ประกันสุขภาพคุ้มครองโรคเบาหวาน

เปรียบเทียบแผนประกัน และซื้อออนไลน์ได้ทันที
ประกันภัย เบาหวาน Protect รับประกันภัยโดย บริษัท ทูน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำหน่ายผ่านทางออนไลน์เท่านั้น

ประกันเบาหวาน, Diabetes Insurance – ประกันเบาหวาน

Insured by
Tune Protect

รายละเอียดความคุ้มครอง (บาท) แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
1. อาการโคม่าจากโรคเบาหวาน (Diabetic Coma) 250,000 บาท 500,000 บาท 1,000,000 บาท 2,000,000 บาท
2. เบาหวานเข้าจอประสาทตา 2 ข้าง (Retinopathy 2 eye) 50,000 บาท 100,000 บาท 200,000 บาท 400,000 บาท
3. เบาหวานเข้าจอประสาทตา 1 ข้าง (Retinopathy 1 eye) 25,000 บาท 50,000 บาท 100,000 บาท 200,000 บาท
4. ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน ชนิดที่ 1 หรือ 2 (Diagnosed Type 1 or Type 2 Diabetes) 5,000 บาท 10,000 บาท 10,000 บาท 10,000 บาท
เจ็บป่วยขั้นรุนแรงเนื่องมาจากเบาหวาน 5. การสูญเสียการมองเห็น ตาบอดจากโรคเบาหวาน 6. การสูญเสียการตัดแขนขา 7. โรคเบาหวานลงไต 8. ร่างกายปฏิเสธการปลูกถ่ายอวัยวะ 9. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ 10. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 250,000 บาท 450,000 บาท 900,000 บาท 1,800,000 บาท
11. รับเงินชดเชยกรณีเป็นคนไข้ในของโรงพยาบาล อันเนื่องมาจากโรคเบาหวาน (ผู้ป่วยใน สูงสุด 30 วัน) 500 บาท 500 บาท 500 บาท 500 บาท
12. อุบัติเหตุส่วนบุคคล 25,000 บาท 50,000 บาท 100,000 บาท 200,000 บาท
13. ถูกฆาตกรรมและทําร้ายร่างกาย 12,500 บาท 25,000 บาท 50,000 บาท 100,000 บาท
14. ฟรี! บริการโปรแกรมสุขภาพ Dfit (Powered by Naluri) เพื่อการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุม และโปรแกรมตรวจเลือด โดยโรงพยาบาลในเครือ รวมในแผน รวมในแผน รวมในแผน รวมในแผน

เบาหวาน Protect เป็นชื่อทางการตลาดของแผนประกันภัยคุ้มครองโรคเบาหวานและอุบัติเหตุที่รับประกันโดย ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำการสมัครและซื้อกรมธรรม์ประกันภัย

 

การขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย:
ผู้ถือกรมธรรม์สามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ภายใน 15 วัน (นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท) ตามเงื่อนไขการรับประกันภัย บริษัทจะคืนเบี้ยประกันโดยหักค่าสินไหมกรณีที่มีการเรียกร้องไปก่อนหน้าภายใต้กรมธรรม์

เงื่อนไขการรับประกันภัย
 1. 1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 1 – 65 ปี
  2. ไม่เคยตรวจพบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง และ/หรือ โรคเบาหวานชนิดที่ 1 หรือ ชนิดที่ 2 มาก่อนการเอาประกันภัย
  3. ผู้เอาประกันภัยไม่เคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันชีวิต หรือประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือประกันภัยสุขภาพ หรือประกันชดเชยรายได้ หรือประกันภัยโรคร้ายแรง หรือถูกปฏิเสธการต่ออายุสัญญาประกันภัย หรือถูกเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มสําหรับการประกันภัยดังกล่าว
 2. 4. ผู้เอาประกันภัยไม่เคยเป็นหรือเคยมีอาการ หรือเคยได้รับการรักษา หรือขณะนี้รับการรักษาอยู่ หรือเคยได้รับการบอกเล่าจากแพทย์ ด้วยโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคตับหรือทางเดินนํ้าดี (รวมทั้งไวรัสตับอักเสบ B/C) โรคเลือด วัณโรค
  โรคหลอดเลือดสมอง โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคแผลในกระเพาะอาหารหรือโรคระบบทางเดินอาหารอื่นๆ หรือพิการทางร่างกาย
  5. บิดามารดาและ/หรือพี่น้องของผู้เอาประกันภัยไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดสมอง ก่อนอายุ 60 ปี
  6. ผู้เอาประกันภัยมีดัชนีมวลกาย (BMI – Body Mass Index) ไม่เกิน 35 (คํานวณจากนํ้าหนักและส่วนสูง)
  7. ระยะเวลาไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 90 วัน
  8. ผู้เอาประกันภัยสามารถทําประกันภัยได้สูงสุดไม่เกิน 1 ฉบับ
  9. ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงสุขภาพ
  10. เป็นบุคคลที่มีถิ่นพํานักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  11. ท่านสามารถใช้สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  12. ผู้ที่สามารถใช้บริการโปรแกรมสุขภาพ Dfit ได้ คือลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ของ Tune Protect Thailand โดยมีบริการ Dfit ตามแผนประกันเบาหวาน Protect (Bao wan protect) ที่ท่านเลือกไว้

