ขั้นตอนในการต่ออายุกรมธรรม์

การต่ออายุกรมธรรม์หลังจากกรมธรรม์หมดอายุแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ถือกรมธรรม์ต้องให้ความสำคัญเพราะหากไม่ต่ออายุกรมธรรม์ของ ประกันสุขภาพ หรือประกันชีวิตที่ถืออยู่ เท่ากับว่าคุณได้ยกเลิกกรมธรรม์ไปแล้ว และหากต้องการกลับมาต่ออายุอีกครั้งอาจไม่ได้ราคาเบี้ยประกันเท่าเดิม และสิ่งที่เจออยู่เป็นประจำ คือ พอหมดความคุ้มครองเมื่อไหร่ โรคภัยมักจะโผล่มาทักทายอยู่เสมอ 

กรมธรรม์หมดอายุ มีผลอะไรบ้าง

กรมธรรม์หมดอายุมีผลให้ความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยสิ้นสุดลง แต่อย่างไรก็ตามก่อนที่กรมธรรม์จะหมดอายุนั้นทางบริษัทประกันจะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ถือกรมธรรม์ล่วงหน้าอยู่แล้ว เมื่อถึงเวลาที่กำหนด กรมธรรม์จะขาดการคุ้มครองทันที เหตุผลหลักที่ทำให้กรมธรรม์หมดอายุล้วนมาจากการที่ผู้ถือกรมธรรม์ไม่ต้องการถือต่อ, ปัญหาทางด้านการเงินที่ไม่สามารถชำระกรมธรรม์ได้  ผลลัพธ์หลังจากที่ไม่ชำระค่ากรมธรรม์ส่งผลให้กรมธรรม์ที่ถือไว้นั้นอยู่ในสถานะยกเลิก แต่ตามที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ คือ หากยกเลิกกรมธรรม์จะไม่สามารถเรียกร้องเงินจากการชำระเบี้ยประกันที่จ่ายไปคืนได้ แต่การยกเลิกกรมธรรม์, เวนคืนกรมธรรม์ คือ การที่ผู้เอาประกันขอยกเลิกกรมธรรม์และขอเวนคืนเงินที่ชำระเบี้ยประกันไปแล้ว แต่ทั้งนี้อาจไม่ได้คืนครบตามจำนวนที่ได้ชำระไป ซี่งอย่างไรก็ตามผู้ถือกรมธรรม์สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเล่มกรมธรรม์ที่ทางตัวแทนประกันภัยได้ให้ไว้ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การต่ออายุกรมธรรม์สามารถทำได้อย่างไร

กรมธรรม์หมดอายุ มีผลอะไรบ้าง

กรมธรรม์ขาดอายุ ไม่เพียงแค่ปล่อยให้ยกเลิกกรมธรรม์ เพื่อขอเวนคืนกรมธรรม์ได้อย่างเดียวเท่านั้น ผู้ถือกรมธรรม์สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้หากต้องการถือกรมธรรม์เล่มนั้นต่อ แต่อย่างไรก็ตามการต่ออายุกรมธรรม์นั้นจำต้องมีการชำระดอกเบี้ยที่คำนวณโดยบริษัทประกันภัยประกอบด้วยทุกครั้ง สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์สามารถทำได้ ดังนี้ 

สำหรับกรมธรรม์ที่ขาดอายุไม่เกิน 180 วัน 

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า เพื่อสอบถามเบี้ยประกันคงค้างชำระ และดอกเบี้ยค่าปรับ 

สำหรับผู้ที่ไม่มีประวัติการเคลมประกันสามารถชำระเงินได้เลยโดยไม่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม 

สำหรับผู้ที่มีประวัติการเคลมประกันสามารถชำระเงินได้ทันที แต่จะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่ออายุกรมธรรม์ต่อไป 

สำหรับกรมธรรม์ที่ขาดอายุเกิน 180 วัน 

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า เพื่อสอบถามเบี้ยประกันคงค้างชำระ และดอกเบี้ยค่าปรับ ชำระเงินได้ทันที และกรอกข้อมูล ส่งเอกสารเพิ่มเติม ประกอบการต่ออายุกรมธรรม์ 

แต่ทั้งนี้วิธีการต่ออายุกรมธรรม์ มี 2 รูปแบบให้ผู้ถือประกันได้เลือกประกอบการพิจารณา ได้แก่ 

