ขอวีซ่าท่องเที่ยวไปอังกฤษ ต้องทำอย่างไรบ้าง?

สำหรับคนที่กำลังจะเดินทางไปท่องเที่ยวอังกฤษ เรื่องที่สำคัญอันดับต้นๆ ก็คือการทำขอวีซ่าท่องเที่ยวไปยังประเทศอังกฤษ ตามมาด้วยการทำประกันเดินทางต่างประเทศ หรือประกันเดินทางอังกฤษแบบเจาะจง นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการเตรียมข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น และเตรียมเงินให้พร้อมทัวร์ เพื่อเปิดประสบการณ์การเดินทางให้เต็มอิ่ม

วีซ่าอังกฤษ

ติดตาม ข่าวสาร และ โปรโมชั่นต่างๆ

วีซ่าอังกฤษ, ขอวีซ่าท่องเที่ยวไปอังกฤษ ต้องทำอย่างไรบ้าง?

ข้อมูลทั่วไปเรื่องการทำวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ

สำหรับประเทศอังกฤษ เป็นประเทศที่คนไทยจะต้องทำวีซ่าก่อนเดินทางเข้าไป ไม่ว่าจะเข้าไปด้วยจุดประสงค์ใดก็ตาม รวมถึงการท่องเที่ยวที่ไม่ว่าจะเที่ยวอังกฤษ เที่ยวลอนดอน หรือท่องเที่ยวในเมืองอื่นๆ ภายในประเทศนี้ คนไทยทุกคนจะต้องผ่านการทำวีซ่าก่อน

โดยวีซ่าประเภทนี้จะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว ซึ่งมีชื่อเรียกว่า  “Standard Visitor Visa” ที่อนุญาตให้ผู้ที่ถือวีซ่านี้สามารถเดินทางเข้าไปยังประเทศอังกฤษรวมถึงพื้นที่อื่นๆ ในสหราชอาณาจักร (United Kingdom) ได้ เพื่อท่องเที่ยวหรือพักผ่อน หรือเพื่อทำกิจกรรมอื่นภายในระยะเวลาที่กำหนด นั่นก็คือ 6 เดือน

ผู้ที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ สามารถท่องเที่ยวได้ทั่วประเทศ รวมถึงการท่องเที่ยวลอนดอนเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวหลายๆ คน โดยในการทำวีซ่ามีค่าธรรมเนียม แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

 • แบบปกติ
 • แบบด่วนค่าธรรมเนียม
 • แบบด่วนพิเศษ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ

ค่าธรรมเนียมในการทำวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษแบ่งเป็นแบบปกติ แบบด่วน และแบบด่วนพิเศษ คือ

 • แบบปกติค่าธรรมเนียม 2,650 บาท (ทราบผลภายใน 15 วันทำการ)
 • แบบด่วนค่าธรรมเนียม 11,007 บาท (ทราบผลภายใน 3-5 วันทำการ)
 • แบบด่วนพิเศษค่าธรรมเนียม 42,090 บาท (ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง)

โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นการขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษที่มีอายุ 6 เดือน กล่าวคือสามารถพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรได้เป็นเวลา 6 เดือน นอกจากวีซ่าท่องเที่ยว 6 เดือน ยังมีวีซ่าท่องเที่ยวที่มีระยะเวลานานกว่า 6 เดือนด้วย แต่ทั้งนี้ก็จะมีเกณฑ์การพิจารณาที่แตกต่างออกไป ความยากในการขอวีซ่าให้ผ่านก็จะสูงขึ้นด้วย

เอกสารที่ต้องใช้ทำวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ

 • หนังสือเดินทางฉบับจริงเล่มปัจจุบัน ที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน (พร้อมสำเนาทุกหน้าที่มีแสตมป์ การเดินทางทั้งหมด)
 • หนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมสำเนาหน้าแรก และสำเนาวีซ่าเชงเก้น (ถ้ามี)
 • Statement ที่ออกโดยธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (การเงินจำเป็นต้องใช้บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น)
 • หลักฐานการทำงานที่เป็นภาษาอังกฤษ หรือ หนังสือรับรองบริษัทที่เป็นภาษาอังกฤษ
 • เอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • หลักฐานการจองที่พักและตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามี)
 • หลักฐานการทำประกันเดินทางต่างประเทศ/ประกันเดินทางอังกฤษ (ถ้ามี)
 • ผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาและมารดา ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดามารดาที่รับรองโดยอำเภอ และสูติบัตร (พร้อมสำเนา)

คุณสมบัติของผู้ขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ

ในการขอวีซ่าท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรหรือวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ แน่นอนว่าคุณสมบัติของผู้ขอวีซ่าก็มีส่วนที่จะตัดสินว่าการขอวีซ่านั้นจะผ่านหรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่ขอวีซ่าท่องเที่ยวจะไม่หนีวีซ่าและไม่ยอมกลับประเทศไทยตามเวลาที่กำหนดในวีซ่า โดยคุณสมบัติที่ต้องมี มีดังนี้

