ประกันสุขภาพใช้ระหว่างประเทศ คุ้มครองสูงสุด 50,000,000 บาท

ความคุ้มครอง
คุ้มครองสุขภาพแบบครอบคลุม รวมถึงมะเร็งทุกชนิด โควิด-19 และโรคระบาดอื่นๆ

การต่ออายุ
รับประกันการต่ออายุจนถึง อายุ 99 ปี

คุ้มครองต่างประเทศ
ครอบคลุมทั่วโลกรวมถึงแผนรักษาในต่างประเทศและเหตุฉุกเฉินขณะเดินทาง

การแพทย์
ความคุ้มครองสูงภถึง 50 ล้าน บาทต่อปี และไม่จำกัดประเภทห้องสำหรับการรักษา ผู้ป่วยใน

ประสบการณ์
ให้บริการโดยทีมงานนานาชาติที่มีทีมแพทย์เฉพาะทาง และ ทีมบริการลูกค้าที่อยู่เคียงข้างคุณเสมอ

แผนประกันสุขภาพ PRIME

แผน 1

10,000,000 บาท

วงเงินคุ้มครองต่อปี

ค่าห้องและค่าอาหาร: 
12,000 บาท ต่อวัน

ค่าห้อง ICU และค่าอาหาร:
จ่ายตามจริง

บริการทางแพทย์:
จ่ายตามจริง

ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย:
จ่ายตามจริง

ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด:
จ่ายตามจริง

การผ่าตัดใหญ่:
จ่ายตามจริง

ค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็ง:
จ่ายตามจริง

ค่ารถพยาบาล:
จ่ายตามจริง

ค่าศัลยกรรม เนื่องมาจากอุบัติเหตุ:
จ่ายตามจริง

ค่าตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง ก่อนและหลัง 45 วัน:
30,000 บาท ต่อรอบปีกรมธรรม์

ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุ:
จ่ายตามจริง

ค่าใช้จ่ายในการพักฟื้นหลังจากเข้าพักเป็นผู้ป่วยใน:
จ่ายตามจริง สูงสุด 10 วันต่อรอบปีกรมธรรม์

การล้างไตผ่านทางเส้นเลือด:
200,000 บาท ต่อรอบปีกรมธรรม์

ค่าผ่าตัดเล็ก:
จ่ายตามจริง

ค่าที่พักผู้ปกครอง:
1,500 บาทต่อวัน สูงสุด 30 วัน

พยาบาลดูแลที่บ้าน:
15,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์

การรักษาตัวที่มิได้พักค้างคืนในโรงพยาบาล:
จ่ายตามจริง

รักษาโรคติดต่อเชื้อ (HIV) และภูมิคุ้มกันบกพร้อง (AIDS):
100,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์

ความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิด:
100,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์

อุปกรณ์รถเข็นผู้ป่วยหรือไม้ค้ำยืน:
10,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุหรือการเเจ็บป่วยฉุกเฉิน แม้เปป็นประเทศที่นอกเหนืออาณาเขตความคุ้มครอง.
2,500,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์ (สูงสุด 90 วันต่อการเดินทาง แต่ละครั้งและไม่เกิน 180 วันต่อปี)

แผน 2

30,000,000 บาท

วงเงินคุ้มครองต่อปี

ค่าห้องและค่าอาหาร: 
15,000 บาท ต่อวัน

ค่าห้อง ICU และค่าอาหาร:
จ่ายตามจริง

บริการทางแพทย์:
จ่ายตามจริง

ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย:
จ่ายตามจริง

ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด:
จ่ายตามจริง

การผ่าตัดใหญ่:
จ่ายตามจริง

ค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็ง:
จ่ายตามจริง

ค่ารถพยาบาล:
จ่ายตามจริง

ค่าศัลยกรรม เนื่องมาจากอุบัติเหตุ:
จ่ายตามจริง

การรักษาพยาบาลด้านจิตเวช :
จ่ายตามจริง สูงสุด 15 วันต่อปีกรมธรรม์

ค่าตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง ก่อนและหลัง 45 วัน:
30,000 บาท ต่อรอบปีกรมธรรม์

ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุ:
จ่ายตามจริง

ค่าใช้จ่ายในการพักฟื้นหลังจากเข้าพักเป็นผู้ป่วยใน:
จ่ายตามจริง สูงสุด 10 วันต่อรอบปีกรมธรรม์

