luma logo travel insurance

เพื่อนรู้ใจทุกเรื่องการเดินทาง

ไปเที่ยวกรีซ

ประกันเดินทางกรีซ, ประกันเดินทาง กรีซ

สำนักงานทั่วโลก

ประกันเดินทางกรีซ ไปเที่ยวกรีซครั้งนี้ ไม่ต้องห่วง เพราะมีทีมงานพร้อมดูแลทุกเวลา และ ทั่วโลก

ประกันเดินทางกรีซ, ประกันเดินทาง กรีซ

ทีมแพทย์ของ LUMA

ทีมแพทย์ของ LUMA พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมแพทย์ภายในของบริษัท

trip cancellation

สามารถยกเลิก และ คืนเงิน

LUMA เข้าใจ ว่าบางครั้งมีเหตุด่วนเกิดขึ้นที่ไม่ได้คาดถึง ซื้อประกันเดินทางไปกรีซกับ LUMA สามารถยกเลิกประกันเดินทาง ก่อนวันที่ประกันจะเริ่ม และรับเงินคืน 100%

ติดตาม ข่าวสาร และ โปรโมชั่นต่าง ๆ

ประกันเดินทางกรีซ, ประกันเดินทาง กรีซ

LUMA GO ประกันเดินทางไปกรีซ

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

249

/สัปดาห์

2/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

385

/สัปดาห์

3/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

แผน 2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

600

/สัปดาห์

4/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

765

/สัปดาห์

5/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองเที่ยวบิน

เที่ยวบินล่าช้า

คุ้มครองสัมภาระ

กระเป๋าเดินทางล่าช้า

กระเป๋าเดินทางเสียหาย

การสูญเสียเอกสารเดินทาง

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

249

/สัปดาห์

1,000,000 ฿

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

385

/สัปดาห์

2,000,000 ฿

pakistan travel insurance plan

แผน  2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

600

/สัปดาห์

3,000,000 ฿

50,000 ฿

20,000 ฿

30,000 ฿

10,000 ฿

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

765

/สัปดาห์

5,000,000 ฿

50,000 ฿

25,000 ฿

50,000 ฿

30,000 ฿

แผน LITE

ประกันเดินทางไปกรีซ ควรคุ้มครองอะไร?

ประกันเดินทางกรีซ, ประกันเดินทาง กรีซ

ความคุ้มครองกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ในประเทศกรีซ

รวมถึงค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกสำหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดจากความทุพพลภาพ/อาการที่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาหรือคงอยู่ในประเทศกรีซตลอดระยะเวลาของกรมธรรม์

covid cover

ครอบคลุมการรักษา Covid-19 ในกรีซ

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาที่จำเป็นทางการแพทย์สำหรับเชื้อ Covid-19

ประกันเดินทางกรีซ, ประกันเดินทาง กรีซ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางของคุณในกรีซ

ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ รวมถึงภัยธรรมชาติที่พบบ่อยที่สุดในกรีซ

trip cancellation

การยกเลิกการเดินทางไปกรีซ

สามารถยกเลิก แผนประกันเดินทางไปประเทศกรีซ หากมีการยกเลิกทริปกระทันหัน หรือวีซ่าไม่ผ่าน แต่แจ้งยกเลิกก่อนวันที่กรมธรรม์เริ่มความคุ้มครอง และได้รับการคืนเงิน 100%

อะไรที่ไม่คุ้มครอง?

ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนเริ่มกรมธรรม์

การเจ็บป่วย โรค หรือสภาพร่างกายใด ๆ ที่เป็นมาก่อนวันเริ่มกรมธรรม์ไม่ว่าผู้เอาประกันจะทราบหรือไม่ทราบ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

ไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง

ไม่คุ้มครองเหตุการที่คาดไม่ถึง เช่น การก่อการร้าย สงคราม การรุกราน และความไม่สงบภายในประเทศ โปรดอ่านกรมธรรม์อย่างละเอียด

ไม่คุ้มครองการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

ครอบคลุมเฉพาะการเดินทางเพื่อการพักผ่อน หรือ การทำธุรกิจ (งานธุรการ และงานที่ไม่ใช้แรงร่างกายเท่านั้น) ไม่คุ้มครองการเดินทางเพื่อรับการรักษาพยาบาลที่ประเทศกรีซ

เดินทางไปกรีซ ต้องซื้อประกันเดินทางไหม?

