ประกันสุขภาพเด็ก ควรคุ้มครองอะไรบ้างในปี 2567

ด้วยค่ารักษาโรงพยาบาลและค่าแพทย์ที่สูงขึ้นอย่างน่าตกใจ คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายกำลังมองหาประกันสุขภาพเด็กที่มอบความคุ้มครองที่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ในสมัยนี้ และแน่นอน ในท้องตลาดมีให้เลือกเยอะแยะมากมาย บางครั้งอาจจะเลือกยากว่าควรเลือกประกันสุขภาพเด็กที่ไหนดี วันนี้ทาง LUMA เลยอยากจะมาชี้แจงให้เข้าใจกันแบบชัดๆ ง่ายๆ ว่า ประกันสุขภาพเด็กคุ้มครองอะไร และ ตรงไหนที่ควรให้ความสำคัญ

ประกันสุขภาพเด็กคุ้มครองอะไร

ค่ารักษาผู้ป่วยใน

ค่ารักษาแบบผู้ป่วยในหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคหรือบาดเจ็บที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เรียกอีกชื่อว่า Inpatient Care หรือ Inpatient Treatment โดยส่วนใหญ่จะรวมถึง ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการทางแพทย์ ค่ารักษาแพทย์และพยาบาล และ บริการอื่นๆ ในโรงพยาบาล เช่น การฉีกยา หรือการตรวจวินิจฉัย

ค่ารักษาแบบผู้ป่วยในมักจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยต้องการการรักษาที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลตลอดจนรับการดูแลและการรักษาเพิ่มเติมตามความเจ็บป่วยหรือสภาพของผู้ป่วย ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะถูกคุ้มครองตามแผนประกันสุขภาพที่ได้เลือกไว้

ค่ารักษาผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยนอก หมายถึงบุคคลที่ได้รับการรักษาและการดูแลสุขภาพในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลโดยไม่ต้องต้องอยู่ในโรงพยาบาลตลอดเวลา ในขณะที่ผู้ป่วยนอกไปรับการรักษาและบริการทางการแพทย์เมื่อมีความจำเป็น เช่น การตรวจรักษาโรค การรักษาโรคร้ายแรงหรือบาดเจ็บ เป็นต้น และจะกลับบ้านหลังการรักษาโดยไม่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลต่อไป.

การรับบริการสุขภาพเป็นผู้ป่วยนอกส่วนใหญ่ไม่ต้องใช้เวลาในการพักค้างคืนในโรงพยาบาล และมักจะรับการรักษาและบริการทางการแพทย์ในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น รวมถึงการรับบริการตรวจรักษาโรคเฉพาะ เช่น การรักษาโรคทางเดินหายใจ การตรวจสุขภาพประจำปี หรือการรักษาโรคเล็กๆ โดยไม่ต้องใช้เวลาในการพักค้างคืนในโรงพยาบาล.

การรับบริการสุขภาพเป็นผู้ป่วยนอกสามารถช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลสุขภาพอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลตลอดเวลา และสามารถให้การรักษาที่เหมาะสมกับสถานะของโรคหรืออาการของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อการฟื้นตัวและการเยียวยาได้ดีขึ้นในบางกรณี

ค่าห้องและค่าอาหาร

ค่าห้องและค่าอาหาร ในบริบทของประกันสุขภาพเด็กหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีการให้บริการด้านการแพทย์ โดยมักจะรวมอยู่ในกรมธรรม์ของประกันสุขภาพ เพื่อให้ผู้เอาประกันสุขภาพได้รับการคุ้มครองในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพักอยู่และอาหารของเขาหรือของเด็กขณะที่อยู่ในโรงพยาบาล โดยรายละเอียดของค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามแผนประกันสุขภาพและบริการที่รวมอยู่ในกรมธรรม์ของแต่ละบริษัทประกันภัยและแผนประกันต่างๆ

