luma logo travel insurance

เพื่อนรู้ใจทุกเรื่องการเดินทาง

ไปเที่ยวออสเตรีย

ประกันเดินทาง ออสเตรีย, ประกันเดินทาง ออสเตรีย

สำนักงานทั่วโลก

ประกันเดินทางออสเตรีย ไปเที่ยวออสเตรียครั้งนี้ ไม่ต้องห่วง เพราะมีทีมงานพร้อมดูแลทุกเวลา และ ทั่วโลก

ประกันเดินทาง ออสเตรีย, ประกันเดินทาง ออสเตรีย

ทีมแพทย์ของ LUMA

ทีมแพทย์ของ LUMA พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมแพทย์ภายในของบริษัท

trip cancellation

สามารถยกเลิก และ คืนเงิน

LUMA เข้าใจ ว่าบางครั้งมีเหตุด่วนเกิดขึ้นที่ไม่ได้คาดถึง ซื้อประกันเดินทางไปออสเตรียกับ LUMA สามารถยกเลิกประกันเดินทาง ก่อนวันที่ประกันจะเริ่ม และรับเงินคืน 100%

ติดตาม ข่าวสาร และ โปรโมชั่นต่าง ๆ

ประกันเดินทาง ออสเตรีย, ประกันเดินทาง ออสเตรีย

LUMA GO ประกันเดินทางไปออสเตรีย

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

249

/สัปดาห์

2/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

385

/สัปดาห์

3/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

แผน 2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

600

/สัปดาห์

4/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

765

/สัปดาห์

5/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองเที่ยวบิน

เที่ยวบินล่าช้า

คุ้มครองสัมภาระ

กระเป๋าเดินทางล่าช้า

กระเป๋าเดินทางเสียหาย

การสูญเสียเอกสารเดินทาง

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

249

/สัปดาห์

1,000,000 ฿

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

385

/สัปดาห์

2,000,000 ฿

pakistan travel insurance plan

แผน  2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

600

/สัปดาห์

3,000,000 ฿

50,000 ฿

20,000 ฿

30,000 ฿

10,000 ฿

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

765

/สัปดาห์

5,000,000 ฿

50,000 ฿

25,000 ฿

50,000 ฿

30,000 ฿

ประกันเดินทางไปออสเตรีย ควรคุ้มครองอะไร?

ประกันเดินทาง ออสเตรีย, ประกันเดินทาง ออสเตรีย

ความคุ้มครองกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ในประเทศออสเตรีย

รวมถึงค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกสำหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดจากความทุพพลภาพ/อาการที่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาหรือคงอยู่ในประเทศออสเตรียตลอดระยะเวลาของกรมธรรม์

covid cover

ครอบคลุมการรักษา Covid-19 ในออสเตรีย

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาที่จำเป็นทางการแพทย์สำหรับเชื้อ Covid-19

ประกันเดินทาง ออสเตรีย, ประกันเดินทาง ออสเตรีย

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางของคุณในออสเตรีย

ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ รวมถึงภัยธรรมชาติที่พบบ่อยที่สุดในออสเตรีย

trip cancellation

การยกเลิกการเดินทางไปออสเตรีย

สามารถยกเลิก แผนประกันเดินทางไปประเทศออสเตรีย หากมีการยกเลิกทริปกระทันหัน หรือวีซ่าไม่ผ่าน แต่แจ้งยกเลิกก่อนวันที่กรมธรรม์เริ่มความคุ้มครอง และได้รับการคืนเงิน 100%

อะไรที่ไม่คุ้มครอง?

ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนเริ่มกรมธรรม์

การเจ็บป่วย โรค หรือสภาพร่างกายใด ๆ ที่เป็นมาก่อนวันเริ่มกรมธรรม์ไม่ว่าผู้เอาประกันจะทราบหรือไม่ทราบ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

ไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง

ไม่คุ้มครองเหตุการที่คาดไม่ถึง เช่น การก่อการร้าย สงคราม การรุกราน และความไม่สงบภายในประเทศ โปรดอ่านกรมธรรม์อย่างละเอียด

ไม่คุ้มครองการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

ครอบคลุมเฉพาะการเดินทางเพื่อการพักผ่อน หรือ การทำธุรกิจ (งานธุรการ และงานที่ไม่ใช้แรงร่างกายเท่านั้น) ไม่คุ้มครองการเดินทางเพื่อรับการรักษาพยาบาลที่ประเทศออสเตรีย

ไปออสเตรีย ต้องซื้อประกันเดินทางไหม?

