luma logo travel insurance

เพื่อนรู้ใจทุกเรื่องการเดินทาง

ไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์

ประกันเดินทางสวิตเซอร์แลนด์, ประกันเดินทาง สวิตเซอร์แลนด์

สำนักงานทั่วโลก

ประกันเดินทางสวิตเซอร์แลนด์ ไปเที่ยวสวิสครั้งนี้ ไม่ต้องห่วง เพราะมีทีมงานพร้อมดูแลทุกเวลา และ ทั่วโลก

ประกันเดินทางสวิตเซอร์แลนด์, ประกันเดินทาง สวิตเซอร์แลนด์

ทีมแพทย์ของ LUMA

ทีมแพทย์ของ LUMA พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมแพทย์ภายในของบริษัท

trip cancellation

สามารถยกเลิก และ คืนเงิน

LUMA เข้าใจ ว่าบางครั้งมีเหตุด่วนเกิดขึ้นที่ไม่ได้คาดถึง ซื้อประกันเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์กับ LUMA สามารถยกเลิกประกันเดินทาง ก่อนวันที่ประกันจะเริ่ม และรับเงินคืน 100%

ติดตาม ข่าวสาร และ โปรโมชั่นต่าง ๆ

ประกันเดินทางสวิตเซอร์แลนด์, ประกันเดินทาง สวิตเซอร์แลนด์

LUMA GO ประกันเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

249

/สัปดาห์

2/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

385

/สัปดาห์

3/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

แผน 2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

600

/สัปดาห์

4/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

765

/สัปดาห์

5/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองเที่ยวบิน

เที่ยวบินล่าช้า

คุ้มครองสัมภาระ

กระเป๋าเดินทางล่าช้า

กระเป๋าเดินทางเสียหาย

การสูญเสียเอกสารเดินทาง

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

249

/สัปดาห์

1,000,000 ฿

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

385

/สัปดาห์

2,000,000 ฿

pakistan travel insurance plan

แผน  2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

600

/สัปดาห์

3,000,000 ฿

50,000 ฿

20,000 ฿

30,000 ฿

10,000 ฿

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

765

/สัปดาห์

5,000,000 ฿

50,000 ฿

25,000 ฿

50,000 ฿

30,000 ฿

ประกันเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ ควรคุ้มครองอะไร?

ประกันเดินทางสวิตเซอร์แลนด์, ประกันเดินทาง สวิตเซอร์แลนด์

ความคุ้มครองกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

รวมถึงค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกสำหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดจากความทุพพลภาพ/อาการที่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาหรือคงอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตลอดระยะเวลาของกรมธรรม์

covid cover

ครอบคลุมการรักษา Covid-19 ในสวิตเซอร์แลนด์

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาที่จำเป็นทางการแพทย์สำหรับเชื้อ Covid-19

ประกันเดินทางสวิตเซอร์แลนด์, ประกันเดินทาง สวิตเซอร์แลนด์

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นระหว่างการเดิน

ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ รวมถึงภัยธรรมชาติที่พบบ่อยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์

trip cancellation

การยกเลิกการเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์

สามารถยกเลิก แผนประกันเดินทางไปประเทศเซอร์แลนด์ หากมีการยกเลิกทริปกระทันหัน หรือวีซ่าไม่ผ่าน แต่แจ้งยกเลิกก่อนวันที่กรมธรรม์เริ่มความคุ้มครอง และได้รับการคืนเงิน 100%

อะไรที่ไม่คุ้มครอง?

ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนเริ่มกรมธรรม์

การเจ็บป่วย โรค หรือสภาพร่างกายใด ๆ ที่เป็นมาก่อนวันเริ่มกรมธรรม์ไม่ว่าผู้เอาประกันจะทราบหรือไม่ทราบ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

ไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง

ไม่คุ้มครองเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น การก่อการร้าย สงคราม การรุกราน และความไม่สงบภายในประเทศ โปรดอ่านกรมธรรม์อย่างละเอียด

ไม่คุ้มครองการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

ครอบคลุมเฉพาะการเดินทางเพื่อการพักผ่อน หรือ การทำธุรกิจ (งานธุรการ และงานที่ไม่ใช้แรงร่างกายเท่านั้น) ไม่คุ้มครองการเดินทางเพื่อรับการรักษาพยาบาลที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ประกันเดินทางสวิตเซอร์แลนด์ ที่ไหนดี?

