ขั้นตอนง่าย ๆ สมัครวีซ่าเชงเก้นด้วยตัวเอง ปี 2023

ปัจจุบันการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองนั้นไม่ได้เป็นเรื่องยากอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นประเทศในแถบเอเชียรวมถึงกลุ่มประเทศในยุโรป เพราะสามารถหาข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่มีพาสปอร์ตกับวีซ่าไปยุโรปและประกันเดินทางซึ่งเป็นข้อบังคับสำหรับทุกประเทศในกลุ่มเชงเก้นอยู่ในมือเท่านั้น ทุกอย่างก็สามารถเป็นไปได้อย่างราบรื่น

สำหรับคนที่กำลังมีแพลนไปเที่ยวยุโรป วันนี้เรามีขั้นตอนง่าย ๆ สำหรับการสมัครวีซ่าเชงเก้นที่คุณสามารถเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าได้ด้วยตัวเองมาฝากกัน

Khách-hàng-mua-bảo-hiểm-du-lịch-Đức-sẽ-nhận-lại-nhiều-lợi-ích-thiết-thực

วีซ่าเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้นคือวีซ่าที่อนุญาติให้ผู้เดินทางพำนักในประเทศในกลุ่มเชงเก้น 26 ประเทศได้ในระยะสั้น สำหรับการเข้าพักสูงสุด 90วันต่อระยะเวลา 180 วันโดยนับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าสู่เขตประเทศเชงเก้น

การยื่นใบสมัครวีซ่า

1. ระบุประเภทวีซ่า ประเภทของวีซ่าเชงเก้นจะแบ่งตามวัตถุของการเดินทาง ได้แก่ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเพื่อธุรกิจ วีซ่าเยี่ยมเยือน และวีซ่าเรียนระยะสั้น เป็นต้น

2. เริ่มต้นยื่นคำร้องและทำการนัดหมาย สามารถยื่นวีซ่าได้ล่วงหน้าสูงสุด 90 วันก่อนเดินทางและต้องยื่นเอกสารสมัครวีซ่าอย่างน้อย 15 วันตามปฏิทินก่อนวันที่ประสงค์จะเดินทาง โดยผู้เดินทางสามารถกรอกรายละเอียดความประสงค์ในการยื่นวีซ่าและทำการนัดหมายได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานซึ่งเป็นตัวแทนซึ่งได้รับการรับรองจากสถานทูต ได้แก่ ศูนย์ VSF ซึ่งเป็นตัวแทนในการยื่นวีซ่าสำหรับหลายประเทศ อาทิ สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ เบลเยี่ยม ฟินแลนด์ หรือ ศูนย์ TLS สำหรับการยื่นขอวีซ่าสำหรับประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น

