การขอวีซ่าท่องเที่ยวไปสเปน ต้องทำอย่างไรบ้าง ปี 2024

ใครวางแผนอยากเปิดประสบการณ์ชีวิตใหม่ ๆ ด้วยการเดินทางไปเที่ยวสเปน หัวใจสำคัญด่านแรกที่คุณต้องผ่านไปให้ได้นั่นคือ การยื่นขอวีซ่าสเปน เสมือนเป็นใบเบิกทางชั้นดีเพื่อให้การเดินทางครั้งนี้สมบูรณ์แบบและไม่ต้องกังวลใจ เข้าประเทศแบบถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นหากมีเป้าหมายในชีวิตแล้วว่าทริปหน้าต้องมีโอกาสแวะไปเยี่ยมเยียนดินแดนกระทิงดุให้จงได้ มาศึกษาวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวท่องเที่ยวสเปนกันได้เลย

ขอวีซ่าไปสเปน

การขอวีซ่าท่องเที่ยวสเปน ต้องรู้อะไรบ้าง อย่าพลาด

สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจไปยังประเทศสเปนต้องมีการยื่นขอวีซ่าสเปนเพื่อให้สามารถเดินทางสู่พื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อคุณได้วีซ่ามาแล้วจะสามารถพำนักอาศัยอยู่ในสเปนได้ไม่เกิน 90 วัน (3 เดือน) ซึ่งก่อนจะรู้ถึงวิธีขอวีซ่าสเปนมาศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจเหล่านี้เลย

คุณสมบัติของผู้ขอวีซ่าท่องเที่ยวสเปน

ก่อนการยื่นวีซ่าสเปนต้องตรวจสอบคุณสมบัติพื้นฐานของตนเองให้เรียบร้อยจะได้ไม่เป็นการเสียเวลา เช่น ไม่เป็นผู้ต้องโทษคดีทางกฎหมายและถูกสั่งห้ามออกนอกประเทศ มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะเดินทาง เป็นต้น หากมั่นใจว่าตนเองสามารถเที่ยวแบบไร้กังวลก็เตรียมลุยทำวีซ่าสเปนและออกไปเปิดโลกใบใหม่กันเลย

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าท่องเที่ยวสเปน

นี่คือสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรรู้และจัดเตรียมให้พร้อมสำหรับยื่นวีซ่าสเปน จะได้ไม่ต้องเสียเวลาส่งเอกสารใหม่หลายรอบ และยังต้องรอคอยการอนุมัติและตอบรับจากทางศูนย์รับทำวีซ่าด้วย ซึ่งเอกสารต่าง ๆ ในการยื่นเพื่อขอทำวีซ่าสเปน มีดังนี้

1. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างเหลือ 4 หน้าขึ้นไป พร้อมสำเนา 1 ชุด

2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 จำนวน 2 รูป ไม่เกิน 6 เดือน ความยาวใบหน้าเล็กสุด 32 มิลลิเมตร ใหญ่สุด 36 มิลลิเมตร เห็นได้คมชัดอย่างน้อย 600 dpi ไม่มีแสงสะท้อน มีเงามืด หรือตาแดง พื้นหลังสีอ่อนโทนเดียวกัน (แนะนำสีเทา) สวมแว่นสายตาได้แต่ต้องไม่มีเงาสะท้อนบนกระจกแว่น กรอบและโครงแว่นไม่บังสายตา ห้ามสวมอุปกรณ์คลุมศีรษะยกเว้นตามเหตุผลทางศาสนา

3. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า 

4. หลักฐานยืนยันการทำงาน แบ่งออกได้ 3 กลุ่ม ดังนี้

  • พนักงานบริษัท / ข้าราชการ เอกสารรับรองการทำงานฉบับจริงระบุชื่อ ตำแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาวันลาหยุด (ภาษาอังกฤษทั้งหมด) มีอายุเอกสารไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่น
  • ประกอบธุรกิจส่วนตัว หนังสือจดทะเบียนธุรกิจหรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ อายุเอกสารไม่เกิน 90 วัน
  • นักเรียน นักศึกษา จดหมายรับรองจากสถานศึกษาฉบับจริง (ภาษาอังกฤษทั้งหมด) อายุเอกสารไม่เกิน 30 วัน