สำหรับผู้ที่เตรียมเดินทางไปออสเตรียระยะสั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องซื้อประกันเดินทางของตนเองภายใต้เหตุผลหลัก 4 ประการ ดังนี้

 

 1. 1. ใช้สำหรับการขอวีซ่าเชงเก้น

โดยส่วนใหญ่นักเดินทางที่จะไปยังประเทศออสเตรียระยะสั้นมักถูกจัดอยู่ในกลุ่มนักท่องเที่ยว ซึ่งการขอวีซ่าเชงเก้นจำเป็นต้องมีเอกสารการซื้อประกันเดินทางต่างประเทศภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดนั่นคือวงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท หากไม่มีเอกสารยืนยันดังกล่าวจะไม่สามารถทำวีซ่าเชงเก้นได้ ด้วยเหตุนี้จึงต้องซื้อไว้ทุกครั้ง

 

 1. 2. คุ้มครองการรักษาพยาบาล

การเดินทางไปต่างประเทศมีความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้เสมอ อาทิ การเจ็บป่วยจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อาหารที่ทาน ติดเชื้อโควิด-19 หรืออื่น ๆ ไปจนถึงการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เช่น รถเฉี่ยวชน ตกบันได แมลงสัตว์กัดต่อย ฯลฯ การเข้ารักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในประกันเดินทางออสเตรียจะช่วยให้คุณไม่ต้องเสียค่ารักษาอันแสนแพงด้วยตนเอง

 

 1. 3. คุ้มครองปัญหาด้านเที่ยวบิน

เหตุไม่คาดฝันเกี่ยวกับเที่ยวบินเดินทางมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนเที่ยวบิน ไฟล์ทบินล่าช้า ยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งสาเหตุมีได้หลายกรณี อาทิ สภาพอากาศแปรปรวน เครื่องบินมีปัญหา การถูกข่มขู่จากผู้ไม่หวังดี ฯลฯ เมื่อคุณต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบินไฟล์ทใหม่ ประกันเดินทางจะให้การช่วยเหลือตามเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้

 

 1. 4. คุ้มครองด้านสัมภาระ

เรื่องของสัมภาระเป็นอีกสิ่งที่ประกันเดินทางต่างประเทศให้ความคุ้มครอง โดยเป็นเหตุที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของสายการบินหรือสนามบิน เช่น สัมภาระเสียหาย สูญหาย ล่าช้า ทำให้คุณต้องมีค่าใช้จ่ายในการซื้อของใช้จำเป็น หรือต้องซ่อมแซม / ซื้อกระเป๋าเดินทางใหม่ด้วยตนเอง หากมีประกันเดินทางออสเตรียจะช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องดังกล่าวลงได้

 

 1. 5. ความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่น ๆ

นอกจากเหตุผลต่าง ๆ ที่กล่าวไปทั้งหมดแล้วประกันเดินทางยังให้ความคุ้มครองด้านอื่นเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ เช่น การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับประเทศต้นทาง การส่งศพกลับภูมิลำเนา ค่าใช้จ่ายของญาติเมื่อต้องเดินทางไปหาผู้ป่วย คุ้มครองการถูกชิงทรัพย์ จี้ ปล้น สินทรัพย์ในห้องพักสูญหาย เอกสารเดินทางสูญหาย เสียหาย เงินสดถูกขโมย ฯลฯ

ประกันเดินทางออสเตรีย มีกี่ประเภท?

ปกติแล้วทุกคนสามารถเลือกทำประกันเดินทางออสเตรียได้ 2 ประเภท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเดินทาง หรือความถี่ของการไปออสเตรีย ดังนี้

 

 1. 1. ประกันเดินทางรายเที่ยว – เป็นรูปแบบประกันเดินทางที่ให้ความคุ้มครองแบบรายครั้งตามช่วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ เหมาะกับผู้ที่เดินทางไปออสเตรียเพื่อพำนักระยะสั้น และไม่ได้เดินทางไปบ่อยเฉลี่ยแล้วไม่เกิน 2 ครั้ง / ปี มีราคาถูก และให้ความคุ้มครองครอบคลุมทุกด้าน
 2. 2. ประกันเดินทางรายปี – เป็นรูปแบบประกันเดินทางที่ให้ความคุ้มครองตลอด 1 ปี นับตั้งแต่เริ่มต้นกำหนดวันคุ้มครอง เหมาะกับผู้ที่ต้องเดินทางไปออสเตรียบ่อยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 3 ครั้ง แต่มีเงื่อนไขว่าแต่ละครั้งต้องพำนักอาศัยไม่เกิน 90 วัน และเดินทางเข้าออสเตรียไม่เกิน 3 ครั้ง นับตั้งแต่ออกจากประเทศไทย

ประกันเดินทางออสเตรีย ควรซื้อตอนไหน?

