luma logo travel insurance

เพื่อนรู้ใจทุกเรื่องการเดินทาง

ไปเที่ยวออสเตรเลีย

ประกันเดินทางออสเตรเลีย, ประกันเดินทาง ออสเตรเลีย

สำนักงานทั่วโลก

ประกันเดินทางออสเตรเลีย ไปเที่ยวออสเตรเลียครั้งนี้ ไม่ต้องห่วง เพราะมีทีมงานพร้อมดูแลทุกเวลา และ ทั่วโลก

ประกันเดินทางออสเตรเลีย, ประกันเดินทาง ออสเตรเลีย

ทีมแพทย์ของ LUMA

ทีมแพทย์ของ LUMA พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมแพทย์ภายในของบริษัท

trip cancellation

สามารถยกเลิก และ คืนเงิน

LUMA เข้าใจ ว่าบางครั้งมีเหตุด่วนเกิดขึ้นที่ไม่ได้คาดถึง ซื้อประกันเดินทางไปออสเตรเลียกับ LUMA สามารถยกเลิกประกันเดินทาง ก่อนวันที่ประกันจะเริ่ม และรับเงินคืน 100%

ติดตาม ข่าวสาร และ โปรโมชั่นต่าง ๆ

ประกันเดินทางออสเตรเลีย, ประกันเดินทาง ออสเตรเลีย

LUMA GO ประกันเดินทางไปออสเตรเลีย

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

249

/สัปดาห์

2/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

385

/สัปดาห์

3/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

แผน 2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

600

/สัปดาห์

4/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

765

/สัปดาห์

5/5

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองการเดินทาง

เที่ยวบินล่าช้า และ สัมภาระ

ค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คุ้มครอง Covid – 19

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

คุ้มครองเที่ยวบิน

เที่ยวบินล่าช้า

คุ้มครองสัมภาระ

กระเป๋าเดินทางล่าช้า

กระเป๋าเดินทางเสียหาย

การสูญเสียเอกสารเดินทาง

แผน LITE

1,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

249

/สัปดาห์

1,000,000 ฿

แผน 1

2,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

385

/สัปดาห์

2,000,000 ฿

pakistan travel insurance plan

แผน  2

3,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

600

/สัปดาห์

3,000,000 ฿

50,000 ฿

20,000 ฿

30,000 ฿

10,000 ฿

แผน 3

5,000,000 บาท

ความคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง

765

/สัปดาห์

5,000,000 ฿

50,000 ฿

25,000 ฿

50,000 ฿

30,000 ฿

ประกันเดินทางไปออสเตรเลีย ควรคุ้มครองอะไร?

ประกันเดินทางออสเตรเลีย, ประกันเดินทาง ออสเตรเลีย

ความคุ้มครองกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ในประเทศออสเตรเลีย

รวมถึงค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกสำหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดจากความทุพพลภาพ/อาการที่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาหรือคงอยู่ในประเทศออสเตรเลียตลอดระยะเวลาของกรมธรรม์

covid cover

ครอบคลุมการรักษา Covid-19 ในออสเตรเลีย

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาที่จำเป็นทางการแพทย์สำหรับเชื้อ Covid-19

ประกันเดินทางออสเตรเลีย, ประกันเดินทาง ออสเตรเลีย

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางของคุณในออสเตรเลีย

ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ รวมถึงภัยธรรมชาติที่พบบ่อยที่สุดในออสเตรเลีย

trip cancellation

การยกเลิกการเดินทางไปออสเตรเลีย

สามารถยกเลิก แผนประกันเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย หากมีการยกเลิกทริปกระทันหัน แต่แจ้งยกเลิกก่อนวันที่กรมธรรม์เริ่มความคุ้มครอง และได้รับการคืนเงิน 100%

อะไรที่ไม่คุ้มครอง?

ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนเริ่มกรมธรรม์

การเจ็บป่วย โรค หรือสภาพร่างกายใด ๆ ที่เป็นมาก่อนวันเริ่มกรมธรรม์ไม่ว่าผู้เอาประกันจะทราบหรือไม่ทราบ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

ไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง

ไม่คุ้มครองเหตุการที่คาดไม่ถึง เช่น การก่อการร้าย สงคราม การรุกราน และความไม่สงบภายในประเทศ โปรดอ่านกรมธรรม์อย่างละเอียด

ไม่คุ้มครองการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

ครอบคลุมเฉพาะการเดินทางเพื่อการพักผ่อน หรือ การทำธุรกิจ (งานธุรการ และงานที่ไม่ใช้แรงร่างกายเท่านั้น) ไม่คุ้มครองการเดินทางเพื่อรับการรักษาพยาบาลที่ประเทศออสเตรเลีย

ไปออสเตรเลีย ต้องซื้อประกันเดินทางไหม?

