วางแผนทั้งสุขภาพและการเงินด้วยประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี

หลาย ๆ คนมักจะตั้งคำถามเกี่ยวกับการทำประกันสุขภาพว่า ทำไมต้องทำ จำเป็นต้องทำหรือเปล่า? หรือหากทำแล้วดีจริง ๆ หรือไม่? หรือบางคนก็คิดว่า ในแต่ละวันใช้ชีวิตปกติ เช้าไปทำงาน เย็นกลับบ้าน หรือนั่งทำงานในออฟฟิศไม่ได้มีความเสี่ยงอะไร ไม่เห็นจำเป็นต้องทำประกันสุขภาพเลย แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น การใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันถือว่ามีความเสี่ยงอยู่รอบด้านไปหมด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สภาพอากาศ มลภาวะต่าง ๆ หรือแม้แต่อาหารการกิน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่กระทบต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตเราแทบทั้งหมด ส่งผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ โดยที่เราไม่รู้ตัว หนักเข้าก็กลายเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่เกินจะแบกไหว นี่จึงเป็นเหตุผลหลักว่า ทำไมการทำประกันสุขภาพถึงเป็นเรื่องจำเป็น อีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่หลายคนยังไม่รู้ คือ ทำประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย รายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้ในบทความนี้

ทำความรู้จักประกันสุขภาพก่อนนำไปลดหย่อนภาษี

ประกันสุขภาพคืออะไร

ประกันสุขภาพ (Health Insurance) คือการที่บริษัทประกันภัยตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ โดยเเงื่อนไขของการชำระค่ารักษาพยาบาล ความคุ้มครองว่าครอบคลุมส่วนไหนบ้างจะขึ้นอยู่กับแผนประกันสุขภาพที่เราเลือกซื้อ การประกันสุขภาพแยกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน ดังนี้

ประกันสุขภาพบุคคล (Individual Health Insurance) ประกันประเภทนี้ เป็นการเลือกทำประกันเพื่อเลือกความคุ้มครองตามความต้องการส่วนตัว หรือตามลักษณะการใช้ชีวิตประจำวัน และความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นของแต่ละคน โดยจะมีการคำนวณเบี้ยประกันจากเพศ อายุ อาชีพ สุขภาพ และการดำเนินชีวิตชีวิตของผู้ทำประกัน

ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม (Group Health Insurance) ประกันประเภทนี้ ส่วนใหญ่จะทำโดยบริษัทหรือองค์กร เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน ซึ่งจะครอบคลุมมากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกความคุ้มครองของแต่ละบริษัท หรือองค์กรนั้น ๆ และมักจะมีเบี้ยประกันต่ำ เพราะคำนวณค่าเฉลี่ยมาเป็นอัตราเดียวกันทั้งหมด

ซึ่งประกันสุขภาพทั้งแบบบุคคลและแบบกลุ่มประกอบด้วยความคุ้มครอง 7 หมวดที่เหมือนกัน ได้แก่

 1. 1. ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการทั่วไป และค่าใช้จ่ายกรณีมีการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหลังจากเกิดอุบัติเหตุ
 2. 2. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผ่าตัด ค่าปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัด
 3. 3. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้แพทย์มาดูแล
 4. 4. ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาที่คลินิก หรือแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
 5. 5. ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร
 6. 6. ค่าใช้จ่ายในการรักษาฟัน
 7. 7. การชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบริการโดยพยาบาลพิเศษขณะอยู่ในโรงพยาบาล หรือที่บ้านภายหลังจากการรักษาในโรงพยาบาล ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์

โดยเมื่อผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุที่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล ผู้เอาประกันจะได้รับผลประโยชน์เบื้องต้น ดังนี้

ผลประโยชน์สำหรับกรณีป่วยใน (In-patient Department : IPD)
คือความคุ้มครองในกรณีที่แพทย์ผู้ทำการรักษาวินิจฉัยว่าผู้เอาประกันภัยต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยเงื่อนไขจะต้องมีการพักรักษาตัวต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง รวมทั้งหากเสียชีวิตต้องอยู่ภายใน 6 ชั่วโมงด้วย กรณีนี้ประกันจะคุ้มครองค่าใช้จ่าย เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าผ่าตัดฉุกเฉิน ค่าปรึกษาแพทย์ ค่าห้องพัก ค่าอาหาร ค่ารถพยาบาล ค่าบริการอื่น ๆ

ผลประโยชน์สำหรับกรณีผู้ป่วยนอก (Out-patient Department : OPD) คือความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล รักษาเสร็จแล้วสามารถกลับบ้านได้เลย เช่น ปวดหัวตัวร้อน เป็นไข้หวัด ปวดท้อง กรณีนี้ประกันจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าปรึกษาแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ซึ่งผลประโยชน์ส่วนอาจรวมอยู่ในแผนประกันภัยแล้ว หรือสามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เอาประกันภัย

เบี้ยประกันสุขภาพกับการหักลดหย่อนภาษี ดีอย่างไร

สำหรับเงื่อนไขประกันลดหย่อนภาษีนั้น ตามกฎหมายได้กำหนดให้ทุกคนที่ทำประกันสุขภาพ สามารถใช้สิทธิ์เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ผู้เอาประกันสามารถนำประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี ไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 25,000 บาท
 • ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 172 สามารถนำไปลดหย่อนร่วมกับประกันชีวิตได้
  แต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 • ต้องเป็นเบี้ยประกันสุขภาพที่ทำกับบริษัทที่ประกอบกิจการในประเทศไทยเท่านั้น
ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้อย่างไร