1. ชำระเบี้ยประกันภัยย้อนหลังนับตั้งแต่งวดที่ขาดชำระ พร้อมดอกเบี้ยค่าปรับ ในส่วนของดอกเบี้ยค่าปรับนี้ปกติทางบริษัทประกันภัยจะคำนวณโดยใช้ฐานดอกเบี้ยที่ร้อยละ 2  

2. เลื่อนวันที่มีผลบังคับใช้กรมธรรม์มาเป็นวันปัจจุบัน ตัวเลือกนี้จะเป็นตัวเลือกที่ดีของผู้ถือกรมธรรม์ที่ไม่มีโรค หรือปัญหาสุขภาพ นับตั้งแต่ทำประกันฉบับนี้ ซึ่งทางบริษัทประกันจะเรียกร้องให้ผู้ถือกรมธรรม์นำส่งผลการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาการต่ออายุกรมธรรม์ ซึ่งหากมีโรคเกิดขึ้นหลังจากวันแรกที่ถือกรมธรรม์ส่งผลให้บริษัทประกันอาจสงวนสิทธิ์การต่ออายุกรมธรรม์ วิธีการนี้ดีตรงที่ว่าไม่ต้องชำระเบี้ยประกันย้อนหลังนับตั้งแต่ขาดส่งเบี้ยประกัน 

แต่อย่างไรก็ตามหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่สามารถต่ออายุกรมธรรม์ด้วยวิธีที่ 2 ได้ สามารถใช้วิธีการตามข้อ 1 ได้เช่นกัน เพราะการปล่อยให้ยกเลิกกรมธรรม์ แล้วไปทำประกันใหม่ คุณอาจจะต้องชำระเบี้ยประกันที่สูงขึ้นกว่าเดิม และเงื่อนไขการคุ้มครองอาจไม่ดีเท่ากรมธรรม์เล่มเดิมที่เคยถือก็ได้ 

เอกสารสำคัญในการยื่นต่ออายุกรมธรรม์

การต่ออายุกรมธรรม์สามารถทำได้อย่างไร

เมื่อกรมธรรม์ขาดอายุ หากผู้ถือเล่มกรมธรรม์ต้องการต่ออายุกรมธรรม์สามารถทำได้โดย 

1. กรอกแบบฟอร์ม “คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์” โดยดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์บริษัทประกันที่ถือกรมธรรม์ ในส่วนนี้หากไม่แน่ใจสามารถสอบถามไปที่ศูนย์บริการลูกค้าหรือตัวแทนประกันได้เช่นกัน 

2. เอกสารที่ต้องแนบแบบฟอร์มคำร้อง หลัก ๆ ใช้เป็นสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรอง ส่วนหลักฐานอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันแต่ละแห่งเป็นผู้กำหนด 

3. การเซ็นเอกสาร ผู้ถือกรมธรรม์จำเป็นต้องลงลายมือชื่อให้เหมือนกับที่ให้ไว้กับบริษัทประกันภัยล่าสุด ตรงนี้ทางบริษัทประกันภัยค่อนข้างเข้มงวดในการตรวจสอบ กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ ผู้ปกครองหรือผู้ชำระเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ ต้องลงรายมือชื่อในแบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ทุกครั้ง 

4. เมื่อกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนกรมธรรม์เรียบร้อยแล้ว แนบเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบคำร้องขอให้สมบูรณ์หลังจากนั้นจัดส่งเอกสารไปตามที่อยู่ของบริษัทประกันภัยที่ถือเล่มกรมธรรม์ไว้ 