สำหรับแผนประกันสุขภาพเด็กที่เริ่มมีการขายตั้งแต่ คปภ ได้ออก New Health Standard มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ ตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน 2564 ค่าห้องและค่าอาหาร จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เป็น

 • ค่าห้อง
 • ค่าอาหาร
 • ค่าบริการโรงพยาบาล

โดยค่าบริการพยาบาล และ ค่าแพทย์ จะแยกออกไปอีกหมวด ที่ครอบคลุมค่าบริการทางแพทย์

ติดตาม ข่าวสาร และ โปรโมชั่นต่างๆ

ประกันสุขภาพเด็กคุ้มครองอะไร, ประกันสุขภาพเด็ก ควรคุ้มครองอะไรบ้างในปี 2567
ประกันสุขภาพเด็กคุ้มครองอะไร, ประกันสุขภาพเด็ก ควรคุ้มครองอะไรบ้างในปี 2567

ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย

ค่าแพทย์ ในบริบทของประกันสุขภาพหมายถึงเงินที่จ่ายให้แก่แพทย์หรือผู้ให้บริการทางการแพทย์เพื่อการรักษาโรคหรืออาการทางการแพทย์ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการรับการรักษาทางการแพทย์ทั้งหมด เช่น ค่าการตรวจรักษา การวินิจฉัยโรค การรักษาที่ได้รับจากแพทย์ การส่งเสริมสุขภาพ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้ป่วย.

ดังนั้น ค่าแพทย์ ในบริบทของประกันสุขภาพหมายถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทางการแพทย์ของผู้ป่วยภายใต้กรมธรรม์ของประกันสุขภาพ โดยรวมถึงค่าบริการของแพทย์ การรับยา การรักษาพยาบาล และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทางการแพทย์ของผู้ป่วย.

ค่าผ่าตัด

ค่าผ่าตัด ในบริบทของประกันสุขภาพเด็กหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำผ่าตัดเพื่อรักษาโรคหรืออาการที่เด็กเป็นโดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผ่าตัด เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำผ่าตัดที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ค่าบริการของทีมแพทย์และพยาบาลที่มีหน้าที่ดูแลระหว่างการผ่าตัด ค่าใช้จ่ายสำหรับการให้ยาหลังผ่าตัดใหญ่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดเด็ก

ดังนั้น ค่าผ่าตัด ในบริบทของประกันสุขภาพเด็กหมายถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคหรืออาการของเด็กในแผนประกันภัย โดยอาจรวมถึงการรักษาที่เกี่ยวข้องกับผ่าตัดทั้งหมดในขณะที่เด็กยังเป็นเด็กในสังคมหรือมีการรับความคุ้มครองภายใต้แผนประกันภัยของบริษัทประกันภัยหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ของแผนประกันภัยเด็กนั้นๆ โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์ของคุณหรือติดต่อบริษัทประกันภัยเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

ผ่าตัดเล็กคืออะไร

ผ่าตัดเล็ก หมายถึงกระบวนการผ่าตัดที่ไม่ซับซ้อนและไม่เสี่ยงต่อชีวิตของผู้รับบริการ เช่น การตัดเล็บนิ้วเท้าออก เปิดขั้นตอนทางการแพทย์เพื่อตรวจสอบหรือทำความสะอาดแผล หรือการลบเนื้องอกเล็กๆ ซึ่งมักทำได้ในห้องผ่าตัดทั่วไปหรือห้องการผ่าตัดที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ซับซ้อนมากนัก ผ่าตัดเล็กมักไม่ต้องการการสลักเจาะหรือการผ่าเย็บอวัยวะภายในและมักไม่จำเป็นต้องใช้ยางสลายแผลหรือการผ่าตัดด้วยการเข้าถึงทางหน้าผาก โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่จะสามารถกลับบ้านได้ในวันเดียวหลังผ่าตัดเสร็จสิ้น กระบวนการผ่าตัดเล็กมักนับว่าเป็นกระบวนการที่ปลอดภัยและเสียเวลาน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการผ่าตัดอื่นๆ ที่ซับซ้อนและเสี่ยงต่อชีวิตมากขึ้น แต่กระบวนการผ่าตัดเล็กก็ต้องให้ความสำคัญกับการตรวจสอบและการดูแลหลังผ่าตัดเหมือนกับกระบวนการผ่าตัดอื่นๆ ที่ซับซ้อนมากขึ้นด้วย