ปฏิเสธไม่ได้ว่าประกันเดินทางต่างประเทศคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเมื่อต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลจากสาเหตุที่เกิดขึ้นทั้งเจ็บป่วยและอุบัติเหตุระหว่างอยู่ต่างประเทศชั่วคราวตามวัตถุประสงค์ของแต่ละคน ซึ่งใครที่วางแผนไปสวิตเซอร์แลนด์ก็ควรต้องมีประกันเดินทางสวิตเซอร์แลนด์ติดตัวไว้ด้วย จึงอยากแนะนำให้รู้จักกับแผนประกัน LUMA GO ประกันเดินทางต่างประเทศจาก LUMA คุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท ซึ่งจะเพิ่มเติมความคุ้มครองด้านการเดินทางทั้งเที่ยวบินล่าช้า หยุดบิน สัมภาระเสียหาย สูญหาย ทุกแผนประกันมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม. และบริการประสานงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ใช้ยื่นวีซ่าเชงเก้นได้ชัวร์ สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ง่าย ๆ รับกรมธรรมผ่านอีเมลกันเลย! 

ประกันเดินทางสวิตเซอร์แลนด์ จำเป็นไหม?

การซื้อประกันเดินทางสวิตเซอร์แลนด์ ถือเป็นเรื่อง “จำเป็น” มากสำหรับทุกคนที่มีแผนหรือเตรียมเดินทางไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระยะสั้นด้วยจุดประสงค์ต่าง ๆ พำนักอาศัยไม่เกิน 90 วัน / ครั้ง ซึ่งเหตุผลที่ควรทำประกันเดินทางต่างประเทศฉบับนี้ขอสรุปเป็น 4 ข้อ ประกอบไปด้วย 

 

 1. 1. ทำประกันเดินทางสำหรับยื่นขอวีซ่าเชงเก้น

สวิตเซอร์แลนด์ถือเป็น 1 ใน 26 ประเทศกลุ่มเชงเก้น หากคุณต้องการออกไปสัมผัสกับความสวยงาม หรือมีธุระที่จะต้องเดินทางไปยังประเทศแห่งนี้แล้วพำนักอาศัยไม่เกิน 90 วัน เช่น ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน ติดต่อด้านธุรกิจ หรือเรียนคอร์สระยะสั้น นอกจากเอกสารทั่วไปที่ใช้ในการขอวีซ่าเชงเก้นจะต้องทำประกันเดินทางต่างประเทศที่ผ่าน Schengen Approved แล้วนำเอกสารไปยื่นกับทางสถานทูตพร้อมกับเอกสารอื่น ๆ โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือประกันดังกล่าวต้องมีวงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 EUR หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท 

 

 1. 2. ทำประกันเดินทางคุ้มครองจากการเจ็บป่วย

ต้องยอมรับว่าสภาพอากาศ อาหารการกินต่าง ๆ ในสวิสมีความแตกต่างจากเมืองไทยชัดเจน โอกาสเจ็บป่วยจากสิ่งไม่คาดฝัน เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย ท้องร่วง ติดเชื้อโควิด-19 ก็สามารถเกิดขึ้นได้ และถ้าหากป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลก็สามารถใช้ประกันเดินทางนี้ยื่นตรวจสอบเพื่อดำเนินการคุ้มครองได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นอาการเล็กน้อยแค่ตรวจรักษา รับยา การนอนในโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงการนำตัวส่งกลับประเทศไทยเพื่อรักษาต่อ  

 

 1. 3. ทำประกันเดินทางคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

นอกจากการเจ็บป่วยจากสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นชินแล้ว ในการเดินทางไปต่างประเทศอาจมีอุบัติเหตุจนทำให้คุณได้รับบาดเจ็บแบบไม่คาดฝันได้เช่นกัน อาทิ เดินตกบันได สะดุดหกล้ม ลื่นล้มจากน้ำบนพื้น รถเฉี่ยวชน ฯลฯ ประกันเดินทางสวิสก็ให้การคุ้มครองในเรื่องดังกล่าวด้วยเช่นกัน ทั้งการเข้าไปรับการรักษา ทำแผล ต้องนอนโรงพยาบาล หรือการส่งตัวกลับมารักษาต่อในประเทศไทย 

 

