Luma Covid Care ประกัน Covid-19 ที่ให้ความคุ้มครองทั้งการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผลข้างเคียงจากวัคซีนโควิด-19

รับความคุ้มครองจากการติดเชื้อโควิด-19 และการแพ้วัคซีนได้ใน 3 ขั้นตอน
เพียงเปรียบเทียบแผนประกัน Covid-19 ซื้อแผนประกัน Luma Covid Care ออนไลน์ และรับกรมธรรม์ความคุ้มครอง

ประกันโควิด, Covid Care – Thai

รับประกันภัยโดย
บริษัท ทูน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดความคุ้มครองแผนที่ 1 Liteแผนที่ 1แผนที่ 2แผนที่ 3
ความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1. ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)500,000 THB500,000 THB1,000,000 THB1,000,000 THB
2. ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)50,000 THB100,000 THB150,000 THB200,000 THB
3. รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)1,000 THB2,000 THB3,000 THB3,000 THB
ความคุ้มครองผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19
4. ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากผลข้างเคียงของวัคซีนโควิด-19100,000 THB100,000 THB500,000 THB1,000,000 THB
5. ความคุ้มครองในการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในจากผลข้างเคียงของวัคซีนโควิด -19150,000 THB150,000 THB150,000 THB150,000 THB
6. รับเงินชดเชยรายวัน เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในกรณีผู้ป่วยใน เนื่องจากผลข้างเคียงของวัคซีนโควิด-19
(สูงสุด 14 วัน)
1,000 THB ต่อวัน1,000 THB ต่อวัน2,000 THB ต่อวัน4,000 THB ต่อวัน
ความคุ้มครองอุบัติเหตุ
7. ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ จากอุบัติเหตุทั่วไป (อบ.1)150,000 THB150,000 THB150,000 THB150,000 THB
บริการเสริม
8. บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ Health2GO ฟรี (1 ครั้ง ต่อปีกรมธรรม์)ไม่มีไม่มีมีมี
ค่าเบี้ยประกันภัย (ต่อปี)1,999 THB2,999 THB3,999 THB4,999 THB

ใครสามารถซื้อแผนประกันภัย Luma Covid Care ได้บ้าง ?

อายุ

รับประกันภัยสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 80 ปี

อาชีพ

รับประกันภัยทุกอาชีพ ยกเว้นบุคคลากรทางการแพทย์และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในท่าอากาศยาน

สัญชาติ

รับประกันภัยทั้งชาวไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันอย่างน้อย 30 วัน

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการรับประกันภัยแผนประกัน Luma Covid Care
  1. 1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 1 เดือน – 80 ปีบริบูรณ์
  2. 2. รับประกันภัยบุคคลที่มีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย
  3. 3. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันอย่างน้อยเป็นเวลา 30 วันก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
  4. 4. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้สูงสุดไม่เกิน 1 ฉบับ
  5. 5. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว ก่อนวันที่ขอเอาประกันภัย
  6. 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล) และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในท่าอากาศยาน แอร์โฮสเตส สจ๊วต นักบิน
  7. 7. ผู้ขอเอาประกันภัยที่เคยมีประวัติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถซื้อกรมธรรม์นี้ได้ โดยต้องออกแสดงหลักฐานการออกจากสถานพยาบาล ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันที่เริ่มต้นความคุ้มครอง
  8. 8. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องไม่เคยมีประวัติเกิดอาการแพ้ยารุนแรงจนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
  9. 9. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องได้รับการรับรองหรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ขั้นตอนต่อไป

ประกันโควิด, Covid Care – Thai

รับการยืนยันภายใน 24 ชั่วโมง

รับการยืนยันการชำระเงินและการสมัครของคุณภายใน 24 ชั่วโมงทางอีเมล

Covid Insurance policy

รับกรมธรรม์

รับกรมธรรม์ประกัน COVID-19 ของคุณทางอีเมล เมื่อคำขอการเอาประกันภัยถูกยอมรับโดยบริษัทผู้รับประกันภัยแล้ว

ประกันโควิด, Covid Care – Thai

ต้องกาความช่วยเหลือ? แชทกับเราในไลน์

แอดไลน์ : @luma

ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

แชทกับเจ้าหน้าที่ของเรา

แชทกับเราผ่านช่องทาง Facebook Messenger

ประกันโควิด, Covid Care – Thai

แชทกับเราผ่านช่องทาง LINE

Junior Luma Line

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแผนประกัน Luma Covid Care

Luma Covid Care เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รับประกันโดย ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โปรดอ่านรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยอย่างละเอียดก่อนทำการสมัครและชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัย


การใช้สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free look period):

ผู้ถือกรมธรรม์มีสิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยภายใน 15 วัน (นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ โดยจะมีการคืนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วให้กับผู้ถือกรมธรรม์หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการเรียกร้องค่าสินไหมภายใต้กรมธรรม์แล้ว

การสมัครประกัน Covid-19 ในประเทศไทย

ใครสามารถซื้อประกัน Covid-19 ได้ ?