ผ่าตัดใหญ่คืออะไร

ผ่าตัดใหญ่ หมายถึงกระบวนการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนและเสี่ยงต่อชีวิตของผู้รับบริการมากกว่าผ่าตัดเล็ก ซึ่งรวมถึงกระบวนการที่ต้องการการเข้าถึงหรือการเปิดผ่าตัดในระดับที่ซับซ้อน การถอดอวัยวะภายในหรือการลบส่วนของอวัยวะที่เสี่ยงต่อชีวิต เช่น การผ่าตัดหัวใจเพื่อบริหารและแก้ไขปัญหาหัวใจ เปลือกได้เป็นต้น กระบวนการผ่าตัดใหญ่มักจะต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ซับซ้อนและมีความแม่นยำสูงมาก เช่น เครื่องระบายเลือด อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ หรือเครื่องช่วยปัสสาวะ ผ่าตัดใหญ่อาจเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “การผ่าตัดเชิงรุก” เนื่องจากมีการเข้าถึงหรือการเปิดผ่าตัดในระดับที่มากกว่าการผ่าตัดทั่วไป

กระบวนการผ่าตัดใหญ่มักจะมีระยะเวลาในการฟื้นตัวหลังผ่าตัดที่นานกว่าผ่าตัดเล็ก และมักต้องให้ความระมัดระวังและดูแลรักษาที่เป็นพิเศษหลังผ่าตัดเพื่อลดความเสี่ยงของผู้ป่วย บางกรณีผู้ป่วยอาจต้องใช้เวลาในการพักครั้งในโรงพยาบาลหลังผ่าตัดเพื่อการรักษาและการดูแลเพิ่มเติมก่อนที่จะสามารถกลับบ้านได้ ดังนั้น การผ่าตัดใหญ่มักจะต้องรับการวิเคราะห์และการประเมินระยะเวลาฟื้นตัวและความเสี่ยงของผู้ป่วยอย่างรอบคอบและรอบด้านโดยแพทย์ผ่าตัดและทีมแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ค่ารักษาเกี่ยวกับโรคร้ายแรงในเด็ก

โรคร้ายแรงในเด็กเป็นโรคหรือภาวะที่มีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเด็กอย่างมาก โรคร้ายแรงในเด็กอาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ เช่น พันธะกรรม สภาพแวดล้อม และพฤติกรรมที่ส่งเสริมสาเหตุของโรค เช่น การสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ การบริโภคสารเสพติด หรือการบริโภคอาหารไม่เหมาะสม

บางตัวอย่างของโรคร้ายแรงในเด็กได้แก่:

 1. มะเร็งในเด็ก: เป็นโรคที่เกิดจากการเกิดเซลล์มะเร็งในร่างกายของเด็ก มักมีอาการเริ่มต้นที่มองไม่เห็นชัดเจนและมักถูกตรวจพบช้า การรักษามะเร็งในเด็กมักต้องใช้เทคโนโลยีและการรักษาที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มโอกาสในการหายของโรค
 2. โรคหัวใจและหลอดเลือด: เช่น หัวใจพิการแก้มเหล็กเปิดตีนหัวใจ หัวใจขาดเลือด โรคเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อหัวใจ และโรคของหลอดเลือด การรักษาอาจมีความซับซ้อนและต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย
 3. โรคเอดส์ (HIV/AIDS): เป็นโรคติดเชื้อที่ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เด็กที่ติดเชื้อเอดส์มักมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายแรงและต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
 4. โรคเบาหวาน: เป็นโรคที่เกิดจากการผิดปกติในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โรคนี้สามารถทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ เช่น โรคไตเสื่อม หัวใจล้มเหลว หรือการติดเชื้อ
 5. โรคตับแตกลูกเป็นเส้นใย (Cystic Fibrosis): เป็นโรคที่กระทบต่อระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหาร ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะทางการแพทย์ที่ซับซ้อนและมีความรุนแรงได้

