โรคประจำตัว ประกันสุขภาพคุ้มครองหรือไม่

เพราะประกันสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยให้เราประหยัดเงิน แถมยังได้รับการรักษาที่ดีที่สุดในกรณีที่มีการเจ็บป่วยที่รุนแรงหรืออุบัติเหตุ  อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะซื้อประกันสุขภาพแผนใดแผนหนึ่ง ต้องแน่ใจว่าโรคไหนประกันสุขภาพคุ้มครองหรือมีข้อยกเว้น  แผนประกันสุขภาพส่วนใหญ่จะครอบคลุมโรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหลังประกันสุขภาพมีผลบังคับใช้ โดยบริษัทประกันจะกำหนดโรคที่มีอยู่ก่อนหน้าที่จะเริ่มต้นเอาประกันว่ามีอะไรบ้าง

สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกัน (Pre-existing Condition)

คำศัพท์ “ประกันสุขภาพ” หมายถึง การทำประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของบุคคล โดยประกันสุขภาพนั้นจะคุ้มครองผู้เอาประกันในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วย หรือต้องการรักษาพยาบาลเนื่องจากสภาพทางสุขภาพที่ผิดปกติ การเอาประกันสุขภาพส่วนใหญ่จะคุ้มครองค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ เช่น ค่าการตรวจวินิจฉัย ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา หรือค่ารักษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยหรือการรักษาสุขภาพของผู้เอาประกัน

ในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยหรือสภาพทางสุขภาพที่ผิดปกติขึ้นกับผู้เอาประกัน ผู้เอาประกันจำเป็นต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบเพื่อเริ่มกระบวนการเรียกร้องค่ารักษา หากผู้เอาประกันไม่แจ้งให้บริษัททราบ บริษัทประกันภัยอาจไม่รับผิดชอบในการคุ้มครองค่ารักษาที่เกิดจากสภาพที่เกี่ยวข้องนั้น

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยหรือสภาพทางสุขภาพที่ผิดปกติขึ้นกับผู้เอาประกันแล้วผู้เอาประกันแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบ และกรมธรรม์ประกันสุขภาพมีผลบังคับมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริษัทประกันภัยจะไม่สามารถปฏิเสธความคุ้มครองค่ารักษาที่เกี่ยวข้องกับสภาพที่ระบุได้ โดยไม่ว่าโรคที่เกิดขึ้นจะเป็นโรคเรื้อรังหรือเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าโรคเรื้อรังหรืออาการเจ็บป่วยดังกล่าวจะเคยปรากฏอาการมาก่อนหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าผู้เอาประกันจะเคยปรึกษาแพทย์ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ก็ตาม กรมธรรม์ประกันสุขภาพยังคงมีผลคุ้มครองค่ารักษาที่เกี่ยวข้องนั้นไว้ตามเดิม

โรคที่มีอยู่ก่อนหน้าที่ประกันสุขภาพส่วนใหญ่กำหนดไว้ และอาจไม่คุ้มครองได้แก่

  1. 1. โรคที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือความเจ็บป่วยในอดีตบางโรค เช่น ข้อเท้าหักในวัยเด็ก
  2. 2. โรคที่ไม่เคยได้รับการรักษาหรือได้รับคำปรึกษาทางการแพทย์ เช่น อาการปวด มีก้อนเนื้อมะเร็ง มีเลือดออก ฯลฯ
  3. 3. เป็นโรคหรืออยู่ในสภาพที่กำลังได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการรักษาด้วยยาตามสั่งแพทย์ หรือการบำบัดอย่างต่อเนื่อง
  4. 4. โรคที่มีอยู่แล้ว แต่ยังตรวจไม่เจอ เช่น เนื้องอกที่กำลังโตในร่างกาย
โรคที่ประกันไม่คุ้มครอง

แจ้งโรคต่าง ๆ ต่อบริษัทประกันทุกครั้งเมื่อทำประกันสุขภาพ

วิธีที่ดีที่สุดที่จะทราบได้ว่า โรคที่มีอยู่ก่อนหน้าของคุณจะได้รับการคุ้มครองหรือไม่ก็เริ่มจากการแจ้งรายละเอียดข้อมูลทางการแพทย์และสอบถามเรื่องเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคที่มีอยู่ก่อนหน้า หรือถ้าจะให้ง่ายขึ้น คุณสามารถสอบถามบริษัทประกันด้วยคำถามดังต่อไป

