อัปเดตการขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว ฉบับปี 2024

การไปเที่ยวออสเตรเลียจัดเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของหลายคน นอกจากความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมแล้ว ยังมีเรื่องน่าสนใจทั้งสัตว์ป่า ชุมชนคนไทย และอีกมากมาย ซึ่งใครวางแผนอยากสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่แบบนี้ก็จำเป็นต้องมี “วีซ่าออสเตรเลีย” ก่อนเดินทางเข้าประเทศด้วยเช่นกัน จึงขออัปเดตวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียและข้อมูลน่าสนใจฉบับปี 2024 ให้ทุกคนทำตามกันเลย 

วีซ่าออสเตรเลีย

ข้อมูลเบื้องต้นในการขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว 

สำหรับผู้ที่สนใจขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยวจะถูกจัดอยู่ในหมวดของ Visitor Visa สามารถใช้ได้ทั้งจุดประสงค์การท่องเที่ยว ทำธุรกิจ เยี่ยมญาติ รวมถึงการเรียนคอร์สระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งวีซ่าปกติจะอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน อย่างไรก็ตามยังมีตัวเลือกระยะเวลาการพำนักอาศัยตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี และ 3 ปี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละคนด้วย 

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว 

การยื่นวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยวผู้ที่สนใจจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หากอายุต่ำกว่านี้และเดินทางคนเดียวต้องมีเอกสารรับรองจากพ่อแม่ รวมถึงผู้มีอายุมากกว่า 75 ปี ต้องมีใบรับรองการตรวจสุขภาพยืนยันด้วย ไม่เป็นผู้มีคดีความรุนแรงติดตัว หรือไม่ถูกศาลสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศในทุกกรณี มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมต่อการเดินทางและการพำนักอาศัยตลอดระยะเวลาที่วีซ่าออสเตรเลียระบุ 

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย 

ในการยื่นวีซ่าออสเตรเลียสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือการเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และโอกาสในการทำวีซ่าออสเตรเลียผ่านง่ายขึ้นกว่าเดิม มาเช็กกันเลยว่าเอกสารทั้งหมดมีอะไรบ้าง 

 1. 1. แบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าประเทศ (ปัจจุบันประเทศออสเตรเลียจะใช้วิธียื่นขอวีซ่าผ่านออนไลน์เท่านั้นจึงต้องทำการกรอกข้อมูลทั้งหมดผ่านออนไลน์ให้ครบถ้วน คลิกกรอกเอกสาร
 2. 2. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) มีอายุใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ใช้หน้าแรกและข้อมูลการเดินทางที่ประทับตราเอาไว้ทุกหน้าทั้งเล่มปัจจุบันและเล่มเก่า (ถ้ามี) ในการอัปโหลดไฟล์
 3. 3. ภาพบัตรประชาชนตัวจริง
 4. 4. เอกสารวีซ่าประเทศอื่นที่เคยได้รับ (ถ้ามี)
 5. 5. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของตนเอง
 6. 6. แผนการเดินทางท่องเที่ยวตลอดทริป
 7. 7. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไป – กลับ
 8. 8. เอกสารการจองโรงแรมที่พักตลอดระยะเวลาที่พำนักอาศัย
 9. 9. รายการเดินบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน / สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองจากธนาคาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด
 10. 10. เอกสารยืนยันการทำงานแบ่งตามลักษณะอาชีพของแต่ละบุคคล แปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ได้แก่
 • – พนักงานบริษัท ต้องมีจดหมายรับรองการทำงานจากองค์กรที่ตนเองสังกัดอยู่ ระบุ ชื่อ-สกุล อายุงาน ตำแหน่งงาน เงินเดือน จำนวนวันและระยะเวลาในการลาหยุดชัดเจน 
 • – เจ้าของธุรกิจ ต้องมีหนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 • – นักเรียน นักศึกษา ต้องมีจดหมายรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่ออกให้โดยสถาบันที่ตนเองกำลังศึกษาในปัจจุบัน 
 1. 11. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

12. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีหนังสือรับรองจากพ่อแม่เป็นภาษาอังกฤษ ออกให้โดยนายอำเภอ หรือทำการกรอกแบบฟอร์ม 1229 พร้อมแนบสำเนาสูติบัตร 

 1. 13. ผู้ที่อายุเกิน 75 ปี ต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าสามารถเดินทางและพำนักอาศัยอยู่ได้ รวมถึงต้องซื้อ “ประกันเดินทางต่างประเทศ” ด้วย
 2. 14. รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังขาว ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป มองเห็นศีรษะถึงหัวไหล่ ไม่สวมแว่นตา หมวก หรืออุปกรณ์ปิดบังใบหน้ายกเว้นการสวมใส่ตามหลักศาสนา

ค่าธรรมเนียมสำหรับการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

เมื่อเอกสารครบถ้วนเรียบร้อยก็ต้องเตรียมเงินสำหรับจ่ายค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าออสเตรเลียด้วย โดยการขอวีซ่าออสเตรเลียจะมีค่าธรรมเนียมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

 • – ค่าบริการขอวีซ่า Visitor Visa 600 จำนวน 190 AUD (ไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต) 
 • – ค่าดำเนินการตรวจไบโอเมตริกซ์ผ่าน VFS Global จำนวน 735 บาท 

ทั้งเพื่อเพิ่มเติมความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย ทางศูนย์รับยื่นฯ ก็มีบริการเสริมเพิ่มเติมอื่น ๆ ให้ด้วย ดังนี้ 

 • – บริการห้องรับรองพิเศษ 3,000 บาท 
 • – บริการนอกเวลาทำการ 2,100 บาท 
 • – บริการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ 480 บาท 
 • – บริการรับรองเอกสาร 50 บาท 
 • – บริการปริ้นท์เอกสารแผ่นละ 25 บาท 
 • – บริการสแกนเอกสารและส่งอีเมล 25 บาท 
วีซ่าออสเตรเลีย, อัปเดตการขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว ฉบับปี 2024

ขั้นตอนและวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย 

มาถึงสิ่งสำคัญมากที่ทุกคนควรรู้นั่นคือวิธีขอวีซ่าออสเตรเลียและขั้นตอนต่าง ๆ แบบละเอียด เพราะอย่างที่บอกว่าต้องทำการยื่นผ่านออนไลน์ และต้องมีการตรวจไบโอเมตริกซ์เพิ่มเติมด้วย 

วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียออนไลน์และตรวจไบโอเมตริกซ์ 

 1. 1. วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียลำดับแรกให้คลิกเข้าไปยังหน้าแบบฟอร์มขอวีซ่า ลงทะเบียนผ่านหน้า Create an ImmiAccount ใส่ข้อมูล ใส่รหัสผ่าน ใส่คำถามลับ แล้วยืนยันผ่านลิงก์ในอีเมลที่ระบุไว้
 2. 2. ทำการล็อกอินใหม่อีกครั้งแล้วกด New Application 
 3. 3. กรอกข้อมูลตามขั้นตอนทั้งหมดให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการเลือกประเภทวีซ่า ตอบคำถาม ใส่ข้อมูลพาสปอร์ต ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ระยะเวลาพำนักอาศัย ข้อมูลการทำงาน ทุนทรัพย์ที่ใช้ท่องเที่ยว แถลงเรื่องสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ประวัติการขอวีซ่า ฯลฯ
 4. 4. หลังกรอกข้อมูลเสร็จให้ทำการอัปโหลดไฟล์เอกสารทั้งหมดผ่านระบบออนไลน์
 5. 5. ทำการชำระเงินค่าขอวีซ่าจากนั้นจะได้อีเมล 2 ฉบับ คือ แจ้งยืนยันได้รับเอกสารการสมัครและแจ้งให้ยืนยันตัวตนผ่านระบบไบโอเมตริกซ์
 6. 6. การยืนยันตัวตนไบโอเมตริกซ์ต้องนัดหมายล่วงหน้ากับ VFS Global 
 7. 7. เมื่อถึงวันนัดหมายให้มาก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน เช่น พาสปอร์ต บัตรประชาชน (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ต้องมาพร้อมพ่อแม่ในการเก็บอัตลักษณ์นี้)
 8. 8. ทำการสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือพร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียม (ศูนย์กรุงเทพฯ รับทั้งบัตรเครดิตและเงินสด ศูนย์เชียงใหม่รับเฉพาะเงินสด) สุดท้ายก็รอการอนุมัติวีซ่าจากหน่วยงานพิจารณาเป็นอันเสร็จสิ้นวิธีขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว

ยืนยันไบโอเมตริกซ์ในการขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียที่ไหน 

อย่างที่บอกไปว่าการวิธีขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยวต้องยื่นผ่านระบบออนไลน์ แต่การยืนยันไบโอเมตริกซ์สำหรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของยื่นวีซ่าออสเตรเลียสามารถทำได้ที่ศูนย์รับยื่นฯ VFS Global วีซ่าออสเตรเลีย ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ 

 

 1. 1. ศูนย์ยื่นวีซ่า (VFS) ออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย

ที่อยู่: ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

วัน-เวลาทำการ: วันจันทร์วันศุกร์ 08.30น. – 16.30น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

อีเมล: [email protected] 

เว็บไซต์: visa.vfsglobal.com/ 

 

 1. 2. ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่: 191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6B ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

วัน-เวลาเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์: วันจันทร์วันศุกร์ 08.30น. – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกาขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย 

นอกจากข้อมูลต่าง ๆ ที่ระบุเอาไว้ให้แบบครบถ้วนแล้วก็ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกบางเรื่องที่อยากแนะนำสำหรับคนที่กำลังวางแผนอยากไปเที่ยว เรียนต่อคอร์สสั้น ๆ หรือเยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน เพื่อให้ดำเนินการอย่างถูกต้องและผ่านง่ายขึ้นกว่าเดิม 

วีซ่าออสเตรเลีย

ระยะเวลาในการขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย 

ปกติแล้วเมื่อยื่นวีซ่าออสเตรเลียเรียบร้อยผ่านออนไลน์ จะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าออสเตรเลียประมาณ 7-10 วัน ทั้งนี้สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอวีซ่าล่วงหน้าก่อนเดินทางได้ไม่เกิน 90 วัน ก่อนถึงวันไปเที่ยวออสเตรเลีย 

มีวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียสามารถไปที่ไหนได้บ้าง 

เมื่อคุณทำวีซ่าออสเตรเลียผ่านเรียบร้อย การไปเที่ยวออสเตรเลียก็ไม่ใช่เรื่องยาก โดยสามารถสัมผัสกับความพิเศษได้ในทุกพื้นที่ของประเทศแห่งนี้โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวใหญ่ ๆ เช่น เมืองซิดนีย์ (Sydney), กรุงเมลเบิร์น (Melbourne), เมืองแคนเบอร์รา (Canberra), เมืองบริสเบน (Brisbane), เมืองโกลด์โคสต์ (Gold Coast), เกาะฟิลลิป (Phillip Island), เมืองเพิร์ธ (Perth) เป็นต้น

สรุป 

ทั้งหมดนี้เป็นวิธีขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยวของคนที่วางแผนอจากเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการเที่ยวออสเตรเลีย ซึ่งอีกเรื่องที่ไม่อยากให้มองข้ามเด็ดขาดนั่นคือการทำ ประกันเดินทางออสเตรเลีย จ่ายเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 249 บาท แต่ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท สมัครง่ายพร้อมรับกรมธรรม์ผ่านออนไลน์ คุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19 บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน บริการ Call Center 24 ชม. ไม่ว่าทริปต่างประเทศที่ไหนก็สบายใจแน่นอน 

Table of Contents