ทำไมถึงควรทำประกันเบาหวาน

เบาหวานถือเป็นโรคที่พบได้บ่อย ในปัจจุบันมีผู้ป่วยเบาหวานกว่า 463 ล้านคนทั่วโลก สำหรับประเทศไทยมีผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้นถึงปีละ 3 แสนคนและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง เบาหวานที่พบได้บ่อยที่สุดคือเบาหวานประเภทที่ 2 ที่เกิดจากพันธุกรรมและพฤติกรรมการใช้ชีวิต ส่วนใหญ่พบในวัยกลางคนที่มักรับประทานอาหารจำพวกแป้ง ของหวาน มีภาวะอ้วน และไม่ออกกำลังกาย ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนไทยจะเห็นได้ว่าตัวเลขอายุของผู้ป่วยโรคเบาหวานมีน้อยลง และมีแนวโน้มที่กลุ่มวัยรุ่นและเด็กจะป่วยเป็นโรคเบาหวานมากขึ้น ประกันเบาหวานจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากการเป็นโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

ทำประกันเบาหวานกับ Luma ดีอย่างไร

 • 1. รับเงินก้อนสูงสุด 2 ล้านบาท* สำหรับภาวะโคม่าเนื่องจากโรคเบาหวาน
 • 2. รับเงินก้อนแรกทันทีหลังตรวจพบโรคเบาหวานทั้งชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2
 • 3. เงินชดเชยจากภาวะแทรกซ้อนและการเจ็บป่วยขั้นรุนแรงเนื่องมาจากโรคเบาหวาน
 • 4. ทุกแผนสามารถเข้าใช้บริการ Dfit Program (Powered by Naluri) ที่มีโปรแกรมตรวจสุขภาพ และเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาทั้งในเรื่องสุขภาพกายและจิตใจ
 • 5. ซื้อออนไลน์ได้ง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์พร้อมรับกรมธรรม์ทางอีเมล์ทันที

เบาหวาน โรคร้ายใกล้ตัวที่น่ากลัวไม่เบา

โรคเบาหวานคือโรคที่เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่ไม่สามารถนำน้ำตาลที่อยู่ในกระแสเลือดไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานมักจะมีโรคแทรกซ้อนตามมาด้วย เช่น โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ภาวะเบาหวานขึ้นตาที่ส่งผลให้ตาบอดได้ เป็นต้น นอกจากโรคเบาหวานจะรักษาด้วยการใช้ยาแล้ว การรักษาโรคนี้ยังต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ป่วยด้วยการหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และการควบคุมอาหารเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเช่นกัน

รู้เท่าทันอาการของโรคเบาหวาน

อาการที่สามารถพบได้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานมีดังนี้

 • 1. ปัสสาวะบ่อย
 • 2. กระหายน้ำบ่อย
 • 3. หิวบ่อย
 • 4. เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย
 • 5. แผลหายช้า
 • 6. ชาตามปลายมือปลายเท้า
 • 7. หย่อนสมรรถภาพทางเพศ

เบาหวาน Protect เป็นชื่อทางการตลาดของแผนประกันภัยคุ้มครองโรคเบาหวานและอุบัติเหตุที่รับประกันโดย ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)