มีประวัติการเดินทางไปยังต่างประเทศมาก่อน

อาจจะไม่จำเป็นเสมอไปว่าจะต้องเคยเดินทางไปยังต่างประเทศมาก่อน แต่ถ้าหากเคยเดินทางไปต่างประเทศมาก่อน ก็จะช่วยให้โอกาสในการขอวีซ่าผ่านนั้นเพิ่มมากขึ้น หากมีประวัติการเดินทางและออกจากประเทศภายในเวลาที่วีซ่ากำหนด ก็ถือเป็นนักเดินทางประวัติดี โอกาสขอวีซ่าผ่านก็จะมีมากกว่าคนที่ไม่เคยมีประวัติเดินทางมาก่อน

ฐานะทางการเงิน

นักเดินทางที่มีโอกาสขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษผ่าน ก็ต้องมีฐานะการเงินที่มั่นคง เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่หนีวีซ่าและอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรแบบถาวร ซึ่งสามารถแสดงได้ด้วย Statement ย้อนหลัง 6 เดือนที่ออกโดยธนาคาร ซึ่งทางการจะพิจารณาฐานะการเงินจากเอกสารนี้ โดยจะดูว่ามีรายได้แน่นอนเข้าบัญชีรายเดือนหรือไม่ รายได้มากน้อยแค่ไหน เพียงพอสำหรับการท่องเที่ยวอังกฤษท่องเที่ยวลอนดอนหรือเมืองอื่นๆ ในอังกฤษหรือไม่อย่างไร รวมถึงบัญชีเงินเก็บที่แสดงถึงฐานะทางการเงินได้เช่นกัน

อาชีพ

คุณสมบัติอีกหนึ่งประการที่สำคัญในการขอวีซ่าท่องเที่ยวก็คือต้องมีอาชีพที่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นงานประจำในลักษณะพนักงานเงินเดือน หรือมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ก็จะพิสูจน์ได้ว่ามีอาชีพ โดยสำหรับพนักงานเงินเดือนสามารถแสดงหลักฐานการทำงานที่ขอจากทางบริษัทได้ แต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเอง ก็สามารถใช้หลักฐานที่ออกโดยบริษัทตัวเองได้ ซึ่งบริษัทของตนเองนั้นก็ต้องมีการจดทะเบียนเป็นกิจจะลักษณะ ทั้งนี้ทั้งนั้นหลักฐานทางการเงินก็จะใช้ประกอบกัน เพื่อดูความมั่นคงของผู้ขอวีซ่า เอกสารต่างๆที่ใช้ยื่น ต้องมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองการแปลอย่างถูกต้อง

หลักฐานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

แน่นอนว่าผู้ที่ตั้งใจจะเดินทางไปท่องเที่ยว ก็ควรจะมีแผนการเดินทาง และมีเอกสารเกี่ยวกับการเดินทาง เช่น เอกสารการจองที่พัก ตั๋วเครื่องบิน หรือเอกสารอื่นๆ เช่น บัตรผ่านสวนสนุก บัตรผ่านพิพิธภัณฑ์ บัตรคอนเสิร์ต ประกันเดินทางต่างประเทศ ประกันเดินทางอังกฤษ หรือประกันเดินทางลอนดอน กรณีที่เดินทางไปท่องเที่ยวลอนดอน เป็นต้น

ขั้นตอนในการสมัครวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ

ในส่วนของขั้นตอนการสมัครวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ ก่อนอื่นเลยจะต้องทำการกรอกข้อมูลในใบสมัครคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร ซึ่งสามารถทำได้ผ่านออนไลน์จากนั้นก็ทำชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าตามลำดับ

จากนั้นทางการจะนัดหมายวันยื่นคำร้องมาให้ ซึ่งผู้ขอวีซ่าจะต้องเดินทางไปที่ศูนย์วีเอฟเอส ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซอยสุขุมวิท 13 เพื่อไปทำการยื่นคำร้อง ในการเดินทางไปนั้นจะต้องเตรียมเอกสารข้างต้นให้พร้อมด้วย

เมื่อเดินทางไปถึงจะต้องทำการยื่นเอกสารและเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ รวมถึงถ่ายรูปสำหรับติดวีซ่า ข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกส่งต่อเพื่อทำการพิจารณาตามลำดับว่าวีซ่านั้นจะผ่านหรือไม่ และเมื่อพิจารณาจบแล้วก็จะทำการคืนเอกสารให้กับผู้ขอวีซ่า ยกเว้นหนังสือเดินทางที่ทางการจะเก็บไว้ก่อนเพื่อติดตราวีซ่า โดยขั้นตอนการพิจารณาจะใช้เวลาประมาณ 15 วัน สรุปขั้นตอนการขอวีซ่าได้ ดังนี้

 • กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (ก่อนทำการกรอกข้อมูลจะต้องสร้าง Account บนเว็บไซต์ก่อน) และต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แม้จะสามารถเลือกเมนูภาษาไทยได้ แต่ในการกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่าต้องป้อนข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ
 • ชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
 • เดินทางไปยื่นคำร้องตามวันนัดหมายที่ศูนย์วีเอฟเอส ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซอยสุขุมวิท 13 โดยนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นด้วย
 • เก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์
 • ถ่ายรูปสำหรับติดวีซ่า
 • รอพิจารณา

