Luma Schengen Insurance

Travel Insurance para sa Schengen Visa at paglalakbay patungong Europa

Papuntang Europa? Bumili ng Schengen insurance gamit ang Luma at matanggap ang insurance certificate sa iyong email. Lahat ng panukala ng Luma Schengen Pass ay mayroong medikal na saklaw na hindi bababa sa 30,000 EUR at tinatanggap para sa paga-apply ng Schengen visa.

MGA BENEPISYO (EUR) Plano 1 Plano 2 Plano 3
I. MGA GASTUSING MEDIKAL AT TULONG KAPAG MAY PANGYAYARING KAILANGAN NG AGARANG TULONG: Saklaw ang gastos para sa medikal na gamutan na dahil sa karamdaman o aksidente para sa Inpatient o pasyenteng kailangang maglagi sa ospital o Outpatient o pasyenteng di na kakailanganing magpa-confine sa ospital. € 30,000 € 60,000 € 100,000
Gastusing Medikal: Bayad sa pagpapa-ospital, operasyon, ambulansya at mga pag-eksamin na hanggang 240 EUR kada raw para sa kwarto sa ospital at iba pa. Hangganan sa limitasyon Hangganan sa limitasyon Hangganan sa limitasyon
Follow-up na Gamutan: Gastusing medikal na natamo matapos ma-discharge mula sa ospital sa loob ng 90 araw matapos ang pagbabalik sa bansang pinagmulan. - € 3,000 € 5,000
Agarang Paglikas: Agarang paglikas patungo sa pinakamalapit na pasilidad na may kakayahang mag-abot ng sapat na medikal na pangangalaga. Hangganan sa limitasyon Hangganan sa limitasyon Hangganan sa limitasyon
Pagpapauwi: Pagpapauwi sa bansang pinagmulan kung kinakailangan ayon sa kompanya at doktor. Hangganan sa limitasyon Hangganan sa limitasyon Hangganan sa limitasyon
Paglalaan ng Pera Para sa Pagpapa-ospital: 40 EUR para sa isang buong araw na pagka-ospital ng higit sa 24 oras ng taong Insured na resulta ng saklaw na karamdaman. - - € 600
Karagdagang Gastos para sa Paglalakbay at Tirahan: Karagdagang gastos ng taong insured sa pagbabalik sa bansang pinagmulan at karagdagang gastos para sa tirahang nakuha ng taong insured o agarang pamilya o kasama sa paglalakbay kapag ang gastos ay mula sa pagpapaospital dahil sa sakop na kapansanan na nangangailangan ng medikal na pagpapagamot ng taong insured. - € 500 € 800
Pagbisita ng Miyembro ng Pamilya: Gastusin sa paglalakbay ng isang miyembro ng agarang pamilya para samahan ang taong insured na naka-confine sa ospital ng higit sa 5 araw o namatay sa ibang bansa. - € 500 € 800
Pagbalik ng mga Bata: Makatwirang karagdagang tirahan at gastos sa paglalakbay para sa mga insured na bata na hindi na kakailanganin ng taga-bantay (may edad 16 pababa) sa pagbalik sa bansang pinagmulan. - € 500 € 800
Mga Labi ng Yumao: Kabayaran sa transportasyon para sa pagpapauwi ng mga labi ng yumao sa bansang pinagmulan. € 1,800 € 1,800 € 1,800
II. PERSONAL NA AKSIDENTE: Pagkamatay o permanenteng kapansanan dahil sa aksidente kasama ang pagkawala ng isa o higit pang paa o pagkabulag ng isa o dalawang mata. Ang limitasyon ng saklaw para sa mga batang may edad 18 pababa ay 1,000 EUR. - € 1,000 € 3,000
III. SAKLAW NG MGA INSIDENTE. Sinasaklaw ang mga insidente habang nasa paglalakbay. - - -
Epektong Personal at Epekto sa mga Bagahe: Pagkawala o pagkasira dahil sa aksidente, pagnanakaw, panloloob o maling pag-asikaso ng mga bagahe o mga personal na gamit ng taong insured. Ang limitasyon ay 200 EUR kada gamit at 300 EUR kada pares o grupo. Ang pagkawala ng laptop ay may limitasyon na 300 EUR. - € 300 € 700
Pagkaantala ng Bagahe: Biglaang pagbili ng mga importanteng bagay gaya ng mga gamit panligo at mga damit na hindi hihigit sa 53 EUR kada damit kapag nasuri na naantala ang pagdating ng mga bagahe ng anim na oras mura sa oras ng pagdating sa napiling bansa sa loob ng saklaw na lugar. - € 100 € 300
Pagkawala ng mga Dokumento sa Paglalakbay: Mga gastusin para sa pagpapapalit ng pasaporte, tiket sa eroplano, gastusin sa paglalakbay at tirahan na kung ang mga ito ay dahil sa pagnanakaw, panloloob at aksidenteng pagkawala. Ang limitasyon kada araw para sa gastusin sa paglalakbay at tirahan ay 120 EUR para sa Plano 2 at 160 EUR para sa Plano 3. - € 300 € 500