สำหรับคนที่วางแผนเดินทางไปยังประเทศกรีซไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน ติดต่อธุรกิจ เรียนคอร์สระยะสั้น หากการพำนักอาศัยไม่เกิน 90 ปี ซึ่งถือเป็นการเดินทางระยะสั้นจะต้องทำการซื้อประกันเดินทางกรีซเอาไว้เสมอเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น มีเงื่อนไขสำคัญคือประกันเดินทางฉบับดังกล่าวต้องผ่านการรับรอง Schengen Approved Visa โดยมีวงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท หากไม่มีเอกสารการทำประกันจะไม่มีสิทธิ์ยื่นขอวีซ่าได้นั่นเอง 

ประกันเดินทางกรีซให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง?

การมีประกันเดินทางกรีซไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้เพื่อขอวีซ่าเท่านั้นแต่ยังให้ความคุ้มครองต่อตัวผู้เอาประกันกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันต่าง ๆ หลายประเภท ดังนี้ 

 

  1. 1. ความคุ้มครองด้านการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ

ถือเป็นหัวใจหลักของประกันเดินทางคงไม่ใช่เรื่องผิดนัก โดยประกันเดินทางกรีซจะให้ความคุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันเจ็บป่วยระหว่างที่พำนักอาศัยอยู่ในกรีซซึ่งไม่เป็นอาการต่อเนื่องจากสาเหตุก่อนเดินทาง ตัวอย่างเช่น ไข้หวัดจากสภาพอากาศหนาวเย็น อาหารเป็นพิษจากการทานอาหารที่ไม่คุ้นเคย ติดเชื้อโควิด-19 จนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ เช่น ลื่นล้ม รถเฉี่ยว แมลงสัตว์กัดต่อย ฯลฯ ทุกกรณีที่ต้องโรงพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกสามารถเคลมประกันเดินทางต่างประเทศได้เลย 

 

  1. 2. ความคุ้มครองด้านเที่ยวบิน

กรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝัน เที่ยวบินล่าช้า ไฟล์ทดีเลย์ ยกเลิกเที่ยวบินด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสม เครื่องบินขัดข้อง ได้รับการข่มขู่จากผู้ไม่หวังดี ฯลฯ เมื่อต้องอยู่ที่สนามบินครบตามระยะเวลาที่กำหนดจะได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบินลำใหม่ เงินชดเชยการเสียเวลา ฯลฯ 

 

  1. 3. ความคุ้มครองด้านสัมภาระ

อีกเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดนั่นคือ สัมภาระที่มาพร้อมกันระหว่างโดยสารเครื่องบินเกิดการสูญหาย เสียหาย ล่าช้า เช่น การถูกโยนกระแทกจนกระเป๋าแตก ถูกขนส่งไปยังเที่ยวบินผิดไฟล์ท ฯลฯ ประกันเดินทางพร้อมให้การคุ้มครองทันทีตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น ค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมของสิ่งที่เกิดขึ้น การซ่อมกระเป๋าเดินทาง เป็นต้น 

 

  1. 4. ความคุ้มครองด้านอื่น ๆ

นอกจากทั้ง 3 ความคุ้มครองที่ระบุแล้ว ประกันเดินทางกรีซยังให้ความคุ้มครองอื่น ๆ เพิ่มเติมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ด้วย เช่น การส่งตัวผู้ป่วยกลับมารักษาต่อยังประเทศต้นทาง การส่งศพกลับภูมิลำเนา ค่าใช้จ่ายให้ญาติเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วย คุ้มครองเอกสารเดินทางเสียหาย คุ้มครองสินทรัพย์ในห้องพัก การถูกจี้ ปล้น ชิงทรัพย์ เป็นต้น 

ประกันเดินทางกรีซ มีกี่ประเภท?

