luma logo travel insurance

เพื่อนรู้ใจทุกเรื่องการเดินทาง

ไปเที่ยวฝรั่งเศส

ประกันเดินทางฝรั่งเศส, ประกันเดินทาง ฝรั่งเศส

สำนักงานทั่วโลก

ประกันเดินทางฝรั่งเศส ไปเที่ยวฝรั่งเศสครั้งนี้ ไม่ต้องห่วง เพราะมีทีมงานพร้อมดูแลทุกเวลา และ ทั่วโลก

ประกันเดินทางฝรั่งเศส, ประกันเดินทาง ฝรั่งเศส

ทีมแพทย์ของ LUMA

ทีมแพทย์ของ LUMA พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมแพทย์ภายในของบริษัท

trip cancellation

สามารถยกเลิก และ คืนเงิน

LUMA เข้าใจ ว่าบางครั้งมีเหตุด่วนเกิดขึ้นที่ไม่ได้คาดถึง ซื้อประกันเดินทางไปฝรั่งเศสกับ LUMA สามารถยกเลิกประกันเดินทาง ก่อนวันที่ประกันจะเริ่ม และรับเงินคืน 100%

ติดตาม ข่าวสาร และ โปรโมชั่นต่าง ๆ

ประกันเดินทางฝรั่งเศส, ประกันเดินทาง ฝรั่งเศส

LUMA GO ประกันเดินทางไปฝรั่งเศส

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

249

/สัปดาห์

2/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

385

/สัปดาห์

3/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

แผน 2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

600

/สัปดาห์

4/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

765

/สัปดาห์

5/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองเที่ยวบิน

เที่ยวบินล่าช้า

คุ้มครองสัมภาระ

กระเป๋าเดินทางล่าช้า

กระเป๋าเดินทางเสียหาย

การสูญเสียเอกสารเดินทาง

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

249

/สัปดาห์

1,000,000 ฿

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

385

/สัปดาห์

2,000,000 ฿

pakistan travel insurance plan

แผน  2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

600

/สัปดาห์

3,000,000 ฿

50,000 ฿

20,000 ฿

30,000 ฿

10,000 ฿

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

765

/สัปดาห์

5,000,000 ฿

50,000 ฿

25,000 ฿

50,000 ฿

30,000 ฿

ประกันเดินทางไปฝรั่งเศส ควรคุ้มครองอะไร?

ประกันเดินทางฝรั่งเศส, ประกันเดินทาง ฝรั่งเศส

ความคุ้มครองกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ในประเทศฝรั่งเศส

รวมถึงค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกสำหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดจากความทุพพลภาพ/อาการที่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาหรือคงอยู่ในประเทศฝรั่งเศสตลอดระยะเวลาของกรมธรรม์

covid cover

ครอบคลุมการรักษา Covid-19 ในฝรั่งเศส

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาที่จำเป็นทางการแพทย์สำหรับเชื้อ Covid-19

ประกันเดินทางฝรั่งเศส, ประกันเดินทาง ฝรั่งเศส

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางของคุณในฝรั่งเศส

ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ รวมถึงภัยธรรมชาติที่พบบ่อยที่สุดในฝรั่งเศส

trip cancellation

การยกเลิกการเดินทางไปฝรั่งเศส

สามารถยกเลิก แผนประกันเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส หากมีการยกเลิกทริปกระทันหัน หรือวีซ่าไม่ผ่าน แต่แจ้งยกเลิกก่อนวันที่กรมธรรม์เริ่มความคุ้มครอง และได้รับการคืนเงิน 100%

อะไรที่ไม่คุ้มครอง?

ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนเริ่มกรมธรรม์

การเจ็บป่วย โรค หรือสภาพร่างกายใด ๆ ที่เป็นมาก่อนวันเริ่มกรมธรรม์ไม่ว่าผู้เอาประกันจะทราบหรือไม่ทราบ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

ไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง

ไม่คุ้มครองเหตุการที่คาดไม่ถึง เช่น การก่อการร้าย สงคราม การรุกราน และความไม่สงบภายในประเทศ โปรดอ่านกรมธรรม์อย่างละเอียด

ไม่คุ้มครองการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

ครอบคลุมเฉพาะการเดินทางเพื่อการพักผ่อน หรือ การทำธุรกิจ (งานธุรการ และงานที่ไม่ใช้แรงร่างกายเท่านั้น) ไม่คุ้มครองการเดินทางเพื่อรับการรักษาพยาบาลที่ประเทศฝรั่งเศส

ซื้อประกันเดินทางฝรั่งเศส ที่ไหนดี?

