เดินทางเข้าประเทศไทยด้วยเเผนประกัน Luma Thailand Pass

แผนประกันการเดินทางที่ออกแบบมาให้ตรงตามเงื่อนไขของประกันสุขภาพเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) 

รับประกันภัยโดย บริษัท ทูน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประกัน Thailand Pass, Luma Thailand Pass – ประกัน COVID-19

ตรงตามเงื่อนไขของทางการในการเดินทางเข้าประเทศไทย

Luma Thailand Pass แผนประกันการเดินทางที่ครอบคลุมโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 19 (COVID-19) ที่ให้ความคุ้มครองเริ่มต้น 10,000 USD
ไม่มีระยะเวลารอคอย คุ้มครองทันทีเมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

ประกัน Thailand Pass, Luma Thailand Pass – ประกัน COVID-19

มีหนังสือรับรองการประกันภัย

อำนวยความสะดวกในการขอใบรับรองในการเดินทางเข้าประเทศไทย Thailand Pass, Test & Go และ COE เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางมาถึงหรือออกจากประเทศไทย ด้วยการออกหนังสือรับรองการประกันภัย

ประกัน Thailand Pass, Luma Thailand Pass – ประกัน COVID-19

สมัครง่ายด้วยขั้นตอนที่สะดวกและรวดเร็ว

ทำการสมัครออนไลน์พร้อมรับหนังสือรับรองประกันภัย

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองแผนประกัน Luma Thailand Pass สำหรับประเทศไทย

รายการความคุ้มครอง แผน Lite แผน 1
ข้อ 1 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000 THB 500,000 THB
ข้อ 2 ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ 350,000 THB (10,000 USD) 700,000 THB (20,000 USD)
ข้อ 3 การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับภูมิลำเนา 500,000 THB 500,000 THB
ข้อ 4 ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายศพและอัฐิกลับภูมิลำเนา 500,000 THB 500,000 THB
ข้อ 5 ค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมไข้ผู้ป่วยที่โรงพยาบาล 25,000 THB 25,000 THB
ข้อ 6 การสูญหายหรือความเสียหายของเอกสารในการเดินทาง 2,500 THB 2,500 THB
ข้อ 7 ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (ค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาทต่อครั้ง) 850,000 THB 850,000 THB
ข้อ 8 การเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง - -
ข้อ 9 การลดจำนวนวันเดินทาง - -
ข้อ 10 การล่าช้าในการเดินทาง (4,000 บาท ทุก ๆ 6 ชั่วโมง) - -
ข้อ 11 การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (4,000 บาท ทุก ๆ 6 ชั่วโมงนับตั้งแต่เดินทางมาถึง) - -
ข้อ 12. บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ Health2GO ฟรี 1 ครั้ง ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางแชทโทรศัพท์หรือทางวีดีโอคอลได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทุกเวลา บริการนี้ไม่ใช่บริการฉุกเฉิน หากอาการของท่านเป็นอาการที่ต้องได้รับการรักษาโดยเร่งด่วน แพทย์จะแนะนำให้คุณเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยตรงหรือโทรหาแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลทันที ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด - -
เงื่อนไขในการพิจารณารับประกันภัย Luma Thailand Pass
 1. 1. ระยะเวลาคุ้มครองที่เลือกต้องสอดคล้องกับจำนวนวันในการขอวีซ่าเพื่อการพำนักอยู่ในประเทศไทย
 2. 2. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 1 – 75 ปี:
  2.1 กรณีผู้เยาว์ที่มีอายุระหว่าง 1 – 18 ปี และซื้อประกันภัยพร้อมผู้ปกครอง กรุณาให้บิดาหรือมารดาลงนามกำกับในใบคำขอเอาประภันกัย
  2.2 กรณีผู้เยาว์ที่มีอายุระหว่าง 1 – 18 ปี และซื้อประกันภัยเพียงคนเดียว กรุณาให้บิดาหรือมารดา ชี้แจงเหตุผลในการเดินทางคนเดียว พร้อมลงนามกำกับในใบคำขอเอาประกันภัย
 3. 3. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยกับบริษัททูน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้สูงสุดไม่เกิน 1 ฉบับ
 4. 4. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายพิการก่อนวันที่ขอเอาประกันภัย
 5. 5. แผนประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองค่ารักษาสำหรับสภาพ/โรคที่เป็นมาก่อนการเอาประกัยภัย (Pre-existing Conditions)
 6. 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางไปยังจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
 7. 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อยู่ และ/หรือกักตัวอยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐ 
 8. 8. ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเมื่อเข้ารับการตรวจรักษา และส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมทดแทน เพื่อทำการชำระเงินคืน สำหรับบริการ Direct billing จะสามารถทำได้ โดยจะพิจารณาเป็นกรณีไป โปรดติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ก่อนเข้ารับการตรวจรักษา 
Luma

แผนประกัน Luma Thailand Pass

ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

[hubspot type=form portal=1873283 id=0e06756c-a58f-4977-a1ba-c9c8a71fc894]

แชทกับเจ้าหน้าที่ของเรา

แชทกับเราผ่านช่องทาง Facebook Messenger

ประกัน Thailand Pass, Luma Thailand Pass – ประกัน COVID-19

แชทกับเราผ่านช่องทาง LINE

ประกัน Thailand Pass, Luma Thailand Pass – ประกัน COVID-19

Luma Thailand Pass เป็นชื่อทางการตลาดของแผนประกันภัยที่รับประกันโดย ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)