เดินทางเข้าประเทศไทยด้วยประกัน การเดินทางที่ครอบคลุม COVID-19

แผนประกันการเดินทางที่ออกแบบมาให้ตรงตามเงื่อนของประกันสุขภาพเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) 

ประกัน COVID - 19, Covid Insurance for Thai

ตรงตามเงื่อนไขของทางการในการเดินทางเข้าประเทศไทย

แผนประกันการเดินทางที่ครอบคลุมโรค COVID -19 ที่ให้ความคุ้มครองสูงถึง 3.5 ล้านบาท (100,000 USD)

ประกัน COVID - 19, Covid Insurance for Thai

มีหนังสือรับรองการประกันภัย

อำนวยความสะดวกในการขอใบรับรองในการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry / CoE) เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางมาถึงหรือออกจากประเทศไทย ด้วยการออกหนังสือรับรองการประกันภัย

ประกัน COVID - 19, Covid Insurance for Thai

สมัครง่ายด้วยขั้นตอนที่สะดวกและรวดเร็ว

ทำการสมัครออนไลน์พร้อมรับหนังสือรับรองประกันภัยทันที

รายละเอียดความคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกัน (บาท)
การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ค่ารักษาพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3,500,000
เบี้ยประกัน (รายปี)15,000

เงื่อนไขในการพิจารณารับประกันภัย

1. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)

2. ประกันภัยนี้สำหรับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

3. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 1 – 75 ปี

3.1 กรณีผู้เยาว์ที่มีอายุระหว่าง 1 – 18 ปี และซื้อประกันภัยพร้อมผู้ปกครอง กรุณาให้บิดาหรือมารดา ลงนามกำกับในใบคำขอเอาประภันกัย

3.2 กรณีผู้เยาว์ที่มีอายุระหว่าง 1 – 18 ปี และซื้อประกันภัยเพียงคนเดียว กรุณาให้บิดาหรือมารดา ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมลงนามกำกับในใบคำขอเอาประกันภัย

4. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้สูงสุดไม่เกิน 1 ฉบับ

5. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการก่อนวันที่ขอเอาประกันภัย

6. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองค่ารักษาสำหรับสภาพ/โรคที่เป็นมาก่อนการเอาประกัยภัย (Pre-existing Conditions)

7. กรมธรรม์มีระยะเวลารอคอย 14 วัน

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ประกัน COVID - 19, Covid Insurance for Thai
รับประกันโดย Tune Protect

ซื้อประกัน COVID-19 เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยกับ Luma

ประกัน COVID - 19, Covid Insurance for Thai

คำถามที่พบบ่อย

ความคุ้มครอง

แผนประกันภัยนี้คุ้มครองเฉพาะโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID – 19) เพียงโรคเดียวหรือไม่?
แผนประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเฉพาะโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID – 19) ในระหว่างการพำนักอยู่ในประเทศไทยด้วย

การสมัครประกันภัย

ฉันควรระบุที่อยู่ใดในการกรอกใบคำขอเอาประกันภัย?
สถานที่พักอาศัยของท่านระหว่างการพำนักอยู่ในประเทศไทย (ยกเว้น จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)
ถ้าฉันยังไม่มีวันเดินทางที่แน่นอน ฉันควรระบุวันที่เริ่มต้นกรมธรรม์อย่างไร?
ท่านสามารถระบุวันที่ล่วงหน้า หากท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางที่แน่ชัดแล้ว ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวได้
‘ผู้รับผลประโยชน์’ หมายความว่าอย่างไร?
ผู้รับผลประโยชน์ หมายถึง บุคคลที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการเสียชีวิต เช่น คู่สมรส บิดา มารดา และบุตร
ฉันควรระบุ “วัตถุประสงค์ในการเดินทาง” ในใบคำขอเอาประกันภัยว่าอย่างไร?
โปรดระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าประเทศไทยของท่าน หากเป็นการเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อรับการรักษาทางการแพทย์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ฉันต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการยื่นเคลมค่ารักษาพยาบาล?
ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราผ่านทางอีเมล พร้อมส่งหลักฐานตั๋วเครื่องบินหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเดินทางออกจากประเทศไทย
ฉันจะได้รับการชดเชยค่าสินไหมเมื่อไหร่?
บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับคำร้องและเอกสารประกอบครบถ้วน

ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยเลขที่ ว00008/2555