อย่างที่อธิบายเอาไว้ว่าการจะเข้าประเทศออสเตรียจำเป็นต้องทำวีซ่าเชงเก้น และนำเอกสารของประกันเดินทางไปยื่นเป็นส่วนหนึ่งประกอบการพิจารณา ดังนั้นผู้ที่วางแผนเดินทางไปยังประเทศนี้ควรต้องเลือกซื้อประกันเดินทางต่างประเทศล่วงหน้าก่อนถึงวันยื่นเอกสารทำวีซ่า 7 วัน เพื่อให้คุณสามารถรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน ไม่ต้องเสียเวลายื่นใหม่ให้ยุ่งยาก จะยิ่งทำให้การขอวีซ่าล่าช้าลงกว่าเดิม

ประกันเดินทางออสเตรีย ซื้อยังไงดี?

 1. 1. เลือกบริษัทประกันที่มีความน่าเชื่อถือ มีเครือข่ายการติดต่อได้ทั่วโลก เช่น บริษัทประกันประเทศอื่น สายการบิน สถานพยาบาล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การประสานงานสะดวกรวดเร็วมากขึ้นกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันและต้องใช้ความคุ้มครองจากประกันเดินทางดังกล่าว
 2. 2. เลือกซื้อแพ็คเกจที่เหมาะสมกับตนเอง ต้องเลือกแผนประกันที่ได้รับการอนุมัติ Schengen Approve ภายใต้เงื่อนไขสำคัญด้านความคุ้มครองมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องซื้อแผนแพงที่สุดเสมอไป
 3. 3. ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของแผนประกันเดินทางออสเตรียที่ตนเองจะซื้อได้ละเอียด ครบถ้วน เช่น วงเงินคุ้มครองแต่ละเงื่อนไข ระยะเวลาในการคุ้มครอง เพื่อให้การซื้อตรงตามความต้องการของตนเองมากที่สุด
 4. 4. เลือกซื้อผ่านช่องทางที่น่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ เช่น ซื้อตรงกับบริษัทประกันผ่านช่องทาง Official การซื้อผ่านตัวแทนประกัน หรือแพลตฟอร์มตัวแทนที่มีชื่อเสียง

ประกันเดินทางออสเตรีย คุ้มค่าหรือไม่?

 1. ยืนยันว่าการซื้อประกันเดินทางออสเตรียมีความคุ้มค่าอย่างแน่นอน เริ่มตั้งแต่การใช้เพื่อทำวีซ่าให้มีโอกาสผ่านง่ายมากขึ้น รวมถึงค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศราคาแพงกว่าในเมืองไทยพอสมควร การมีประกันเดินทางต่างประเทศติดตัวไว้แล้วเกิดเหตุไม่คาดฝัน คุณก็สามารถสบายใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ค่ารักษาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ต้องเสียเงินด้วยตนเอง

การเคลมประกันเดินทางออสเตรีย ยุ่งยากไหม?

กรณีให้มีเหตุต้องเคลมประกันเดินทางออสเตรียก็ไม่ได้มีความยุ่งยากใด ๆ ทั้งสิ้น หากเป็นการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล แนะนำให้สำรองจ่ายด้วยตนเองก่อนจากนั้นนำใบเสร็จและใบรับรองแพทย์กลับมาเคลมประกันที่เมืองไทย ส่วนกรณีที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแนะนำให้ผู้ป่วยหรือบุคคลใกล้ชิดทำการแจ้งมายังบริษัทประกัน อธิบายรายละเอียดอย่างครบถ้วน เพื่อบริษัทจะทำหน้าที่ประสานงานและผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้เลยโดยไม่ต้องสำรองจ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีเป็นการเคลมเรื่องของสัมภาระเสียหาย สูญหาย เที่ยวบินล่าช้า ยกเลิก หรือการถูกจี้ ปล้นต่าง ๆ สิ่งสำคัญคือต้องมีเอกสารยืนยันแบบทางการเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น เอกสารจากสนามบิน สายการบิน ใบแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ท้องงถิ่น จากนั้นจึงนำเอกสารดังกล่าวมาประกอบการเคลมประกันที่เมืองไทยภายหลังเดินทางกลับเรียบร้อย

การขอวีซ่าไปเที่ยวออสเตรียไม่ยากอย่างที่คิด เพียงทำตามขั้นตอนที่จัดมาให้ เตรียมเอกสาร จัดกระเป๋าแล้วไปเที่ยวกันเลย!

เตรียมเงินให้พร้อม ซื้อของที่ออสเตรีย อย่าลืมขอ Tax Refund ขอเงินภาษีคืนมา !

ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง

ติดต่อลูม่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
แชทกับเจ้าหน้าที่ของเรา

แชทกับเราผ่าน Facebook Messenger

แชทกับเราผ่าน LINE