การรักษาโรคร้ายแรงในเด็กมักต้องมีการร่วมมือระหว่างแพทย์ทั้งทีมและครอบครัว โดยจะต้องมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและการดูแลเอาใจใส่เพื่อช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและความแข็งแรงในร่างกายของเด็กในขณะที่ผ่านการรักษา

ค่ารักษาโรคฮิตในวัยเด็ก

หากไม่ได้เป็นมาก่อนทำสัญญาประกันสุขภาพ โรคฮิตที่พบบ่อยในวัยเด็กมีหลายประเภท โดยบางโรคอาจมีความชักจะเป็นมากกว่าอีกบางโรค ดังนี้:

 1. หวัด: เป็นโรคทางเดินหายใจที่พบบ่อยในเด็ก มักเกิดจากเชื้อไวรัสและส่งผลให้เกิดอาการไข้ น้ำมูกไหล น้ำตาลาย และอาจมีอาการไอบ้าง รวมถึง ไข้หวัดใหญ่ ไข้เหลือดออก และ RSV
 2. ปอดอักเสบ: เป็นโรคที่มักเกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัส สามารถทำให้เกิดอาการไข้สูง ไอ น้ำมูก เจ็บหน้าอก หายใจเร็ว หรือหายใจเหนื่อยได้
 3. โรคระบบทางเดินหายใจหน้าอก (Asthma): เป็นโรคที่ทำให้เกิดอาการหอบหืดและหายใจลำบาก เกิดจากการติดเชื้อหรือการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในเด็ก

ค่ารักษาที่เกิดจากอุบัติเหตุ

สำหรับประกันสุขภาพเด็กที่คุณสนใจอาจมีการคุ้มครองค่ารักษาที่เกิดจากอุบัติเหตุ เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันสุขภาพเด็ก โดยปกติแล้ว ค่ารักษาที่เกิดจากอุบัติเหตุที่ครอบคลุมในกรมธรรม์ประกันสุขภาพเด็กสามารถรวมถึง:

 1. ค่ารักษาทางการแพทย์: เช่น ค่าตรวจรักษา, การรักษาพยาบาล, การผ่าตัด, การให้ยา, หรือการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาอุบัติเหตุ
 2. ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาล: เช่น ค่าห้องพัก, ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์, ค่าบริการของบุคลากรทางการแพทย์, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์
 3. ค่าใช้จ่ายสำหรับการฟื้นฟู: เช่น การฟื้นฟูทางกายภาพ, การฟื้นฟูทางจิตใจ, หรือการให้ความช่วยเหลือทางอุปกรณ์

การคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาที่เกิดจากอุบัติเหตุในกรมธรรม์ประกันสุขภาพเด็กอาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะที่กำหนดว่าค่าใช้จ่ายใดบ้างที่จะได้รับการคุ้มครองและในรูปแบบใดบ้างที่จะได้รับการคุ้มครองล่วงหน้า ดังนั้น ควรตรวจสอบรายละเอียดในกรมธรรม์ของคุณหรือสอบถามกับบริษัทประกันเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำที่เกี่ยวกับการคุ้มครองค่าใช้จ่ายในกรณีของอุบัติเหตุ

สรุป

ประกันสุขภาพเด็กแต่ละบริษัทจะให้ความคุ้มครองที่ไม่เท่ากัน การเลือกแผนประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์ให้กับลูก มอบความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีให้กับลูก ควรเลือกและเปรียบเทียบหลายๆ ที่ เพื่อพิจารณาทางเลือกที่มี ความคุ้มครองที่จะได้รับ และ ความครอบคลุม ในแต่ละแผนประกัน ว่าตอบโจทย์และสอดคล้องกับค่ารักษาพยาบาลในเวลาปัจจุบันหรือไม่

ประกันสุขภาพเด็กคุ้มครองอะไร, ประกันสุขภาพเด็ก ควรคุ้มครองอะไรบ้างในปี 2567

ที่ LUMA เลือกประกันสุขภาพให้ลูกอย่างไรบ้าง?