ในการเดินทางไปออสเตรเลีย แม้ขั้นตอนการขอวีซ่าจะไม่ต้องมีหลักฐานเกี่ยวกับการซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ แต่การมีประกันออสเตรเลียไว้จะช่วยสร้างความสบายใจในทุกทริปเมื่อ ซึ่งเหตุผลหลักที่ควรมีประกันเดินทางประกอบไปด้วย

 

 1. 1. ให้ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ

การเจ็บป่วยและอุบัติเหตุต่าง ๆ เป็นสิ่งไม่คาดฝันที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ยิ่งการอยู่ในประเทศที่ไม่ได้มีความคุ้นชินทั้งเรื่องสภาพอากาศ อาหารการกิน การเดินทาง หรือแม้แต่ภาษาพูดคุยด้วยแล้ว อย่างน้อยที่สุดหากเกิดเหตุที่ต้องให้เข้าโรงพยาบาล หรือทำการรักษาตัว เช่น เจ็บป่วยเป็นไข้หวัดจากสภาพอากาศเปลี่ยน อาหารเป็นพิษ ท้องเสีย จากการทานอาหารท้องถิ่น ติดเชื้อโควิด-19 อุบัติเหตุจากการโดนสัตว์ แมลงกัดต่อย รถเฉี่ยวชน เป็นต้น หากคุณมีประกันเดินทางออสเตรเลียก็สามารถเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลชั้นนำได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องกังวลค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

 1. 2. ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับเที่ยวบิน

เรื่องของไฟล์ทบินดีเลย์ ไฟล์ทบินล่าช้าเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น สภาพอากาศแปรปรวน เครื่องบินขัดข้อง เกิดการข่มขู่ของผู้ไม่หวังดี เมื่อคุณมีประกันเดินทางต่างประเทศ สิ่งที่คุณจะได้รับนั่นคือการชดเชยค่าเสียเวลาต่าง ๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ระหว่างรอเที่ยวบินไฟล์ทใหม่ ค่าตั๋วเครื่องบินไฟล์ทใหม่ เป็นต้น อย่าลืมว่าการมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้เพิ่มขึ้นราคาต้องสูงแน่นอน มีประกันไว้จึงสบายใจกว่า 

 

 1. 3. คุ้มครองสัมภาระระหว่างโดยสารเครื่องบิน

ในระหว่างที่คุณโดยสารเครื่องบินทั้งขาไปออสเตรเลีย และขากลับเมืองไทยก็ สัมภาระใต้ท้องเครื่องก็ยังได้รับความคุ้มครอง เช่น เมื่อรับกระเป๋าแล้วปรากฏเกิดรอยแตก ฉีกขาด กระเป๋าเดินทางถึงล่าช้า ให้ดำเนินการเคลมตามขั้นตอนของประกันเดินทางที่คุณซื้อเอาไว้ได้เลย จะมีทั้งรูปแบบที่สายการบินนำไปซ่อมแซมให้ และการให้เป็นเงินตามมูลค่ากระเป๋าที่เสียหายจากการประเมินราคา

 

 1. 4. ความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่น ๆ

นอกจากความคุ้มครองข้างต้นที่ระบุไว้แล้วการซื้อประกันเดินทางออสเตรเลียยังได้รับความคุ้มครองอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันนั้น ๆ กำหนดเอาไว้ด้วย เช่น คุ้มครองการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การขนส่งศพกลับประเทศ คุ้มครองสัมภาระถูกขโมย เงินสดถูกขโมย การสูญเสียของเอกสารเดินทาง การสูญเสียหรือความเสียหายจากสินทรัพย์ภายในที่อยู่อาศัย เป็นต้น 

ประกันเดินทางออสเตรเลีย มีกี่ประเภท?

