luma logo travel insurance

เพื่อนรู้ใจทุกเรื่องการเดินทาง

ไปเที่ยวเยอรมนี

ประกันเดินทางเยอรมนี, ประกันเดินทาง เยอรมนี

สำนักงานทั่วโลก

ประกันเดินทางเยอรมนี ไปเที่ยวเยอรมนีครั้งนี้ ไม่ต้องห่วง เพราะมีทีมงานพร้อมดูแลทุกเวลา และ ทั่วโลก

ประกันเดินทางเยอรมนี, ประกันเดินทาง เยอรมนี

ทีมแพทย์ของ LUMA

ทีมแพทย์ของ LUMA พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมแพทย์ภายในของบริษัท

trip cancellation

สามารถยกเลิก และ คืนเงิน

LUMA เข้าใจ ว่าบางครั้งมีเหตุด่วนเกิดขึ้นที่ไม่ได้คาดถึง ซื้อประกันเดินทางไปเยอรมนีกับ LUMA สามารถยกเลิกประกันเดินทาง ก่อนวันที่ประกันจะเริ่ม และรับเงินคืน 100%

ติดตาม ข่าวสาร และ โปรโมชั่นต่าง ๆ

ประกันเดินทางเยอรมนี, ประกันเดินทาง เยอรมนี

LUMA GO ประกันเดินทางไปเยอรมนี

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

249

/สัปดาห์

2/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

385

/สัปดาห์

3/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

แผน 2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

600

/สัปดาห์

4/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

765

/สัปดาห์

5/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองเที่ยวบิน

เที่ยวบินล่าช้า

คุ้มครองสัมภาระ

กระเป๋าเดินทางล่าช้า

กระเป๋าเดินทางเสียหาย

การสูญเสียเอกสารเดินทาง

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

249

/สัปดาห์

1,000,000 ฿

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

385

/สัปดาห์

2,000,000 ฿

pakistan travel insurance plan

แผน  2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

600

/สัปดาห์

3,000,000 ฿

50,000 ฿

20,000 ฿

30,000 ฿

10,000 ฿

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

765

/สัปดาห์

5,000,000 ฿

50,000 ฿

25,000 ฿

50,000 ฿

30,000 ฿

ประกันเดินทางไปเยอรมนี ควรคุ้มครองอะไร?

ประกันเดินทางเยอรมนี, ประกันเดินทาง เยอรมนี

ความคุ้มครองกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ในประเทศเยอรมนี

รวมถึงค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกสำหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดจากความทุพพลภาพ/อาการที่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาหรือคงอยู่ในประเทศเยอรมนีตลอดระยะเวลาของกรมธรรม์

covid cover

ครอบคลุมการรักษา Covid-19 ในเยอรมนี

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาที่จำเป็นทางการแพทย์สำหรับเชื้อ Covid-19

ประกันเดินทางเยอรมนี, ประกันเดินทาง เยอรมนี

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นระหว่างการเดิน

ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ รวมถึงภัยธรรมชาติที่พบบ่อยที่สุดในเยอรมนี

trip cancellation

การยกเลิกการเดินทางไปเยอรมนี

สามารถยกเลิก แผนประกันเดินทางไปประเทศเยอรมนี หากมีการยกเลิกทริปกระทันหัน หรือวีซ่าไม่ผ่าน แต่แจ้งยกเลิกก่อนวันที่กรมธรรม์เริ่มความคุ้มครอง และได้รับการคืนเงิน 100%

อะไรที่ไม่คุ้มครอง?

ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนเริ่มกรมธรรม์

การเจ็บป่วย โรค หรือสภาพร่างกายใด ๆ ที่เป็นมาก่อนวันเริ่มกรมธรรม์ไม่ว่าผู้เอาประกันจะทราบหรือไม่ทราบ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

ไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง

ไม่คุ้มครองเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น การก่อการร้าย สงคราม การรุกราน และความไม่สงบภายในประเทศ โปรดอ่านกรมธรรม์อย่างละเอียด

ไม่คุ้มครองการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

ครอบคลุมเฉพาะการเดินทางเพื่อการพักผ่อน หรือ การทำธุรกิจ (งานธุรการ และงานที่ไม่ใช้แรงร่างกายเท่านั้น) ไม่คุ้มครองการเดินทางเพื่อรับการรักษาพยาบาลที่ประเทศเยอรมนี

ประกันเดินทางเยอรมนีจำเป็นไหม?