Personal na Pera: Pagkawala ng pera, tseke at travelers check dahil sa pagnanakaw o panloloob. - € 100 € 200
Perang Panggastos Dahil sa Pagkaantala ng Paglalakbay: Kapag ang taong insured ay hindi na kakailanganing magbayad ng gastos sa paglalakbay sa araw ng pagkaantala, ang taong insured ay mababayaran ng danyos na nagkakahalagang 20 EUR kada buong 6 na oras ng pagkaantala. - - € 100
Singil sa Pagbabawas o Pag-cancel ng Paglalakbay: Pagsasauli sa mga binayad para sa mga di na mababawing deposito sa mga pag-aayos ng paglalakbay o pagtaas ng singil sa paglalakbay ng dahil sa pagkamatay, seryosong pinsala o karamdaman ng taong insured, miyembro ng agarang pamilya, malapit na business partner o kasama sa paglalakbay ng taong insured; pagpapatawag sa saksi, serbisyong pang-hukuman; natural na sakuna sa planong destinasyon o kumpletong pagkawasak ng pangunahing tirahan ng taong insured. - - € 2,000
Personal na Pananagutan: Bayad-pinsala laban sa legal na pananagutan sa ikatlong partido na resulta ng aksidenteng pinsala o pagkawala o pinsala sa ari-arian habang nasa panahon ng insurance. (Ang benipisyong ito ay hindi nalalapat sa paggamit o pag-upa ng mga de-motor na sasakyan). - € 1,000 € 3,000
Saklaw sa Sobrang Bayad Para sa Upahang Sasakyan: Pagsasauli ng nagugol ng taong insured para sa pananagutan ng pagbabayad dahil sa aksidenteng pagkawala o pagkasira ng upahang sasakyan. - - € 250
Mga Tuntunin at Kundisyon:
 1. 1. Ang pinakamaagang petsa ng simula ng polisiya ay ang mismong araw ng pagbili, hindi bago ang pagbili.
  2. Ang pinakamatagal na panahon ng insurance para sa polisiyang ito ay 180 na magkakasunod na araw.
  3. Ang mga aplikante ay dapat may edad na 4 na linggo hanggang 75 taong gulang.
  4. Ang mga batang may edad 7 pababa ay dapat na may kasamang matanda na insured ng parehong polisiya.
  5. Ang kabuuan ng insurance para sa personal na aksidente ng mga batang may edad 18 pababa ay hindi lalampas ng 1,000 EUR.
  6. Ang mga may-ari ng polisiya ay dapat magpasa ng kahilingan sa loob ng anim na buwan matapos ang araw ng paghiling.
  7. Walang direktang pagsingil ng gastusing medikal maliban kung ang kasunduan ay inayos ng Insurer o ng itinalagang tulong ng kompanya.
  8. Ang polisiyang ito ay hindi saklaw ang mga dati nang kondisyon, pangkalahatang pagbubukod o pagbubukod ng gastusing medikal gaya ng nakasaad sa Policy Wording.
 2. 9. Ang mga lugar na sakop ng Luma Schengen Pass ay tumutukoy sa mga bansang kaparat-dapat sa saklaw na nakasaad sa Certificate of Insurance. Ikaw ay masasaklaw habang ikaw ay nasa panahon ng iyong insurance policy para sa pampurok o maramihang paglalakbay sa loob ng mga bansang sakop ng mga lugar na saklaw.
 3. 10. Ang polisiyang ito ay mabisa lamang para sa kasiyahang paglalakbay o biyaheng pang-negosyo (limitado sa pampamahalaan o hindi manu-manong trabaho lamang) at HINDI saklaw ang biyahe papuntang bansa na sakop ng mga lugar na saklaw upang magpagamot.
 4. 11. Kung sakaling ang bansang pinagmulan ng taong insured ay isa sa mga bansang kasali sa mga lugar na saklaw, ang polisiyang ito ay HINDI sakop ang mga kawalan o gastusing nagmumula sa bansang pinagmulan ng taong insured.
 5. 12. Kung sakaling ang taong insured ay nais kumuha ng isa pang polisiya matapos mawalan ng bisa ang naunang polisiya, walang magiging agwat ang saklaw at ang kabuuang tagal ng saklaw ng lahat ng polisiya kapag pinagsama-sama ay dapat hindi lalampas ng 180 araw.
  Ang mga may hawak ng polisiya na aabot sa 76 taong gulang sa panahon ng polisya ay hindi na maari pang makakuha ng bagong polisiya.
  Anumang mga pangyayari o kundisyon na nangyari bago ang unang araw ng bagong polisiya ay maituturing na dati nang umiiral at ang taong insured ay hindi na maaaring kuhain ang anuman sa mga kundisyong ito sa ilalim ng bagong polisiya. Kapag ang taong insured ay kasalukuyang ginagamot o nasa ilalim ng pangangasiwa ng isang doktor, ang taong insured ay hindi maaring kumuha ng karagdagang polisiya.