ประกันสุขภาพเด็ก

“ผมซื้อประกันสุขภาพให้ลูกตั้งแต่ยังไม่คลอดเลยครับ วางแผนซื้อประกันให้กับภรรยา พอตั้งครรภ์ และคลอดลูก ผมเพิ่มลูกชายเข้าไปในแผนประกันสุขภาพของครอบครัว สำหรับผม ความคุ้มครองต้องครอบคลุมที่สุดสำหรับการรักษาแบบผู้ป่วยใน และราคาเบี้ยต้องสมเหตุสมผลกับสิทธิ์ผลประโยชน์ที่ได้รับ 

จริงๆตอนแรกไม่ค่อยได้สนใจความคุ้มครองผู้ป่วยนอก OPD เพราะรู้สึกมันไม่จำเป็นเท่าไร ป่วยเล็กน้อย สามารถดูแลลูกเองได้ แต่พอเอาเข้าจริง ทุกวันนี้ใช้ค่อนข้างเยอะเนื่องจากลูกผมเป็นโรคภูมิแพ้ ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดกับคุณหมอ”
Vic, ทีมผู้บริหาร

ประกันสุขภาพเด็ก

“ฉันซื้อประกันสุขภาพให้ลูกตั้งแต่วันที่คลอดลูกออกมาเลยค่ะ ตอนนี้เขาอายุ 20 ปี แล้ว และเป็นนักเรียนที่ฝรั่งเศษ เลยเพิ่มลูกชายเข้าไปในแผนประกันสุขภาพของครอบครัว จนเขาสามารถเลี้ยงดูแลตัวเองได้ 
ที่ฝรั่งเศษ ทุกคนจะมีประกันสังคมที่มีสิทธ์ตั้งแต่วันที่คลอด แต่บริษัทที่ทำงานของสามีฉันได้เพิ่มลูกชายเข้าไปในแผนด้วย ทำให้มีประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นมาอีกนโยบาย และสามารถนำมาใช้ต่างประเทศได้ ตามงานคุณพ่อเขา 

สำหรับฉันแล้ว ไม่ว่าที่ฝรั่งเศษหรือเอเชียและประเทศไทย ความคุ้มครอง IPD แบบผู้ป่วยใน สำคัญมากๆ เพราะไม่สบายครั้งหนึ่งค่าใช้จ่ายสูงมาก เลยต้องมีประกันไว้ป้องกันการเสียเงินจากกระเป๋าตัวเอง อีกจุดที่ต้องประเมินคือความคุ้มครองแบบ OPD หรือ ผู้ป่วยนอก เพราะส่วนตัวแล้ว ฉันไม่ชอบนอนโรงพยาบาลเลย ถ้าไม่หนักจริง ไม่อยากเข้าโรงพยาบาลเลยค่ะ”
Frederique, ทีมผู้บริหาร

ประกันสุขภาพเด็ก

“ผมซื้อประกันสุขภาพให้ลูกหลังจากลูกคลอดแล้ว สำหรับผม จะดูค่าห้องเวลานอนเป็นผู้ป่วยใน เพราะฉบับเก่าๆ ค่าห้องมักจะไม่พอ ต้องมาจ่ายส่วนเกินเวลาจะกลับบ้าน ผมเลยมองหาแผนประกันที่มันมีค่าห้องที่สูง หรือไม่ก็จ่ายเต็มไปเลย อีกส่วนที่จะนำมาคิด ก็เรื่องผู้ป่วยนอก เพราะในวัยเด็ก ป่วยง่าย พอเริ่มไปโรงเรียนก็เจอเพื่อน เล่นกันสนุก กลับบ้านมาไม่สบาย สำหรับผม ผมต้อการความสบายใจที่สามารถพาลูกไปหาหมอ ไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ก็อยากให้ลูกอยู่ในมือแพทย์”
Kittikhong, ฝ่ายช่องทางการขาย