ไม่ว่าใครก็ตามหากมีจุดประสงค์เดินทางไปเยอรมนีภายในช่วงเวลาพำนักอาศัยระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน ประกันเดินทางเยอรมนีคือสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องทำ ซึ่งขอสรุปเหตุผลให้ชัดเจนขึ้น ดังนี้ 

 

 1. 1. ทำประกันเดินทางเยอรมนีประกอบการยื่นวีซ่าเชงเก้น

 

เยอรมนีคือ 1 ใน 26 ประเทศกลุ่มเชงเก้น ซึ่งนักเดินทงชาวไทยที่วางแผนจะพำนักระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน ติดต่อธุรกิจ หรือเรียนคอร์สระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน ต้องมีเอกสารกรมธรรม์ประกันเดินทางซึ่งผ่าน Schengen Approved วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่ต่ำกว่า 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท ยื่นควบคู่กับเอกสารอื่น ๆ ตามที่สถานทูตร้องขอ หากไม่มีประกันเดินทางต่างประเทศจะไม่สามารถขอวีซ่าเชงเก้นผ่านเพราะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วน 

 

 1. 2. ทำประกันคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลหากเจ็บป่วยระหว่างเดินทางและพำนำอาศัยระยะสั้น

 

การเจ็บป่วยเป็นสิ่งไม่คาดฝันเสมอ ยิ่งเดินทางไปต่างแดนซึ่งคนไทยจำนวนมากอาจไม่คุ้นชินโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ เช่น ไข้หวัดจากสภาพอากาศหนาวเย็น อาหารเป็นพิษ ท้องร่วง จากการทานอาหารไม่คุ้นชิน ติดเชื้อโควิด-19 หรือโรคอื่น ๆ ซึ่งมีสาเหตุมาจากช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่กรมธรรม์กำหนดไว้ก็สามารถใช้สิทธิ์เข้ารับการรักษาได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

 1. 3. ทำประกันคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

 

นอกจากประกันเดินทางเยอรมนีจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยแล้ว ยังให้ความคุ้มครองเมื่อต้องเข้ารักษาพยาบาลโดยมีสาเหตุจากอุบัติเหตุอีกด้วย เช่น หกล้ม เดินตกบันได รถเฉี่ยวชน สุนัขกัด ของมีคมบาด ฯลฯ สามารถเข้ารับการรักษาได้เลยไม่ต้องกังวลด้านค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

 1. 4. ทำประกันคุ้มครองเรื่องการเดินทางและสัมภาระ

 

เหตุผลที่บอกว่าประกันเดินทางเยอรมันจำเป็นมากหากคุณต้องเจอกับสถานการณ์คาดไม่ถึงอย่างเครื่องบินดีเลย์จากสาเหตุสภาพอากาศ เครื่องยนต์มีปัญหา การถูกข่มขู่จากผู้ไม่หวังดีจนต้องใช้บริการเที่ยวบินอื่นหรือพักโรงแรมใกล้เคียงสนามบิน ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะไม่ต้องเสียเอง หรือกรณีต้องรอนานเกินไปก็ยังมีเงินชดเชยด้วย ขณะที่สัมภาระหากสูญหาย เสียหาย ก็สามารถยื่นเรื่องเคลมเพื่อรับเงินค่าชดเชยได้เช่นกัน  

ประกันเดินทางเยอรมนี มีกี่ประเภท?

ปกติเมื่อพูดถึงการทำประกันเดินทางต่างประเทศ รวมถึงประกันเดินทางเยอรมนี จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามความเหมาะสมและความถี่การเดินทางของแต่ละคน ดังนี้ 

 

 1. 1. ประกันเดินทางเยอรมนี รายเที่ยว – เป็นการซื้อประกันเดินทางต่างประเทศทีละครั้งเมื่อต้องเดินทางไปยังเยอรมนี มีการระบุช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการคุ้มครองชัดเจน ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว นักเดินทางที่ไม่ได้ไปเยอรมนีบ่อย ๆ อาจแค่ปีละ 1-2 ครั้ง 
 2. 2. ประกันเดินทางเยอรมนี รายปี – เป็นการซื้อประกันเดินทางต่างประเทศสำหรับเดินทางไปเยอรมนีครั้งเดียวแล้วมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันเริ่มต้นนับไปอีก 1 ปีเต็ม ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว เหมาะกับคนที่ต้องเดินทางไปเยอรมันบ่อย ๆ เฉลี่ยมากกว่า 4-5 ครั้ง / ปี แต่มีเงื่อนไขว่าทุกครั้งจะคุ้มครองการพำนักอาศัยในเยอรมนีไม่เกิน 90 วัน หรือ 3 ครั้ง / การเดินทาง 1 รอบ

ประกันเดินทางเยอรมนี ควรซื้อตอนไหน?

