ขั้นตอนง่าย ๆ สมัครวีซ่าเชงเก้นด้วยตัวเอง ปี 2024

ปัจจุบันการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองนั้นไม่ได้เป็นเรื่องยากอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นประเทศในแถบเอเชียรวมถึงกลุ่มประเทศในยุโรป เพราะสามารถหาข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่มีพาสปอร์ตกับวีซ่าไปยุโรปและประกันเดินทางต่างประเทศซึ่งเป็นข้อบังคับสำหรับทุกประเทศในกลุ่มเชงเก้นอยู่ในมือเท่านั้น ทุกอย่างก็สามารถเป็นไปได้อย่างราบรื่น

สำหรับคนที่กำลังมีแพลนไปเที่ยวยุโรป วันนี้เรามีขั้นตอนง่าย ๆ สำหรับการสมัครวีซ่าเชงเก้นที่คุณสามารถเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าได้ด้วยตัวเองมาฝากกัน

Khách-hàng-mua-bảo-hiểm-du-lịch-Đức-sẽ-nhận-lại-nhiều-lợi-ích-thiết-thực

วีซ่าเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้นคือวีซ่าที่อนุญาติให้ผู้เดินทางพำนักในประเทศในกลุ่มเชงเก้น 26 ประเทศได้ในระยะสั้น สำหรับการเข้าพักสูงสุด 90วันต่อระยะเวลา 180 วันโดยนับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าสู่เขตประเทศเชงเก้น

การยื่นใบสมัครวีซ่า

1. ระบุประเภทวีซ่า ประเภทของวีซ่าเชงเก้นจะแบ่งตามวัตถุของการเดินทาง ได้แก่ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเพื่อธุรกิจ วีซ่าเยี่ยมเยือน และวีซ่าเรียนระยะสั้น เป็นต้น

2. เริ่มต้นยื่นคำร้องและทำการนัดหมาย สามารถยื่นวีซ่าได้ล่วงหน้าสูงสุด 90 วันก่อนเดินทางและต้องยื่นเอกสารสมัครวีซ่าอย่างน้อย 15 วันตามปฏิทินก่อนวันที่ประสงค์จะเดินทาง โดยผู้เดินทางสามารถกรอกรายละเอียดความประสงค์ในการยื่นวีซ่าและทำการนัดหมายได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานซึ่งเป็นตัวแทนซึ่งได้รับการรับรองจากสถานทูต ได้แก่ ศูนย์ VSF ซึ่งเป็นตัวแทนในการยื่นวีซ่าสำหรับหลายประเทศ อาทิ สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ เบลเยี่ยม ฟินแลนด์ หรือ ศูนย์ TLS สำหรับการยื่นขอวีซ่าสำหรับประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น

3. เตรียมเอกสาร

  • ใบสมัครวีซ่า โดยทำการดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์ที่เป็นตัวแทนในการยื่นวีซ่าของสถานทูตแล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์
  • รูปถ่ายขนาด 3.5 ซม x 4 ซม พื้นหลังสีขาว เป็นรูปถ่ายปัจจุบันที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รูปถ่ายต้องเห็นใบหูและคิ้ว (รูปถ่ายเปิดหน้าผาก) หน้าตรงไม่มีสิ่งกีดขวาง เห็นใบหน้าชัดเจน
  • หนังสือเดินทางฉบับจริง ที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 3 เดือนและต้องมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) และสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล 2 ชุด และสำเนาวีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับ 1 ชุด
  • หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ฉบับจริงและสำเนา
  • เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับที่ระบุชื่อผู้สมัครตรงตามหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วจริงจนกว่าจะได้วีซ่า
  • ประกันเดินทาง สำหรับประกันเดินทางเชงเก้นนั้นจะต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาในการเดินทางในกลุ่มประเทศเชงเก้น โดยมีความคุ้มครองขั้นต่ำ30,000ยูโรสำหรับค่ารักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินในโรงพยาบาลหรือการส่งกลับประเทศ โดยต้องแสดงทั้งเอกสารฉบับจริงและสำเนาที่มีตราประทับของบริษัทประกันภัยและลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทประกันภัยแสดงในเอกสาร
  • หลักฐานการจองโรงแรมและที่พักตลอดระยะเวลาเดินทางและแผนการเดินทางโดยละเอียด
  • หลักฐานการจ้างงานและหลักฐานทางการเงิน ได้แก่ หนังสือรับรองการทางานระบุวันลาพักร้อน ตำแหน่งในบริษัท และเงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือนสำหรับลูกจ้าง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ/ใบทะเบียนพาณิชย์สำหรับเจ้าของกิจการ รวมถึงหลักฐานทางการเงินที่เพียงพอในการเดินทาง โดยแสดงเอกสาร Bank Statement ที่มีรายการเดินบัญชีอย่างน้อย 3 เดือนพร้อมตราประทับจากธนาคาร
  • สำหรับวีซ่าเยี่ยมเยียนจะต้องมีจดหมายเชิญพร้อมระบุความสัมพันธ์จากเจ้าบ้าน
  • สำหรับวีซ่าทางธุรกิจจะต้องมีหนังสือเชิญจากบริษัท บัตรเข้างาน พร้อมวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วม

       ทั้งนี้หากเอกสารเป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาประจำชาติของประเทศปลายทางด้วย

4. ยื่นเอกสารด้วยตัวเอง เมื่อเตรียมเอกสารครบถ้วนและได้ทำการนัดหมายเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ไม่เคยสแกนลายนิ้วมือเพื่อขอวีซ่าเชงเก้นมาก่อนต้องทำการยื่นเอกสารและสแกนลายนิ้วมือด้วยตัวเอง แต่หากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้นภายใน 59 เดือนล่าสุดก็สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารแทนหรือสามารถส่งเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าทางไปรษณีย์ได้

5. ค่าธรรมเนียม วีซ่าสำหรับผู้ใหญ่มีค่าธรรมเนียม 80 ยูโรหรือ 2,900 บาท วีซ่าสำหรับเด็กอายุระหว่าง 6 – 11 ปี มีค่าธรรมเนียม 40 ยูโรหรือ 1,450 บาท ส่วนเด็กอายุตั้งแต่ 0 – 5 ปีนั้นไม่มีค่าธรรมเนียมวีซ่า โดยสามารถชำระเป็นเงินบาทเท่านั้น

            เมื่อยื่นเอกสารและชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วก็รอรับแจ้งผลการพิจารณาวีซ่าได้ทางอีเมล์ SMS หรือสามารถติดตามผลได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์รับยื่นวีซ่าได้เลย

Bảo-hiểm-du-lịch-Pháp-mang-lại-lợi-ích-thiết-thực-cho-khách-hàng

นอกจาก ประกันเดินทาง จะเป็นข้อบังคับสำหรับทุกประเทศในกลุ่มเชงเก้นแล้ว การซื้อประกันท่องเที่ยวติดตัวไว้ยังทำให้ผู้เดินทางมีความอุ่นใจหากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย ซึ่ง ประกันเดินทางเชงเก้น จะสามารถช่วยแบ่งเบาไปจนถึงครอบคลุมภาระค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

Table of Contents