 1. 4. ทำประกันเดินทางชดเชยความล่าช้าของเที่ยวบินและสัมภาระ

อีกเหตุผลที่ควรทำประกันเดินทางสวิตเซอร์แลนด์ เผื่อเกิดเหตุเกี่ยวกับการเดินทาง เช่น เที่ยวบินล่าช้า เที่ยวบินดีเลย์เนื่องจากสภาพอากาศไม่เป็นใจ ได้รับการข่มขู่ การจราจรน่านฟ้าติดขัด เครื่องยนต์มีเหตุขัดข้อง ฯลฯ จนต้องเสียเวลาอยู่ต่อในสนามบิน ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินไฟล์ทใหม่ ต้องนอนพักโรงแรมอีกอย่างน้อย 1 คืน ไปจนถึงสัมภาระสูญหาย เสียหาย ประกันตัวนี้พร้อมรับผิดชอบให้คุณได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ 

ทำประกันเดินทางสวิตเซอร์แลนด์คุ้มค่าหรือไม่?

จากความคุ้มครองที่ได้ระบุมาไม่ว่าจะเป็นด้านบุคคล สินทรัพย์ การเดินทาง รวมถึงการใช้ยื่นวีซ่าเชงเก้น การทำประกันเดินทางสวิตเซอร์แลนด์เป็นเรื่องที่คุ้มค่าและทุกคนควรต้องทำอย่างยิ่ง ด้วยวงเงินขั้นต่ำเริ่มต้นเพียงหลักร้อยบาท แต่ให้ความคุ้มครองสูงสุดไม่น้อยกว่า 1.5 ล้าน ยังไงก็คุ้มค่าแบบไม่ต้องสงสัย ลองนึกภาพถ้าคุณต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลในสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศที่ขึ้นชื่อว่าค่าครองชีพสูงอันดับต้น ๆ ของโลก คงหมดเงินไปอีกเยอะอาจถึงขั้นหลักแสน หลักล้าน เลยทีเดียว ลงทุนกับเงินเพียงหลักร้อยอย่างน้อยถ้าได้ใช้ก็เกินคุ้มแน่นอน 

ประกันเดินทางสวิตเซอร์แลนด์ มีกี่ประเภท?

หลัก ๆ แล้วประกันเดินทางสวิตเซอร์แลนด์ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ขึ้นอยู่กับลักษณะการเดินทางและความคุ้มค่าของผู้เอาประกัน ดังนี้ 

 

 1. 1. ประกันเดินทางสวิตเซอร์แลนด์ รายเที่ยว

เป็นการซื้อประกันแบบรายเที่ยวเมื่อจะต้องเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ รายละเอียดของกรมธรรม์จะระบุระยะเวลาตั้งแต่วันเริ่มให้ความคุ้มครองจนถึงวันสิ้นสุดเดินทาง เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสบินไปสวิสบ่อย ๆ ราคาประหยัดมากเริ่มต้นเพียงหลักร้อนกว่าบาทเท่านั้น แต่ความคุ้มครองที่ได้ครบครัน 

 

 1. 2. ประกันเดินทางสวิตเซอร์แลนด์ รายปี

ลักษณะของประกันเดินทางรายปีเมื่อซื้อแล้วจะเริ่มให้ความคุ้มครองในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันแรกของการคุ้มครองที่ระบุในกรมธรรม์ เหมาะกับคนที่ต้องเดินทางไปสวิสบ่อย ๆ ไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่หลายรอบ รวมถึงคนที่มีวีซ่าเชงเก้นอยู่แล้ว ไม่ต้องใช้เอกสารประกันในการยื่น ราคาอาจสูงกว่าแต่เมื่อเทียบความคุ้มค่าแล้วยังไงก็ตอบโจทย์ แต่ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่าการเดินทาง 1 ครั้ง ต้องพำนักอาศัยในสวิสไม่เกิน 90 วัน หรือไม่เกิน 3 ครั้ง / ปี 

วิธีเลือกซื้อประกันเดินทางสวิตเซอร์แลนด์ทำยังไง?

