ประกันสุขภาพ
ความคุ้มครองสูง
วงเงิน 5,000,000 บาท

ประกันสุขภาพ
ความคุ้มครองสูง
วงเงิน 5,000,000 บาท

Hi5 Health Insurance
Hi5 Health Insurance
Hi5 Health Insurance

#1

5,000,000 บาท
วงเงินคุ้มครองต่อปี พร้อมค่าห้องพักผู้ป่วยในสูง

#2

เข้าถึงโรงพยาบาลชั้นนำ
โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

#3

เบี้ยประกันสบายกระเป๋า
เลือกจ่ายแบบมีความรับผิดชอบส่วนแรกเพื่อลดค่าเบี้ย และสมัครเป็นครอบครัว รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%

#4

ชำระตามสะดวก
โดยโอนเงินเข้าธนาคาร ผ่าน Promptpay หรือ QR Code หรือผ่านบัตรเครดิต และสามารถผ่อนจ่ายรายเดือนโดยไม่มีค่าธรรมเนียม

#5

มากกว่าแค่ประกันภัย

Hi5 health insurance

ประกันสุขภาพสำหรับรุ่นใหม่

health insurance family

ประกันสุขภาพสำหรับครอบครัว

health insurance pregnancy

ประกันสุขภาพสำหรับคนวางแผนจะมีลูก

Hi5 health insurance

ประกันสุขภาพสำหรับคนรักชีวิต

เพื่อนรู้ใจทุกเรื่องสุขภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับประกันสุขภาพ Hi5

แผน Hi5

ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน: 

 • Hi5 แผน 1 ความคุ้มครอง 5,000,000 บาท ต่อปี (ค่าห้อง ค่าอาหาร และบริการในโรงพยาบาล คืนละ 5,000 บาท)
 • Hi5 แผน 2 ความคุ้มครอง 5,000,000 บาท ต่อปี (ค่าห้อง ค่าอาหาร และบริการในโรงพยาบาล คืนละ 8,000 บาท)
 •  

ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยนอก (เลือกเพิ่มเติม): 

 • ผู้ป่วยนอก แผน 1 (40,000 บาท มีค่าใช้จ่ายร่วม 50%)
 • ผู้ป่วยนอก แผน 2 (200,000 บาท)
 •  

ทันตกรรม:

 • ทันตกรรม แผน 1 (20,000 บาท มีค่าใช้จ่ายร่วม 10%)
 • ทันตกรรม แผน 2 (60,000 บาท มีค่าใช่จ่ายร่วม 10%)
 • ทันตกรรม แผน 3 (100,000 บาท มีค่าใช้จ่ายร่วม 10%) 
 •  

การตั้งครรภ์และคลอดบุตร:

 • การตั้งครรภ์และคลอดบุตร แผน 2 (200,000 บาท)
 • การตั้งครรภ์และคลอดบุตร แผน 3 (300,000 บาท) 
 •  

สายตา :

 • สายตาแผน 1 (10,000 บาท)
รายละเอียดความคุ้มครอง Hi5
คุณสมบัติในการสมัคร

อายุ: 0 – 70 ปี (เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีต้องสมัครพร้อมกับผู้ปกครองอย่างน้อย 1 ท่าน)

 

สัญชาติ: ผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศไทย (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)อย่างน้อย 180 วันต่อปี

 

อาชีพที่ยกเว้นการทำประกันสุขภาพ Hi5: บุคลากรทางการแพทย์, นักกีฬามืออาชีพ, ตำรวจ และอาชีพอื่นๆที่มีความเสี่ยงสูง

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

• คุณสามารถวางแผนเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทั่วโลก ยกเว้น สหรัฐอเมริกา แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ อิสราเอล ญี่ปุ่น ฮ่องกง บาฮามาส จีน รัสเซีย สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ ไต้หวัน และบราซิล

 

• ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย เว้นแต่จะมีการเปิดเผยและยอมรับจากบริษัทประกันภัย

 

• ผู้ขอเอาประกันภัยต้องตอบคำาถามสุขภาพ ซึงอาจมีการขอข้อมูลทางการแพทย์เพิมเติมได้

 

• ช่วงเวลาที่ประกันไม่คุ้มครองมีผลกับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขทางการแพทย์บางประการ

 

• ไม่รับประกันผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงบางอาชีพ ตัวอย่างเช่น บุคลากรทางการแพทย์ นักกีฬามืออาชีพ ตำารวจ และอาชีพอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง

 

ข้อยกเว้น:

(ข้อยกเว้นต่อไปนี้เป็นเพียงส่วนหนึง กรุณาอ้างอิงจากเอกสาร กรมธรรม์ประกันภัยสำาหรับรายละเอียดทั้งหมดของข้อยกเว้นทั่วไป)

 

1. การบาดเจ็บที่เกิดขึนขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

 

2. การบาดเจ็บที่เกิดขึนขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองแข่งรถ หรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ทสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม เล่นหรือแข่งพารามอเตอร์ ร่มบิน เครื่องร่อน ขณะกำาลังขึนหรือกำาลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดำาน้ำาที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ

 

3. สงคราม การรุกราน การกระทำาที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำาที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงคราม หรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฎ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึกหรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึงเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึงกฎอัยการศึก

 

4. การก่อการร้าย

 

5. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของ เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึงดำาเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง

 

6. การบาดเจ็บที่เกิดขึนอันเป็นผลมาจากการอยู่ภายใต้ฤทธิสารเสพติดหรือสุรา

 

การขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free look period):
ผู้ถือกรมธรรม์สามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ภายใน 15 วัน (นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท) ตามเงื่อนไขการรับประกันภัย บริษัทจะคืนเบี้ยประกันโดยหักค่าสินไหมกรณีที่มีการเรียกร้องไปก่อนหน้าภายใต้กรมธรรม์

 

ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาเงื่อนไขและข้อกำาหนดของกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อ

“Hi5” เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล ลูม่า เอเชีย แคร์ รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับความคุ้มครองและข้อยกเว้นระบุไว้ในเอกสารกรมธรรม์ประกันภัย

ติดต่อเจ้าหน้าที่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

แผนประกัน Hi5

แชทกับลูม่า

แชทกับเราผ่านช่องทาง Facebook Messenger

แผนประกันสุขภาพ Hi5, ประกันสุขภาพ Hi5

แชทกับเราผ่านช่องทาง LINE

แผนประกันสุขภาพ Hi5, ประกันสุขภาพ Hi5

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ใช่สัญญาประกันภัย “Hi5” เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ ลูม่า เอเชีย แคร์ ส่วนบุคคล โดยบริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับความคุ้มครองและข้อยกเว้นระบุไว้ในเอกสารกรมธรรม์ประกันภัย