luma logo travel insurance

เพื่อนรู้ใจทุกเรื่องการเดินทาง

ไปเที่ยวสเปน 

ประกันเดินทางสเปน, ประกันเดินทาง สเปน

สำนักงานทั่วโลก

ประกันเดินทางสเปน   ไปเที่ยวสเปน  ครั้งนี้ ไม่ต้องห่วง เพราะมีทีมงานพร้อมดูแลทุกเวลา และ ทั่วโลก

ประกันเดินทางสเปน, ประกันเดินทาง สเปน

ทีมแพทย์ของ LUMA

ทีมแพทย์ของ LUMA พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมแพทย์ภายในของบริษัท

trip cancellation

สามารถยกเลิก และ คืนเงิน

LUMA เข้าใจ ว่าบางครั้งมีเหตุด่วนเกิดขึ้นที่ไม่ได้คาดถึง ซื้อประกันเดินทางไปสเปน  กับ LUMA สามารถยกเลิกประกันเดินทาง ก่อนวันที่ประกันจะเริ่ม และรับเงินคืน 100%

LUMA GO ประกันเดินทางไปสเปน 

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

249

/สัปดาห์

2/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

385

/สัปดาห์

3/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

แผน 2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

600

/สัปดาห์

4/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

765

/สัปดาห์

5/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองเที่ยวบิน

เที่ยวบินล่าช้า

คุ้มครองสัมภาระ

กระเป๋าเดินทางล่าช้า

กระเป๋าเดินทางเสียหาย

การสูญเสียเอกสารเดินทาง

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

249

/สัปดาห์

1,000,000 ฿

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

385

/สัปดาห์

2,000,000 ฿

pakistan travel insurance plan

แผน  2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

600

/สัปดาห์

3,000,000 ฿

50,000 ฿

20,000 ฿

30,000 ฿

10,000 ฿

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

765

/สัปดาห์

5,000,000 ฿

50,000 ฿

25,000 ฿

50,000 ฿

30,000 ฿

ประกันเดินทางไปสเปน  ควรคุ้มครองอะไร?

ประกันเดินทางสเปน, ประกันเดินทาง สเปน

ความคุ้มครองกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ในประเทศสเปน 

รวมถึงค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกสำหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดจากความทุพพลภาพ/อาการที่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาหรือคงอยู่ในประเทศสเปน  ตลอดระยะเวลาของกรมธรรม์

covid cover

ครอบคลุมการรักษา Covid-19 ในสเปน 

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาที่จำเป็นทางการแพทย์สำหรับเชื้อ Covid-19

ประกันเดินทางสเปน, ประกันเดินทาง สเปน

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นระหว่างการเดิน

ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ รวมถึงภัยธรรมชาติที่พบบ่อยที่สุดในสเปน 

trip cancellation

การยกเลิกการเดินทางไปสเปน 

สามารถยกเลิก แผนประกันเดินทางไปประเทศสเปน   หากมีการยกเลิกทริปกระทันหัน หรือวีซ่าไม่ผ่าน แต่แจ้งยกเลิกก่อนวันที่กรมธรรม์เริ่มความคุ้มครอง และได้รับการคืนเงิน 100%

อะไรที่ไม่คุ้มครอง?

ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนเริ่มกรมธรรม์

การเจ็บป่วย โรค หรือสภาพร่างกายใด ๆ ที่เป็นมาก่อนวันเริ่มกรมธรรม์ไม่ว่าผู้เอาประกันจะทราบหรือไม่ทราบ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

ไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง

ไม่คุ้มครองเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น การก่อการร้าย สงคราม การรุกราน และความไม่สงบภายในประเทศ โปรดอ่านกรมธรรม์อย่างละเอียด

ไม่คุ้มครองการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

ครอบคลุมเฉพาะการเดินทางเพื่อการพักผ่อน หรือ การทำธุรกิจ (งานธุรการ และงานที่ไม่ใช้แรงร่างกายเท่านั้น) ไม่คุ้มครองการเดินทางเพื่อรับการรักษาพยาบาลที่ประเทศสเปน 