You May Also Like

ผู้เกี่ยวข้องในประกันสุขภาพ
บทความ

ผู้เกี่ยวข้องในกรมธรรม์ประกันสุขภาพมีใครบ้าง

สำหรับมือใหม่ที่พึ่งทำความรู้จักกับวงการประกันภัยอาจจะเกิดความไม่เข้าใจหรือสงสัยเกี่ยวกับคำเรียกบุคคลต่างๆที่อยู่ในกรมธรรม์ วันนี้เราจึงจะมาอธิบายถึงความหมายและความแตกต่างของบุคคลเหล่านี้ให้ฟังกัน ผู้รับประกันภัย คือ คู่สัญญาฝ่ายที่ตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ตามสัญญาประกันภัย โดยทั่วไปผู้รับประกันคือ บริษัทประกันภัย ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผู้รับประกัน มีบทบาทสำคัญใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และ การให้ความคุ้มครอง แก่ผู้เอาประกันภัย หน้าที่หลักของผู้รับประกันภัย คือ  – รับความเสี่ยงแทนผู้เอาประกันภัย – ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ …

Free Look Period คือ
บทความ

Free Look Period คืออะไร?

สำหรับใครที่พึ่งเริ่มศึกษาเกี่ยวกับการทำประกัน เรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องรู้อีกเรื่องหนึ่งเพื่อไม่ให้เสียสิทธิของตัวเองหลังจากการซื้อกรมธรรม์แล้วคือ Free Look Period หรือ ‘ระยะเวลาพิจารณา’ เป็นสิทธิ์ที่บริษัทประกันภัยมอบให้แก่ผู้เอาประกันภัยหลังจากการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่ เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยมีเวลาศึกษารายละเอียดและตัดสินใจว่าต้องการยกเลิกกรมธรรม์หรือยังคงต้องการความคุ้มครองต่อไป โดยหากผู้เอาประกันภัยต้องการยกเลิกกรมธรรม์ภายในระยะเวลาพิจารณานี้จะไม่ต้องเสียค่าปรับใดๆ ระยะเวลาสำหรับ ‘ระยะเวลาพิจารณา’ (Free Look Period) โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 15 วันสำหรับการติดต่อซื้อประกันกับทางตัวแทนหรือผ่านระบบธนาคาร และ 30 …

วีซ่าออสเตรีย
บทความ

สรุปวิธีขอวีซ่าออสเตรียประเภทท่องเที่ยวฉบับอัปเดตปี 2024

“ออสเตรีย” หนึ่งในดินแดนตอนใต้ของแถบยุโรปกลาง ประเทศที่อัดแน่นไปด้วยสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และเรื่องราวอันน่าสนใจ นี่จึงเป็นเหตุผลที่หลายคนตัดสินใจอยากเดินทางไปเที่ยวออสเตรียสักครั้งในชีวิต แต่สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่เรื่องเงินหรือแผนท่องเที่ยวชั้นยอดเท่านั้น เพราะ “วีซ่าออสเตรีย” คืออีกใบเบิกทางสำคัญที่สามารถบอกทุกคนได้เลยว่ามีโอกาสเดินทางเข้าประเทศของเขาหรือไม่ จึงขอสรุปข้อควรต้องรู้และวิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรีย ฉบับปี 2023 มาฝาก ข้อมูลควรรู้เกี่ยวกับการขอวีซ่าออสเตรียประเภทท่องเที่ยว ในการขอวีซ่าออสเตรียประเภทท่องเที่ยวจะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม “วีซ่าเชงเก้น” สามารถพำนักอาศัยอยู่ในประเทศกลุ่มเชงเก้น (รวมออสเตรีย) ได้ไม่เกิน …