประกันที่มีความน่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ มีชื่อเสียง มีประวัติในเชิงบวก เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจหากเกิดเหตุไม่คาดฝันจนต้องใช้ประกัน บริษัทเหล่านี้ยินดีให้ความช่วยเหลือแน่นอน รวมถึงอย่าลืมมองบริษัทที่มีพันธมิตรหลายแห่ง เช่น โรงพยาบาล สายการบิน บริษัทประกันต่างประเทศ เผื่อเหตุฉุกเฉินจะได้ให้การช่วยเหลือแบบทันท่วงที
 2.  
 3. 2. เลือกแผนประกันตามงบและจุดประสงค์การเดินทางของตนเองให้เหมาะสม ไม่ต้องเลือกแผนแพงที่สุด แต่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายและมูลค่าวงเงินคุ้มครองได้อย่างครบคลุม
 4.  
 5. 3. ศึกษารายละเอียด ข้อมูล ความคุ้มครอง และเงื่อนไขต่าง ๆ ของกรมธรรม์ให้ดีอีกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อเพื่อความถูกต้อง
 6.  
 7. 4. อย่าลืมซื้อประกันเดินทางอิตาลีผ่านช่องทางน่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ เช่น ซื้อกับบริษัทประกันโดยตรงผ่านช่องทาง Official ทั้งการซื้อที่สาขา บริษัท ซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์ การซื้อผ่านตัวแทน หรือเว็บคนกลางที่มีชื่อเสียง เป็นต้น
 8.  

ประกันเดินทางอิตาลี คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่?

การซื้อประกันเดินทางอิตาลี มีความคุ้มค่ากับการลงทุนเป็นอย่างยิ่ง ด้วยต้องเข้าใจลำดับแรกก่อนว่าทุกครั้งเมื่อจะเดินทางไปประเทศกลุ่มเชงเก้นยังไงก็ต้องมีประกันเดินทางต่างประเทศที่ผ่าน Schengen Approved เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขอวีซ่าเชงเก้น แต่ไม่ใช่แค่เรื่องของวีซ่าเท่านั้น เพราะการมีประกันเดินทางคุณจ่ายเงินหลักร้อย แต่ความคุ้มครองที่รับสูงสุดหลักล้าน 

 

ด้วยค่าครองชีพในอิตาลีจัดว่าสูงมาก หากเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 1 ครั้ง แม้แค่เจ็บป่วยเล็กน้อยก็อาจมีหลักหมื่น ยิ่งถ้าต้องนอนโรงพยาบาลหลักแสนยังไงก็ต้องมีแน่ ดังนั้นเงื่อนไขของประกันเชงเก้นที่ค่ารักษาในโรงพยาบาลต้องไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านบาท จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้คุณสบายใจ ทางโรงพยาบาลก็พร้อมให้การรักษาอย่างเต็มที่ ลดความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้น หรือบางกรณีต้องส่งตัวกลับมารักษาตอยังประเทศต้นทาง ประกันเดินทางต่างประเทศเหล่านี้ก็ครอบคลุมค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดไม่ต้องห่วงเลย 

การเคลมประกันเดินทางอิตาลียุ่งยากหรือไม่?

หลายคนที่เป็นกังวลใจเรื่องนี้ขอยืนยันว่าการเคลมประกันเดินทางอิตาลีเป็นเรื่องที่ง่ายดายมาก กรณีคุณเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแนะนำให้สำรองจ่ายเบื้องต้นแล้วนำใบเสร็จตัวจริงและใบรับรองแพทย์มาทำเรื่องขอเบิกคืนย้อนหลัง แต่ถ้าเป็นกรณีต้องนอนพักรักษาตัวให้ติดต่อหาสายด่วนบริษัทประกัน แจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วน จากนั้นก็จะมีการประสานงานให้คุณรักษาตัวได้แบบไม่ต้องสำรองจ่ายใด ๆ  

 

กรณีสินทรัพย์สูญหายหรือเสียหาย หากมีสาเหตุระหว่างเดินทางบนเครื่องบินให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อกรอกเอกสารและนำมาใช้เป็นหลักฐานสำหรับเคลม ส่วนใครที่โดนขโมยระหว่างท่องเที่ยวต้องไปแจ้งความแล้วนำไปบันทึกจากสถานีตำรวจประกอบการยื่นเคลม 

ซื้อประกันเดินทางอิตาลีที่ไหนดี

จากข้อมูลเหล่านี้คงทำให้ทุกคนที่จะเดินทางไปอิตาลีและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก เล็งเห็นความสำคัญของประกันเดินทางต่างประเทศมากขึ้น ส่วนใครกำลังมองหาประกันเดินทางชั้นยอด ขอแนะนำประกันเดินทางต่างประเทศ LUMA GO จาก LUMA เริ่มต้นแผน 1 ในราคาเพียง 299 บาท แต่ให้ความคุ้มครอง 2 ล้านบาท ผ่านการรับรอง Schengen Approved ใช้ในการยื่นขอ Schengen Visa เรียบร้อย ใช้ยื่นวีซ่าแบบไร้กังวล และยังมีแผนให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท ครอบคลุมทุกด้านการเดินทางทั้งตัวบุคคลและสัมภาระ พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม. คุ้มค่าเกินใคร บินไปอิตาลีแบบหายห่วงแน่นอน 

การยื่นขอวีซ่าไปเที่ยวประเทศอิตาลี ไม่ยากอย่างที่คิด เพียงทำตามขั้นตอนแล้วเตรียมเอกสารให้พร้อม ทำเองได้เลย

อิตาลี มีมากกว่า พิซซ่า กับ พาสต้า มาเตรียมตัวให้พร้อม กับ 9 เมนูที่ห้ามพลาดเมื่อไปถึงอิตาลี

ข้อมูลเกี่ยวกับการไปเที่ยวต่างประเทศ

ติดต่อลูม่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
แชทกับเจ้าหน้าที่ของเรา

แชทกับเราผ่าน Facebook Messenger

แชทกับเราผ่าน LINE