ซื้อประกันเดินทางสเปนที่ไหนดี

นี่คือข้อมูลเกี่ยวกับประกันเดินทางสเปน สิ่งสำคัญคือต้องเลือกซื้อกับบริษัทน่าเชื่อถือ เทียบความคุ้มค่า และซื้อให้ถูกช่องทาง ส่วนใครกำลังมองหาประกันเดินทางต่างประเทศดี ๆ สักฉบับ ขอแนะนำประกันเดินทางต่างประเทศ LUMA GO จาก LUMA เริ่มต้นแผน 1 ในราคาเพียง 385 บาท แต่ให้ความคุ้มครอง 2 ล้านบาท ผ่านการรับรอง Schengen Approved Visa เรียบร้อย ใช้ยื่นวีซ่าเชงเก้นแบบไร้กังวล มาพร้อมแผนให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท ครอบคลุมทุกด้านการเดินทางทั้งตัวบุคคลและสัมภาระ มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม. ติดต่อประสานงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อยากบินไปสเปนเมื่อไหร่ซื้อไว้อุ่นใจ 100 

ไปสเปน จำเป็นต้องซื้อประกันเดินทางหรือไม่?

เมื่อไหร่ก็ตามที่วางแผนเดินทางไปสเปนไม่ว่าจะเป็นเหตุผลการท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน เรียนคอร์สระยะสั้น การซื้อประกันเดินทางสเปนคือสิ่งจำเป็นที่ทุกคนจำเป็นต้องดำเนินการให้เรียบร้อย ด้วยเหตุผลหลักทั้งสิ้น 4 ข้อ ดังนี้ 

 

 1. 1. ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการทำวีซ่า

สเปน คือ 1 ใน 26 ประเทศของกลุ่มเชงเก้น คนไทยที่จะเดินทางไปจึงต้องทำวีซ่าเชงเก้นให้เรียบร้อย นอกจากเอกสารทั่วไปแล้วทางสถานทูตยังต้องการเอกสารประกันเดินทางต่างประเทศจากผู้ขอวีซ่าโดยมีเงื่อนไขว่าประกันดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติ Schengen Approved มีวงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 UER หรือประมาณ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป หากไม่มีประกันเดินทางจะไม่สามารถขอวีซ่าได้เป็นอันขาด 

 

 1. 2. ให้ความคุ้มครองจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ

อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถกำหนดได้ แม้คุณตั้งใจเดินทางไปสเปนด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม แต่เหตุไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นได้เสมอ เช่น เจ็บป่วยเป็นไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ติดเชื้อโควิด-19 อาหารเป็นพิษ เป็นลมหมดสติ ไปจนถึงการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เช่น เครื่องบินตกหลุมอากาศ รถเฉี่ยวชน ลื่นล้มตกบันได ฯลฯ การมีประกันเดินทางสเปนจะให้ความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาลตามวงเงินที่ระบุเอาไว้ เริ่มต้น 1.5 ล้านบาท ซึ่งถือว่าสูงและน่าจะเพียงพอกับค่ารักษาในยุโรปซึ่งมักมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเมืองไทย 

 

 1. 3. คุ้มครองกรณีไฟล์ทบินมีปัญหา

ในทุกการเดินทางคุณอาจเจอปัญหาเรื่องไฟล์ทบินได้เสมอ เช่น เลื่อนเวลาการบิน หยุดการบินชั่วคราว ซึ่งสาเหตุก็มีหลายปัจจัย เช่น สภาพอากาศไม่อำนวย เครื่องบินมีปัญหา เกิดปัญหากับผู้โดยสาร โดนข่มขู่ เป็นต้น ซึ่งบ่อยครั้งคุณไม่สามารถรอคอยได้จนต้องหาไฟล์ทบินใหม่ ตรงนี้เองที่ประกันเดินทางต่างประเทศจะให้ความคุ้มครองได้อย่างสบายใจ ต่อลำใหม่ จ่ายเงินตั๋วใบใหม่ก็ไม่ต้องกังวล 

 

 1. 4. คุ้มครองด้านสัมภาระ

การไปสเปนเป็นเรื่องปกติที่คุณต้องมีสัมภาระอย่างน้อยก็กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ และกระเป๋าพกพาส่วนตัวอีก 1 ใบ ซึ่งกรณีที่สัมภาระสูญหาย เสียหาย จากการโหลดใต้ท้องเครื่อง โหลดไปผิดไฟล์ท ก็สามารถเคลมเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองด้วยการนำเงินไปใช้ซื้อเสื้อผ้าหรือกระเป๋าใบใหม่ได้ อีกทั้งบางกรมธรรม์ยังคุ้มครองสัมภาระกรณีถูกโจรกรรมด้วย 

ประกันเดินทางสเปน มีกี่ประเภท ?