3. เตรียมเอกสาร

  • ใบสมัครวีซ่า โดยทำการดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์ที่เป็นตัวแทนในการยื่นวีซ่าของสถานทูตแล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์
  • รูปถ่ายขนาด 3.5 ซม x 4 ซม พื้นหลังสีขาว เป็นรูปถ่ายปัจจุบันที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รูปถ่ายต้องเห็นใบหูและคิ้ว (รูปถ่ายเปิดหน้าผาก) หน้าตรงไม่มีสิ่งกีดขวาง เห็นใบหน้าชัดเจน
  • หนังสือเดินทางฉบับจริง ที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 3 เดือนและต้องมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) และสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล 2 ชุด และสำเนาวีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับ 1 ชุด
  • หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ฉบับจริงและสำเนา
  • เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับที่ระบุชื่อผู้สมัครตรงตามหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วจริงจนกว่าจะได้วีซ่า
  • ประกันเดินทาง สำหรับประกันเดินทางเชงเก้นนั้นจะต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาในการเดินทางในกลุ่มประเทศเชงเก้น โดยมีความคุ้มครองขั้นต่ำ30,000ยูโรสำหรับค่ารักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินในโรงพยาบาลหรือการส่งกลับประเทศ โดยต้องแสดงทั้งเอกสารฉบับจริงและสำเนาที่มีตราประทับของบริษัทประกันภัยและลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทประกันภัยแสดงในเอกสาร
  • หลักฐานการจองโรงแรมและที่พักตลอดระยะเวลาเดินทางและแผนการเดินทางโดยละเอียด
  • หลักฐานการจ้างงานและหลักฐานทางการเงิน ได้แก่ หนังสือรับรองการทางานระบุวันลาพักร้อน ตำแหน่งในบริษัท และเงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือนสำหรับลูกจ้าง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ/ใบทะเบียนพาณิชย์สำหรับเจ้าของกิจการ รวมถึงหลักฐานทางการเงินที่เพียงพอในการเดินทาง โดยแสดงเอกสาร Bank Statement ที่มีรายการเดินบัญชีอย่างน้อย 3 เดือนพร้อมตราประทับจากธนาคาร
  • สำหรับวีซ่าเยี่ยมเยียนจะต้องมีจดหมายเชิญพร้อมระบุความสัมพันธ์จากเจ้าบ้าน
  • สำหรับวีซ่าทางธุรกิจจะต้องมีหนังสือเชิญจากบริษัท บัตรเข้างาน พร้อมวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วม

       ทั้งนี้หากเอกสารเป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาประจำชาติของประเทศปลายทางด้วย

4. ยื่นเอกสารด้วยตัวเอง เมื่อเตรียมเอกสารครบถ้วนและได้ทำการนัดหมายเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ไม่เคยสแกนลายนิ้วมือเพื่อขอวีซ่าเชงเก้นมาก่อนต้องทำการยื่นเอกสารและสแกนลายนิ้วมือด้วยตัวเอง แต่หากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้นภายใน 59 เดือนล่าสุดก็สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารแทนหรือสามารถส่งเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าทางไปรษณีย์ได้

5. ค่าธรรมเนียม วีซ่าสำหรับผู้ใหญ่มีค่าธรรมเนียม 80 ยูโรหรือ 2,900 บาท วีซ่าสำหรับเด็กอายุระหว่าง 6 – 11 ปี มีค่าธรรมเนียม 40 ยูโรหรือ 1,450 บาท ส่วนเด็กอายุตั้งแต่ 0 – 5 ปีนั้นไม่มีค่าธรรมเนียมวีซ่า โดยสามารถชำระเป็นเงินบาทเท่านั้น

            เมื่อยื่นเอกสารและชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วก็รอรับแจ้งผลการพิจารณาวีซ่าได้ทางอีเมล์ SMS หรือสามารถติดตามผลได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์รับยื่นวีซ่าได้เลย

Bảo-hiểm-du-lịch-Pháp-mang-lại-lợi-ích-thiết-thực-cho-khách-hàng

นอกจากประกันเดินทางยุโรปจะเป็นข้อบังคับสำหรับทุกประเทศในกลุ่มเชงเก้นแล้ว การซื้อประกันท่องเที่ยวติดตัวไว้ยังทำให้ผู้เดินทางมีความอุ่นใจหากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย ซึ่งประกันเดินทางต่างประเทศจะสามารถช่วยแบ่งเบาไปจนถึงครอบคลุมภาระค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

