ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวไปอิตาลี ฉบับปี 2024 ต้องทำอย่างไรบ้าง มาดูกัน

ด้วยประวัติศาสตร์ อารยะธรรมยุคโบราณ ไปจนถึงอาหารอันแสนอร่อยทำให้ “อิตาลี” เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวนมาก อย่างไรก็ตามหากต้องการเดินทางเที่ยวอิตาลีสิ่งสำคัญนอกจากพาสปอร์ตแล้วทุกคนจะต้องมี “วีซ่าอิตาลี” ด้วย ใครอยากรู้ว่าการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวไปอิตาลีฉบับปี 2024 ต้องทำยังไงบ้าง มาเจาะลึกแบบละเอียดทุกเรื่องเพื่อทำตามอย่างถูกต้องและรวดเร็วกันได้เลย

สมัครวีซ่าอิตาลี

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการขอวีซ่าท่องเที่ยวอิตาลีที่ควรรู้

สำหรับคนที่อยากเที่ยวอิตาลีต้องทำการขอวีซ่าอิตาลีเพื่อจะได้เข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อได้รับวีซ่าแล้วสามารถพำนักอาศัยทั้งหมด 90 วัน จึงขอแนะนำข้อมูลทั่วไปต่าง ๆ อันน่าสนใจเกี่ยวกับวิธีขอวีซ่าอิตาลี ศึกษาแล้ววางแผนให้ดี เตรียมตัวเปิดประสบการณ์พิเศษกับดินแดนแห่งความคลาสสิกแห่งนี้ได้เลย

คุณสมบัติผู้ขอวีซ่าท่องเที่ยวอิตาลี

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ต้องการยื่นวีซ่าอิตาลีให้ผ่านต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป หากอายุต่ำกว่านั้นต้องมีผู้ปกครองดูแลและปฏิบัติตามขั้นตอนการขอวีซ่าอิตาลี ผู้สมัครทุกคนต้องมีการนัดหมายออนไลน์ผ่านระบบของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี จากนั้นจะต้องมีการเก็บลายนิ้วมือที่ศูนย์ในวันดำเนินการ ที่สำคัญคือต้องไม่เป็นผู้ต้องคดีห้ามเดินทางออกนอกประเทศและไม่มีความผิดทางกฎหมายร้ายแรงอื่น ๆ ด้วย

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวอิตาลี มีอะไรบ้าง

ถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ทุกคนต้องตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนยื่นวีซ่าอิตาลีเพื่อให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องแก้ไข ส่งเอกสารเพิ่ม หรือทำวีซ่าไม่ผ่าน โดยเอกสารทั้งหมดที่ต้องเตรียมประกอบด้วย

1. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างเหลือ 2 หน้าขึ้นไป

2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 จำนวน 2 รูป ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังต้องเป็นสีอ่อน เช่น สีขาว สีครีม มองเห็นใบหน้าชัดเจนบนกระดาษถ่ายรูปเท่านั้น ห้ามยิ้ม ห้ามเห็นฟัน ห้ามสวมแว่นตา หมวก ผ้าคลุมศีรษะ หรืออุปกรณ์ปกปิดใบหน้าทุกชนิด ยกเว้นผ้าคลุมตามศาสนา และไม่อนุญาตให้ตกแต่งด้วยโปรแกรมแต่งรูป

3. แบบฟอร์มการขอวีซ่าอิตาลี

4. หลักฐานเกี่ยวกับการทำงาน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

  • พนักงานบริษัท / ข้าราชการ เอกสารรับรองการทำงานฉบับจริงระบุชื่อ ตำแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาวันลาหยุด (ภาษาอังกฤษทั้งหมด) มีอายุเอกสารไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่น และมีการระบุ To Whom It May Concern แต่ไม่ต้องใส่ชื่อสถานทูต
  • ประกอบธุรกิจส่วนตัว หนังสือจดทะเบียนธุรกิจหรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ อายุเอกสารไม่เกิน 90 วัน
  • นักเรียน หรือ นักศึกษา จดหมายรับรองจากสถานศึกษาฉบับจริง (ภาษาอังกฤษทั้งหมด) อายุเอกสารไม่เกิน 30 วัน