ใครวางแผนเตรียมเดินทางไปเที่ยวฝรั่งเศส รวมถึงทำธุรกิจ เยี่ยมเพื่อน เยี่ยมญาติ เรียนระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน ต้องการประกันเดินทางฝรั่งเศสเพื่อใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นรวมถึงซื้อเพื่อความสบายใจด้านค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอแนะนำประกันเดินทางต่างประเทศ LUMA GO จาก LUMA เริ่มต้นแผน 1 ในราคาเพียง 385 บาท แต่ให้ความคุ้มครอง 2 ล้านบาท ผ่านการรับรอง Schengen Approved Visa เรียบร้อย ใช้ยื่นวีซ่าได้แน่นอน และยังมีแผนที่ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท ครอบคลุมทุกด้านการเดินทาง พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม. คุ้มค่าแบบนี้ซื้อกันเลย 

ไปฝรั่งเศส ต้องซื้อประกันเดินทางหรือไม่?

ทุกครั้งเมื่อต้องเดินทางไปยังฝรั่งเศสระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน หรืออบรม เรียนระยะสั้นใด ๆ ก็ตามทุกคนจำเป็นต้อง “ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ” หรือที่เรียกว่าประกันเชงเก้นด้วยเสมอด้วยเหตุผลหลัก 4 ข้อ ดังนี้ 

 

 1. 1. ใช้สำหรับการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น

ฝรั่งเศสเป็น 1 ใน 26 ประเทศกลุ่มเชงเก้น ซึ่งการจะเดินทางไปท่องเที่ยวฝรั่งเศสนั้นผู้เดินทางต้องมีวีซ่าเชงเก้นเพื่อเป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปลายทางเสมอ และการทำวีซ่าดังกล่าวต้องมีหลักฐานการซื้อประกันเดินทางซึ่งผ่านการอนุมัติ Schengen Approve ภายใต้เงื่อนไขวงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่ต่ำกว่า 30,000 EUR หรือ 1.5 ล้านบาท เหตุเพราะกรณีคุณเกิดเหตุไม่คาดฝันใด ๆ แล้วต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ฝรั่งเศสจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ประกันเดินทางจึงเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องนี้ได้อย่างดี 

 

 1. 2. คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บต้องรักษาตัว

การเดินทางในแต่ละทริปสามารถเกิดเหตุไม่คาดฝันได้เสมอ รวมถึงการเดินทางไปยังฝรั่งเศสด้วยเช่นกัน คุณอาจมีการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศ ความไม่คุ้นชินของร่างกายกับสภาพแวดล้อม อาหาร และอื่น ๆ ไปจนถึงอาการบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุทุกประเภท การมีประกันเดินทางจะช่วยคุ้มครองเรื่องค่าใช้จ่ายเมื่อต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมถึงการส่งตัวกลับประเทศทุกกรณีอีกด้วย 

 

 1. 3. คุ้มครองกรณีเที่ยวบินล่าช้า เลื่อนไฟล์ทบิน

บางทีการเดินทางก็สามารถเกิดเหตุไม่คาดฝันได้ตลอด เช่น สภาพอากาศแปรปรวน การโดนไฮแจ็ค อุบัติเหตุทางอากาศ เครื่องยนต์ขัดข้อง และอื่น ๆ จนทำให้ไม่สามารถบินตามกำหนดเวลาเดิมได้ นั่นทำให้ผู้เดินทางอาจต้องเสียเวลารอนานหลายชั่วโมง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก บางคนติดธุระสำคัญต้องเดินทางไปฝรั่งเศสตามกำหนดเดิมก็ต้องจ่ายเงินซื้อตั๋วไฟล์ทบินใหม่ในราคาแพงสุด ๆ การมีประกันเดินทางฝรั่งเศสจะทำให้คุณบอกลาค่าใช้จ่ายทั้งหมดเหล่านี้ไปเลย 

 

 1. 4. คุ้มครองสัมภาระสูญหาย เสียหายระหว่างเดินทาง

อีกเหตุผลที่จำเป็นต้องซื้อประกันเดินทางต่างประเทศเมื่อไปเที่ยวฝรั่งเศสเพื่อคุ้มครองด้านวงเงินกรณีสัมภาระเกิดความเสียหาย สูญหาย ทุกกรณี เช่น เสียหายจากการโดนกระแทกขณะลำเลียงขึ้น-ลงเครื่อง กระเป๋าเดินทางถูกส่งไปคนละไฟล์ทบิน เป็นต้น ประกันเดินทางจะให้ความคุ้มครองกับคุณตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ 

ประกันเดินทางฝรั่งเศส ควรซื้อตอนไหน?