5. เอกสารรับรองสถานะการเงินตัวจริงจากธนาคาร และ Bank Statement ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน (บัญชีออมทรัพย์) อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือน

6. กรมธรรม์ประกันเดินทางต่างประเทศและประกันอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านบาท หรือ 30,000 EUR (เวลายื่นเอกสาร ใช้ทั้ง กรมธรรม์ประกันภัย และ ตารางผลประโยชน์)

7. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เอกสารการจองโรงแรมระหว่างพำนัก โปรแกรมท่องเที่ยว (ภาษาอังกฤษ)

8. กรณีท่องเที่ยวและเยี่ยมครอบครัวต้องมีเอกสาร Checklist – Tourism and Family Visit

9. หากเยี่ยมญาติ เยี่ยมคนรู้จัก และพักที่บ้านคนเหล่านั้นต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

  • หนังสือเรียนเชิญฉบับจริง (สีเหลือง) ลงชื่อ “Policia Nacional” เอกสารนี้ผู้เชิญต้องติดต่อขอเอกสารที่สถานีตำรวจท้องถิ่นซึ่งตนเองพักอาศัยอยู่ในสเปน)
  • สำเนาพาสปอร์ตหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้เชิญ
  • จดหมายชี้แจงระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้เชิญกับผู้เดินทาง

10. หากผู้เดินทางท่องเที่ยวไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเองต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

  • จดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ของผู้ออกค่าใช้จ่ายและผู้เดินทางท่องเที่ยว ซึ่งในเอกสารต้องระบุการออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด (ผู้ออกค่าใช้จ่ายต้องมีความสัมพันธ์ในฐานะพ่อ แม่ พี่ น้อง หรือสามี ภรรยา เท่านั้น)
  • สำเนาสูติบัตร หากอายุไม่ถึง 20 ปี / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส (สำหรับสามีภรรยา) / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  • เอกสารรับรองสถานะการเงินตัวจริงจากธนาคาร และ Bank Statement ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน (บัญชีออมทรัพย์) อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือน ของผู้ออกค่าใช้จ่าย พร้อมระบุชื่อว่าออกค่าใช้จ่ายให้ใคร
  • เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี หากไม่ได้เดินทางและไม่ยื่นเอกสารคำร้องพร้อมผู้ปกครอง ต้องแสดงหนังสือยินยอมที่ออกมาจากอำเภอ ซึ่งเอกสารระบุชัดเจนว่าผู้ปกครอง ยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางพร้อมกับชื่อบุคคลที่ไปด้วยและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียมของวีซ่าท่องเที่ยวสเปน

สำหรับค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสเปนผู้ใหญ่จะอยู่ที่คนละ 2,970 บาท (60 EUR) เด็กอายุระหว่าง 6-12 ปี คนละ 1,485 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ได้รับการยกเว้น และยังมีค่าธรรมเนียมบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่าอีก 629 บาท ยังไม่รวมค่าบริการส่ง EMS ในกรณีที่ต้องการให้ส่งวีซ่าสเปนไปยังที่อยู่ตามระบุ ส่วนใครจะดำเนินการผ่านเอเย่นต์ก็มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่แต่ละแห่งกำหนด

*ค่าธรรมเนียมอาจเปลี่ยนแปลงตามความผันผวนของสกุลเงินได้

วีซ่าท่องเที่ยวสเปน

ขั้นตอนในการสมัครวีซ่าท่องเที่ยวสเปน เป็นอย่างไร ไม่ยากเลย

เมื่อทำความเข้าใจข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการยื่นวีซ่าสเปนกันเรียบร้อย คราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนน่ารู้และวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวสเปน ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องยากแค่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อมูลที่ระบุ