Kontakin ang Luma para sa iba pang impormasyon

Magtanong sa chat

Mag-chat sa amin sa Facebook Messenger

Schengen Insurance, Schengen Insurance

Mag-chat sa amin sa Line

Schengen Insurance, Schengen Insurance

Anu-anong mga bansa ang sakop ng Schengen Area?

Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, and Switzerland

 

 

Saang bansa ako makakapunta gamit ang Schengen Visa?

Lahat ng bansa na bahagi ng Schengen area na nakalista sa taas at mga bansa sa Europa na hindi parte ng Schengen area ngunit tumatanggap ng Schengen visa:

Albania, Antigua and Barbuda, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Colombia, Croatia, Northern Cyprus, Georgia, Gibraltar, Kosovo, Mexico, Montenegro, North Macedonia, Romania, Sao Tome and Principe, Serbia, Turkey.

Tandaan na ito ay mga bansang tumatanggap ng Schengen visa. Para sa insurance coverage, maari lamang na tingnan ang mga detalye sa mga Tuntunin at Kundisyon ng iyong napiling polisiya.

 

 

Kailangan ko ba ng Schengen Visa sa pagpunta sa Schengen Area?

Depende sa nasyonalidad ng manlalakbay, maaring kailanganin ang Schengen Visa. Tingnan ang opisyal na listahan mula sa Komisyon ng mga Tiga-Europa para suriin ang iyong karapatan.

 

 

Anong uri ng Schengen Visa ang aking kakailanganin?
 

May iba’t ibang uri ng Schengen Visa na pwede mong apply-an, kaya pumili ng uri ng visa na angkop sa iyong sitwasyon.