ผู้ที่สนใจซื้อประกันเดินทางกรีซ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ขึ้นอยู่กับความถี่ในการเดินทางของแต่ละคนเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด ไม่ต้องจ่ายเงินแพงเกินไป 

 

  1. 1. ประกันเดินทางรายเที่ยว – รูปแบบของประกันเดินทางกรีซที่จะระบุช่วงเวลาในการคุ้มครองเพียงช่วงหนึ่งเท่านั้น เหมาะกับคนที่เดินทางไปกรีซระยะสั้นเพียงไม่บ่อยมากนักเฉลี่ยไม่เกิน 2 ครั้ง / ปี ให้ความคุ้มครองครอบคลุม ราคาถูกเพียงหลักร้อยเท่านั้น

 

  1. 2. ประกันเดินทางรายปี – รูปแบบของประกันเดินทางที่ให้ความคุ้มครองผู้ที่เดินทางและพำนักอาศัยอยู่กรีซระยะสั้นตลอด 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มต้นให้ความคุ้มครอง เหมาะกับคนที่ต้องเดินทางไปกรีซบ่อยเฉลี่ยมากกว่า 3 ครั้ง / ปี แต่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือ การเดินทางแต่ละครั้งต้องอยู่ในประเทศกรีซไม่เกิน 90 วัน แฃละเข้าประเทศกรีซไม่เกิน 3 ครั้ง นับตั้งแต่เดินทางออกนอกประเทศไทย 1 ครั้ง

ประกันเดินทางกรีซ ควรซื้อตอนไหน?

ด้วยประกันเดินทางกรีซจำเป็นต้องใช้ในการยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าเชงเก้นกับทางสถานทูตกรีซ การซื้อประกันเดินทางจึงอยากแนะนำให้ซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนถึงวันยื่นเอกสารทั้งหมด เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทประกันได้ดำเนินการและจัดส่งเอกสารฉบับจริงไปยังผู้เอาประกันภัยได้ทันเวลาที่กำหนด เพราะถ้าเอกสารไม่ครบทางสถานทูตจะไม่ปฏิเสธการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นดังกล่าวและต้องทำการจองคิวใหม่อีกรอบเพื่อยื่นเอกสาร ดังนั้นจัดเตรียมให้พร้อมไว้เลยดีที่สุด 

ประกันเดินทางกรีซ เลือกซื้อยังไง?

  1. 1. เลือกซื้อประกันเดินทางจากบริษัทที่ความน่าเชื่อถือ มีชื่อเสียง ไว้ใจได้ เป็นพันธมิตรกับบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น บริษัทประกันอื่น สายการบิน สนามบิน โรงพยาบาล เผื่อกรณีต้องเคลมประกันจะได้เป็นเรื่องสะดวกมากขึ้น

 

  1. 2. เทียบแผนประกันเดินทางที่เหมาะสมกับตนเอง ไม่จำเป็นต้องซื้อแผนแพงที่สุดเสมอไป แต่ทั้งนี้แผนที่จะเลือกซื้อต้องผ่านการอนุมัติ Schengen Approved Visa โดยมีวงเงินคุ้มครองอย่างน้อย 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท

 

  1. 3. ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ของแผนประกันภัยที่ตนเองต้องการซื้อ โดยเฉพาะเรื่องของเงื่อนไข ข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับความคุ้มครอง เพื่อการเลือกได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

 

  1. 4. ทำการซื้อประกันเดินทางผ่านช่องทางที่น่าเชื่อถือเท่านั้น เช่น แพลตฟอร์มทางการของบริษัทประกันอย่างการซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์, Facebook, Line Official การซื้อผ่านตัวแทนประกัน หรือการซื้อกับแพลตฟอร์มคนกลางที่มีชื่อเสียง น่าเชื่อถือ

ประกันเดินทางกรีซ คุ้มค่าหรือไม่?