สำหรับผู้ที่สนใจซื้อประกันเดินทางออสเตรเลีย ปัจจุบันทางบริษัทประกันจะมีตัวเลือกให้ทั้งหมด 2 ประเภท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาหรือความถี่ในการเดินทาง ดังนี้ 

 

 1. 1. ประกันเดินทางรายเที่ยว – รูปแบบประกันเดินทางลักษณะนี้จะให้ความคุ้มครองในการต่อ 1 ครั้ง ตามระยะเวลาที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ จึงเหมาะกับคนที่เดินทางไปออสเตรเลียในช่วงเวลาสั้น ๆ หรือเดินทางแค่ 1-2 ครั้ง เพียงไม่กี่วันในแต่ละครั้ง 
 2.  
 3. 2. ประกันเดินทางรายปี – รูปแบบประกันเดินทางลักษณะนี้จะให้ความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในกรมธรรม เหมาะสำหรับคนที่ต้องเดินทางต่อครั้งแล้วพำนักอาศัยเป็นระยะเวลานาน (ไม่เกินครั้งละ 90 วัน และเข้าออสเตรเลียไม่เกิน 3 ครั้ง ต่อการเดินทางออกนอกประเทศไทย 1 รอบ) หรือผู้ที่ต้องเดินทางไปออสเตรเลียประจำต่อปีมากกว่า 3-4 ครั้ง 

ประกันเดินทางออสเตรเลีย ควรซื้อตอนไหน?

แม้คนไทยที่ต้องเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียด้วยวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน ติดต่อธุรกิจ หรือเรียนคอร์สระยะสั้นจะต้องทำวีซ่า แต่ข้อกำหนดของวีซ่าไม่ได้ระบุให้ต้องแสดงการซื้อประกันเดินทาง ดังนั้นการซื้อประกันเดินทางออสเตรเลีย สามารถซื้อได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันเดินทางอย่างน้อย 90 วัน หรือตามที่บริษัทประกันกำหนด 

 

อย่างไรก็ตามในกรณีที่ลืมซื้อ หรือไม่ได้มีการซื้อไว้ล่วงหน้าเนื่องจากติดภารกิจต่าง ๆ ก็ยังสามารถซื้อประกันเดินทางต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างน้อย 24 ชม. (ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของบริษัทประกัน) แต่ในทางที่ดีเพื่อความสบายใจและมีแผนเดินทางชัดเจนแนะนำให้ซื้อล่วงหน้าประมาณ 7 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อเตรียมพร้อมในด้านอื่น ๆ แบบไม่ต้องกังวล 

ประกันเดินทางออสเตรเลีย คุ้มค่าหรือไม่?

ในการซื้อประกันเดินทางออสเตรเลีย ขอยืนยันว่ามีความคุ้มค่ามาก ๆ เพราะผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์ระบุเอาไว้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ ซึ่งตรงนี้ต้องยอมรับว่าค่ารักษากับสถานพยาบาลในต่างประเทศมีราคาสูงเมื่อเทียบกับในเมืองไทย หากไม่ได้ซื้อประกันไว้เลยแล้วมีเหตุไม่คาดฝันก็ต้องจ่ายแพงกว่าแน่นอน 

 

การได้รับความคุ้มครองสัมภาระสูญหาย เสียหาย ล่าช้าระหว่างเดินทาง ความคุ้มครองเมื่อเที่ยวบินล่าช้า ไฟล์ทดีเลย์ ยกเลิกเที่ยวบินด้วยเหตุผลต่าง ๆ คุณสามารถนำบิลค่าอาหาร ค่าที่พัก หรือซื้อตั๋วใบใหม่มาทำเรื่องเคลมรับเงินคืนได้ (ตามวงเงินที่กำหนด) หรือในบางบริษัท บางแพ็คเกจประกันมีความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติมอีก เช่น ทรัพย์สิน เงินสด เอกสารการเดินทางถูกโจรกรรม การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยรักษาตัวต่อที่ประเทศต้นทาง การส่งศพกลับภูมิลำเนา ฯลฯ ด้วยค่าใช้จ่ายแค่หลักร้อยจนถึงหลักพันต้น ๆ แต่วงเงินคุ้มครองส่วนมากเริ่มต้นที่หลักล้าน ยังไงก็คุ้มค่าแบบไม่ต้องสงสัยเลย 

ประกันเดินทางออสเตรเลีย เลือกซื้อยังไง?