ในการซื้อประกันเดินทางสเปน หรือประกันเดินทางต่างประเทศทั่วไปแล้วจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ขึ้นอยู่กับความถี่ในการเดินทาง ได้แก่ 

 

 1. 1. ประกันเดินทางสเปน รายเที่ยว – เป็นรูปแบบประกันเดินทางต่างประเทศที่จะซื้อต่อครั้งเมื่อต้องเดินทางไปสเปน มีการระบุระยะเวลาเดินทางและพำนักอาศัยอยู่ในสเปนชัดเจน ให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสิ้นสุดกรมธรรม์ โดยทั่วไปจะเหมาะกับคนที่นาน ๆ เดินทางไปสักครั้ง เช่น นักท่องเที่ยว มีราคาถูกมากเริ่มต้นแค่หลักร้อยกว่าบาท
 2.  
 3. 2. ประกันเดินทางสเปน รายปี – รูปแบบของประกันเดินทางต่างประเทศที่จะมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี นับตั้งแต่วันแรกที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ แต่มีเงื่อนไขว่าการเดินทางและพำนักอาศัยในสเปนแต่ละครั้งต้องเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ไม่เกิน 90 วัน ภายใน 180 วัน และไม่เกิน 3 รอบ ต่อการเดินทาง 1 ครั้ง เหมาะกับคนที่ต้องเดินทางไปสเปนหรือเข้า-ออกสเปนในแต่ละปีมากกว่า 4-5 ครั้ง

ประกันเดินทางสเปน ควรซื้อเมื่อไหร่

อย่างที่อธิบายไปว่าการไปสเปนคุณต้องทำวีซ่าเชงเก้น ซึ่งเอกสารสำคัญต้องมีกรมธรรม์การซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้จึงต้องเลือกซื้อก่อนถึงวันยื่นเอกสารทำวีซ่าอย่างน้อย 7 วัน จะมั่นใจได้มากสุด แต่ถ้าใครซื้อล่วงหน้าเกินกว่านั้นก็ไม่มีปัญหา อย่างไรก็ตามสำหรับคนมีเวลาน้อย หรือลืมซื้อแล้วจำเป็นต้องยื่นเอกสารอีกไม่เกิน 24 ชม. ปัจจุบันสามารถซื้อประกันเดินทางสเปนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ สะดวก รวดเร็ว พร้อมส่งกรมธรรม์ผ่านอีเมลด้วย 

 

ส่วนใครที่มีวีซ่าเชงเก้นอยู่แล้ว จะเดินทางไปสเปนแนะนำให้ซื้อล่วงหน้าก่อนถึงวันเดินทางอย่างน้อย 5-7 วัน เพื่อความสบายใจ แต่ถ้างานยุ่งหรือติดธุระแล้วพึ่งนึกขึ้นได้อีกไม่กี่ชั่วโมงก่อนบิน ก็สามารถซื้อประกันเดินทางต่างประเทศออนไลน์ได้ ใช้เวลาพิจารณาไม่นาน กรมธรรม์ส่งผ่านอีเมล สามารถนำไปใช้ยื่นกับเจ้าหน้าที่กรณีขอดูเอกสารได้เลย 

ประกันเดินทางสเปน คุ้มค่ามากแค่ไหน

เมื่อเอ่ยถึงความคุ้มค่าในการซื้อประกันเดินทางสเปน คุณจ่ายเงินเพียงแค่หลักร้อยแต่ความคุ้มครองสูงสุดที่ได้รับคือหลักล้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะครอบคลุมทั้งเรื่องค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ ทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก มีค่าชดเลยกรณีไฟล์ทบินดีเลย์ เครื่องขึ้นช้า สายการบินหยุดเดินทาง ค่าชดเชยกรณีสัมภาระเสียหาย สูญหายทุกกรณี และยังเป็นเอกสารสำคัญเพื่อใช้ยื่นทำวีซ่าด้วย 