การเลือกซื้อประกันเดินทางกรีซเอาไว้ทุกครั้งเมื่อต้องเดินทางไปยังกรีซถือเป็นเรื่องคุ้มค่าอย่างมาก เพราะนอกจากต้องใช้เพื่อยื่นขอวีซ่าเชงเก้นแล้ว ยังได้รับความคุ้มครองต่าง ๆ แบบครอบคลุมมากทั้งเรื่องของการเจ็บป่วย บาดเจ็บจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ปัญหาด้านเที่ยวบิน สัมภาระ ไปจนถึงการถูกปล้น จี้ ชิงทรัพย์ ซึ่งอย่าลืมว่าประเทศในแถบยุโรปมีค่าครองชีพสูงมาก เช่น การรักษาพยาบาลหนึ่งครั้งอาจเสียหลักแสนหรือหลายแสน จนถึงหลักล้าน เมื่อมีประกันเดินทางซึ่งจ่ายเงินเพียงหลักร้อยแต่ความคุ้มครองหลักล้านจึงคุ้มค่าแบบไม่ต้องสงสัย 

การเคลมประกันเดินทางกรีซ ยุ่งยากไหม?

หากต้องทำการเคลมประกันเดินทางกรีซไม่ใช่เรื่องยุ่งยากใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีเจ็บป่วย บาดเจ็บแล้วรักษาเป็นผู้ป่วยนอกแนะนำให้สำรองจ่ายก่อนแล้วค่อยทำเรื่องเบิกเคลมเมื่อกลับถึงเมืองไทยโดยนำใบรับรองแพทย์และบิลค่าใช้จ่ายไว้เป็นหลักฐาน ส่วนถ้าต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในควรติดต่อกับเจ้าหน้าที่พร้อมแจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อการประสานงานให้สามารถรักษาได้อย่างเต็มที่แบบไม่ต้องสำรองจ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

ขณะที่ใครต้องการเคลมประกันเดินทางในเรื่องอื่นๆ ทั้งไฟล์ทบินดีเลย์ เที่ยวบินล่าช้า ยกเลิก สัมภาระสูญหาย เสียหาย ล่าช้า ถูกปล้น จี้      ชิงทรัพย์ ฯลฯ แนะนำให้ขอเอกสารยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สายการบิน สนามบิน ใบบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจเพื่อยืนยันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วดำเนินการเคลมประกันตามขั้นตอนปกติ 

ซื้อประกันเดินทางกรีซ ที่ไหนดี?

ทุกครั้งเมื่อต้องเดินทางไปกรีซการมีประกันเดินทางกรีซคือสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้เด็ดขาด จึงขอแนะนำประกันเดินทาง LUMA GO” จาก LUMA เริ่มต้นด้วยแผน 1 สำหรับการใช้ทำวีซ่าเชงเก้นในราคาเบา ๆ แค่ 299 บาท แต่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท มั่นใจได้เต็มร้อยเพราะผ่านการรับรอง Schengen Approved Visa เรียบร้อย ยื่นเป็นเอกสารทำวีซ่าแบบไร้กังวล หรือใครสนใจเลือกแผนสูงสุดก็ให้ความคุ้มครองได้ถึง 5 ล้านบาท ครอบคลุมทุกด้านการเดินทางทั้งตัวบุคคลและสัมภาระ มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม. ไม่ว่าทริปไหนของการไปกรีซก็แฮปปี้อย่างแน่นอน 

มาสัมผัสเสน่ห์ของอาหารกรีก ดินแดนแห่งเทพเจ้า กับ 5 เมนูเด็ดที่คัดสรรมาแล้ว ว่าควรค่าแก่การลิ้มลอง!

5 เทศกาลในกรีซที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชม สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันรุ่มรวย ประเพณีอันเก่าแก่ และวิถีชีวิตดั้งเดิม

ข้อมูลเกี่ยวกับการไปเที่ยวต่างประเทศ

ติดต่อลูม่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
แชทกับเจ้าหน้าที่ของเรา

แชทกับเราผ่าน Facebook Messenger

แชทกับเราผ่าน LINE