อย่างที่อธิบายไปว่าประกันเดินทางต่างประเทศถือเป็นเอกสารสำคัญชิ้นหนึ่งสำหรับคนจะเดินทางไปเยอรมนีหรือประเทศกลุ่มเชงเก้นต้องนำไปใช้ยื่นประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น ด้วยเหตุนี้ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการทำประกันเดินทางเยอรมันคือช่วงเวลาก่อนยื่นเอกสารขอวีซ่า (ปกติแล้วสามารถยื่นขอวีซ่าเชงเก้นล่วงหน้าได้ไม่เกิน 180 วัน) ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคน หากรู้ว่าจะยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่ก็อาจซื้อล่วงหน้า 4-5 วัน ก็ไม่มีปัญหา 

 

ส่วนใครมีวีซ่าอยู่แล้ว ไม่ต้องขอวีซ่าเชงเก้นแต่อยากมีประกันเดินทางเยอรมนีติดตัวไว้ก็สามารถซื้อล่วงหน้าก่อนวันเดินทางได้แค่ 1 วัน เท่านั้น ผ่านช่องทางออนไลน์ แต่ใครกังวลใจกลัวเกิดปัญหาขัดข้องแนะนำให้ซื้อล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 7 วัน และได้รับกรมธรรม์เรียบร้อยจะดีที่สุด เพราะยังไงก็ต้องระบุวัน-เวลาเดินทางอยู่แล้ว การซื้อก่อนล่วงหน้าจึงไม่ใช่เรื่องน่าห่วง 

เลือกซื้อประกันเดินทางเยอรมนียังไงให้เหมาะกับตนเอง?

 1. 1. พิจารณาเฉพาะบริษัทประกันที่มีชื่อเสียง มีคนรู้จัก คุ้นหูคุ้นตากันดี มีเครือข่ายพันธมิตรจากทั่วโลก เช่น ธนาคาร บริษัทประกัน สถานพยาบาล สายการบิน ฯลฯ เพื่อให้มั่นใจว่าแผนประกันที่คุณซื้อน่าเชื่อถือ ใช้งานได้จริงเมื่อถึงเวลาต้องเคลมประกัน
 2.  
 3. 2. เลือกแผนประกันที่เหมาะกับการเดินทางของตนเอง ไม่จำเป็นต้องเลือกแผนแพงที่สุดแต่เลือกให้คุ้มค่ากับการจ่ายเงินและระดับความเสี่ยงที่อาจพบเจอ
 4.  
 5. 3. ก่อนซื้อต้องเปรียบเทียบพร้อมศึกษาข้อมูลประกันเดินทางเยอรมนีอย่างละเอียดทั้งหมด มีเรื่องไหนไม่คุ้มครอง วงเงินที่จะได้รับ เพื่อให้เข้าใจและตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น
 6.  
 7. 4. ซื้อผ่านช่องทางที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้น เช่น ซื้อผ่านระบบออนไลน์ของเว็บไซต์บริษัทประกันโดยตรง ซื้อผ่านตัวแทนขายประกัน หรือซื้อผ่านคนกลางที่มีชื่อเสียง ไว้ใจได้

ประกันเดินทางเยอรมนี คุ้มไหม?