การกรอกข้อมูลออนไลน์

 • สร้าง Account
 • เลือกเมนูภาษาไทย (หรือภาษาอื่นที่ต้องการใช้) จากนั้นกด Next
 • เลือกประเภทของวีซ่า วีซ่าท่องเที่ยวให้เลือก Visit or transit visa แล้วกด Next
 • หน้าต่อไปจะให้เลือกว่า ต้องการให้แสดงคำถามเป็นภาษาไทยหรือไม่ ถ้าต้องการให้คำถามแปลเป็นภาษาไทย ให้ตอบ Yes หากไม่ต้องการให้ตอบ No แต่ในการกรอกข้อมูลจะต้องป้อนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แม้คำถามจะเป็นภาษาไทย
 • เลือกประเทศที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า ซึ่งถ้าหากยื่นคำร้องจากประเทศไทยให้เลือกประเทศไทย แล้วกด Next
 • เลือกสถานที่ที่สะดวกยื่นคำร้องขอวีซ่า และสามารถไปตามนัดหมายที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าแห่งใดแห่งหนึ่ง คือ สาขากรุงเทพมหานครหรือเชียงใหม่ แล้วกดยอมรับในข้อแรกที่มีข้อความ I can go to an appointment at one of these visa application centres (ข้าพเจ้าสามารถไปตามนัดหมายที่ศูนย์รับคำร้องแห่งใดแห่งหนึ่ง) จากนั้นกด Next
 • หน้าถัดไป จะเป็นข้อมูลต่างๆ ของการทำวีซ่าอังกฤษ  เช่น ประเภทวีซ่า การนัดหมาย ระยะเวลาในการทำ วิธียื่นคำร้อง
 • ระบบจะแจ้งวันนัดหมายมาให้ เพื่อเดินทางไปยื่นคำร้องต่อไป

ระยะเวลาในการสมัครวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ

ในส่วนของการสมัครวีซ่าอังกฤษ จะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 15 วัน นับจากไปวันยื่นคำร้องที่ศูนย์วีเอฟเอส

ขอวีซ่าอังกฤษ

สิ่งที่ควรรู้เมื่อทำวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ

 คนที่กำลังจะทำวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อเดินทางไปยังประเทศอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรมีข้อควรรู้ ดังนี้

ควรเผื่อเวลาในการทำวีซ่าอย่างน้อย 30 วัน

ในการขอวีซ่าอังกฤษ ควรเผื่อเวลาไว้สัก 30 วัน แม้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษจะอยู่ที่ประมาณ 15 วัน แต่ต้องเผื่อเวลาในการนัดหมายด้วย อย่างในการทำเรื่องกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ หลังจากนั้นทางจะขึ้นเวลานัดหมายสำหรับยื่นคำร้องมา จากนั้นจึงเดินทางไปยื่นคำร้องที่ศูนย์วีเอฟเอส ซึ่งวันทำการสำหรับรับใบคำร้องคือวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30น.-17.00น. และรอพิจารณาอีกประมาณ 15 วัน และควรเผื่อเวลาสำหรับป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นด้วย ทางที่ดียิ่งเผื่อเวลาไปมากเท่าไรก็ยิ่งเป็นผลดีมากขึ้น เพื่อไม่เป็นการประมาทเกินไป

พื้นที่ที่สามารถเดินทางไปได้เมื่อถือวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ

วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษคือวีซ่าท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่สหราชอาณาจักรได้ ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวลอนดอน เที่ยวเคมบริดจ์ เที่ยวเบอร์มิงแฮม หรือเมืองอื่นๆ รวมถึงสามารถเดินทางไปยังประเทศอื่นในสหราชอาณาจักรอย่างสกอตแลนด์และเวลส์ได้

ส่วนประเทศไอร์แลนด์นั้น ผู้ที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรจะสามารถเดินทางไปในไอร์แลนด์เหนือได้ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร แต่ส่วนขอบเขตอื่นในไอร์แลนด์นั้นจะไม่สามารถเดินทางไปได้ โดยจะต้องทำวีซ่าไอร์แลนด์ต่างหาก เช่นเดียวกันสำหรับผู้ที่ถือวีซ่าไอร์แลนด์ก็ไม่สามารถเดินทางเข้าไอร์แลนด์เหนือได้ เพราะถือว่าเป็นคนละประเทศกัน

สำหรับผู้ที่กำลังจะเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศอังกฤษ ไม่ว่าจะไปเที่ยวลอนดอน เที่ยวเคมบริดจ์ เที่ยวเบอร์มิงแฮม หรือประเทศอื่นในสหราชอาณาจักร จะต้องทำวีซ่าท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรก่อนเดินทาง ถือเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับการเดินทาง นอกจากจากนั้นอย่าลืมทำประกันเดินทางต่างประเทศ โดยเฉพาะประกันเดินทางอังกฤษ  เพื่อการเดินทางที่อุ่นใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่บานปลายกรณีเกิดอุบัติเหตุ

Table of Contents