5. หลักฐานทางการเงิน ใช้ Bank Statement ตัวจริง (บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป) รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด และทำรายการล่าสุดไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ยื่นเอกสาร

6. เอกสารกรมธรรม์ประกันเดินทางต่างประเทศและประกันอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท (เวลายื่นเอกสาร ใช้ทั้ง กรมธรรม์ประกันภัย และ ตารางผลประโยชน์)

7. เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้แก่ เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เอกสารการจองโรงแรม โปรแกรมการท่องเที่ยว (ภาษาอังกฤษ) เอกสารเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

8. กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีสำเนาสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับแปลอังกฤษ และหากเดินทางคนเดียวต้องมีเอกสารยินยอมเดินทางไปต่างประเทศตัวจริงจากพ่อแม่ออกโดยเขตหรืออำเภอ

ค่าธรรมเนียมของวีซ่าท่องเที่ยวอิตาลี

ในการยื่นวีซ่าอิตาลีจะมีค่าธรรมเนียมสถานทูตอยู่ที่คนละ 80 EUR หรือประมาณ 2,960 บาท แต่สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าอิตาลีจะเหลือเพียง 40 EUR หรือประมาณ 1,480 บาท ขณะที่เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

นอกจากนี้ยังมีค่าบริการอื่นเพิ่มเติม ได้แก่ ค่าบริการศูนย์รับยื่น VFS 342 บาท ค่า SMS 75 บาท (สำหรับอัปเดตสถานะวีซ่าล่าสุด) หรือถ้าใครจะดำเนินการผ่านเอเย่นต์ก็มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของแต่ละแห่ง และถ้าหากทำการยื่นขอวีซ่าน้อยกว่า 5 วัน ก่อนการเดินทางต้องจ่ายค่าธรรมเนียมด่วนพิเศษอีก 400 บาท

*ค่าธรรมเนียมอาจเปลี่ยนแปลงตามความผันผวนของสกุลเงินได้

วีซ่าท่องเที่ยวอิตาลี

วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวอิตาลี เป็นอย่างไร ทำตามได้เลย

เมื่อเตรียมพร้อมในเรื่องเอกสาร ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว คราวนี้ก็มาถึงวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวอิตาลีซึ่งไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่หลายคนกังวลใจ ลองมาทำตามคำแนะนำที่กำลังจะบอกต่อไปนี้กันเลย ผ่านฉลุยเตรียมลุยเที่ยวอิตาลีกันให้เพลิน

ขั้นตอนการขอวีซ่าท่องเที่ยวอิตาลี มีอะไรบ้าง

1. เตรียมเอกสารต่าง ๆ ตามที่ระบุให้ครบถ้วนทั้งหมดเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินการภายในเวลาอันรวดเร็ว

2. ทำการจองคิวออนไลน์กับศูนย์รับทำวีซ่า จองการนัดหมาย | vfsglobal

3. เมื่อถึงวันนัดหมายให้เดินทางไปยื่นเอกสารตามสถานที่ที่ระบุ แนะนำให้ไปก่อนเวลาเล็กน้อย เตรียมเอกสารและค่าธรรมเนียม พร้อมใบจองนัดของตนเองให้เรียบร้อย

4. ดำเนินการยื่นเรื่องตามวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวอิตาลีที่ศูนย์ได้กำหนดเอาไว้ เช่น ยื่นใบนัด แสดงหนังสือเดินทาง รอตรวจเอกสาร สแกนลายนิ้วมือ (หากใครเคยสแกนทำวีซ่าแล้วจะอยู่ในระบบ 5 ปี) เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยก็ชำระเงิน

5. สามารถติดตามคำร้องได้ผ่านช่องทาง SMS อัปเดตสถานะ หรือผ่านช่องทางออนไลน์บนหน้าเว็บศูนย์รับคำร้องโดยกรอกหมายเลขอ้างอิงที่ระบุไว้บนใบเสร็จและใส่นามสกุลของผู้ขอวีซ่า

7. เมื่อทุกอย่างผ่านเรียบร้อยก็เตรียมรอรับวีซ่า จะเลือกส่ง EMS ถึงบ้าน (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) หรือไปรับเองก็ได้ วิธีขอวีซ่าอิตาลีไม่ยากอย่างที่คิดเลย

จะสามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวอิตาลีได้ที่ไหน

หลังจากเข้าใจวิธีขอวีซ่าอิตาลีกันไปเรียบร้อย คราวนี้ก็มาถึงสถานที่ในการยื่นคำร้องกันบ้าง ปัจจุบันหากเป็นการยื่นวีซ่าอิตาลีประเภทท่องเที่ยวจะดำเนินการผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอิตาลี VFS มีด้วยกัน 3 แห่ง ดังนี้

1. ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอิตาลี VFS กรุงเทพ

ที่อยู่: 404 ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์: 02-460-7059

อีเมล: [email protected]

เว็บไซต์: Welcome to VFS Global | vfsglobal

เวลารับยื่นคำร้องขอวีซ่าอิตาลี: วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13:00 – 16:00 น.

2. ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่: 191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6 บี ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 14.00 น. กรณียื่นคำร้องโดยไม่มีนัดหมายทำได้เฉพาะเวลา 13.00 – 14.00 น.

3. ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี จังหวัดภูเก็ต

ที่อยู่: อาคารซีซีเอ็ม คอมเพล็กซ์ 77/77 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 14.00 น. กรณียื่นคำร้องโดยไม่มีนัดหมายทำได้เฉพาะเวลา 13.00 – 14.00 น.

วีซ่าอิตาลี

สิ่งที่ควรรู้ในการทำวีซ่าท่องเที่ยวอิตาลี ยังมีเรื่องไหนอีกบ้าง

จากข้อมูลที่แนะนำเกี่ยวกับการทำวีซ่าอิตาลีจะเห็นว่าไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่หลายคนกังวลใจ แต่ทั้งนี้การทำประกันเดินทางต่างประเทศคือสิ่งสำคัญมาก เพราะต่อให้เอกสารครบถ้วนทั้งหมดแต่ขาดตัวนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องผ่านแน่นอน นอกจากประกันแล้วก็ยังมีบางเรื่องที่อยากแนะนำด้วย

ขอวีซ่าท่องเที่ยวอิตาลี ใช้เวลาเท่าไหร่

ผู้ที่วางแผนเดินทางไปเที่ยวอิตาลีสามารถยื่นวีซ่าอิตาลีล่วงหน้าก่อนเดินทางได้ 90 วัน เนื่องจากระยะเวลารอพิจารณาวีซ่าอิตาลีจะอยู่ประมาณ 5 วัน ทำการ (ไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) แต่ในบางกรณีระยะเวลาอาจเพิ่มได้ถึง 30 วัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูตอิตาลี จึงแนะนำว่าควรยื่นก่อนเดินทางจริงไม่น้อยกว่า 15 วัน 

สามารถเดินทางไปพื้นที่ไหนได้บ้าง เมื่อถือวีซ่าท่องเที่ยวอิตาลี

เมื่อได้รับวีซ่าอิตาลีเป็นที่เรียบร้อยก็พร้อมออกเดินทางไปเที่ยวอิตาลีกันได้เลย ซึ่งคุณสามารถเดินทางได้ทุกพื้นที่ของประเทศตั้งแต่เมืองหลงอย่างกรุงโรม เมืองแฟชั่นมิลาน ไปจนถึงเวนิส ฟลอเรนซ์ ปิซ่า เซียน่า และยังสามารถไปเยี่ยมนครรัฐวาติกันได้อีกด้วย

สรุป

ทั้งหมดนี้คือขั้นตอนและเรื่องควรรู้เกี่ยวกับวิธีขอวีซ่าอิตาลี อย่างไรก็ตามย้ำกันอีกครั้งหากคุณวางแผนเที่ยวอิตาลี การมีประกันเดินทางต่างประเทศคือสิ่งสำคัญ เพราะนอกจากใช้ยื่นวีซ่าแล้วยังให้ความคุ้มครองกรณีเกิดเรื่องไม่คาดฝันด้วย จึงขอแนะนำ “ประกันเดินทางอิตาลี” ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท ใช้ยื่นวีซ่าอิตาลีแบบหายห่วง คุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19 ซื้อง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมบริการช่วยเหลือตลอด 24 ชม. คุ้มค่าขนาดนี้ต้องมีไว้แล้ว