การล้างไตผ่านทางเส้นเลือด:
1,500,000 บาท ต่อรอบปีกรมธรรม์

ค่าผ่าตัดเล็ก:
จ่ายตามจริง

ค่าที่พักผู้ปกครอง:
1,500 บาทต่อวัน สูงสุด 30 วัน

พยาบาลดูแลที่บ้าน:
30,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์

การรักษาตัวที่มิได้พักค้างคืนในโรงพยาบาล:
จ่ายตามจริง

รักษาโรคติดต่อเชื้อ (HIV) และภูมิคุ้มกันบกพร้อง (AIDS):
500,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์

ความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิด:
300,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์

อุปกรณ์รถเข็นผู้ป่วยหรือไม้ค้ำยืน:
30,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุหรือการเเจ็บป่วยฉุกเฉิน แม้เปป็นประเทศที่นอกเหนืออาณาเขตความคุ้มครอง.
7,500,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์ (สูงสุด 90 วันต่อการเดินทาง แต่ละครั้งและไม่เกิน 180 วันต่อปี)

แผน 3

50,000,000 บาท

วงเงินคุ้มครองต่อปี

ค่าห้องและค่าอาหาร: 
20,000 บาท ต่อวัน

ค่าห้อง ICU และค่าอาหาร:
จ่ายตามจริง

บริการทางแพทย์:
จ่ายตามจริง

ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย:
จ่ายตามจริง

ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด:
จ่ายตามจริง

การผ่าตัดใหญ่:
จ่ายตามจริง

ค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็ง:
จ่ายตามจริง

ค่ารถพยาบาล:
จ่ายตามจริง

ค่าศัลยกรรม เนื่องมาจากอุบัติเหตุ:
จ่ายตามจริง

การรักษาพยาบาลด้านจิตเวช :
จ่ายตามจริง สูงสุด 20 วันต่อปีกรมธรรม์

ค่าตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง ก่อนและหลัง 45 วัน:
100,000 บาท ต่อรอบปีกรมธรรม์

ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุ:
จ่ายตามจริง

ค่าใช้จ่ายในการพักฟื้นหลังจากเข้าพักเป็นผู้ป่วยใน:
จ่ายตามจริง สูงสุด 10 วันต่อรอบปีกรมธรรม์

การล้างไตผ่านทางเส้นเลือด:
2,000,000 บาท ต่อรอบปีกรมธรรม์

ค่าผ่าตัดเล็ก:
จ่ายตามจริง

ค่าที่พักผู้ปกครอง:
1,500 บาทต่อวัน สูงสุด 30 วัน

พยาบาลดูแลที่บ้าน:
30,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์

การรักษาตัวที่มิได้พักค้างคืนในโรงพยาบาล:
จ่ายตามจริง

รักษาโรคติดต่อเชื้อ (HIV) และภูมิคุ้มกันบกพร้อง (AIDS):
500,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์

ความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิด:
600,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์

อุปกรณ์รถเข็นผู้ป่วยหรือไม้ค้ำยืน:
50,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุหรือการเเจ็บป่วยฉุกเฉิน แม้เปป็นประเทศที่นอกเหนืออาณาเขตความคุ้มครอง.
8,000,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์ (สูงสุด 90 วันต่อการเดินทาง แต่ละครั้งและไม่เกิน 180 วันต่อปี)

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

opd insurance

ผู้ป่วยนอก

dental insurance

ทันตกรรม

maternity insurance

การคลอดบุตร

vision insurance

สายตา

ประกันสุขภาพที่คุ้มครองระหว่างประเทศ

เลือกโซนความคุ้มครองสำหรับการรักษา*

สามารถเลือกทำทรีตเมนต์หรือการรักษาตามแผนในประเทศใดก็ได้ที่อยู่ในโซนที่เลือก

โซน A

ทั่วโลก ยกเว้น สหรัฐอเมริกา

โซน B

ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ อิสราเอล ญี่ปุ่น ฮ่องกง บาฮามาส จีน

โซน C

ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ อิสราเอล ญี่ปุ่น ฮ่องกง บาฮามาส จีน รัสเซีย สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ ไต้หวัน บราซิล

รวมความคุ้มครองที่จำเป็นทั่วโลก*

* ความคุ้มครองกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ที่อยู่นอกเขตความคุ้มครองและเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์

