เดินทางเข้าประเทศไทยด้วยเเผนประกัน Luma Thailand Pass

แผนประกันการเดินทางที่ออกแบบมาให้ตรงตามเงื่อนไขของประกันสุขภาพเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) 

รับประกันภัยโดย บริษัท ทูน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประกันเดินทางเข้าประเทศไทย, Luma Thailand Pass – ประกัน COVID-19

ตรงตามเงื่อนไขของทางการในการเดินทางเข้าประเทศไทย

Luma Thailand Pass แผนประกันการเดินทางที่ครอบคลุมโรค COVID-19 ที่ให้ความคุ้มครองเริ่มต้น 50,000 USD
ไม่มีระยะเวลารอคอย คุ้มครองทันทีเมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวกับข้องและการกักตัวในสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine) ในกรณีที่ท่านตรวจพบเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID–19)

ประกันเดินทางเข้าประเทศไทย, Luma Thailand Pass – ประกัน COVID-19

มีหนังสือรับรองการประกันภัย

อำนวยความสะดวกในการขอใบรับรองในการเดินทางเข้าประเทศไทย Thailand Pass และ COE เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางมาถึงหรือออกจากประเทศไทย ด้วยการออกหนังสือรับรองการประกันภัย

ประกันเดินทางเข้าประเทศไทย, Luma Thailand Pass – ประกัน COVID-19

สมัครง่ายด้วยขั้นตอนที่สะดวกและรวดเร็ว

ทำการสมัครออนไลน์พร้อมรับหนังสือรับรองประกันภัยทันที

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองแผนประกัน Luma Thailand Pass สำหรับประเทศไทย

รายการความคุ้มครองแผนที่ 1 Liteแผนที่ 1 แผนที่ 2แผนที่ 3
ข้อ 1 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ1,000,000 THB1,000,000 THB2,000,000 THB3,000,000 THB
ข้อ 2 ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ1,800,000 THB
(50,000 USD)
3,500,000 THB
(100,000 USD)
3,500,000 THB
(100,000 USD)
3,500,000 THB
(100,000 USD)
ข้อ 3 การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับภูมิลำเนา1,000,000 THB1,000,000 THB2,000,000 THB3,000,000 THB
ข้อ 4 ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายศพและอัฐิกลับภูมิลำเนา1,000,000 THB1,000,000 THB2,000,000 THB3,000,000 THB
ข้อ 5 ค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมไข้ผู้ป่วยที่โรงพยาบาล50,000 THB50,000 THB100,000 THB100,000 THB
ข้อ 6 การสูญหายหรือความเสียหายของเอกสารในการเดินทาง5,000 THB5,000 THB10,000 THB20,000 THB
ข้อ 7 ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (ค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาทต่อครั้ง)500,000 THB500,000 THB1,500,000 THB3,000,000 THB
ข้อ 8 การเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง--30,000 THB50,000 THB
ข้อ 9 การลดจำนวนวันเดินทาง--30,000 THB50,000 THB
ข้อ 10 การล่าช้าในการเดินทาง (4,000 บาท ทุก ๆ 6 ชั่วโมง)--20,000 THB40,000 THB
ข้อ 11 การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (4,000 บาท ทุก ๆ 6 ชั่วโมงนับตั้งแต่เดินทางมาถึง)--20,000 THB40,000 THB
ข้อ 12 การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว 3,000 บาท ต่อชิ้น (ค่าเสียหายส่วนแรก 600 บาท ต่อการเคลม)---30,000 THB
ข้อ 13 การสูญหายของบัตรเครดิต (ค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาทต่อการเคลม)---10,000 THB
Indicative premium per period of coveragePlan 1 LitePlan 1Plan 2Plan 3
30 Days or below2,276 THB3,000 THB4,365 THB6,000 THB
60 Days3,944 THB5,200 THB7,700 THB9,350 THB
90 Days5,461 THB7,200 THB10,900 THB12,700 THB
120 Days9,621 THB12,684 THB18,407 THB21,255 THB
180 Days14,033 THB18,500 THB23,400 THB27,000 THB
270 Days18,963 THB25,000 THB30,700 THB36,550 THB
365 Days23,894 THB31,500 THB37,830 THB46,000 THB
เงื่อนไขในการพิจารณารับประกันภัย Luma Thailand Pass
 1. 1. ระยะเวลาคุ้มครองที่เลือกต้องสอดคล้องกับจำนวนวันในการขอวีซ่าเพื่อการพำนักอยู่ในประเทศไทย
 2. 2. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 1 – 74 ปี:
  2.1 กรณีผู้เยาว์ที่มีอายุระหว่าง 1 – 18 ปี และซื้อประกันภัยพร้อมผู้ปกครอง กรุณาให้บิดาหรือมารดาลงนามกำกับในใบคำขอเอาประภันกัย
  2.2 กรณีผู้เยาว์ที่มีอายุระหว่าง 1 – 18 ปี และซื้อประกันภัยเพียงคนเดียว กรุณาให้บิดาหรือมารดา ชี้แจงเหตุผลในการเดินทางคนเดียว พร้อมลงนามกำกับในใบคำขอเอาประกันภัย
 3. 3. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยกับบริษัททูน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้สูงสุดไม่เกิน 1 ฉบับ
 4. 4. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายพิการก่อนวันที่ขอเอาประกันภัย
 5. 5. แผนประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองค่ารักษาสำหรับสภาพ/โรคที่เป็นมาก่อนการเอาประกัยภัย (Pre-existing Conditions)
 6. 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางไปยังจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
 7. 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อยู่ และ/หรือกักตัวอยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐ 
 8. 8. ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเมื่อเข้ารับการตรวจรักษา และส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมทดแทน เพื่อทำการชำระเงินคืน สำหรับบริการ Direct billing จะสามารถทำได้ โดยจะพิจารณาเป็นกรณีไป โปรดติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ก่อนเข้ารับการตรวจรักษา 
ประกันเดินทางเข้าประเทศไทย, Luma Thailand Pass – ประกัน COVID-19

แผนประกัน Luma Thailand Pass

ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 

แชทกับเจ้าหน้าที่ของเรา

แชทกับเราผ่านช่องทาง Facebook Messenger

ประกันเดินทางเข้าประเทศไทย, Luma Thailand Pass – ประกัน COVID-19

แชทกับเราผ่านช่องทาง LINE

May Luma Line
Luma Thailand Pass เป็นชื่อทางการตลาดของแผนประกันภัยที่รับประกันโดย ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ลูม่า แคร์ จำกัดได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ว00008/2555 นายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ ช00012/2564 และการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (ใบอนุญาต)
X
Popup image