ขั้นตอนในการขอวีซ่าท่องเที่ยวสเปน

1. เตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน จะได้ไม่ต้องเสียเวลาพิจารณาซ้ำหลายรอบ (ผู้ขอวีซ่าต้องทำการยื่นด้วยตนเองเท่านั้น)

2. ทำการจองคิวออนไลน์กับศูนย์รับทำวีซ่า 

3. เมื่อถึงวันนัดหมายก็เดินทางไปยื่นเอกสารตามสถานที่ที่กำหนด เตรียมเอกสารและค่าธรรมเนียม หลักฐานการจองนัดหมาย (แนะนำให้ไปถึงก่อนเวลาประมาณ 15 นาที)

4. ทำการยื่นเรื่องตามวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวสเปนที่ศูนย์กำหนดเอาไว้ต่อด้วยทำการชำระเงิน

5. รอผลการยื่นคำร้องขอวีซ่าตามระยะเวลาที่กำหนด

7. หากไม่มีปัญหาก็สามารถเดินทางไปรับวีซ่าด้วยตนเองจากการแจ้งของเจ้าหน้าที่หรือรอรับผ่าน EMS ก็ได้ เสร็จสิ้นวิธีขอวีซ่าสเปน

จะขอวีซ่าท่องเที่ยวสเปนได้ที่ไหน

สำหรับการยื่นเพื่อขอวีซ่าสเปนปัจจุบันจะนิยมดำเนินการผ่านศูนย์รับยื่นวีซ่าสเปน BLS (Spain Visa Application Center) BLS International (Thailand) Ltd. โดยทำตามวิธีขอวีซ่าสเปนที่ได้ระบุไว้

ที่อยู่: 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ชั้น B2 ยูนิต A / 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 02-258-3524

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. กรณีรับเล่มคืนทำได้เวลา 14.00 – 16.00 น. เท่านั้น

อีเมล: [email protected]

เว็บไซต์: thailand.blsspainvisa.com

ยื่นวีซ่าไปสเปน

ระยะเวลาในการขอวีซ่าท่องเที่ยวสเปน

ใครที่วางแผนเตรียมเดินทางไปเที่ยวสเปนต้องมีการประเมินระยะเวลาในการยื่นวีซ่าสเปนด้วยจะได้ไม่พลาดโอกาสและเสียเงินค่าใช้จ่ายทั้งค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พักไปแบบฟรี ๆ ซึ่งปกติแล้วการทำวีซ่าสเปนสามารถยื่นล่วงหน้าได้ไม่เกิน 180 วัน และจะใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย 15 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) อย่างไรก็ตามบางกรณีอาจใช้เวลามากกว่านั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

ข้อกำหนดของการถือวีซ่าท่องเที่ยวสเปน

มีข้อกำหนดบางประการสำหรับคนไปเที่ยวสเปนควรรู้เอาไว้เกี่ยวกับการถือวีซ่าสเปนนั่นคือ คุณสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ทุกพื้นที่ของประเทศสเปน เช่น เมืองใหญ่อย่างกรุงมาดริด เมืองบาร์เซโลน่า เมืองเกตาเฟ่ แต่ต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่เกิน 90 วัน และในระหว่างท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศสเปนอย่างเคร่งครัดด้วย

และนี่คือข้อมูลน่าสนใจทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีขอวีซ่าสเปน สามารถดำเนินการทีละขั้นตอนได้ไม่ยากเลย และใครที่กำลังวางแผนไปเที่ยวสเปน นอกจากการทำวีซ่าแล้วเรื่องของประกันเดินทางต่างประเทศก็ต้องให้ความสำคัญ เพราะนี่คือเอกสารอีกส่วนในการพิจารณาวีซ่าให้ผ่าน ซึ่งขอแนะนำ ประกันเดินทางสเปน จาก LUMA  สะดวกกว่าใครเพราะซื้อง่ายผ่านช่องทางออนไลน์  พร้อมให้ความคุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท ครอบคลุมการรักษาจากเชื้อโควิด-19 ยื่นขอวีซ่าผ่านง่าย ออกไปสัมผัสกับสิ่งใหม่ ๆ กันได้เลย

Table of Contents