You May Also Like

รักษาไมเกรน
สุขภาพ

รักษาไมเกรนอย่างไรให้ได้ผล

เนื้อหาบทความนี้ นำเสนอโดย Bangkok Physio Center (BPC) อาการปวดหัวไมเกรนที่ทำให้รู้สึกอ่อนเพลียและมักมาพร้อมกับความเจ็บปวดแสนสาหัส อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการใช้ชีวิต แม้ผู้ป่วยไมเกรนจะพยายามหาวิธีรักษาหรือบรรเทาอาการปวดบริเวณด้านหลังศีรษะอย่างต่อเนื่องนี้ แต่การทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างอาการปวดหัวทั่วไปและปวดหัวไมเกรนก็มีส่วนสำคัญเช่นกัน อาการปวดหัวทั่วไปและไมเกรนแตกต่างกันอย่างไร? อาการปวดหัวเป็นอาการป่วยที่พบได้บ่อย แต่ไมเกรนจะมีความรุนแรงและอาการที่เฉพาะเจาะจงกว่า อาการปวดหัวด้านหลังศีรษะมักมีปัจจัยที่แตกต่างออกไป อาการปวดหัวทั่วไปอาจทำให้รู้สึกไม่สบายเล็กน้อย แต่ไมเกรนจะทำให้เกิดอาการปวดตุบๆ อย่างรุนแรง โดยมักเกิดขึ้นที่ด้านใดด้านหนึ่งของศีรษะ การทำความเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้เป็นก้าวแรกสู่การรักษาอาการปวดหัวไมเกรนอย่างมีประสิทธิภาพ การรักษาอาการปวดหัวไมเกรนที่ได้ผลดีที่สุด …

เที่ยวสวนสนุก
เดินทาง

แนะนำ 10 สวนสนุกในเอเชีย เที่ยวมันสะใจ ตะลุยได้แบบไม่มีเบื่อ

สำหรับสายแอดเวนเจอร์หรือคนที่ชอบความตื่นเต้น รวมถึงเป็นแฟนกับตัวละครใด ๆ ก็ตาม การเที่ยวสวนสนุกคืออีกจุดประสงค์เดินทางไปต่างประเทศแบบไม่ต้องสงสัย ซึ่งในเอเชียใกล้บ้านเราก็มีสวนสนุกชื่อดังหลายแห่งเปิดให้บริการ ไม่ต้องเหนื่อยกับการนั่งเครื่องบินหลายชั่วโมง แล้วจะมีที่ไหนบ้าง? ขอแนะนำ 10 สวนสนุกในเอเชียการันตีความสนุก มันเร้าใจ ตะลุยได้ไม่เบื่อ  Disneyland Tokyo เริ่มกันด้วยสวนสนุกในเอเชียที่เป็นความใฝ่ฝันของสายเที่ยวที่อยากไปเยือนดินแดนเทพนิยายดิสนีย์สักครั้ง และยังเป็นแห่งแรกที่สร้างขึ้นนอกสหรัฐฯ แบ่งออกเป็น 7 โซน …

เที่ยวเซียงไฮ้
เดินทาง

เที่ยวเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน มีจุดไหนต้องเช็กอิน รวมไว้ให้แล้ว

“เซี่ยงไฮ้” (Shanghai) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศจีนตั้งอยู่บริเวณภูมิภาคตะวันออกฝั่งใต้ของแม่น้ำแยงซีเกียง มีความก้าวหน้าทั้งด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความงดงามของสถาปัตยกรรมโบราณ ธรรมชาติ และสถานที่เที่ยวน่าสนใจหลายจุดมาก ใครวางแผนอยากไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ ต้องไม่พลาดกับจุดเช็กอินที่รวมไฮไลต์เด็ดเอาไว้แบบครบถ้วนแล้ว แต่ละที่การันตีความพิเศษ เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับชีวิตได้แบบจัดเต็มแน่นอน! จุดเช็กอินห้ามพลาดเมื่อเที่ยวเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน 1. หอไข่มุกตะวันออก (The …