ด้วยการเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสต้องขอวีซ่าเชงเก้น การซื้อประกันเดินทางฝรั่งเศสจึงควรต้องซื้อก่อนดำเนินการขอวีซ่าดังกล่าว ซึ่งปกติแล้ววีซ่าเชงเก้นสามารถขอล่วงหน้าก่อนเดินทางได้ไม่เกิน 180 วัน หากคุณเตรียมเอกสารอื่น ๆ ครบถ้วน พร้อมสำหรับการขอวีซ่าแล้วก็สามารถซื้อก่อนวันดำเนินการประมาณ 2-3 วันได้เลย เมื่อได้เอกสารกรมธรรม์แล้วก็นำไปเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารที่ทางสถานทูตร้องขอประกอบการยืนขอวีซ่านั่นเอง 

 

อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่เลือกซื้อประกันเดินทางฝรั่งเศส หรือประกันเชงเก้น จาก LUMA สามารถเลือกซื้อล่วงหน้าก่อนดำเนินการขอวีซ่าเชงเก้นเพียง 1 วันได้แบบไม่ต้องกังวลใจ นั่นเพราะเป็นการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ต้องรอตัวแทนให้ยุ่งยาก เข้ามาบนหน้าเว็บไซต์ เลือกแผนประกันที่ต้องการ ทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ชำระเงิน จากนั้นไม่นานกรมธรรม์จะได้รับการส่งทางอีเมล ลูกค้าสามารถพิมพ์ออกมาแล้วนำไปยื่นเป็นส่วนหนึ่งของการขอวีซ่าเชงเก้นได้เลย 

ประกันเดินทางฝรั่งเศส มีกี่ประเภท?

ผู้ที่สนใจซื้อประกันเดินทางฝรั่งเศส จะมีด้วยกัน 2 ประเภท ซึ่งทุกประเภทสามารถใช้ยื่นขอวีซ่าเขงเก้นได้หากเป็นไปตามเงื่อนไขเบื้องต้นที่กำหนดในเรื่องวงเงินคุ้มครองรวม

 

 1. 1. ประกันเดินทางรายเที่ยว – เป็นลักษณะของประกันเดินทางที่จะคุ้มครองต่อการเดินทาง 1 ครั้ง (ในระหว่างวันที่ระบุเอาไว้ในเอกสารกรมธรรม์) เหมาะกับคนที่เดินทางไปท่องเที่ยวฝรั่งเศสครั้งเดียวในปีนั้น ๆ หรือไม่ได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศกลุ่มเชงเก้นบ่อย ๆ
 2.  
 3. 2. ประกันเดินทางรายปี – เป็นลักษณ์ของประกันเดินทางที่จะให้ความคุ้มครองตลอดปีที่ได้ระบุช่วงเวลาเอาไว้ เหมาะกับคนที่เดินทางไปเที่ยว ทำธุรกิจ เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อนที่ฝรั่งเศสรวมถึงประเทศกลุ่มเชงเก้น มากกว่าปีละ 1 ครั้ง แต่ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่าทุกครั้งที่เดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสจะมีระยะเวลาพำนักอาศัยไม่เกิน 90 วัน ภายใน 180 วัน หรือ 3 ครั้ง ต่อการเดินทาง 1 รอบ (กรณีเดินทางระยะสั้นและเป็นไปตามเงื่อนไขวีซ่าเชงเก้น)

ประกันเดินทางฝรั่งเศส คุ้มไหม?

แม้การเดินทางไปท่องเที่ยวฝรั่งเศสจะมีข้อบังคับว่าต้องซื้อประกันเดินทางเชงเก้นเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการยื่นขอวีซ่าดังกล่าว นั่นทำให้บางคนมองว่าเป็นเรื่องไม่คุ้มค่า แต่ถ้าลองพิจารณาดี ๆ อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดเดาได้ คุณอาจเจอสภาพอากาศหนาวเย็นจัด ทานอาหารที่ไม่คุ้นเคย จนเจ็บป่วย หรือแม้แต่เดินสะดุดหกล้ม ตกบันได บาดเจ็บต้องรักษาอย่างเร่งด่วน โดนขโมยของ ไฟล์ทบินดีเลย์ และอื่น ๆ  