คุ้มครองทั่วโลกในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ที่คาดไม่ถึงนอกพื้นที่คุ้มครอง

(สูงสุด 90 วันต่อเที่ยว สูงสุด 180 วันต่อปีกรมธรรม์)

เพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสุขภาพ PRIME

คุณสมบัติในการสมัคร

อายุ: 0 – 70 ปี (เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีต้องสมัครพร้อมกับผู้ปกครองอย่างน้อยหนึ่งคน)

 

สัญชาติ: อาศัยอยู่ในประเทศไทย (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ) อย่างน้อย 180 วันต่อปี

 

อาชีพที่ไม่อนุญาต: แพทย์ นักกีฬามืออาชีพ ตำรวจ และอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงอื่นๆ (รายการโดยสังเขป)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

• การรักษาแบบเลือกครอบคลุมทั่วโลก ยกเว้นในประเทศต่อไปนี้: สหรัฐอเมริกา แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ อิสราเอล ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง ไต้หวัน บาฮามาส รัสเซีย สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ และบราซิล

• ไม่ครอบคลุมอาการหรือโรคที่เป็นก่อนทำประกัน

• ผู้สมัครทุกคนต้องกรอกแบบสอบถามทางการแพทย์ อาจมีการขอข้อมูลทางการแพทย์เพิ่มเติม

• ระยะเวลารอคอยใช้กับผลประโยชน์บางประการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย

• บางอาชีพไม่สามารถใช้กับ PRIME ได้ เช่น (แต่ไม่จำกัดเพียง): บุคลากรทางการแพทย์ นักกีฬาอาชีพ ตำรวจ และอาชีพอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงสูง

 

การยกเว้นทั่วไป:
(นี่คือรายการที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ โปรดดูที่ข้อความนโยบายเดิมสำหรับรายการข้อยกเว้นทั้งหมด)

 1. 1. การบาดเจ็บระหว่างการก่ออาชญากรรมร้ายแรงหรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม
  2. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะทำการแข่งรถ แข่งเรือ แข่งม้า แข่งสกี (รวมถึงเจ็ตสกี) การแข่งขันสเก็ต ชกมวย กระโดดร่ม/ดิ่งพสุธา ใช้หรือแข่งกับพารามอเตอร์ เครื่องร่อน ขึ้นหรือลง หรือเดินทางใน บอลลูนลมร้อน บันจี้จัมพ์ การดำน้ำด้วยถังอากาศและอุปกรณ์หายใจใต้น้ำ
  3. สงคราม การรุกราน การกระทำต่อศัตรูต่างชาติ การกระทำที่คล้ายสงครามไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การจลาจล การชุมนุมของพลเมือง ประชากรที่ลุกขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดที่นำไปสู่การประกาศหรือบังคับใช้กฎอัยการศึก
  4. การก่อการร้าย
  5. การแผ่รังสีหรือการส่งผ่านกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และจากการแตกตัวของนิวเคลียร์ในรูปแบบใด ๆ

  6. การบาดเจ็บที่เกิดจากการอยู่ภายใต้อิทธิพลของสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์

 

การขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free look period):
ผู้ถือกรมธรรม์มีระยะเวลา 15 วัน (นับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์) ซึ่งในระหว่างนั้นพวกเขามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกกรมธรรม์ได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ เบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้วจะคืนให้กับผู้ถือกรมธรรม์หลังจากหักค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เรียกร้องภายใต้กรมธรรม์

 

ผู้สมัครควรศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดของกรมธรรม์ก่อนซื้อ

“PRIME” เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล ลูม่า เอเชีย แคร์ รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับความคุ้มครองและข้อยกเว้นระบุไว้ในเอกสารกรมธรรม์ประกันภัย

ติดต่อเจ้าหน้าที่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

แผนประกัน Prime

แชทกับลูม่า

แชทกับเราผ่านช่องทาง Facebook Messenger

แผนประกันสุขภาพ PRIME, ประกันสุขภาพ PRIME

แชทกับเราผ่านช่องทาง LINE

แผนประกันสุขภาพ PRIME, ประกันสุขภาพ PRIME

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ใช่สัญญาประกันภัย “Prime” เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ ลูม่า เอเชีย แคร์ ส่วนบุคคล โดยบริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับความคุ้มครองและข้อยกเว้นระบุไว้ในเอกสารกรมธรรม์ประกันภัย