1. ไปพบแพทย์หนึ่งสัปดาห์หลังจากเริ่มทำประกันสุขภาพจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่

ทั้งนี้ มีความเป็นไปได้อยู่ 2 กรณีคือ:

– หากการพบแพทย์นั้นเกี่ยวข้องกับโรคหรืออาการที่เกิดขึ้นก่อนที่จะซื้อประกันสุขภาพ เช่น ไปพบแพทย์ด้วยอาการปวดขาขวาที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่จะซื้อประกัน ก็จะถือว่าเป็นโรคที่มีอยู่ก่อนหน้าแล้ว และแผนประกันสุขภาพส่วนใหญ่จะไม่คุ้มครอง

– ในทางกลับกัน หากไม่มีอาการในวันที่เริ่มแผนประกันสุขภาพ แต่หนึ่งสัปดาห์ต่อมามีการติดเชื้อมาลาเรีย ซึ่งทำให้ต้องรักษาในโรงพยาบาล แผนประกันสุขภาพส่วนใหญ่จะคุ้มครองทันที เนื่องจากไม่ใช่ “โรคที่มีก่อนหน้า”

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ซื้อประกันสุขภาพควรทราบไว้ว่า แผนประกันสุขภาพอาจมีข้อกำหนดระยะเวลารอ (waiting period) สำหรับผลประโยชน์ชดเชยจากการเจ็บป่วยบางอย่าง

2. จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่มีโรคหรืออาการใด ๆ ก่อนซื้อประกันสุขภาพ แต่หลังจากนั้น ได้รับการวินิจฉัยว่ามีเนื้องอกในร่างกายมาแล้วหลายเดือนก่อนหน้าที่จะเริ่มแผนประกัน กรณีแบบนี้จะได้รับความคุ้มครองหรือไม่

ในสถานการณ์เช่นนี้ อาจเกิดความเป็นไปได้ 2 กรณี เช่น:

– บริษัทประกันสุขภาพบางแห่งจะถือว่า เนื้องอกนี้เป็นโรคที่มีอยู่ก่อนหน้าแล้ว เพราะเกิดขึ้นก่อนประกันสุขภาพเริ่มมีผล จึงทำให้แผนประกันที่ซื้ออาจไม่คุ้มครอง

– ในทางกลับกัน บริษัทประกันสุขภาพบางที่จะไม่ถือว่าเนื้องอกเป็นโรคที่มีอยู่ก่อนหน้า เนื่องจาก มาทราบภายหลังที่แผนประกันสุขภาพจะเริ่มมีผล

3. หากกำลังรักษาโรคบางอย่างด้วยยาตามแพทย์สั่ง หรือกำลังเข้ารับการรักษาโรคบางโรคอยู่ จะได้รับความคุ้มครองหรือไม่

ในกรณีนี้ แนะนำให้ผู้ที่จะซื้อประกันปรึกษาผู้ให้บริการประกันสุขภาพโดยตรง เพราะประกันสุขภาพส่วนใหญ่จะไม่คุ้มครองการรักษาที่มีมาก่อนและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บางบริษัทประกันสุขภาพอาจคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมโรคที่เกิดก่อนหน้าหรือสภาพการรักษาที่มีมาแล้วอย่างต่อเนื่อง

4. หากเคยมีอาการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บในอดีต และรักษาหายดีแล้ว จะได้รับความคุ้มครองหรือไม่ หากโรคนั้นกลับมาอีกครั้ง

– กรณีเช่นนี้จะขึ้นอยู่กับโอกาสของโรคที่จะกลับมาอีก และเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันว่าจะคุ้มครองหรือไม่

โรคประจำตัว

สรุปคือ บริษัทประกันแต่ละแห่งมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันในการพิจารณาความคุ้มครองโรคที่มีมาก่อนหน้า หากต้องการทำประกัน แนะนำให้อ่านให้เข้าใจ และแจ้งบริษัทประกันว่า ตัวเองมีโรคใดอยู่บ้าง และถามคำถามกับบริษัทประกันด้วยคำถามที่ตรงประเด็น เพื่อให้แน่ใจว่า คุณเข้าใจเงื่อนไขและข้อตกลงในเรื่องความคุ้มครองโรคต่าง ๆ ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ

You May Also Like

เสริมภูมิคุ้มกัน
สุขภาพ

อาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน มีอะไรบ้าง

การอยู่บ้านช่วงวิกฤตไม่ได้หมายความว่าคุณต้องกินแต่อาหารที่ปรุงลวกๆ การทำอาหารที่บ้านช่วยให้คุณมีกิจกรรมทำและปลดปล่อยจิตใจจากความวิตกกังวลในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ หากคุณเตรียมวัตถุดิบเข้าครัวไว้แล้ว ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ลงมือทำสารพัดเมนูที่คุณชอบ ในช่วงที่มีไวรัสระบาด คุณต้องการอาหารที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและปลอดภัยจากการเจ็บป่วย ถ้าเย็นนี้คุณอยากทำอาหารทานเอง ลองซื้ออาหารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อไปนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณดูสิ บรอกโคลี บรอกโคลีมีชื่อเสียงว่าเป็นสุดยอดอาหารและสามารถนำไปใช้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูนอกจากนี้ยังหาซื้อได้ง่ายจากตลาด แคลอรี่ต่ำ เต็มไปด้วยสารอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระ กุญแจสำคัญในการรักษาสารอาหารและพลังงานให้คงเดิมคือใช้บรอกโคลีสดและปรุงให้ไม่สุกเกินไป วิธีเลือกซื้อและเก็บรักษาบรอกโคลี: เมื่อซื้อบรอกโคลี ให้เลือกดอกที่เนื้อแน่น กระชับ และมีสีเขียวเข้ม ไม่ควรเลือกดอกที่มีชิ้นส่วนร่วนหลุด เปลี่ยนเป็นสีเหลือง …

ความดันโลหิตสูง
สุขภาพ

ทำความรู้จักโรคความดันโลหิตสูง และ วิธีลดความดันโลหิต

ความดันโลหิตสูงหรือที่เรียกกันว่า ‘ฆาตกรเงียบ’ เพราะเป็นโรคไม่มีอาการบ่งชี้แสดงให้เห็นว่ามีความผิดปกติ แต่จริงๆ แล้วความดันโลหิตสูงคืออะไร และจะป้องกันได้อย่างไร? ความดันโลหิตสูงเป็นภาวะที่พบบ่อยซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงได้หลายอย่าง รวมถึงอาการหัวใจวาย ตาบอด และโรคหลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูงเป็นภาวะที่คุณไม่สามารถรู้สึกได้ โดยปกติจะไม่มีสัญญาณเตือน คุณจึงอาจจะไม่รู้เลยว่ากำลังมีภาวะดังกล่าว ดังนั้นการตรวจวัดระดับความดันโลหิตเป็นประจำจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเริ่มใช้ยาตัวใหม่ตั้งแต่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงยิ่งขึ้นได้ วิธีที่ดีที่สุดที่จะทราบว่าคุณมีภาวะความดันโลหิตสูงหรือไม่ คือการตรวจระดับความดันโลหิตโดยแพทย์ ซึ่งมักตรวจทุกครั้งเมื่อคุณไปโรงพยาบาลในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าภายในปี …

สุขภาพจิตดี
สุขภาพ

ออกกำลังกายช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นได้จริงเหรอ

การออกกำลังกายมักเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีทางกาย สิ่งที่คนส่วนใหญ่คาดหวังว่าจะได้รับจากการออกกำลังกายจึงเป็นรูปร่างสัดส่วนที่ดีและความแข็งแรง แต่คุณอาจจะสังเกตได้ว่า ไม่ว่าจะออกไปเดินเร็วกลางแจ้งหรือยกน้ำหนักในยิม หลังจากออกกำลังกายคุณจะรู้สึกพอใจหรือมีความสุข ความรู้สึกดีเหล่านี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงชั่วคราว ดังที่หลายงานวิจัยพบว่าการออกกำลังกายสามารถช่วยให้ปัญหาสุขภาพจิตดีขึ้นได้ การออกกำลังหายจึงมีข้อดีนอกเหนือไปจากสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่ยังช่วยบรรเทาความเครียดชั่วคราว คลายความวิตกกังวล และช่วยให้ปัญหาสุขภาพจิตดีขึ้น ตัวอย่างเช่น ในปี 2007 นักวิจัยจากอิสราเอลค้นพบว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเพียงหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง เมื่อต้นปี 2017 สถาบันการกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งเยอรมนี พบว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นประจำช่วยเพิ่มความสามารถของผู้เข้าร่วมวิจัยในการจัดการกับความเครียดในชีวิตจริง การออกกำลังกาย …