ยืนยันให้ทุกคนมั่นใจว่ายังไงการซื้อประกันเดินทางเยอรมนีก็มีความคุ้มค่าอย่างแน่นอน ไม่ใช่แค่เป็นส่วนหนึ่งของการทำวีซ่าเชงเก้นเท่านั้น แต่อย่าลืมว่าค่าครองชีพในเยอรมันสูงกว่าเมืองไทยพอสมควร หากคุณมีเหตุการณ์ที่ทำให้เจ็บป่วย ได้รับบาดเจ็บใด ๆ ก็ตามแล้วต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล วงเงินประกันจะให้ความคุ้มครองโดยคุณแทบไม่ต้องเสียเงินเพิ่มใด ๆ เลย  

 

มากไปกว่านั้นการซื้อประกันเดินทางเยอรมันราคาเริ่มต้นเพียงแค่หลักร้อย แต่ให้ความคุ้มครองสูงสุดหลักล้าน แม้คุณเที่ยวตามปกติโดยไม่เกินเหตุการณ์อันตรายใดก็ไม่รู้สึกเสียดายแม้แต่นิดเดียว แม้แต่บางคนอาจติดเชื้อโควิด-19 แล้วมาแสดงอาการภายหลังเดินทางกลับไม่เกิน 7 วัน ก็ยังสามารถใช้ความคุ้มครองดังกล่าวเพื่อรักษาตัวได้อีกด้วย 

วิธีเคลมประกันเดินทางเยอรมนี ยุ่งยากไหม?

สำหรับใครที่กังวลใจเรื่องนี้ขอยืนยันอีกเสียงว่าการเคลมประกันเดินทางเยอรมนีไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลย กรณีที่คุณเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บเล็กน้อยโดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล แต่ต้องเข้ารับการรักษาเบื้องต้น สามารถสำรองจ่ายก่อนแล้วนำหลักฐานมาเบิกเคลมกับทางบริษัทประกันหลังกลับถึงเมืองไทยได้ รวมถึงกรณีความคุ้มครองด้านไฟล์ทบิน การสูญหายหรือสูญเสียของสัมภาระ ต้องมีหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบ 

 

ส่วนกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยหนักต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลนานและคาดว่าค่าใช้จ่ายสูง หรือต้องส่งตัวมารักษาต่อที่เมืองไทย แนะนำให้แจ้งช่องทางติดต่อสายด่วนของบริษัทประกันที่คุณทำเอาไว้ จากนั้นให้อธิบายกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทั้งหมด ทางบริษัทประกันจะปรานงานกับเครือข่ายพันธมิตรของตนเองและให้ความช่วยเหลือภายในเวลาอันรวดเร็วมากที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องสำรองจ่ายใด ๆ 

ซื้อประกันเดินทางเยอรมนี ที่ไหนดี?

จากข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับประกันเดินทางเยอรมนี หรือประกันเดินทางเยอรมัน ย้ำกันอีกครั้งว่าเป็นอีกเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญมากไม่แพ้กับการวางแผนท่องเที่ยวเลย จะด้วยจุดประสงค์ของการเดินทางอย่าง ท่องเที่ยว ดูฟุตบอล เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน ติดต่อธุรกิจ เรียนคอร์สระยะสั้น และอื่น ๆ จึงอยากแนะนำประกันเดินทางต่างประเทศจาก LUMA กับแผนประกัน LUMA GO เริ่มต้นแผน 1 ในราคาเพียง 385 บาท แต่ให้ความคุ้มครอง 2 ล้านบาท คุ้มครองครอบคลุมทั้งการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ การติดเชื้อโควิด -19 และยังมีแผนที่ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท เพิ่มเติมความคุ้มครองด้านการเดินทางทั้งเที่ยวบินล่าช้า เที่ยวบินดีเลย์ สัมภาระเสียหาย สูญหาย ทุกแผนประกันมาพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม. และบริการประสานงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ง่าย ๆ รับกรมธรรมผ่านอีเมล ใช้ยื่นวีซ่าเชงเก้นได้ 100% คุ้มค่าและตอบโจทย์ขนาดนี้ต้องมีไว้เลย 

การยื่นขอวีซ่าไปเยอรมัน ไม่ยากอย่างที่คิด เพียงแค่เตรียมเอกสารให้ครบตามนี้ ทำตามขั้นตอน แล้วจัดกระเป๋าไปเที่ยวได้เลย !

ไปเที่ยวเยอรมันย่างโปร กับ 10 ประโยคใช้บ่อยภาษาเยอรมัน เที่ยวครั้งนี้ไม่ต้องกลัว คุยกันรู้เรื่องแน่นอน !

ข้อมูลเกี่ยวกับการไปเที่ยวต่างประเทศ

ติดต่อลูม่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
แชทกับเจ้าหน้าที่ของเรา

แชทกับเราผ่าน Facebook Messenger

แชทกับเราผ่าน LINE