 1. 1. ต้องเลือกซื้อกับบริษัทประกันที่มีชื่อเสียง มีความน่าเชื่อถือ มีเครือข่ายพันธมิตรด้านต่าง ๆ ครอบคลุมทั่วโลก เช่น สถานพยาบาล การให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน สายการบิน บริษัทประกันอื่น ๆ เป็นต้น เพื่อความสะดวกหากต้องเข้ารักษาตัวหรือเคลมประกัน
 2.  
 3. 2. พิจารณาประเภทประกันที่เหมาะสมกับสไตล์การเดินทางของตนเอง ไม่จำเป็นต้องซื้อแผนประกันแพงที่สุดเสมอไป
 4.  
 5. 3. ศึกษารายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ ของแผนกรมธรรม์นั้นอย่างละเอียดแล้วค่อยตัดสินใจซื้อเพื่อจะได้รับความคุ้มครองตามที่คาดหวังเอาไว้ในกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น
 6.  
 7. 4. ซื้อผ่านช่องทางที่น่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้ เช่น ซื้อตรงกับบริษัทประกันผ่านช่องทางออนไลน์ ซื้อผ่านตัวแทนขาย หรือซื้อกับคนกลางที่มีมีชื่อเสียง ไว้ใจได้ เพื่อไม่เป็นการถูกหลอกหรือเสียเงินแล้วไม่ได้รับประกันตามที่ต้องการ

ประกันเดินทางสวิตเซอร์แลนด์ ควรซื้อตอนไหน?

อย่างที่อธิบายไปว่าหากคุณจะทำการขอวีซ่าเชงเก้นต้องมีเอกสารประกันเดินทางต่างประเทศที่ผ่าน Schengen Approve แล้วเท่านั้น ซึ่งวีซ่าดังกล่าวสามารถทำล่วงหน้าก่อนเดินทางได้ไม่เกิน 180 วัน การซื้อประกันเดินทางสวิตเซอร์แลนด์จึงดำเนินการได้ก่อนทำเรื่องขอวีซ่าเชงเก้นเลย อย่างไรก็ตามสำหรับคนที่ไม่ต้องขอวีซ่าสามารถซื้อประกันเดินทางสวิสล่วงหน้าได้ 1 วัน ผ่านช่องทางออนไลน์ แต่ถ้าจะให้มั่นใจและไม่ต้องรีบร้อน ป้องกันการลืม แนะนำให้ซื้อล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 7 วัน จะดีที่สุด 

ประกันเดินทางสวิตเซอร์แลนด์ เคลมยุ่งยากหรือไม่?

หลายคนที่อาจกังวลใจเรื่องการเคลมประกันเดินทางต่างประเทศ ต้องขอยืนยันว่าการซื้อประกันเดินทางสวิตเซอร์แลนด์แล้วมีเหตุให้ต้องเคลมในทุกกรณีไม่ใช่เรื่องยุ่งยากใด ๆ เลย หากเป็นการเจ็บป่วย บาดเจ็บต้องเข้าโรงพยาบาลแบบไม่ต้องนอนพักฟื้น และค่าใช้จ่ายไม่สูงมากแนะนำให้สำรองจ่ายแล้วเก็บใบเสร็จตัวจริงเอาไว้ทั้งหมดเพื่อทำการยื่นเรื่องเบิกเคลมเมื่อกลับถึงเมืองไทย  

 

กรณีเที่ยวบินล่าช้า หยุดให้บริการ สัมภาระเสียหาย สูญหายระหว่างเดินทางอยู่บนเครื่อง หรือกระเป๋าสลับไฟล์ท แนะนำให้ขอเอกสารของทางสายการบินเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นเคลมเมื่อถึงเมืองไทย (กรณ๊สัมภาระสูญหายจากการถูกปล้น จี้ ขโมย ต้องมีใบรับแจ้งความจากสถานีตำรวจพื้นที่) 

 

ส่วนวิธีเคลมแบบสุดท้ายหากคุณเจ็บป่วยหนัก หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่า 1 วัน (พักฟื้น) สามารถติดต่อคอลเซนเตอร์ หรือบริการติดต่อฉุกเฉินกับบริษัทประกันที่คุณทำเอาไว้เพื่อแจ้งรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน จากนั้นจะมีฝ่ายประสานงานให้การช่วยเหลือโดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าใด ๆ ทั้งสิ้นด้วย 

การยื่นขอวีซ่าไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ไม่ยากอย่างที่เคยได้ยินมา เพียงเตรียมเอกสารให้พร้อม ตามขั้นตอนนี้ เตรียมเที่ยวได้เลย

อาหารสวิสขึ้นชื่อระดับโลก มาวางแผนกันว่าเมนูไหนบ้าง ที่ห้ามพลาด จะได้พูดได้เต็มปากว่าไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์มา

ข้อมูลเกี่ยวกับการไปเที่ยวต่างประเทศ

ติดต่อลูม่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
แชทกับเจ้าหน้าที่ของเรา

แชทกับเราผ่าน Facebook Messenger

แชทกับเราผ่าน LINE