You May Also Like

สุขภาพจิตดี
สุขภาพ

ออกกำลังกายช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นได้จริงเหรอ

การออกกำลังกายมักเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีทางกาย สิ่งที่คนส่วนใหญ่คาดหวังว่าจะได้รับจากการออกกำลังกายจึงเป็นรูปร่างสัดส่วนที่ดีและความแข็งแรง แต่คุณอาจจะสังเกตได้ว่า ไม่ว่าจะออกไปเดินเร็วกลางแจ้งหรือยกน้ำหนักในยิม หลังจากออกกำลังกายคุณจะรู้สึกพอใจหรือมีความสุข ความรู้สึกดีเหล่านี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงชั่วคราว ดังที่หลายงานวิจัยพบว่าการออกกำลังกายสามารถช่วยให้ปัญหาสุขภาพจิตดีขึ้นได้ การออกกำลังหายจึงมีข้อดีนอกเหนือไปจากสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่ยังช่วยบรรเทาความเครียดชั่วคราว คลายความวิตกกังวล และช่วยให้ปัญหาสุขภาพจิตดีขึ้น ตัวอย่างเช่น ในปี 2007 นักวิจัยจากอิสราเอลค้นพบว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเพียงหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง เมื่อต้นปี 2017 สถาบันการกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งเยอรมนี พบว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นประจำช่วยเพิ่มความสามารถของผู้เข้าร่วมวิจัยในการจัดการกับความเครียดในชีวิตจริง การออกกำลังกาย …

ดื้อยา
สุขภาพ

การดื้อยา: ทำความรู้จักกับการดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทย

ยาปฏิชีวนะหรือที่เรียกว่ายาต้านแบคทีเรียเป็นยาที่ทำลายหรือชะลอการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย นับตั้งแต่การค้นพบเพนิซิลลินโดยอเล็กซานเดอร์ เฟลมมิงในปี 1928 ยาปฏิชีวนะได้ปกป้องและช่วยชีวิตผู้คนหลายร้อยล้านคนจากโรคติดเชื้อมากมาย อย่างไรก็ตาม ยาปฏิชีวนะใช้เฉพาะกับแบคทีเรียเท่านั้น และไม่สามารถใช้รักษาโรคติดเชื้อไวรัสหรือโรคติดเชื้อปรสิตส่วนใหญ่ได้ และควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมตามที่แพทย์ระบุเท่านั้น การใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินไปจะทำให้แบคทีเรียที่มีประโยชน์หลายล้านล้านชนิดซึ่งมีความจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์และทรัพยากรสิ่งมีชีวิตบนโลกมีจำนวนลดลง แต่ในขณะเดียวกันจุลินทรีย์ดื้อยาจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นและทำให้ยากต่อการรักษาขึ้นเรื่อยๆ การหยุดใช้ยาปฏิชีวนะก่อนที่แพทย์กำหนดจะทำให้การรักษาในอนาคตไม่ได้ผล เนื่องจากแบคทีเรียที่ยังมีชีวิตอยู่ได้สัมผัสกับยาปฏิชีวนะไปแล้ว และอาจเกิดการดื้อต่อยาปฏิชีวนะได้ หากมีการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่ถูกวิธีและเกินจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ จะส่งผลให้เกิดความสูญเสียมากกว่าเกิดประโยชน์ เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สร้างภัยพิบัติให้กับอารยธรรมยุคใหม่ การดื้อยาปฏิชีวนะกลายเป็นความท้าทายอีกประการหนึ่งที่ประชากรโลกทั่วโลกกำลังเผชิญ ปัญหาเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทย จากการศึกษาวิจัยสำคัญที่ถูกอ้างอิงอย่างกว้างขวางและตีพิมพ์ในปี …

HPV คือ
สุขภาพ

HPV คืออะไร อาการ เป็นอย่างไร ควรทำความเข้าใจให้ดี

เรื่องสุขภาพ ยิ่งรู้ก็มากยิ่งดี และถ้ายิ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรค HPV (Human Papillomavirus) การรู้จักและทำความเข้าใจไวรัสชนิดนี้ที่พบได้อย่างแพร่หลาย ก็อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้เช่นกัน HPV เป็นไวรัสที่พบได้ทั่วไปมีมากกว่า 100 ชนิด และอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพได้หลายอย่าง ตั้งแต่หูดไปจนถึงมะเร็ง ในบทความนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับเชื้อ HPV ทั้งการแพร่เชื้อ ปัจจัยเสี่ยง การป้องกัน …