สรุป

ไม่ว่ากรมธรรม์จะขาดอายุด้วยเหตุผลใดก็ตาม สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ง่าย ๆ ทำได้ด้วยตัวเอง ตามขั้นตอนการต่ออายุกรมธรรม์ที่เราได้รวบรวมขั้นตอนแบบละเอียดไว้แล้ว สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ติดต่อผ่านตัวแทนสามารถสอบถามไปที่ตัวแทนเพื่อปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือได้ เพราะสุดท้ายแล้วประกันภัยเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรมี หากทำประกันภัยตั้งแต่วัยเริ่มทำงานเบี้ยประกันจะไม่สูงมากนัก สามารถถือได้ยาว ๆ เป็นหลักประกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หากกรมธรรม์ขาดอายุสามารถเลือกต่ออายุกรมธรรม์โดยเลือกว่าจะชำระเบี้ยประกันย้อนหลัง หรือเริ่มต้นชำระเบี้ยประกันใหม่โดยเอาความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ต่ออายุกรมธรรม์ ส่วนนี้ผู้เอากรมธรรม์ไม่ต้องชำระเบี้ยประกันย้อนหลัง แต่ต้องส่งผลตรวจสุขภาพ ณ วันปัจจุบันเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาต่ออายุกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัย ซึ่งอาจจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณาก็ได้ หรือยกเลิกกรมธรรม์โดยเวนคืนกรมธรรม์ได้ ในส่วนนี้เป็นการขอเงินคืนจากเบี้ยประกันที่ได้ชำระไปแล้ว อาจได้ไม่ครบตามจำนวนที่จ่ายไป ทั้งนี้ควรพิจารณาจากหลายปัจจัยประกอบการตัดสินใจ 

Table of Contents

You May Also Like

ผู้เกี่ยวข้องในประกันสุขภาพ
บทความ

ผู้เกี่ยวข้องในกรมธรรม์ประกันสุขภาพมีใครบ้าง

สำหรับมือใหม่ที่พึ่งทำความรู้จักกับวงการประกันภัยอาจจะเกิดความไม่เข้าใจหรือสงสัยเกี่ยวกับคำเรียกบุคคลต่างๆที่อยู่ในกรมธรรม์ วันนี้เราจึงจะมาอธิบายถึงความหมายและความแตกต่างของบุคคลเหล่านี้ให้ฟังกัน ผู้รับประกันภัย คือ คู่สัญญาฝ่ายที่ตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ตามสัญญาประกันภัย โดยทั่วไปผู้รับประกันคือ บริษัทประกันภัย ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผู้รับประกัน มีบทบาทสำคัญใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และ การให้ความคุ้มครอง แก่ผู้เอาประกันภัย หน้าที่หลักของผู้รับประกันภัย คือ  – รับความเสี่ยงแทนผู้เอาประกันภัย – ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ …

Free Look Period คือ
บทความ

Free Look Period คืออะไร?

สำหรับใครที่พึ่งเริ่มศึกษาเกี่ยวกับการทำประกัน เรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องรู้อีกเรื่องหนึ่งเพื่อไม่ให้เสียสิทธิของตัวเองหลังจากการซื้อกรมธรรม์แล้วคือ Free Look Period หรือ ‘ระยะเวลาพิจารณา’ เป็นสิทธิ์ที่บริษัทประกันภัยมอบให้แก่ผู้เอาประกันภัยหลังจากการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่ เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยมีเวลาศึกษารายละเอียดและตัดสินใจว่าต้องการยกเลิกกรมธรรม์หรือยังคงต้องการความคุ้มครองต่อไป โดยหากผู้เอาประกันภัยต้องการยกเลิกกรมธรรม์ภายในระยะเวลาพิจารณานี้จะไม่ต้องเสียค่าปรับใดๆ ระยะเวลาสำหรับ ‘ระยะเวลาพิจารณา’ (Free Look Period) โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 15 วันสำหรับการติดต่อซื้อประกันกับทางตัวแทนหรือผ่านระบบธนาคาร และ 30 …

ประกันสุขภาพเด็ก
บทความ

ประกันสุขภาพเด็ก ควรคุ้มครองอะไรบ้างในปี 2567

ด้วยค่ารักษาโรงพยาบาลและค่าแพทย์ที่สูงขึ้นอย่างน่าตกใจ คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายกำลังมองหาประกันสุขภาพเด็กที่มอบความคุ้มครองที่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ในสมัยนี้ และแน่นอน ในท้องตลาดมีให้เลือกเยอะแยะมากมาย บางครั้งอาจจะเลือกยากว่าควรเลือกประกันสุขภาพเด็กที่ไหนดี วันนี้ทาง LUMA เลยอยากจะมาชี้แจงให้เข้าใจกันแบบชัดๆ ง่ายๆ ว่า ประกันสุขภาพเด็กคุ้มครองอะไร และ ตรงไหนที่ควรให้ความสำคัญ ค่ารักษาผู้ป่วยใน ค่ารักษาแบบผู้ป่วยในหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคหรือบาดเจ็บที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เรียกอีกชื่อว่า Inpatient Care หรือ …