ผู้ขอเอาประกันภัย Covid-19 ต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยและมีอายุระหว่าง 1 เดือนถึง 80 ปี

ผู้เอาประกันภัยต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 30 วันติดต่อกันก่อนวันเริ่มต้นความคุ้มครอง

บริษัทผู้รับประกันขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับประกันภัยสำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ ได้แก่ บุคคลากรทางแพทย์ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในท่าอากาศยานหรือบนอากาศยาน

ชาวต่างชาติสามารถซื้อประกัน Covid-19 นี้ได้หรือไม่ ?

ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยสามารถซื้อแผนประกัน Covid-19 ได้

อาชีพใดที่ไม่สามารถซื้อประกัน Covid-19 นี้ได้ ?

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์(แพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล) และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในท่าอากาศยาน แอร์โฮสเตส สจ๊วต นักบิน

หากฉันเคยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาก่อน ฉันยังสามารถซื้อแผนประกัน Luma Covid Care ได้หรือไม่ ?

ผู้ที่เคยติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) สามารถซื้อประกัน Luma Covid Care ได้หลังจากออกจากโรงพยาบาลหรือการกักตัวอย่างน้อย 30 วัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขยังคงมีผลบังคับใช้

ความคุ้มครองของประกัน Covid-19 

แผนประกัน Covid-19 ในความคุ้มครองในพื้นที่ใดบ้าง ?

แผนประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองในประเทศไทยเท่านั้น

แผนประกันนี้มีระยะเวลารอคอย (Waiting period) หรือไม่ ?

แผนประกัน Covid-19 นี้มีระยะเวลารอคอย (Waiting period) 14 วัน และไม่มีระยะเวลารอคอยสำหรับความคุ้มครองผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

แผนประกันนี้ให้การคุ้มครองการฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวนกี่โดส ?

แผนประกัน Covid-19 นี้ไม่มีการจำกัดจำนวนโดสของวัคซีนที่ได้รับ แต่มีการจำกัดจำนวนเงินที่ครอบคลุมทั้งหมด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์

ฉันจำเป็นต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยหรือไม่ ?

คุณสามารถรับวัคซีนจากประเทศใดก็ได้ อย่างไรก็ตามเฉพาะวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาในประเทศเท่านั้นที่จะได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยนี้

 

แผนประกันนี้ให้ความคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยไม่แสดงอาการหรือไม่ ?

หากตรวจพบเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) แต่ไม่แสดงอาการ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่จำเป็นตามที่แพทย์กำหนดจะได้รับความคุ้มครองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย

การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเภทใดที่สามารถใช้เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีติดเชื้อได้ ?

บริษัทประกันภัยยอมรับผลการตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) แบบ RT-PCR ในการวินิจฉัยการติดเชื้อเท่านั้น

หากตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉันสามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อได้จากแผนประกัน Luma Covid Care หรือไม่ ?

บริษัทประกันภัยยอมรับผลการตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) แบบ RT-PCR ในการวินิจฉัยการติดเชื้อเท่านั้น หากตรวจพบการติดเชื้อ ท่านสามารถเรียกร้องค่าสินไหมที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ฉันสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้อย่างไร ?

1. ดาวน์โหลดใบคำขอเรียกร้องค่าสินไหมที่นี่.

2. ตรวจสอบรายการเอกสารประกอบที่จำเป็นทั้งหมด

3. ส่งเอกสารต้นฉบับให้แก่บริษัทผู้รับประกันทาง

ไปรษณีย์: เลขที่ 3199 อาคารมณียา ชั้น 4 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

อีเมล: [email protected]

โทรศัพท์ (สำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมเท่านั้น): +662-078-5656 ติดต่อฝ่ายสินไหมทดแทน

บริษัทผู้รับประกันภัยใช้เวลาประมาณกี่วันในการพิจารณาคำขอเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ?

กระบวนการชำระเงินชดเชยค่าสินไหมทดแทนจะใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ หลังจากที่ทางบริษัทได้รับเอกสารคำขอเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเรียบร้อยแล้ว

Luma Covid Care เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รับประกันโดย ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

X
Popup image