1. Uniform Schengen Visa (USV)

      – Pangkat A: Ang Visa ng Pagbiyahe patungong Paliparan

      – Pangat B: Ang Visa ng Pagbiyahe

      – Pangkat C: Ang Panandaliang Visa

            i. Visa ng isang beses na pagpasok

            ii. Visa ng dalawang beses na pagpasok

            iii. Visa ng maramihang beses ng pagpasok (1 Taon/ 3 Taon/ 5 Taon)

2. Limited Territorial Validity Visa (LTV)

3. The National Visa (Pangkat D)

Para sa mga turista, ang USV ang pinaka-karaniwang uri ng Schengen Visa dahil sinasakop nito ang Pangkat A, B at C. Tandaan na ang Schecgen Visa ay mabisa hanggang 90 araw sa loob ng 180 araw na panahon.

 

 

Saan ako makakapag-apply para sa Schengen Visa?

Maari kang mag-apply ng Schengen Visa sa embahada o sa konsulado ng iyong bansang patutunguhan o sa lugar kung saan makakapag-apply ng visa.

Kung nais mong magtungo sa higit sa isang bansa na sakop ng Schengen, maari kang magpasa ng aplikasyon sa embahada o konsulado ng unang bansang iyong patutunguhan.

Kung nais mong magtungo sa higit sa isang bansa na sakop ng Schengen, maaring magpasa ng aplikasyon sa embahada o konsulado ng bansa kung saan ka magtatagal ng pinakamaraming araw.

 

 

Ano ang mga kakailanganing dokumento para makapag-apply ng Schengen Visa?

 • Kumpletong application form
 • Valid na pasaporte
 • Dalawang magkaparehong larawan
 • Patunay ng pagpapareserba ng tiket papunta at pabalik o itinerary ng paglalakbay
 • Patunay ng tirahan
 • Patunay ng paraan ng kabuhayan
 • Travel insurance certificate na mayroong saklaw na hindi bababa sa 30,000 Euro

Tandaan na ang mga dokumentong nakalista ay pamantayan ng mga kailangang dokumento. Tiyaking maigi ang mga kailangan para sa uri ng iyong visa sapagkat nagkakaiba ang mga espesipikasyon ng iba’t-ibang uri.

 

 

Magkaano ang aabutin ng pagkuha ng Schengen Visa?

 • Mga may wastong gulang: 80 Euros
 • Mga batang may edad 6-12: 40 Euros
 • Mga batang may edad <6: Libre

Tandaan na ang bayad sa visa ay di na muling maibabalik kapag hindi naaprubahan ang iyong visa.

 

 

Gaano katagal bago matanggap ang Schengen Visa?

Aabot ng humigit-kumulang dalawang linggo bago mai-proseso ang Schengen Visa. Gayunpaman, ang pagpo-proseso nito ay aabutin ng hanggang 30 araw o higit pa sa ibang mga kaso depende sa komplikasyon ng iyong aplikasyon. Ang pagkakaantala ay kadalasang nangyayari kapag kapanahunan ng mataas na pangangailangan para sa paglalakbay.

 

 

Kailan ako dapat mag-apply para sa Schengen Visa?

Ang pinakamaagang paga-apply ng visa ay anim na buwan bago ang petsa ng iyong pag-alis at ang pinakamatagal naman ay 15 araw bago ang iyong pag-alis.

Inirerekomenda na magpasa ng iyong aplikasyon para sa visa tatlong linggo bago ang iyong paglalakbay. Gayunpaman, dapat ding isaalang-alang ang maagang pagpapasa ng aplikasyon sa kapanahunan ng mataas na pangangailangan sa paglalakbay.

 

 

Kailangan bang sakop din ng aking travel insurance ang pagsaklaw ng Covid-19?

Karamihan sa mga polisiya ng travel insurance ay sakop ang pagpapagamot sa Covid-19, pero ang iba ay hindi. Mahigpit na minumungkahi na maghanap ng polisiya ng travel insurance na sakop ang pagpapagamot sa Covid-19 sapagkat maaaring matanggihan ng embahada o konsulado kapag hindi.

 

“Luma SCHENGEN Pass” ang komersyal na pangalan ng polisiya ng travel insurance na sineguro ng Bao Bao Long Insurance Corporation, na ipinapamahagi sa buong mundo ng Luma International at sineserbisyuhan ng Luma Care Co. Ltd.