 

ลองคิดว่าหากคุณไม่ได้ซื้อประกันเดินทางแล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ค่ารักษาของประเทศในแถบยุโรปแพงถึงแพงมาก อาจมีหลักหลายแสนได้เลย ดังนั้นการมีประกันเดินทางเอาไว้ก่อนยังไงก็คุ้มค่าและสบายใจกว่าแน่นอน ซึ่งความคุ้มครองยังรวมถึงกรณีส่งตัวกลับมารักษาที่เมืองไทย ทุพพลภาพ การส่งศพกลับประเทศต้นทาง และเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตด้วย 

การเคลมประกันเดินทางสเปน ทำยังไง

หากคุณซื้อประกันเดินทางสเปนเอาไว้แล้วมีเหตุให้ต้องเคลมเพื่อรับค่าสินไหมคืน ก็มีคำแนะนำที่อยากบอกต่อเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และไม่ยุ่งยากจนเกินไป หากต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลด้วยอาการเล็กน้อย ไม่ได้รับตัวเป็นผู้ป่วยใน แนะนำให้สำรองจ่ายด้วยตนเองแล้วนำใบเสร็จกับใบแพทย์มาทำเคลมที่เมืองไทย  

 

แต่ถ้าอาการรุนแรงต้องนอนรักษาตัวต้องติดต่อกับศูนย์บริการของบริษัทประกันนั้น ๆ แจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วน ทางบริษัทประกันจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คุณเข้ารับการรักษาอย่างสบายใจ ไม่ต้องสำรองจ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีเครื่องบินล่าช้า กระเป๋าสัมภาระเสียหาย สูญหาย แนะนำให้ขอหลักฐานจากสายการบิน รูปถ่าย เพื่อยืนยันกับทางบริษัทประกันและดำเนินการเคลมตามเงื่อนไขที่กำหนดต่อไป 

เลือกซื้อประกันเดินทางสเปนยังไงดี

 1. 1. มองหาบริษัทประกันที่มีความน่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ มีชื่อเสียง มีพันธมิตรทั่วโลกเพื่อการติดต่อประสานงาน เช่น บริษัทประกัน สายการบิน โรงพยาบาล ศูนย์ช่วยเหลือ ฯลฯ
 2.  
 3. 2. เลือกแผนประกันให้เหมาะกับตนเอง ไม่จำเป็นต้องเลือกแผนราคาแพงสุด แต่ประเมินว่ากิจกรรมที่ทำมีอะไร เสี่ยงมากน้อยแค่ไหน
 4.  
 5. 3. ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับกรมธรรม์ให้ดีทั้งข้อมูล เงื่อนไข ข้อยกเว้น ฯลฯ ก่อนตัดสินใจซื้ออย่างมั่นใจ
 6.  
 7. 4. เลือกซื้อผ่านช่องทางที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น การซื้อผ่านช่องทาง Official ของบริษัทประกันนั้น ๆ ซื้อผ่านตัวแทนขาย หรือการซื้อผ่านคนกลางที่มีชื่อเสียง น่าเชื่อถือ

ใครต้องซื้อประกันเดินทางสเปน

ทุกคนที่เตรียมจะเดินทางไปสเปนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เพศไหน อายุเท่าไหร่ ก็ต้องมีประกันเดินทางสเปนติดตัวเอาไว้เสมอ เพื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น มากไปกว่านั้นยิ่งใครพึ่งทำวีซ่าเชงเก้นก็เป็นเหตุบังคับให้ต้องซื้อด้วย

การยื่นขอวีซ่าไปเที่ยวประเทศอิตาลี ไม่ยากอย่างที่คิด เพียงทำตามขั้นตอนแล้วเตรียมเอกสารให้พร้อม ทำเองได้เลย

อิตาลี มีมากกว่า พิซซ่า กับ พาสต้า มาเตรียมตัวให้พร้อม กับ 9 เมนูที่ห้ามพลาดเมื่อไปถึงอิตาลี

ข้อมูลเกี่ยวกับการไปเที่ยวต่างประเทศ

ติดต่อลูม่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
แชทกับเจ้าหน้าที่ของเรา

แชทกับเราผ่าน Facebook Messenger

แชทกับเราผ่าน LINE