 1. 1. พิจารณาแพ็คเกจประกันจากบริษัทประกันที่มีชื่อเสียง มีความน่าเชื่อถือ อาจลองอ่านจากรีวิวต่าง ๆ ดูก็ได้เช่นกัน พื้นฐานสำคัญคือควรเป็นบริษัทที่มีพันธมิตรกับต่างประเทศในหลายด้าน เช่น สายการบิน สถานพยาบาล บริษัทประกันในประเทศออสเตรเลีย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การประสานงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น
 2. 2. เลือกแผนประกันตามความคุ้มครองที่เหมาะสมกับตนเอง ซึ่งการซื้อประกันเดินทางออสเตรเลียไม่จำเป็นต้องซื้อแพ็คเกจแพงสุดเสมอไป ประเมินว่าแผนไหนคุ้มค่า ตอบโจทย์มากที่สุด
 3. 3. ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ในกรมธรรม์อย่างละเอียด โดยเฉพาะเรื่องความคุ้มครองและข้อยกเว้นเพื่อให้การตัดสินใจซื้อถูกต้อง กรณีต้องเคลมประกันจะไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลัง
 4. 4. อย่าลืมเลือกซื้อประกันเดินทางต่างประเทศผ่านช่องทางที่ไว้ใจได้ ไม่ถูกหลอก หรือถูกโกง ตัวอย่างช่องทางที่แนะนำ เช่น ซื้อตรงผ่านบริษัทประกัน อาทิ เว็บไซต์หลัก Line Official การซื้อผ่านตัวแทนประกัน หรือคนกลางที่มีชื่อเสียง มีผลิตภัณฑ์ประกันเดินทางที่ตอบโจทย์

การเคลมประกันเดินทางออสเตรเลีย ยุ่งยากไหม?

 1. เมื่อคุณตัดสินใจซื้อประกันเดินทางออสเตรเลียแล้ว ปรากฏมีเหตุไม่คาดฝันจนทำให้ต้องดำเนินการเคลมประกัน จริงแล้วไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรเลย กรณีต้องเคลมกับค่ารักษาพยาบาล หากเป็นการเจ็บป่วย บาดเจ็บเล็กน้อย ไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลแนะนำให้สำรองจ่ายแล้วนำใบเสร็จ ใบรับรองแพทย์ เพื่อทำเรื่องเบิกเคลมภายหลัง แต่ถ้าเป็นเคสหนักมากแนะนำให้ตัวคุณหรือผู้ร่วมเดินทางติดต่อกับสายด่วนบริษัทประกันเพื่อแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัทประกันจะประสานงานเพื่อให้ผู้เอาประกันสามารถรักษาได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายใด ๆ 

 2.  

  กรณีเป็นเรื่องเที่ยวบินล่าช้า ดีเลย์ สัมภาระเสียหาย สูญหายจากเที่ยวบินให้ติดต่อพนักงานสายการบินเพื่อขอเอกสารยืนยัน และเก็บใบเสร็จต่าง ๆ เมื่อต้องสำรองจ่ายเอง เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบินไฟล์ทใหม่ ส่วนกรณีสินทรัพย์ถูกโจรกรรมต้องมีเอกสารจากสถานีตำรวจท้องถิ่นที่คุณประสบเหตุแล้วนำมาประกอบการยื่นเคลม 

ซ์้อประกันเดินทางออสเตรเลียที่ไหนดี?

จากข้อมูลทั้งหมดนี้จะเห็นว่าประกันเดินทางออสเตรเลียเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคนที่วางแผนจะเดินทางไปออสเตรเลียด้วยจุดประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งใครกำลังมองหาประกันเดินทางดี ๆ สักฉบับ ขอแนะนำประกันเดินทางต่างประเทศ LUMA GO จาก LUMA เริ่มต้นแผน Lite ในราคาเพียง 249 บาท ให้ความคุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท ส่วนคนที่อยากได้ความสบายใจก็มีแผน 3 ซึ่งให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท ครอบคลุมทุกด้านการเดินทางทั้งตัวบุคคลและสัมภาระ เจ็บป่วย บาดเจ็บ ไฟล์ทดีเลย์ สัมภาระสูญหาย เสียหาย สบายใจได้แน่นอน และยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม. ติดต่อประสานงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เตรียมตัววางแผนไปออสเตรเลียทั้งที อย่าลืมมีประกันเดินทางดี ๆ ติดตัวเอาไว้สักฉบับ 

อัปเดตขั้นตอนในการขอวีซ่าสำหรับไปเที่ยวประเทศออสเตรเลีย เตรียมตัวง่ายๆ ทำเองได้ จัดเอกสารให้ครบแล้วเตรียมเที่ยวกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการไปเที่ยว

ติดต่อลูม่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
แชทกับเจ้าหน้าที่ของเรา

แชทกับเราผ่าน Facebook Messenger

แชทกับเราผ่าน LINE