 

การมีประกันเดินทางฝรั่งเศสเอาไว้จะช่วยคุ้มครองในเรื่องเหล่านี้ให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายขึ้นกว่าเดิม ทั้งค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่บาดเจ็บเล็กน้อย ไปจนถึงต้องพักรักษาตัว (ค่ารักษาในยุโรปแพงมาก) การส่งตัวกลับมารักษาต่อในประเทศ คุ้มครองสิ่งของ สัมภาระต่าง ๆ ที่สูญหาย เสียหายตามวงเงินที่กำหนด ชดเชยค่าใช้จ่ายที่มีโอกาสเพิ่มขึ้นเมื่อไฟล์ทบินดีเลย์ เป็นต้น ซึ่งวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำต้องมากกว่า 1.5 ล้านบาท กับงบที่คุณจ่ายเพียงหลักร้อย (ประกันเดินทางรายเที่ยว) ประเมินมุมไหนก็คุ้มค่า เที่ยวได้อย่างสนุกสนาน สบายใจแน่นอน 

เลือกประกันเดินทางฝรั่งเศสยังไง?

 1. 1. พิจารณาจากชื่อบริษัทประกันที่มีความน่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ มีเครือข่ายพันธมิตรอยู่หลายแห่งทั่วโลกโดยเฉพาะในยุโรปไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรงพยาบาล บริษัทประกันภัย สายการบิน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2. 2. เลือกแผนประกันตามงบที่มีและความคุ้มครองที่ได้รับ การซื้อประกันเดินทางฝรั่งเศสไม่จำเป็นต้องเลือกแพงที่สุดแค่พิจารณาให้เหมาะกับสไตล์การเดินทางและการท่องเที่ยวของตนเอง 
 3. 3. อย่าลืมศึกษาข้อมูลของกรมธรรม์ เงื่อนไขต่าง ๆ ด้านความคุ้มครอง ข้อยกเว้นอย่างละเอียดที่สุดเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง
 4. 4. ต้องซื้อประกันเดินทางฝรั่งเศส หรือประกันเชงเก้นผ่านช่องทางน่าเชื่อถือ ไว้ใจได้เท่านั้น เชน ซื้อตรงกับตัวแทนประกันของบริษัทประกันภัย ซื้อผ่านออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์บริษัทประกัน ซื้อผ่านเว็บคนกลางที่มีชื่อเสียง เป็นต้น

เคลมประกันเดินทางฝรั่งเศสยากไหม?

เหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อเกิดขึ้นกับคุณแล้วจำเป็นต้องใช้ประกันเดินทางฝรั่งเศส เช่น เป็นไข้หวัดจากสภาพอากาศหนาวเย็น อาหารเป็นพิษจากการทานอาหารไม่คุ้นชิน เดินตกบันไดขณะท่องเที่ยว เป็นต้น ในกรณีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาล หากวงเงินไม่ได้สูงมากนักแนะนำให้ผู้เอาประกันสำรองจ่ายด้วยตนเองแล้วค่อยดำเนินการเคลมตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์เมื่อกลับถึงเมืองไทย (เช่นเดียวกับกรณีไฟล์ทบินดีเลย์ ล่าช้า หรือสัมภาระสูญหาย เสียหาย) 

 

อย่างไรก็ตามหากเป็นกรณีเคสฉุกเฉินเร่งด่วน ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน หรือมีแนวโน้มว่าต้องใช้เงินจำนวนมาก แนะนำให้ติดต่อกับสายด่วนของบริษัทประกันภัยที่คุณซื้อผ่านช่องทางที่สะดวกมากที่สุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานไปยังพันธมิตรในฝรั่งเศสเพื่อดำเนินการเคลมโดยที่ผู้เอาประกันไม่จำเป็นต้องสำรองจ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

ขั้นตอนในการยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศส อย่างละเอียด เตรียมเอกสารให้พร้อม ทำตามขั้นตอนแล้วเตรียมตัวไปเที่ยวกันได้เลย

มาเตรียมตัวให้พร้อมกับ 10 ประโยคภาษาฝรั่งเศสที่ต้องใช้บ่อย เมื่อไปเป็นนักท่องเที่ยว

ข้อมูลเกี่ยวกับการไปเที่ยวต่างประเทศ

ติดต่อลูม่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
แชทกับเจ้าหน้าที่ของเรา

แชทกับเราผ่าน Facebook Messenger

แชทกับเราผ่าน LINE