เบี้ยประกันสุขภาพประเภทใดบ้างใช้หักลดหย่อนภาษีได้

จากการที่กฎหมายได้กำหนดให้ผู้ที่ทำประกันสุขภาพ สามารถใช้จำนวนเบี้ยประกันลดหย่อนภาษีไปขอหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้นั้น ประกันลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ มีประเภทเบี้ยประกันแบบไหน รวมทั้งรายละเอียดและเงื่อนไขจำนวนเงินที่หักลดหย่อนได้ ดังนี้

1. เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง

เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง จะสามารถนำจำนวนเบี้ยประกันสุขภาพไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 25,000 บาท และรวมกับการจำนวนเบี้ยประกันชีวิต ไม่เกิน 100,000 บาท หรือหากมีการทำประกันชีวิตแบบบำนาญ ก็สามารถนำไปรวมหักลดหย่อนภาษีได้อีกไม่เกิน 215,000 บาท

2. เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาและคู่สมรส

สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาและคู่สมรสนั้น ก็สามารถนำจำนวนเบี้ยประกันลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน โดยสามารถลดหย่อนภาษีได้คนละไม่เกิน 15,000 บาท แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขรายได้ของพ่อและแม่ต้องไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และในกรณีคู่สมรสต้องเป็นผู้ไม่มีเงินได้ จึงจะสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาททั้งนี้

สรุป

ประกันสุขภาพนอกจากจะเป็นตัวเลือกที่ดีในการวางแผนรับมือกับสถานการณ์เจ็บป่วยแล้ว ประกันสุขภาพยังเป็นทางเลือกในการวางแผนการเงินที่คุ้มค่าเป็นอย่างมาก เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณไม่ต้องคอยกังวลกับค่ารักษาพยาบาลแสนแพงไม่ว่าจะเป็นจากโรคทั่วไป โรคร้ายต้องผ่าตัด หรือเจ็บหนักขนาดไหนก็ตาม และยังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ทั้งของตนเองและของคนในครอบครัวอีกด้วย

สำหรับใครที่กำลังมองหาซื้อประกันสุขภาพดี ๆ คุ้มครองครบครัน ตอบโจทย์ทุกความต้องการ พร้อมดูแลให้คุณใช้ชีวิตอย่างไร้ความกังวล Luma ที่มีแผนประกันรองรับหลากหลายครบตอบโจทย์ทุกความต้องการ ช่วยให้การทำประกันเป็นเรื่องง่ายด้วยเบี้ยประกันสุขภาพที่คุ้มค่าให้คุณอุ่นใจ ไร้กังวล และสนุกไปกับการใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่

You May Also Like

ประกันRSV
สุขภาพ

ประกันสุขภาพเด็กRSV: ทำไมประกันอาจจะไม่รับ?

เด็กที่เคยมีประวัติติดเชื้อไวรัส Respiratory Syncytial Virus (RSV) มาก่อน ประกันสุขภาพอาจไม่คุ้มครองโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโรค RSV เพราะต่อให้หายแล้ว เด็กยังมีความเสี่ยงสูงที่จะต้องเข้ารับการรักษาที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ อาจจะมีภาวะแทรกซ้อน และค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างสูง  แต่ละบริษัทมีเงื่อนไขในการรับประกันที่แตกต่างกันออกไป และอาจจะยกเว้นทั้งหมดที่เกี่ยวกับ RSV หรือ ยกเว้นเป็นช่วงระยะเวลา เช่น 2 …

สตรีทฟู้ดฟิลิปปินส์
เดินทาง

ต้องลอง! แนะนำสตรีทฟู้ดฟิลิปปินส์ชื่อดัง อร่อยไม่เหมือนใคร

อาหารสตรีทฟู้ดฟิลิปปินส์ มาดูกันเมนูไหนห้ามพลาด! การได้ลองไปเที่ยวฟิลิปปินส์จะช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับทุกคนได้อย่างดี ด้วยลักษณะของพื้นที่เป็นเกาะแก่งน้อยใหญ่จำนวนมาก จุดเด่นนอกจากน้ำทะเลสวย ๆ แล้ว อาหารฟิลิปปินส์ก็ถือว่ามีความแตกต่างจากอาหารทั่วไปอยู่พอสมควร เสมือนการนำรสชาติจัดจ้านสไตล์อาเซียนผสานกับรสชาติแบบตะวันตกเอาไว้ได้อย่างลงตัว ซึ่งใครอยากลองลิ้มชิมรสกับความอร่อย จะขอแนะนำ “สตรีทฟู้ดฟิลิปปินส์” ทีเด็ดควรค่าต้องลองสักครั้ง!  ติดตาม ข่าวสาร และ โปรโมชั่นต่างๆ Line Facebook Instagram …

สตรีทฟู้ดเวียดนาม
เดินทาง

จัดเต็มสตรีทฟู้ดเวียดนาม อร่อยโดนใจใครลองแล้วก็ต้องหลงรัก

สตรีทฟู้ดเวียดนาม อร่อยทุกอย่าง ชิมให้ครบจะได้ไม่พลาด การมีโอกาสไปเที่ยวเวียดนาม ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงใช้เวลาบินประมาณ 2 ชม. นิด ๆ ก็จะได้สัมผัสกับความแปลกใหม่ในหลายมิติ รวมถึงอาหารเวียดนามซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอาหารจีน อาหารสไตล์ยุโรป และความพื้นเมืองเอาไว้ได้อย่างลงตัวมาก ยิ่งไปเดินตามริมถนนหรือตลาดกลางคืนความอร่อยมีให้เลือกสรรแบบครบครันมาก จึงขอจัดเต็มสตรีทฟู้ดเวียดนามห้ามพลาด อร่อยโดนใจได้ลองแล้วต้องหลงรักแน่  ติดตาม ข่าวสาร และ โปรโมชั่นต่างๆ …